NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Prohlášení autora těchto stránek.

Tyto internetové stránky jsem zřídil pro účely zpravodajské, informační a také propagační vzhledem k našemu městu Nové Město nad Metují a jeho regionu.

Pokud jde o fotografování osob, při fotografování na veřejných akcích se nelze vyhnout skutečnosti, že na fotografiích jsou v menší či větší míře vyfotografováni i účastníci těchto akcí. Vycházím však z možnosti, kterou zmiňuje a poskytuje Občanský zákoník (§89) - mé fotografie jsou pořizovány pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Je mým cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy vyfotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu. Výběr fotografií pro publikaci je zcela podřízen tomuto pravidlu.
Na druhé straně jsem připraven, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit. Kontakt na mě je uveden na titulní stránce tohoto webu.

Pokud jde o fotografování objektů, týká se to zejména propagace města, rozvoje města a služeb poskytovaných nebo připravovaných ve městě, ale i vztahů mezi vedením města a majiteli existujících nebo i vznikajících objektů, zveřejňovaných na stránkách města, v zápisech z Rady města nebo Zastupitelstva města, nebo ve veřejných médiích při řešení různých sporů a neshod. Vycházím někdy i z informací, které obdržím od čtenářů mého Novoměstského kurýra.

V žádném případě není mým cílem někoho poškozovat nebo pomlouvat, ale snažím se maximálně objektivně popisovat a ukazovat pozitivní i negativní dění v našem krásném městě.

Děkuji za pochopení, Jindřich Buchal.