NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZVEŘEJNILO SOUHRNOU ZPRÁVU O PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ

Vloženo 23.07.2022


Zdroj: podklady pro ZM bod dne 23.6.2022, bod 4/7.

Komentář Novoměstského kurýra:
Je ovšem zajímavé, že město má na vstupu do svých stránek i kolonku "Strategický plán", která je určena pro veřejnost a tam jsem tento podklad nenašel. Podivný systém informování veřejnosti o tak důležitých věcech jako je plnění Strategického plánu.

Nicméně k věci.
Je potěšitelné, že autoři té zprávy zvolili strukturu podkladu včetně číslování cílů totožné, jako je to ve Strategickém plánu. Škoda, že podobný podklad nebyl prezentován na jednání "Komise pro plnění strategického plánu", která se konala dne 21.4.2022 a kde byla poměrně nepřehledná a málo vypovídající prezentace. Nicméně dík, za podklad uvedený výše.
Ovšem, pokud chválím strukturu, už podstatně méně můžu chválit obsah. Kritiku si zaslouží nedostatek konkrétních informaci ve vztahu k obsahu jednotlivých "Projektových listů".
A tak zde, v Novoměstském kurýru, jsem přiřadil k jednotlivým "Projektovým listům" vždy tu informaci, kterou město zveřejnilo - viz výše.


Najdete to zde:

Jak naše město plní Strategický plán rozvoje rok po jeho vydání?

Každý si tak může pohodlně porovnat o jakém postupu a dílčích cílech "mluví" příslušný "Projektový list" a jakou informaci k tomu podává město. A tak je velmi jednoduché zjistit, že některé věci se vůbec neposouvají. Například plnohodnotný obchvat města. A co je nejhorší - ve své zprávě se město o obchvatu vůbec nezmiňuje, jako kdyby chtělo před občany zatajit, že v roce 2018 proběhlo platné a závazné referendum, které vedení města uložilo "skončit s přeložkou I/14 a zahájit realizaci plnohodnotného jihozápadního obchvatu města".

Všeobecně možno konstatovat, že ta kritika na stagnaci rozvoje našeho města je zcela oprávněná. Obecnost informací, které město poskytlo, nerespektování obsahu postupu v projektových listech, nesdělování etap a jejich termínu - prostě to vše ukazuje, že město neumí v podstatě k rozvoji našeho městě sdělit zcela konkrétní výsledky nebo alespoň definici cesty k nim včetně termínů jednotlivých etap. Nikdo jistě nechce najednou splnit cely Strategický plán. Ale napsat, např., že koupaliště zatím není v plánu a nesdělit, kdy v plánu bude a v jaké podobě, považuji za zcela nekorektní vůči občanům města, kteří po koupališti už řadu let volají. Porovnejte si, co říkají ty Projektové listy a porovnejte to s tím, co sdělilo město. Máte to v mém Kurýru pěkně vedle sebe.

Jindřich Buchal.

MŮJ PŘÍKLAD O MOŽNÉ PODOBĚ INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
O PLNĚNÍ NOVÉHO "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM 2021"

Vloženo 22.05.2022

Najdete tam zhodnocení první prezentace k plnění nového "Strategického plánu" naším městem ale také komentář Novoměstského kurýra
a doplněné informace z archivu Novoměstkého kurýra.Tak se na to podívejte:

Informace o stavu plnění nového Strategického plánu NMNM

Jindřich Buchal.

Dne 20.4.2022 proběhla druhá schůzka Komise pro řízení realizace Strategického plánu

Vloženo 30.04.2022

Podívejme se na zápis z té dchůzky, který zveřejnilo město:K tomu město zveřejnilo dvě Power-Point prezentace - viz níže.

Podrobnosti k lokalitě "Kasárna" a "Kino 70"


Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdříve musím s potěšením konstatovat, že město pro veřejnost zveřejnilo první informaci o plnění "Strategického plánu rozvoje NMNM 2021".Ovšem to je v podstatě všechno co mohu pochválit. A co se mi nelíbí?
Bohužel je to už skoro rok, co tento nový Strategický plán koupilo město za více než 500 tisíc Kč. A nyní máme první zprávu o jeho plnění a to hodně nedokonalou.
A co se mi nelíbí?
Je to naprosto nesystémový přístup k realizaci plnění toho, podle mě docela dobře zpracovaného nového Strategického plánu. Je to také naprosto nesystematické informování o plnění toho Strategického plánu.

Jestliže mluvíme o Strategickém plánu, musím připomenout, že spolu s tím plánem město dostalo (a zaplatilo) tzv. "Projektové listy" - je jich 38. A to je právě ten základní podklad pro plnění a sledování jeho postupu právě toho Strategického plánu. Je v nich docela podrobně postup toho plnění a také je tam uveden tzv "hlavní zodpovědný" za plnění těch jednotlivých rozvojových cílů. A tak se přímo nabízí, aby právě ten "hlavní zodpovědný" podával pravidelně informace na těch jednotlivých "Projektových listech", jak to plnění postupuje. Nic takového se ovšem v našem městě neděje, město ani ty projektové listy pro veřejnost nezveřejnilo - prostě jakoby zapomnělo, že existují. Nehodí se jim. Jsou moc konkrétní a dokonce je tam ten "Hlavní zodpovědný".
A tak si zvolili svůj způsob informování, způsob ve kterém míra obecnosti silně převažuje nad srozumitelnou konkrétností. Ty Projektové listy najdete zde v Novoměstském kurýru.

Jindřich Buchal.

BUDE NAŠE MĚSTO POUŽÍVAT NOVÝ "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 2021" JAKO ZÁKLADNÍ PODKLAD
PRO ŘÍZENÍ ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ?

Vloženo 18.11.2021

Podívejme se na současný stav:

Za prvé:
Je jmenována komise pro řízení realizace "Strategického plánu" v následujícím složení:
ing. Libor Hovorka
Mgr. Adam Balcar
Libor Losenický
ing. Jan Čopík, Ph.D.
ing. Aleš Vrátný
Mgr. Jana Balcarová
Bc. Jiří Sláma
Ing. et ing. Pavel Dostál


Není uveden předseda komise jak tomu je u ostatních komisí běžné. Tato komise se zatím neobjevila v seznamu komisí města.
Je to snad nějaká jiná komise?


Za druhé:
Zatím město pro veřejnost nezveřejnilo tzv. "Projektové listy", které byly dodány spolu se "Strategickým plánem" a které vzali zastupitelé na vědomí při schvalování nového "Strategického plánu" dne 24.6.2021 (viz bod 4.3). "Projektové listy" popisují realizaci jednotlivých opatření podrobněji, než tomu je přímo ve "Strategickém plánu". Je třeba postupovat podle nich. Že "Projektové listy" město dosud pro veřejnost nezpřístupnilo považuji za vážný nedostatek. Město se nechová v této věci dostatečně transparentně.

Níže uvádím seznam těch "Projektových listů" s uvedenými opatřeními a odpovědností za realizaci. Na konci jsem přidal několik prázdných řádků pro případné rozšíření z iniciativy vedení našeho města, např. v oblasti zlepšení práce Městského úřadu, touto oblastí se bohužel nový "Strategický plán" nezabývá - a určitě je tam co zlepšovat.
Ale také se dá předpokládat, že v průběhu doby bude třeba ten nový "Strategický plán" aktualizovat různými dalšími náměty, měl by to být živý materiál.

A ještě jednou významnou výhodou "Projektových listů" je skutečnost, že pokud je město zveřejní každý jako samostatnou položku, lze k němu průběžně jednoduchým způsobem doplňovat informace o plnění. A tady chci zdůraznit, že slovo "průběžně" neznamená každý den, ale pouze v případě, kdy to "odpovědný řešitel" posune nějakým konkrétním krokem ke konečné realizaci. A to zdaleka nebude nijak často. Je tedy neopodstatněná obava pana místostarosty, kterou jsem slyšel opakovaně, že na nějaké průběžné informace nemá "ÚŘAD" kapacity.
Na co však opravdu jsou třeba kapacity, je realizace těch rozvojových opatření. To neznamená ovšem jenom počet pracovníků, ten je možná dostatečný, ale zejména jejich schopnost umět ty konkrétní realizační kroky v praxi plnit. A tady mám v některých případech vážné pochybnosti. Dosažené slabé praktické výsledky v uplynulém období ve srovnání s okolními i vzdálenějšími městy to v našem městě potvrzují.
SEZNAM ROZVOJOVÝCH CÍLŮ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ 2021

Číslo opatř. Znění opatření v Projektovém listu Hlavní zodpovědnost
A.1.1. Aktivní koordinační a motivační role města při zprostředkování ploch
pro výstavbu rodinných domů a bytových domů
Místostarosta
A.1.2. Startovací byty pro mladé, sociální byty MěÚ Odbor majetku města
A.1.3. Prověření možnosti bydlení v areálu bývalých kasáren Místostarosta
A.1.4. Kanalizace Spy Město vybuduje novou kanalizaci v místní části Spy.
Kanalizace bude budována jako oddílná
MěÚ Odbor majetku města
A.2.1. Rozvoj aktivit Městského klubu pro mladé lidi (12-24 let) Městský klub
A.2.2. Podpora sportování mladých a neorganizovaných skupin MěÚ Oddělení školství, kultury a sportu
A.2.3. Modernizace stávajících a výstavba nových venkovních zařízení pro sportování
především dětí a mladých lidí
MěÚ Oddělení rozvoje města
A.2.4. Revitalizace území bývalých kasáren MěÚ Odbor majetku města
A.3.1. Přitažlivost a dobudování drobné infrastruktury v přírodním zázemí města MěÚ Úsek cestovního ruchu
A.3.2. Letní koupaliště MěÚ Odbor majetku města
A.4.1. Trasování a řešení problémů na silnici I/14 na území města Starosta
A.4.2. Parkování v centru města MěÚ Oddělení rozvoje města
A.4.3. Oživení centra města Místostarosta
A.5.1 Architektonické a urbanistické soutěže MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.2 Modernizace zimního stadionu TJ Spartak
A.5.3. Modernizace sokolovny TJ Sokol Nové Město nad Metují
A.5.4. Modernizace a nové využití budovy bývalého hotelu Metuj MěÚ Odbor majetku města
A.5.5. Kino 70 MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.6. Oživení objektu kláštera a návaznost na oživení Komenského ulice Správce Novoměstský klášter, s.r.o.
a majitel Řimsko-katolická farnost v NMnM
A.5.7. Autobusový terminál MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.8. Revitalizace veřejných prostranství MěÚ Odbor majetku města
B.1.1. Jednání s majiteli průmyslových ploch, podpora využití průmyslových ploch Starosta
B.1.2. Projektový přístup k rozvojovým požadavkům a potřebám podnikatelů MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.2.1. Informace pro investory MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.2.2. Propagace města ve spolupráci s firmami, lákání investic s vyšší přidanou hodnotou MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.3.1. Systém informací pro podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.3.2. Komunikace s podniky a podnikateli Starosta; starosta může některými aktivitami pověřit místostarostu
B.4.1. Obnova technického vybavení místní střední školy Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
B.4.2. Program spolupráce střední školy a firem a základních škol Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
B.5.1. Prostory pro začínající podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.5.2. Spolupráce místní SŠ a firem při ověřování (technických) nápadů mladých Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
C.1.1. Průzkum potřeb a očekávání cílových skupin Infocentrum
C.1.2. Nové příležitosti pro aktivní rekreaci v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.2.1. Příležitosti pro ubytování v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.2.2. Cyklostezka kolem Rozkoše MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.1. Společná propagace MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.2. Informace pro turisty MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.3. Digitální informace MěÚ Úsek cestovního ruchu
D.1.1. ? ?
D.1.1. ? ?
D.1.2. ? ?
D.1.3. ? ?
D.1.4. ? ?


Za třetí:
Poznámka v prvním a zatím posledním zápise z té "realizační komise" (viz níže), že komise se bude scházet minimálně dvakrát za rok, ve mě vzbuzuje obavu, že hrozí nebezpečí formálního přístupu k činnosti té komise. Předpokládám, že nový "Strategický plán" se tentokrát stává hlavním podkladem pro řízení rozvoje města. Má k tomu základní předpoklady, protože obsahuje seznam zcela konkrétních opatření. Není důvod to nevyužít. Nakonec proto město vynaložilo na jeho pořízení více než půl milionu korun. A tak plnění "Strategického plánu" je třeba sledovat průběžně a v případě jakékoli nespokojenosti s postupem realizace ihned aktivovat kroky k nápravě. Zatím nevidím žádné náznaky, že to takto chápe i vedení našeho města.

A to ve mě vyvolává vážnou obavu, že by mohlo hrozit, že se "Strategický plán rozvoje NMNM 2021" stane znovu, jako ten minulý, pouze jedním z nezbytných dokladů při žádosti o dotace.
A ten jeho hlavní účel zůstane znovu upozaděn. Ale to by potom těch půl milionu bylo zase vyhozených.


Za čtvrté:
Přeci jenom si neodpustím ještě jednu poznámku.
Možná jste si všimli, že v tom seznamu doporučených cílů (viz výše) se v části "hlavní odpovědnost" objevuje "MěÚ - Úsek cestovního ruchu".
Ovšem nic takového na našem Městském úřadě, pokud vím, neexistuje. Ano, je tu tzv. "Íčko" s panem Švandou a spol., a ti odvádějí opravdu dobrou práci, ale přece jenom, není to v organizaci města začleněný "Odbor cestovníhio ruchu". V některých jiných městech to mají. A nejsou zdaleka tak turisticky atraktivní, jako to naše staroslavné Nové Město nad Metují.
Nestálo by to za nápravu? Vždyť co jiného - kromě jiného - než silná podpora turistického ruchu v našem atraktivním městě a jeho okolí by mělo být maximálně podporováno?


Jindřich Buchal.


PROČ NENÍ V NOVÉM STRATEGICKÉM PLÁNU ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA 2021 ČÁST TÝKAJÍCÍ

SE ROZVOJE MĚSTSKÉHO ÚŘADU?


Nepotřebuje snad náš Městský úřad průběžně zlepšovat styl práce, výsledky, produktivitu a služby ke spokojenosti občanů? Jinými slovy - zlepšovat kvalitu své práce v nejširším pojetí slova KVALITA?

Vloženo 30.10.2021

Musím se vrátit k jedné zajímavé skutečnosti:
Ve Strategickém plánu rozvoje NMNM 2014 byly obsaženy 4 části, ve Strategickém plánu rozvoje NMNM 2021 jsou obsaženy jenom 3 části

SP 2014:
1. Cestovní ruch
2. Prosperita města
3. Život ve městě
4. Řízení rozvoje města

SP 2021:
A. Život ve městě
B. Prosperita města
C. Cestovní ruch


Když se vrátíte úplně na dolní konec této stránky, uvidíte tam moji úvaju na toto téma. Tím jsem začínal.
A jsou tam také zobrazeny všechny cíle, které byly městu doporučeny k realizaci v tom Strategickém plánu z roku 2014 právě v té čtvrté části.


A tak vidím jako významný nedostatek v tom, že nový "Strategický plán rozvoje NMNM" neobsahuje několik dalších "Projektových listů" s opatřeními k rozvoji a zkvalitnění práce našeho Městského úřadu. Jistě je co zlepšovat.
Samozřejmě, nic nestojí v cestě, aby si město takové "Projektové listy" doplnilo samo.


Je zajímavé, že v Dobrušce, kde byla dodavatelem "Strategického plánu" také firma Berman Group, na to nebylo zapomenuto.
Doporučuji, podívejte se na stránky města Dobruška jak mají rozpracován ten svůj "Strategický plán rozvoje města", jak vypadá ta "Strategie městského úřadu" a co všechno pro veřejnost v souvislosti s rozvojem města a Strategickým plánem zveřejňují.

Zadejte si do vyhledávače v "Seznamu" následující adresu:

https://www.mestodobruska.cz/mesto/projekty-mesta/pripravovane-projekty/strategicky-plan-rozvoje-mesta/

Ale obecně lze jenom doporučit se podívat na vítězné www stránky v obcích v krajích, jistě tam lze čerpat řadu námětů pro zlepšení u nás.
Např. v Pardubickém kraji je nejlepší Litomyšl, v Královéhradeckém kraji Nový Bydžov.
Podívejte se, jak např. v Novém Bydžově zveřejňují jména ke každému hlasování v Zastupitelstvu - přidávají následující přílohu k zápisu z každého Zastupitelstva:

Jindřich Buchal.

MĚSTO ZVEŘEJNILO DALŠÍ INFORMACE K REALIZACI
"STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ 2021"

Vloženo 27.10.2021

Komentář Novoměstského kurýra:

Zaujala mě věta:
"Komise se bude scházet dle potřeby, minimálně 2x ročně"

To nevypadá na intenzivní nasazení. Jak a kým bude stanovena ta "potřeba"? Po pravdě - někteří členové té komise ve mě vzbuzují naději, že nebudou chtít snášet nějaké formální postupy.
No uvidíme, jak se to vyvine.


Jindřich Buchal.

MĚSTO ZVEŘEJNILO DALŠÍ INFORMACE K REALIZACI
"STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ 2021"

Vloženo 20.10.2021

Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdříve si doplňme ty nutné kroky k plnění Strategického plánu:
1 - dohodnout složení a jmenovat "Komisi pro řízení realizace "Strategického plánu" (KŘR) - SPLNĚNO
2 - vybrat a jmenovat "Manažera realizace" - SPLNĚNO, jmenována Mgr. Škodová Markéta. Také je tajemnice komise.
3 - dohodnout upravené složení a znovu jmenovat "Komisi pro strategický rozvoj" (KSR - tato komise fungovala při tvorbě Strategického plánu, po vydání "SP NMNM 2021" zřejmě její složení dozná změny)
4 - promítnout do systému řízení města realizační a informační kroky a postupy pro SP 2021 dle popisu ve "Strategickém plánu rozvoje 2021"


Ve výše uvedeném zápisu jsem červeně označil informaci, kterou považuji za důležitou. Předpokládám, že v uvedeném podkladu je možné zjistit konkrétní kroky a k nim doklady, které byly do dnešních dnů provedeny u opatření, která jsou definována v novém Strategickém plánu 2021 (je jich tam celkem 38).
Pokud tento podklad město zveřejní i pro občany, doplním je k jednotlivým projektovým listům, které jsem pro tento účel uvedl v Novoměstském kurýru (viz složka "B") s možností průběžně doplňovat stav v jejich plnění.
Předpokládám, že jednotliví "Hlavní zodpovědní", uvedení v Projektových listech, jsou opravdu ti "HLAVNÍ ZODPOVĚDNÍ" a že právě jich je třeba se ptát na stav řešení jejich opatření.

Ze zápisu není zřejmé, jaká je úloha "Hlavních zodpovědných", kteří jsou vyjmenováni v "Projektových listech". Já je považuji za stěžejní.


Protože jsem byl členem "Komise pro tvorbu nového Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují", jsem samozřejmě o to více i jako občan zvědav na osud tohoto důležitého podkladu pro rozvoj našeho města v jeho realizační fázi.
Připomínám, že naše město nový "Strategický plán rozvoje NMNM 2021" spolu se sadou 38 "Projektových listů" obdrželo od firmy Berman Group v červnu 2021 (za cenu více než půl milionu korun).
Teprve v říjnu 2021 vytvořilo město Komisi pro řízení realizace "Strategického plánu rozvoje NMNM 2021".
Předpokládám, že nějaký systém integrace realizace nového "Strategického plánu" včetně toku informací o plnění k občanům město tvoří.


A tak je jistě pro občany prospěšné, že jsem se rozhodl tyto záležitosti sledovat, zpřístupňovat a komentovat.

Na stránce "Strategický plán - teorie a praxe" (viz vstupní tabulka Novoměstského kurýra) - se dostanete na podrobné internetové stránky v "Novoměstském kurýru"
(označeny "A" a "B"), které všem umožní sledovat, jak se vedení našeho města postaví k plnění nového Strategického plánu včetně toku informací k občanům.


Při svých úvahách vycházím z následující filozofie:
V názvu komise je slovo "řízení".
Zamýšlel jsem se, jak by to mohlo fungovat.
Nový Strategický plán tentokrát obsahuje řadu konkrétních cílů, také obsahuje ke každému cíli "Hlavního zopovědného". Buď je tam jméno nebo útvar, ke kterému lze jméno přiřadit.
A tak není nic jednoduššího, než aby si komise postupně vyžádala od těch "Hlavních zodpovědných" informaci o současném stavu plnění "jejich" cíle - to lze začít dělat hned.
Ovšem nespokojit se s nějakým neurčitým povídáním, je třeba doložit výsledky, jednotlivé kroky, doklady k nim, (městem bylo sděleno, že některé věci už běží).
A potom pravidelně doplňovat průběžné informace o postupu plnění.

Vycházet z "Projektových listů".
Pokud plnění cíle ještě nezačalo, tak žádat představu "Hlavního zodpovědného" o postupu plnění. "Hlavní zodpovědné" by bylo možné oslovovat prostřednictvím "Manažera realizace", informace od "Hlavní zodpovědných" vracet do komise také prostřednictvím "Manažera realizace".
Pokud tento systém bude váznout, předseda komise (zatím není informace, že byl jmenován i když u jiných komisí města jsou předsedové definováni, možná Komisi bude řídit tajemnice, která není členem Komise) - žádat o nápravu nejdříve "Hlavního zodpovědného", pokud to nepomůže, tak vedení města. Jak jednoduché.
Zatím nevíme, zda nějakým podobným (nebo lepším) způsobem uvažuje vedení našeho města. Uvidíme v budoucnosti.

Docela mě překvapuje, že v "Zápise z komise" není zmínka o "Hlavních zodpovědných" a jejich funkci v systému řízení realizace "opatření" ze "Strategického plánu".
A tak jen doufám, že jejich definování ve "Strategickém plánu" i v "Projektových listech" není z pohledu města považováno za nedůležité a formální, zatím co já v mých úvahách je považuji opravdu za "Hlavní zodpovědné", ke kterým by měly směřovat dotazy o stavu plnění.
Proto jsem také v seznamu "Projektových listů" červeně doplnil jména těch "Hlavních zodpovědných" jak vyplývají z toho nového "Strategického plánu" a také z dodaných "Projektových listů".
Znovu zdůrazňuji - hlavní odpovědnost za řešení jednotlivých "opatření" musí být zcela jednoznačná a adresná.


Také vidím určitý problém - např. pan místostarosta, je člen komise a je také "Hlavním zodpovědným" u několika opatření (nepočítal jsem to). V tom vidím určitý střet zájmů.
"Hlavní zodpovědní" by podle mého názoru neměli být členy té komise.

Každopádně - je nezbytně třeba hned na začátku činnosti té komise definovat její způsob práce. Je pozitivní, že už byl zveřejněn zápis z té první komise.

Zatím neznáme představu "Komise" o četnosti a způsobu informování veřejnosti o postupu plnění jednotlivýách opatření. Tomu se nelze vyhnout.

V žádném případě nesmí docházet k nějakému "tříštění odpovědnosti". Ta musí být naprosto jednoznačná.

A co je důležité: Veřejnost by měla být průběžně informována. To nesmí být "hra na schovávanou".


Tak to je moji milí čtenáři Novoměstského kurýra zhruba moje představa, jak by účinně a transparentně mohlo fungovat řízení plnění nového "Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují 2021".
Nezdá se mi to nijak složité ani náročné na kapacity úřadu. Samozřejmě, možností jak to dělat je jistě víc. Toto je jenom příklad.

Úplně na závěr - toto vše jsou názory mého "Novoměstského kurýra", který cítí potřebu se k dění v našem městě vyjadřovat. To jen pro vysvětlení těm, kteří si možná myslí, že se pletu do věcí, po kterých mi nic není. Ale i pro mě platí - jsem občan Nového Města nad Metují. A věřím, že i mě některý ze Zastupitelů jako občana zastupuje. A tak neuškodí, když si přečte mé názory.

Tak uvidíme, jaké postupy zvolí vedení našeho města. A jak to dopadne s výsledky a tou "transparentností" vzhledem k plnění nového Strategického plánu. Doufejme, že nedopadne jako ten minulý z roku 2014.
Jindřich Buchal.

MĚSTO ZVEŘEJNILO OBSAZENÍ KOMISE PRO ŘÍZENÍ REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

Vloženo 7. 10. 2021

Komentář Novoměstského kurýra:

Tak jeden krok z níže uvedených čtyřech, nezbytnýxch pro realizaci Strategického plánu, Rada města učninla. Jmenovala "Komisi pro řízení realizace Strategického plánu" (KŘR).

Takže připomeňme si:

1 - dohodnout složení a jmenovat "Komisi pro řízení realizace Strategického plánu" (KŘR) - SPLNĚNO
2 - vybrat a jmenovat "Manažera realizace"
3 - dohodnout upravené složení a znovu jmenovat "Komisi pro strategický rozvoj" (KSR - tato komise fungovala při tvorbě Strategického plánu, po vydání "SP NMNM 2021" zřejmě její složení dozná změny)
4 - promítnout do systému řízení města realizační a informační kroky a postupy pro SP 2021 dle popisu ve "Strategickém plánu rozvoje 2021"


Z diskuse vyplynulo, že byly obavy z moc velkých rozhodovacích kompetencí této komise (možnost rozhodovat, přikazovat, podívejte se, komu to vadilo) a tak zatím není jasné, jaké nástroje tato komise pro řízení realizace Strategickéhp plánu rozvoje NMNM 2021 bude mít k dispozici.
To bude muset město definovat v bodu 4 - viz výše. Uvidíme, co vedení města komisi laskavě dovolí.

V bodu 5/9 výše uvedeného bodu Rady města je uvedeno, že
"příprava některých aktivit či projektů již běží", tak doufejme, že se i veřejnost dozví, které to jsou (která čísla opatření v Projektových listech) a jak je jejich realizace daleko. Obecných sdělení jsme slyšeli už mnoho, ale skutečné hmatatelné výsledky tak nějak váznou.

A tak se těšme, že vedení města co nejdříve zveřejní realizaci i zbývajících nezbytných třech kroků 2,3,4 - viz výše (to nejsou moje výmysly, takové je doporučení v novém Strategickém plánu). Velmi důležitý je bod 4, bez kterého realizace Strategického plánu rozvoje NMNM 2021 nemůže fungovat a bez kterého nebudou fungovat ani pravidelné informace pro veřejnost.


Jindřich Buchal.

KDY CHCE VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA INFORMOVAT VEŘEJNOST O STAVU PLNĚNÍ NOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM 2021?
Městu byl "Plán strategického rozvoje NMNM 2021" předán spolu se sadou "Projektových listů" už v červnu 2021.

A kdy naše město předloží veřejnosti ty "Projektové listy", které byly součástí dodávky od firmy Berman Group za kterou město zaplatilo více než půl milionu korun,
a které jsou základním nástrojem pro plnění a kontrolu plnění jednotlivých cílů rozvoje?


Vloženo 01.10.2021


Připomeňme si, co musí naše město udělat (základní úvodní kroky), aby mohlo začít plnit nový "Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují 2021"

- dohodnout složení a jmenovat "Komisi pro řízení realizace Strategického plánu" (KŘR)
- vybrat a jmenovat "Manažera realizace"
- dohodnout upravené složení a znovu jmenovat "Komisi pro strategický rozvoj" (KSR - změny po vydání SP NMNM 2021)
- promítnout do systému řízení města realizační a informační kroky a postupy pro SP 2021 dle popisu ve "Strategickém plánu rozvoje 2021"Protože v současné době nejsou žádné odpovědi na otázky výše položené, rozhodl jsem se ty "Projektové listy" vložit sem, aby se kdokoliv mohl podívat na jejich obsah, odpovědnosti za plnění a jednotlivé kroky doporučené pro plnění jednotlivých cílů. K těmto "Projektovým listům" by mohlo vedení města pravidelně, (alespoň jednou čtvrtletně) zveřejňovat stav plnění. Není to opravdu kapacitně nemožné, jak se obával při návrhu pana Rozštlapila v zastupitelstvu č. 19, pan místostarosta Hovorka.

Tak se na to podívejte:
(Zdroj: podklad pro ZM č. 19)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Jindřich Buchal.

Zastupitelstvo našeho města č. 19 bod 4/3 (červen 2021) schválilo
"STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 2021" a vzalo na vědomí "PROJEKTOVÉ LISTY",
které byly součástí dodávky firmou BERMAN GROUP s.r.o. pro naše město.


Vloženo 08.08.2021,

Podívejte se, co z toho vyplývá pro vedení našeho města:

Komentář Novoměstského kurýra:

Nyní musí vedení našeho města realizovat následující základní kroky:

- dohodnout složení a jmenovat "Komisi pro řízení realizace Strategického plánu" (KŘR)
- vybrat a jmenovat "Manažera realizace"
- dohodnout složení a jmenovat "Komisi pro strategický rozvoj" (KSR)
- promítnout do systému řízení města realizační a informační kroky a postupy pro SP 2021 dle popisu ve "Strategickém plánu rozvoje 2021"

Tak si počkejme, jak rychle a transparentně bude naše město v této věci postupovat.

Jindřich Buchal.


STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO
A NÁSLEDNĚ ZVEŘEJNILO NAŠE MĚSTO


Vloženo 14.07.2021, 04.08.2021,

Podívejte se nejdřív na příslušný bod ze zápisu z jednání Zastupitelstva:

Níže uvádím podklad, který byl městem zveřejněn pro jednání Zastupitelstva č. 19 bod 4/3. Tam jsou i tzv. "Projektové listy", které Zastupitelé vzali na vědomí:

Zveřejněné podklady pro jednání ZM.

V informaci o Strategickém plánu, které zveřejnilo následně město, ale nejsou městem zveřejněny samostatně "Projektové listy", které zastupitelé vzali na vědomí - viz zápis - a které byly součástí dodávky firmou BermanGroup pro naše město. Ve výše uvedeném odkazu se na ně můžete podívat. Ve "Strategickém plánu" jsou uvedena "Opatření", která ale nejsou přesnou kopií "Projektových listů". Podívejte se níže např. na porovnání Opatření A.4.1 ze "Strategického plánu" a Projektového listu A.4.1 z "Projektových listů". (Porovnání ostatních "Opatření" a příslušných "Projektových listů" jsem nezkoumal).Nahoře je znění "Opatření A.4.1." ze "Strategického plánu".Vedle vpravo je znění "Projektového listu A.4.1." z podkladu "Projektové listy".

I úplný laik pozná, že zde docela významný rozdíl existuje. A tak je jasné. Bude třeba kontrolovat plnění "Projektových listů".
"Strategický plán" spolu s podkladem "Projektové listy" stál naše město víc než půl milionu korun (viz informace v rubrice "Dotazy a odpovědi" níže u vstupu s datem 24.02.2021) a tak jistě je třeba oba podklady využít beze zbytku.

Proč vlastně "Projektové listy" naše město spolu se "Strategickým plánem" neuveřejnilo? Mělo k tomu snad nějaký důvod? Odpoví na to někdo? Zeptá se na to některý ze Zastupitelů? Pokud jde o mě, přiznám se, že se mi to nelíbí.


Jindřich Buchal.

Za velmi důležité považuji sdělování městem veřejnosti průběh plnění oněch "Opatření". Líbil se mi návrh zastupitele pana Rozštlapila na tom minulém Zastupitelstvu (viz výše), aby se informace o průběhu plnění "Projektových listů", potažmo "Opatření", sdělovala na každém Zastupitelstvu. Ovšem to "spadlo pod stůl". A tak uvidíme, jak "transparentně" se bude vedení našeho města se sdělováním o plnění "Opatření" z nového "Strategického plánu 2021" chovat. Po zkušenostech s tím minulým "Strategickým plánem rozvoje 2014" mám vážné pochybnosti o nějakých přehnaných snahách v současnosti, pokud jde o transparentnost a informování občanů. Nyní ale Zastupitelé vzali na vědomí "Projektové listy" a schválili "Strategický plán rozvoje 2021". Tak uvidíme, jak je bude zajímat jak jsou tyto podklady plněny.

Ovšem proti tomu starému "Strategickému plánu rozvoje 2014" je zde nyní jedna veliká novinka. V každem tom "Projektovém listu" potažmo "Opatření" je uvedena hlavní odpovědnost za plnění. Ke každé takové uvedené hlavní odpovědnosti lze přiřadit jméno a tak když město nebude dostatečně informovat o plnění, může se kterýkoli občan přímo zeptat toho "Hlavního odpovědného" Například veřejně v rubrice "Dotazy a odpovědi".


Abych to "zvědavým" občanům usnadnil, uvádím níže trochu vylepšené schéma organizačního uspořádání našeho Městského úřadu, kde lze ta jména dohledat. Budu se snažit toto schéma průběžně aktualizovat jednou měsíčně, abych podchytil případné personální změny. Doufám, že po volbách budou významné.

A také uvádím přehledný seznam (převzato z nového Strategického plánu rozvoje 2021) oněch "Opatření". Mimochodem, kdyby naše město chtělo, určitě do nějakého podobného seznamu veřejně přístupného, by mohli ti "hlavní odpovědní" průběžně doplňovat informace o průběhu plnění (datum, popis realizovaného kroku). Nic složitého ani pracného. Jen je třeba mít nějaký výsledek, který by se tam mohl napsat. Není-li výsledek, není co psát. A občan hned vidí, že je někde nějaká chyba.

A tak se těšme, jak se ta "mašina" v podobě poctivého a transparentního plnění nového "Strategického plánu rozvoje 2021" v našem městě rozběhne.


Organizační uspořádání Městského úřadu v Novém Městě nad Metují.


Přehled "OPATŘENÍ" obsažených ve "Strategickém plánu rozvoje 2021" pro Nové Město nad Metují:

Poznámka Novoměstského kurýra:
Výše uvedená informace je pouze výtah důležité části z nově vydaného Strategického plánu rozvoje 2021, který vydalo naše město. Oficiální podklad je zveřejněn na stránkách našeho města. Zde uvedený seznam má sloužit pouze k lepšímu přehledu zájemců z řad občanů o definovaných cílech v novém Strategickém plánu na období cca 10 let do budoucnosti. Také spolu s uveřejněným organizačním uspořádáním našeho Městského úřadu to umožní lépe najít konkrétní osoby, odpovědné za realizaci a mít tak možnost konkrétně směřovat případné dotazy k průběhu realizace, pokud informace ze strany města budou váznout.

V každém případě zdejší informace nemohou nijak nahrazovat oficielní informace na www stránkách našeho města. Je ovšem skutečností, že nový Strategický plán položil podstatně lepší základ pro jeho plnění, než tomu bylo v roce 2014 u toho minulého. V definovaných "opatřeních" jsou cíle jednoznačně definovány, je jenom na vyjmenovaných "hlavních odpovědných" a flotile jejich spolupracovníků, jak se konečně začnou objevovat konkrétní zlepšené výsledky v rozvoji našeho města. To si jistě přejeme všichni. Tak co myslíte, začne se to konečně hýbat?

Poznámka nakonec: prosím laskavé čtenáře, pokud narazí na nějakou chybu ve výše uvedených textech, aby mi to laskavě sdělili, abych to mohl dát ihned do pořádku.

Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 14.06.2021, 16.06.2021Proběhlo poslední jednání "Komise pro strategický rozvoj", která se zabývala tvorbou nového
Strategického plánu rozvoje našeho města na cca až deset let dopředu.

Před jednáním jsme obdrželi pracovní verzi "Strategického plánu 2021" a pracovní verzi "Projektových listů"


Pan Vozáb pronesl komentář k uvedeným podkladům.

Vyslovil jsem následující připomínky:
1. K popisu realizace "Strategického plánu" by se hodilo nějaké názorné "Postupové schéma", kterým by se doplnil poměrně složitý a členitý popis plnění Strategického plánu.

2. Na můj dotaz, kdo je tím hlavním odpovědným za plnění jednotlivých "Projektových listů" bylo panem Vozábem jednoznačně potvrzeno, že to je ten, kdo je uveden v kolonce "Hlavní zodpovědnost /koordinátor" na každém Projektovém listu. To je tedy jednoznačná odpovědnost, což je dobrá zpráva.

3. Vyslovil jsem názor, že by pro veřejnost bylo vhodné pravidelně zveřejňovat informace o postupu plnění jednotlivých projektových listů. Například na konci každého Projektového listu - předpokládám, že jednotlivé "Projektové listy" budou na www stránkách města volně přístupné - umístit tabulku, kde by ten "hlavní zodpovědný" sděloval provedení každého realizačního kroku (datum, stručný popis). Takže informace o realizaci by občané měli průběžně. Jeví se mi to docela jednoduché a dokonale transparentní vůči novoměstské veřejnosti.
Na to reagoval pan Hovorka obavou, že současné personální vybavení "Úřadu" by na takovou práci navíc asi kapacitně nestačilo. Popravdě, to si opravdu nemyslím.

Co tedy bude dál?
Firma BermanGroup, která je dodavatelem pro naše město "Strategického plánu" a "Projektových listů" dodá zřejmě finální provedení těchto podkladů, musí to schválit Rada města a Zastupitelstvo a potom to bude oficielně vydáno a zveřejněno. A bude se s tím moci seznámit veřejnost. No a potom, ten kdo bude mít zájem, bude moci sledovat informace o realizaci. Jak často a v jaké formě je naše město v praxi bude zveřejňovat jsem také docela zvědav.


Tato rubrika v mém "Novoměstském kurýru" tedy ještě zdaleka nekončí. "Strategický plán" a "Projektové listy" jsou jen cesta k výsledkům. A právě ty výsledky jsou tím, na co v našem městě jistě čekáme.

Dodatek (210615):

Ještě jsem si vzpomněl na jednu skutečnost. Ve Strategickém plánu 2014 byly skupiny čtyři:
1. Cestovní ruch
2. Prosperita města
3. Život ve městě
4. Řízení rozvoje města

Současný "Strategický plán 2021" obsahuje pouze tři skupiny:
A. Život ve městě
B. Prosperita města
C. Cestovní ruch

Podíváte-li se úplně dolů na tuto stránku, najdete tam obsah té čtvrté skupiny, která byla uvedena v roce 2014 v tehdejším Strategickém plánu. Je tam řada bodů týkajících se zlepšení práce Městského úřadu.
K tomu současnému Strategickému plánu 2021 přibyly nově ty "Projektové listy" (velký pokrok), ale není definován ani jeden Projektový list směrovaný na zlepšení práce vedení města a Městského úřadu.
A to je velká škoda. Určitě je co zlepšovat.

Napadají mě slova racionalizace, digitalizace, transparentnost, spolupráce s občany, vzdělávání, dotace atd. Podívejte se dolů na tuto stránku, co v té čtvrté skupině všechno v tom roce 2014 bylo.

Ale počkejme si na vydání těch Projektových listů. Bude to jistě "živý materiál", který bude možné kdykoliv doplnit a rozšířit. Nakonec - budou to mít možnost posoudit již brzy Zastupitelé, až budou ty materiály schvalovat před jejich vydáním.


Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 22.04.2021Proběhlo další jednání "Komise pro strategický rozvoj".
A musím říci, že mě velmi potěšila informace pana Vozába, že na Strategický plán budou navazovat tzv. "Projektové listy", ve kterých bude definován jednotlivě každý konkrétní cíl ze Strategického plánu, odpovědnost za jeho plnění a řada dalších náležitostí.

Takže sláva. Už delší dobu sleduji, jak některé věci dělají v sousední Dobrušce a mohu s plnou vážností prohlásit, že to dělají líp než u nás. Spolupracovali také s firmou ze které je pan Vozáb a tak tam už mají zavedené ty "Projektové listy". Jsou veřejně přístupné, každý občan se na ně může podívat. Nevím do jaké míry lze z těch listů vyčíst stav aktuální realizace, aby se na to občané nemuseli ptát přímo těch řešitelů. Uvidíme, jak budou vypadat ty "naše" Projektové listy.

Pan Vozáb vysvětlil, že oni jako řešitelé Strategických plánů v různých městech dospěli k názoru, že ty Projektové listy jsou nezbytné a oni na nich ve svých řešeních od jisté doby trvají.
A já dodávám, že pokud by něco podobného bylo už k tomu našemu Strategickému plánu z roku 2014, tak by řešení jeho cílů možná mohlo vypadat jinak.
Ovšem je třeba dodat, že vedení našeho města mohlo podobným způsobem samozřejmě postupovat a transparentně informovat o plnění těch cílů ze své vlastní iniciativy.
To se ovšem nestalo. Proč asi?


Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 19.04.2021Jednání o novém Strategickém plánu rozvoje Nového Města nad Metují se opět posunulo.
Uplatnil jsem následující připomínku k obchvatu ve skupině A - Život ve městě:Poznámka:
Nahoře vidíte, kdo všechno to obdržel.

Obdržel jsem stanovisko od pana Vozába a od pana Mgr. Balcara. Zde jsou:

Informace od pana Vozába (17.4.2021):
so 17. 4. 2021 v 20:46 odesílatel Jan Vozáb napsal:

Dobrý den pane Buchale,
děkuji za připomínku a vysvětlení. Máte pravdu, že formulace je komplikovaná. Ale je tomu tak proto, že komplikované je celé téma.
Opatření jsem nechal tak, jak je, ale Vaše připomínky a doporučení využijeme k plánování aktivit, jimiž se bude opatření realizovat.

Smysl opatření je dvojí:
- udělat vše proto, aby se obchvat dostal do ZÚR a následně do další územně plánovací dokumentace; aktivně vystupovat vůči kraji a lobovat;
- současně však dělat a prosazovat co nejvíce opatření k ochraně obyvatel v té trase, kudy dnes auta skutečně jezdí, protože lidé, kteří podél trasy žijí, a to nejen ti, kteří bydlí bezprostředně vedle komunikací, i lidé v sousedících ulicích, jsou dopravou velmi zatěžováni;

Tento dvojí směr opatření je podle nás důležitý, protože stavba obchvatu, se všemi procesy, které vyžaduje zanesení do ZÚR a ÚPD, naplánováním financí ŘSD a dalšími nezbytnými byrokratickými kroky, minimálními úředními lhůtami (bez odvolání) nemůže začít v příštích 5 letech. Před několika lety jsme s odborníky na územní plánování, plánovači z Ministerstva dopravy, ŘSD a lidmi z Ministerstva financí počítali, jak dlouho bude trvat, než se kopne do země od okamžiku, kdy trasa obchvatu města je v jeho územním plánu schválena. Počítali jsme ideální čas - žádná odvolání, všechny zúčastněné úřady vycházejí vstříc, zkracují zákonné lhůty na minimum (tj. nevyužívají jich naplno). Vyšlo nám 5 a čtvrt roku. Legislativa se od té doby poněkud změnila, ale pochybuji, že v dnešní době lze počítat s kratším časem.

S pozdravem
Jan Vozáb.


Informace od pana Balcara (17.4.2021):
Dobrý večer,

děkuji panu Vozábovi za vysvětlení k příspěvku pana Buchala.
Přes mé komentáře v průběhu jednání pracovní skupiny a přes poskytnuté odpovědi na otázky vnášíte pane Buchale do problematiky stále celkem zásadní nepřesnosti.

Pokud vezmu vaši větu

"Zintenzivnit realizaci výsledku platného a závazného referenda z října 2018 ukončením prací na tzv. "přeložce I/14" procházející městem a definovat trasu jihozápadního obchvatu Nového Města nad Metují ve spolupráci se všemi potřebnými externími organizacemi s následným plněním všech kroků k realizaci tohoto obchvatu.",

Musím upozornit na tyto skutečnosti:
a) město nemůže ukončit práce na přeložce I/14, neboť zde je proces v rukou státu (ŘSD)
b) není na městu definovat jihozápadní obchvat - to bude muset učinit opět stát, popř. kraj v rámci aktualizace ZÚR, včetně zmiňovaného plnění kroků. V procesu bude na městu úkol zanést a zpřesnit případný koridor obchvatu ze ZÚR do územního plánu.

Zintenzivnění realizace výsledku referenda si dovedu představit ve shodě se slovy pana Vozába v jednání a lobování za toto řešení u příslušných institucí (zejm. Min. dopravy a ŘSD, popř. hledat podporu i u Královéhradeckého kraje).

Jinak potvrzuji, že celý proces je na velice dlouhou dobu - nejprve je nutné obchvat projednat v rámci Zprávy o uplatňování ZÚR (tj. podaný podnět města), dále v samotné aktualizace ZÚR. Následně by se mohla začít projednávat změna územního plánu a paralelně zřejmě již přípravy a samotné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Jen samotný proces územního řízení pak může trvat dlouhé měsíce a možná i roky (v případě podaných odvolání, která jistě padnou). Po získání územního rozhodnutí zahájení zpracovávání dokumentace pro stavební povolení a ?samotná příprava stavby, v souběhu proces výkupu pozemků pod stavbou.

Vzhledem k opakovaným nejasnostem a z nich plynoucím dezinformacím docházím k názoru, že by bylo vhodné uspořádat na dané téma čistě odborný seminář. Pokud by byl tedy zájem (ze stran členů pracovních skupin, komisí či zastupitelů), mohl bych připravit k tématu prezentaci uvádějící do problematiky a následně by byl prostor pro otázky. Dle možností by byl naživo či v online prostředí.

S pozdravem Adam Balcar.


Komentář Novoměstského kurýra:

Odpovědi nebudu komentovat, počkám si na finální podobu Strategického plánu.
Musím se s nimi spokojit, ale alespoň jsem se snažil formulovat věci dle mého přesvědčení. Důležité je, že ve Strategickém plánu bude obsažen cíl k realizaci obchvatu (doufám, že už se to nezmění) a návazně bude možné sledovat jeho plnění.

Připomenu zde ale některé skutečnosti:
Nedávno jsem si vyměnil otázky a odpovědi na téma obchvat s panem Mgr. Balcarem a panem starostou Petrem Hablem (viz Aktuality v tomto Novoměstským kurýru). Oba mi poslali odpovědi, ovšem ne na všechny položené otázky.
Byly to otázky na to, jaká jednání proběhla a s jakým výsledkem od referenda v říjnu 2018 na Kraji v návaznosti na promítnutí do Zásad územního rozvoje novoměstského obchvatu a také otázka jaká jednání a s jakým výsledkem proběhla na ŘSD ve prospěch novoměstského obchvatu.

A tak se nelze divit, že mě překvapilo, když dne 1.4.2021 vydal Kraj aktualizaci ZÚR, kde není žádná stopa po novoměstském obchvatu. A když jsem v tom ZÚR našel zmínky doporučující vytěsnění tranzitní dopravy procházející městy a obcemi do obchvatů mimo zastavěná území a dokonce je tam jmenováno i město Nové Město nad Metují (ZÚR 2021, strana 19), tak si myslím, že byla možnost, kdyby se intenzivně jednalo, posunout ten výsledek referenda dopředu. Omlouvám se panu Balcarovi, pokud jsem se zde dopustil opět nějaké nepřesnosti, ale já to tak jako obyčejný občan Nového Města nad Metují vidím. Zvlaště, když nemám o "síle nasazení" vedení našeho města ve prospěch obchvatu od referenda do dneška žádné informace. Vím, že odešel po referendu dopis na Kraj a to je vše. Ještě doplním, že podobné odstavce ve prospěch obchvatů jsem našel i ve starším vydání ZÚR z roku 2018. Takže Kraj přímo doporučuje výstavbu obchvatů.

Protože jak je obecně známo, provozuji soukromé internetové stránky s názvem "Novoměstský kurýr", kde od roku 2006 vyjadřuji názor, že obchvat je lepší než průtah městem, považuji za vhodné zde zveřejňovat průběžně informace o stavu postupu k obchvatu. Zvláště, když to vedení našeho města nedělá. A každý, kdo Kurýra navštíví a čte moje názory a informace, si může vybrat, zda s nimi souhlasí nebo ne. Věřím, že minimálně těch 2116 občanů, kteří v referendu řekli ANO, patří k těm, co si o obchvatu myslí to co já. Pokud někdo tvrdí, že byli "zmanipulováni", tak je přímo uráží a zpochybňuje jejich zdravý rozum. A to se mezi slušnými lidmi nedělá.

Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 08.04.2021Proběhlo jednání třech skupin definovaných pro sestavení Strategického plánu NMNM:
Úvodem je třeba připomenout, že praktický počet účastníků v těch skupinách asi zcela nesplňuje očekávání. Zdá se, že není zájem z řad podnikatelů, možná i jiných delegovaných, ovšem není známo, kdo vlastně byl osloven, kdo odmítl a kdo přijal a nezúčastňuje se. Že často v podstatě převažuje počet lidí z Městského úřadu nebo jemu blízkých, je skutečností.
A tady bych se přece jenom trochu obával určitého "střetu zájmů" při posuzování co městu chybí a mělo by se v příštím období realizovat. Ono kritizovat vlastní práci je jaksi proti přírodě. Nebo si nějak hodně "zvyšovat laťku". Stačí se podívat na cíle ze "Strategického plánu 2014", viz níže, bylo jich cca 200, a pokusit se zjistit, co z toho se splnilo. Zkuste si někdo zapátrat na městských stránkách. Nebo porovnejte skutečnost s tím SP 2014. Najdete ho na stránkách města.
Je docela pravděpodobné, že co si představitelé města nepřejí, tak se do Strategického plánu (možná) nedostane. Kromě tak "silných" požadavků z řad veřejnosti, jako je např. koupaliště. Ale i tam se objevila snaha odsunout to do pozadí. Naštěstí to neprošlo (zatím). Ale uvidíme co nakonec bude v té finální podobě Strategického plánu. A pokud jde o obchvat, na tu finální podobu formulace v novém Strategickém plánu jsem opravdu zvědav.

Pan Vozáb (lektor z dodavatelské firmy pro zpracování toho minulého i toho nového Strategického plánu) doufá, že tentokrát to praktické plnění nového Strategického plánu bude lepší než u toho minulého.


Podívejme se tedy stručně na ty tři poslední tři skupiny z mého stručného pohledu:

30.3.2021 - Skupina B - Prosperita města.

Uplatnil jsem následující připomínky:

1. Zavést systém zkoumání poptávky v ČR i zahraničí po umístění podnikání. Jednat s potencionálními subjekty.
2. Získat informace ve městech, kde dosáhli dobré výsledky v obsazení podnikatelských i obchodních zón, o postupech získání podnikatelských subjektů pro podnikání v jejich městě a aplikovat tyto zkušenosti u nás.
3. Aktualizovat podnikatelské i obchodní zóny na katastru našeho města.
4. Připravit podnikatelské i obchodní zóny k okamžitému použití v případě externího zájemce o podnikání v našem městě.
5. Zjistit zda subdodavatelé Kvasin nemají zájem v blízkosti Kvasin založit podnik.

Poznámka: To co jsem řekl (viz výše) ovšem zdaleka neznamená, že to bude do SPNM zahrnuto.31.3.2021 - Skupina A - Život ve městě.

Uplatnil jsem následující připomínky:


1. v bodu "Řešit tranzitní dopravu - "přeložka/obchvat" jsem navrhl upravit znění:
"Řešit tranzitní dopravu nahrazením přeložky procházející městem obchvatem vedoucím mimo město".


Pan Hovorka to docela příkře odmítl. Nevím, co se panu Hovorkovi na té formulaci nelíbilo, je to přece pravda. Asi to chápal jako mou provokaci. Možná to malá provokace byla. Ale není se čemu divit. To "nasazení", s jakým naše město řeší ten výsledek referenda ("končíme s přeložkou, začínáme s obchvatem") nevzbuzuje nic jiného, než hodně trpký úsměv.

Také na mé sdělení, že obchvat je také přeložkou, vysvětlil pan Balcar, že to není pravda, že obchvat není přeložkou I/14.
Je docela zajímavé, že v podkladu "Brána k sousedům" z roku 2012 na straně 107 je list (viz níže), týkající se "Obchvatu Nového Města nad Metují", kde je "Obchvat" nazýván "Přeložkou", tak tam jsem to já asi pochytil.


Také zde zveřejňuji hlavičku toho podkladu "Brána k sousedům", kde je definováno užití "Královéhradeckým krajem", tehdy to bylo rezesláno k připomínkám všem obcím, naše město ten "obchvat" odmítlo s tím že:
"My máme přeložku I/14".
Bylo to v roce 2012, podrobnosti najdete v "Novoměstském kurýru" v tom roce v části "obchvat". Tam je vše pěkně "zakonzerváno" už od roku 2006!!!

A tak mě trochu z logiky věcí vyplývá, že když je konečným uživatelem podkladu "Brána k sousedům" Královéhradecký kraj (viz ta hlavička té "Brány k sousedům"), tak by ten Krajský úřad mohl být vstřícný k požadavku nějaké obce (například NMNM) na zařazení obchvatu do ZÚR. A poslední aktualizace ZÚR vydaná dne 1.4.2021 žádný údaj o novoměstském obchvatu neobsahuje. Tak kde se stala chyba?
Poznámka: To co jsem řekl (viz výše) ovšem zdaleka neznamená, že to bude do SPNM zahrnuto.

Mimochodem, list ze strany 107 "Brány k sousedům" je docela zajímavé si přečist, např. zmínku o "Závadné trase silnice I/14" a jejím řešení obchvatem. To říkají odborníci, kteří tu studii zpracovali. Svá jména zveřejnili na začátku. To naše referendum dospělo v roce 2018 ke stejnému závěru. A co naši "odborníci"?

Další moje připomínka:

2. Podpora koupaliště v údolí řeky Metuje.
1.4.2021 - Skupina C - Cestovní ruch.

Uplatnil jsem následující připomínky:


1. Náměstí chátrá, je třeba řešit údržbu (opadávaní omítek, špinavé omítky, rezivějící okapy, žlaby i plechové lemy na domech.
2. Řešit koncepci parkování na náměstí - návaznost na vícepodlažní parkování za Městským úřadem.
3. Revitalizace údolí Metuje - koupaliště, cyklostezka Krčín - pekelská silnice, možná autokemping a další.
4. Opět podpora rekonstrukce hotelu Metuj na Hotel (v návaznosti na připomínku paní Prokýškové, že mají problém s ubytováním delegace z Hildenu) a zdůraznění návaznosti na přilehlý pozemek a údolí Metuje.


Poznámka: To co jsem řekl (viz výše) ovšem zdaleka neznamená, že to bude do SPNM zahrnuto.

JIndřich Buchal.


STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 25.03.2021Pan Vozáb poslal k připomínkám návrh znění textu do "Strategického plánu" k těm třem známým skupinám:
Skupina "A" - Život ve městě:
Znovu jsem poslal následující připomínky:Skupina "C" - Cestovní ruch:
Znovu jsem poslal následující připomínky:Tak uvidíme, zda padnou na "úrodnou" půdu. To koupaliště opakuji při každé příležitosti.

Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 12.03.2021Proběhly další tři dny jednání "Komise pro strategický rozvoj", tentokrát rozdělené do tří skupin,
které se zabývaly následujícími tématy:
Dne 11.03.2021:
skupina C: Cestovní ruch.
Tentokrát se mi připojení na konferenci podařilo bez problému. Tak se podívejte na moje poznámky k průběhu.

Podívejte se na to:

V té dnešní skupině bylo několik zástupců města, kteří mají nějaký vztah k cestovnímu ruchu..

Uplatnil jsem následující připomínky (některé opakovaně):

1. Údolí řeky Metuje obtékající město má vysoký potenciál pro podporu zvýšení turistického ruchu. Je třeba to využít. Na prvním místě vybudováním nového koupaliště, doporučil jsem i cyklostezku od Krčína na "pekelskou" silnici. (v diskuzi se objevil zajímavý návrh na vybudování autokempinku, doporučil jsem prostor více po proudu někde pod Rezeckým mostem nebo ještě níže).

Můj komentář k tomuto bodu:
Přesto, že si město uvědomuje ten "potenciál" toho údolí, došlo ke smutné věci - původní krásné a oblíbené koupaliště zcela zpustlo a zaniklo - viz obrázek níže, kde v prostoru bazénu rostou už možná třicetileté stromy. Jak je možné, že k tomu došlo? Není těžké vystopovat cestu ke konkrétním lidem z našeho "magistrátu", kteří nesou za tento stav odpovědnost. Kolik mezi tím bylo "Strategických plánů"? Pozor, to není kritika těch "Strategických plánů", to je kritika jejich následné realizace. A za tím jsou konkrétní lidé.

2. Náměstí si zaslouží pokračování v jeho "zušlechtění".
a. Především je třeba odstranit masivní parkování automobilů. To je možné jedině vybudováním vícepodlažního parkoviště ze Městským úřadem (Námět leží ladem už od roku 2013).
b. Je třeba zajistit průběžnou údržbu celé té "městské památkové rezervace", patří tam jednotlivě všechny domy co jsou na náměstí. Náměstí chátrá.
c. Je třeba hledat vhodné "doplňky" pro naše náměstí (např. doplnění ostrůvků zeleně, různých odpočinkových míst, místo pro drobná vystoupení atd.
Architekti by jistě věděli co všechno by se tam hodilo.)


Můj komentář k tomuto bodu:
K tomu "chátrání" jsem zaznamenal z pléna mírný nesouhlas. Podívejte se na fotografie z dneška:


Tak přece jenom, že bychom mohli být se stavem spokojeni, to asi opravdu ne.

Ve Wikipedii jsem našel tuto větu:
"V letech 1953-1954 byla severozápadní strana náměstí přestavěna do jednotné podoby z doby Vojtěcha z Pernštejna podle návrhu architekta M. Vincíka a hradební město bylo prohlášeno památkovou rezervací, pečlivě a citlivě udržovanou a obnovovanou".

A tak se ptám: Co s tím budeme dělat vážení?
Uvidíme, co se k tomu objeví v tom novém Strategickém plánu.

3. Zámek.

Dovolil jsem si připomenout, že zámek byl nedávno nabídnut k prodeji, dokonce naše město navštívil v roce 2020 předseda vlády s názorem, že by to měl koupit stát (to je snad jediná věc, ve které s ním mohu souhlasit).
A tak jsem vyslovil názor, že město by se mělo v této záležitosti angažovat, u státu se dá předpokládat udržení spolupráce "zámku" s městem, kdežto u nějakého případného soukromého vlastníka se může stát ledacos. A pokud by město nemohlo úzce spolupracovat se zámkem a zámek něměl snahu spolupracovat s městem, řada věcí by se zkomplikovala.


K tomu není co dodat.
4. Lokalita "Hotel Metuj".

Znovu jsem vyslovil názor, že lokalita hotelu Metuj se mi jeví z hlediska cestovního ruchu jako velice významnou, samozřejmě se zachováním v rekonstruované budově hotelového provozu. Zdůraznil jsem, že vůbec nepředpokládám, že by hotel provozovalo město. Ale město by mělo nasměrovat budoucí události směrem k hotelu a návazně na předpoklad na napojení této lokality na údolí Metuje s tam vybudovaným koupalištěm a dalšími "vymoženostmi". Pozemek mezi budovou hotelu a hranou údolí je třeba koupit a zatím tam udělat povrchové parkoviště.

Můj komentář k tomuto bodu:
Úvaha města udělat v objektu nízkonákladové byty, není dobrý nápad. A to uvažované parkoviště v přízemí, kde je nyní příjemná restaurace, to už opravdu volá do nebe. Byty určitě turisty nepřivábí. A žadnou jinou lokalitu s hotelem město nemá. A ještě tak výborně umístěnou v centru města.

Bavíme se o časovém horizontu 10 - 15 let. A tak se nebojme jít v úvahách trochu dál.
Z toho parkoviště vedle hotelu by se dalo udělat vícepodlažní, propojení na údolí (např výtah, v Jaroměři podobný mají).
A na horní straně toho parkoviště by mohl vzniknout moderní společenský sál s příslušenstvím, s napojením na hotel, výhledově by se mohl napojit i hotel Rambousek.

Tak, a nyní si asi někdo řekne: ten Buchal se asi zbláznil. No nikomu to neberu. Na "Rajské zahradě" nedaleko ale vidíme, že nic není nemožné.


A malé povzdechnutí nakonec této části:
Náchod v současné době kupuje "Lázně Běloves". Konečně. Nedávno pozvali ministryni financí s paní prezidentovou, ukázali jim ten kopec pod zámkem a začala akce za cca 100 milionů s cílem "revitalizovat" celý tento kopec (možná jsem to trochu zjednodušil, ale ty dvě dámy tam opravdu byly. A popravdě, návštěva špičkových osobností nikdy neuškodí). V současné době byla už asi vyhodnocena mezinárodní soutěž na řešení velkého prostoru po zbourané Tepně v centru města. A brzy se žačne stavět. A obchvat Náchoda je také na dobré cestě.

V Jaroměři loni otevřeli nový autobusový terminál u nádraží Jaroměř. Postavili novou hasičskou zbrojnici, revitalizovali celý prostor pod náměstím vedle silnice I/33. Na náměstí se jezdí výtahem do nově vybudované pasáže. Letos začnou stavět obchvat Jaroměře.

V Opočně loni otevřeli první polovinu obchvatu, brzy dokončí i druhou polovinu. A také tam loni otevřeli nový nerezový bazén u Broumaru.

A Dobruška? Podívejte se na jejich stránky.

Tak to by snad pro dnešek bylo všechno.


Jindřich Buchal.

Dne 10.03.2021:
skupina A: Život ve městě.
Bohužel, na toto počítačové setkání se mi nepodařilo připojit. Měl jsem nějakou nahodilou závadu na kabelu připojení monitoru (asi). A tak jsem ani neslyšel argumenty proti obchvatu, které, jak předpokládám zazněly. Ale v podstatě to nevadí. Své připomínky, které bych býval uplatnil, jsem panu Vozábovi poslal E-mailem.

Podívejte se na to:

Zítra budu pokračovat o jednání 11.3.2021. Snad se mi podaří připojit.

Jindřich Buchal.

Dne 09.03.2021:
skupina B: Prosperita města.

Na tomto setkání jsem uplatnil následující připomínky:

1. aktualizovat průmyslové a obchodní zóny v podkladech města
2. Zjistit u měst, kterým se v ČR podařilo úspěšně naplnit své průmyslové a obchodní zóny jejich postupy a nástroje, které vedly k tomuto úspěchu.

Z diskuse vyplynul názor města, že by bylo dobré použít prázdnou budovu v kasárnách na vytvoření prostoru pro drobné podnikání. Na dotaz, zda v tomto směru proběhlo zadání a je to obsaženo ve vítězné studii, která už je vybrána (dosud nebyla zveřejněna, má ji schvalovat příštím Zastupitelstvo) bylo odpovězeno, že tam se počítá s byty. Tak uvidíme, jak to dopadne v Zastupitelstvu, které se má konat 18.3.2021.


K tomu si dovoluji doplnit následující komentář:


Podívejte se na růst počtu obyvatel v Novém Městě nad Metují od roku 1950:
Z toho vyplývá, že bouřlivý rozvoj má Nové Město nad Metují za sebou. Odehrál se od roku 1950 do roku 1990. Připomeňme si, jaké okolnosti k tomu vedly:

Ve městě existovalo několik velkých podniků (Stavostroj na konci osmdesátých let 2300 zaměstnanců, Elton o něco méně, Detecha, Fruta, Textilky, Papírny, ...).
Podniky se výrazně podílely na rozvoji města (sídliště Malecí, sídliště rodinných domků, zimní stadion, letní stadion, koupaliště, nové kino, slavná průmyslovka atd.). Peníze se rozdělovaly z centra a kdo je uměl sehnat (a to předseda Červený a ředitel Daněk uměli), tak šlo vše rychle a hladce. Výrazná byla i pomoc občanů na různých svépomocných akcích.

To není pláč nad tím, že není co bylo, ale pouhé konstatování skutečností.

Nic takového dnes není možné. Věci se dnes musejí dělat jinak. A to opravdu není jednoduché. Nečekejme tedy, že do města vstoupí nějaká "zázračná" firma, které pomůže s rozvojem města. Není to pravděpodobné. Město si především musí pomoci samo plnit své "strategické cíle". Zatím se mu to nedaří. Kdy se to změní?


Na dnešní skupině se také rozvinula diskuse o průmyslovce.
Ta bezesporu sestoupila ze své slavné dřívejší pozice a nutno říci, že zatím hledá cestu k návratu. Ale tady bohužel platí, když se jednou ztrátí dobré veřejné mínění, velmi těžko se hledá návrat na výsluní.

Sloučení novoměstského školství nepřineslo zřejmě pro průmyslovku pozitiva. Jak se z toho vymanit?
Kraj vlastní v našem městě celkem šest "školních" objektů. Když jsem se zeptal jak je to "majetkově", zda existuje způsob jak bezplatně převést některé z těchto objektů do vlastnictví města, převládl názor, že to co vlastní Kraj je Kraje a když něco prodá, jsou to jeho peníze a komu to prodá je jeho věc.

Připomeňme si které objekty to v našem městě jsou:
1. objekt Hradčany s pozemky, v současné době nevyužívané
2. objekt Králíček s pozemky
3. objekt Merkur na náměstí, podívejte se na stav, který náměstí nezdobí
4. objekt Průmyslovka s pozemky, potřebuje údržbu, v porovnání s Dobruškou prohrává o několik "koňských délek".
5. Objekt Kasárna - škola v bývalé budově kasáren + objekt "Pyramida" + objekt bývalého "štábu" s pozemkem.
6. Objekt učiliště na Malecí, nedávno na rok přerušili výuku, jak si vede po "restartu" dnes, nevím

Bylo by zajímavé zjistit, kolik ten Kraj investoval v posledních deseti letech do té "naší" průmyslovky.

Podívejme se, jaká je dnes situace s průmyslovkou v Dobrušce:

Především - tam je škola soukromým subjektem. Jak se jim to podařilo, by se měli asi "našinci" jít zeptat. Ale možná, že už tam byli a pracují na změně?Nezbývá než dodat: "kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten ....".

Tolik k jednání Komise pro strategický rozvoj dne 9.3.2021.
Zítra budu pokračovat o jednání dne 10.3.2021.

Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 01.03.2021Níže uveřejňuji informaci, kterou 22.2.2021 zveřejnilo naše město:Komentář Novoměstského kurýra:
Ano, jsem členem té "Komise pro strategický rozvoj". Přijal jsem tu nabídku města. To ovšem neznamená, že jsem vstoupil do klubu fandů vedení našeho města. To opravdu ne. Ale už dávno jsem v klubu fandů našeho města, to jednoznačně. A mohu slíbit, že se budu snažit být objektivní a pomáhat zrodu toho nového "Strategického plánu" v té nejlepší podobě, ale také se určitě ozvu, pokud se mi něco nebude líbit. Nakonec na tomto mém "Novoměstském kurýru" to dělám už od roko 2006.

Například na jednání té komise dne 23.2.2021 jsem uplatnil následující připomínky:

Ta diskuse v komisi probíhá zatím v důsledku Covidu jako konference přes počítač. Kdo chce mluvit, zapne si mikrofon a mluví. Pan Vozáb, který je lektorem firmy BermanGroup, která je pro naše město dodavatelem toho nového "Strategického plánu 2021" se snaží "za pochodu" připomínku zaznamenat, nebo sdělí důvod, proč to "zatím" nezaznamená, že to přijde na řadu později. Pokud jde o výše uvedené mé připomínky, byla takto přímo zaznamenána snad jen ta o parkování. Nevím, zda se provádí nějaký zvukový záznam, ale to asi ne. Takže lehce může připomínka zapadnout, pokud si to autor nepohlídá a později se znovu neozve. A ani tehdy nemusí uspět, protože zákazníkem firmy BermanGroup je město a určitě (a logicky, už Baťa to měl jako své hlavní heslo) platí "Náš zákazník, náš pán". A tak si vedení města docela lehce může některé věci "pohlídat". A mám dojem, že například v případé obchvatu to dělá.

A nyní se "Komise" rozdělí do třech skupin, tak nebudou všichni členové komise mít přehled o tom co se bude dít ve skupině, kde nejsou členy. Ale je možné se přihlásit do všech třech skupin. To jsem udělal.

Považuji proto za výhodné, že co chci sdělit - nebo jsem už sdělil - zde můžu "zakonzervovat". Tady to zůstane veřejně přístupné a uvidíme jak se to později ujme v tom novém Strategickém plánu.


A nyní k obrázku níže.
Jistě je všeobecně známé, že jsem "skalní" prosazovatel plnohodnotného obchvatu našeho města - viz Novoměstský kurýr, tam mám na toto téma už 173 vstupů. Zde je odkaz:
Vše o obchvatu NMNM na Novoměstském kurýru.

A tak je samozřejmé, že toto téma NEMOHU při tvorbě Strategického plánu vynechat.

Jihozápadní obchvat je vyznačen na obrázku červeně, ta tzv. přeložka I/14 - která je stále nakreslená v Územním plánu - je vyznačena černě.
Zeleně jsem také doplnil současnou trasu I/14, která "papírově" vede přes náměstí. Žlutou barvou jsem dokreslil novou "myšlenku" vedení našeho města, tj. vedení přeložky I/14 na trase Vrchoviny - most u Ammannu - Náchodská ulice - Krčín - Spy. Už o tom město začalo jednat. To je trasa, po které prakticky tranzitní doprava už dávno jezdí.
Proč z toho město chce udělat silnici první třídy I/14 a neřeší jihozápadní obchvat po katastru města, mě opravdu, ale opravdu, není jasné.

Trasu "Jihozápadního obchvatu" na katastru našeho města jsem kreslil já, v Kurýru ho zveřejňuji opakovaně - mimochodem, obchvat je také přeložka I/14 - jak vidíte, není to žádná věda. Poslal jsem to svého času i vedení města. A oni ne a ne do toho naskočit.
Z obrázku je zřejmé, jak technicky jednoduchá je ta trasa. Ta argumentace vedení našeho města o problému s překonáním "nivy řeky Metuje" je nesmysl. Ta první polovina na hranici katastru Nahořan je v podstatě trasa navržená Krajem v roce 2012 ve studii, která se jmenovala "Brána k sousedům" - tehdy to město odmítlo. Co by za to dal třeba Náchod, aby měli pro obchvat takový terén.

A upozorňuji na to napojení za Luštincem k mostu u Ammannu, to je vlastně plnohodnotný obchvat Krčína ale i Nového Města (zatím bez Vrchovin). Samozřejmě ty Vrchoviny by se musely "obchvátit" také v průběžném pokračování dokončení obchvatu nad Vrchoviny co nejdřív.

A ještě něco. Podívejte se na západní stranu Krčína, kde se mezi budoucím obchvatem a Krčínem nabízí docela veliky prostor. Co by tam asi mohlo být? Snad obchoďák, možná i ta myčka automobilů, benzinová pumpa, motorest a další objekty, vhodné u hlavní silnice, která jednou bude také výborným napojením naší oblasti na dálnici D11 v Jaroměři (ta tam bude přivedena letos), až stát udělá tu odbočku k přehradě a na obchvat České Skalice. To samozřejmě není věc Nového Města nad Metují a s místním referendem to nesouvisí.

Ale obchvat přináší příležitost, aby se také něco většího rozjelo v Krčíně. Myslím, že Krčín by obchvatem mohl hodně získat.
To se mi zdá jako docela dobrá myšlenka (nebo je to snad ta VIZE? Nebo snad "silná stránka" pro Krčín?), myšlenka, která podle mě patří do Strategického plánu, který se dělá minimálně na deset let dopředu, jak bylo řečeno panem Vozábem. Myslíte, že se to tam objeví?
To by v tom Strategickém plánu samozřejmě musel být i ten obchvat. A na to jsem opravdu zvědav, co tam o tom nakonec bude.Jindřich Buchal.

V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ VZNIKÁ NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA.

Vloženo 24.02.2021

Dne 22.2.2021 se na stránkách našeho města objevila informace o tvorbě nového "Strategického plánu rozvoje města" pro příští léta. Záměrně zde nepíšu na kolik let dopředu to bude, počkám si, až to bude "černé na bílém".

Byl jsem městem osloven, zda se nechci zapojit do tzv. "Koordinační skupiny", která bude spolupracovat s realizátorem toho plánu, firmou BermanGroup.
Přiznám se, že mě tato nabídka docela překvapila vzhledem ke skutečnosti, že ve svém "Novoměstském kurýru" vůči našemu městu často nešetřím kritikou.

Samozřejmě, nemohl jsem to odmítnout. A tak mám možnost vidět, jak vzniká plán rozvoje našeho města a mám možnost se k tomu vyjadřovat.

A na "Kurýru" zakládám rubriku


"Strategický plán - teorie a praxe".Tam budu průběžně sledovat (a komentovat) vývoj událostí v této oblasti. Je třeba zdůraznit, že "Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují" - dále jen SPNM - je podkladem inspiračním a ne realizačním. Realizační podklady na něj ale musí navázat. A tak jeho důležitost spočívá v tom, že musí dobře vystihnout a definovat to správné spektrum těch "inspiračních" zdrojů. Aby se ty zcela konkrétní realizační cíle na ně daly navázat.


Ne všichni mají na "Strategický plán" názor pozitivní. To dokumentuje příklad jednoho dotazu ze stránek našeho města:

Pan místostarosta to vysvětlil. Město "Strategický plán" potřebuje.Uvedl, že to je podmínka nutná při žádání o dotace. Není to nijak levné, ale nedá se asi nic dělat.
"Strategický plán" z roku 2014 obsahuje náměty (říká jim "specifické cíle") pro definování konkrétních "realizačních cílů" pro rozvoj města v delším časovém období. Podíváme-li se na ten minulý "Strategický plán" z roku 2014, tak vidíme, že doporučil se zabývat velkým množstvím těch "specifických cílů" (je jich zhruba 200).

Zkusil jsem najít nějaký ten "specifický cíl", ke kterému bych přiřadil nějaký současný aktuální "realizační cíl", například koupaliště. Při troše snahy se to dá najít. A tudy vede cesta od teoretického "Strategického plánu" ke skutečné praktické realizaci toho konkrétního, co už není obecným povídáním a je to přesně to, co město potřebuje, s dokumentovanou odpovědností, průběhem realizace, termíny, pravidelnou kontrolou realizace, veřejnou dostupností atd.

Níže uvádím, co všechno tehdy ten "Strategický plán" z roku 2014 doporučil. Je to jistě zajímavé a poučné:


Tak se na to podívejte. Vidíte tu obsáhlost, která se dotýká snad opravdu všeho? Chybí tam snad jen část o obchvatu, tehdy ještě neproběhlo referendum.
Myslíte, že dnes je možné vymyslet něco kompletnějšího? No asi moc ne. Ale na druhou stranu - vždy je co zlepšovat.
Ke konečnému výsledku se máme dostat letos někdy v červnu. Jsem docela zvědav, jak tentokrát bude ten "finál" vypadat.

Přiznám se, že si dost dobře nedovedu představit, že může vzniknout něco, co by významně vybočilo z toho výstupu v roce 2014.

Ovšem proč se v našem městě z toho, co je výše uvedeno (a nelze tomu v podstatě nic vytknout), nenajdou nějaké významné stopy po realizaci uvedených "ušlechtilých" specifických cílů? Jak se přistupovalo k realizaci? Jak se přistupovalo v jejich převedení do konkrétních realizačních podkladů (říkejme tomu např. "Realizační listy")? Je to někde dokumentováno? Hledal jsem to, ale nějaký standardní realizační systém s odpovědností a popisem postupu k výsledkům, jsem nenašel.
Nabízejí se otázky, na které by měli umět odpovědět představitelé našeho města.

Podíváme-li se zpět, tak zjistíme, že to byla právě realizace, která v našem městě silně pokulhávala.
Ten nový SPNM se asi nebude v podstatě moc lišit od toho z roku 2014. Ale jedna věc je teorie, druhá věc je praxe s výsledkem. Měl by se podstatně změnit přístup k realizaci.

Opakuji, měl by se výrazně změnit ten přístup k realizaci toho "nového" SPNM. A doufám, že to budeme mít možnost sledovat díky transparentnímu přístupu našeho města k této realizaci, k tomu, jak navážou na SPNM realizační podklady.Pro zajímavost se můžete zatím podívat, jak to dělají v Dobrušce.


A ještě jedna věc se mi zdá docela zajímavá:

Jak je vidět výše, "Strategický plán 2014" obsahoval následující čtyři částí (podívejte se znovu na jejich obsah):
1. Cestovní ruch
2. Prosperita města
3. Život ve městě
4. Řízení rozvoje města

Současná tvorba "Strategického plánu 2021" zatím obsahuje tři části:
A. Život ve městě
B. Prosperita města
C. Cestovní ruch

Ale jsme zatím ve stádiu zrodu toho "Strategického plánu 2021", tak to nyní nechci komentovat.

Jindřich Buchal.