NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.Vloženo 15. 2. 2016.
PŘÍPAD ŘEŠENÍ JEDNOHO PROTIPOVODŇOVÉHO OPATŘENÍ V KRČÍNĚ.

Poznámka Novoměstského kurýra:
Na posledním jednání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dne 3.12.2015) se mimo jiné schvaloval rozpočet na rok 2016. Seznam akcí viz Aktualita v Novoměstském kurýru ze dne 12.12.2015.
Na jednání se rozvinula poměrně obsáhlá diskuze k tzv. "propustku" v Krčíně, což souvisí s protipovodňovým opatřením v oblasti levého břehu Metuje mezi oběma mosty v Krčíně, konkrétně v místě mostu pod hřbitovem. Tam hrozí při velké vodě zatopení obytných domů v této oblasti. Případ je zajímavý zejména tím, že se táhne jako červená nit různými jednáními již po řadu let ale konečný výsledek zatím žádný. Potřebné peníze se nedostaly ani do rozpočtu pro rok 2016. A to přes zřetelnou podporu řešení od několika přítomných zastupitelů, kteří na výše uvedeném jednání vystoupili - viz zvukový záznam - s poměrně obsáhlou informací vystoupil i ing. Voborník. Bylo doporučeno vytvořit pracovní skupinu k této věci. A vyslovena určitá naděje, že realizace by se mohla provést v roce 2017.
Protože se věci věnuje dlouhodobě pan M. Hlavatý a pan ing. J. Voborník z Krčína, dohodl jsem se s nimi, že zveřejním tento případ.

Několik historických skutečností (dodali páni Hlavatý a ing. Voborník):

Protipovodňová opatření.
Přehled historických faktů a historických dokumentů ve věci inundačního mostku a rekapitulace jednotlivých kroků, které žadatelé v této věci již provedli:

1. Existuje dokument datovaný k r. 1750, který uvádí zřízení výměnku k domu (chalupě) čp.16 v Husitské ulici pro dřívějšího majitele s tím, že zmiňovaný dřívější majitel bude mít jako výměnkář nadále právo užívat přesně vymezený pozemek vedle stávku (pojem stávek je pomístní označení inundačního valu, který byl vybudován zřejmě ještě před r. 1750 souběžně, cca 60m od levého břehu řeky, na pozemcích od dnešní radnice až po pozemek patřící k domu čp. 17);
2. terén pozemků po levé straně řeky má přirozený sklon až k silničnímu tělesu Husitské ulice. Obecní pozemek vymezený par. 134/8 a silničním tělesem Husitské ulice je nejnižší plochou ze všech pozemků od radnice až po zmiňovaný násep silnice. Aby bylo umožněno odvodnění nejnižších míst ze jmenovaného pozemku, byl již v minulosti vybudován na tomto pozemku odvodňovací příkop, který potrubím uloženým pod dřívější cestou směřující k brodu, odváděl vodu na pozemky (louky) ležící za touto cestou. Případná vybřežená voda se snadno přelévala přes jmenovanou cestu, neboť její výškové umístění jistě nijak významně nepřevyšovalo okolní terén;
3. v době výstavby nové krčínské školy, z důvodu aby byl umožněn příjezd na stavbu též od řeky, došlo k poškození inundačního valu. V krčínské kronice je k datu 1.12.1891 uvedeno ". postavena ochranná protipovodňová hráz proti vodám Metuje". Tento zápis svědčí o tom, že tehdejší vedení Krčína si plně uvědomovalo význam a důležitost funkce inundačního valu;
4. v letech 1904 až 06 probíhala na katastru Krčína regulace řeky Metuje. V té době byl též postaven říční most, kterému směřuje dnešní Husitská ul. (do té doby zde existoval pouze brod). Z důvodu výškového přizpůsobení nájezdu na jmenovaný most, bylo cca od domu čp. 17 v Husitské ul. až k jmenovanému mostu vybudováno silniční těleso, cca 1,5 m nad okolním terénem. Odvodňovací příkop byl v té době stále funkční a též potrubí pro odvodnění nejníže položených míst pozemků ležících vpravo od dnešní Husitské ul. bylo pod silničním tělesem ponecháno;
5. v r. 1922 byla velká povodeň a vybřežené vodě jejímu volnému odtoku dále na louky, tak jak tomu bylo dříve při obdobně velkých povodních, bránilo zmíněné silniční těleso (viz bod 4). Vybřežená voda nemohla volně odtékat a tak zaplavila pozemky a ulice v dolní části Krčína. Radní v Krčíně neprodleně rozhodli, že se musí okamžitě provést průkop v silničním tělese, aby vybřežená voda mohla rychle a v dostatečném množství odtékat do níže položených luk za silnicí. Průkop silničního tělesa byl neprodleně proveden;
6. přestavitelé Krčína dne 29.3.1924 zasílají Okresní správě v Novém Městě n.Metují oznámení, že hodlají vybudovat mostek pod obecní silnicí pod kostelem v Krčíně v rámci vodního družstva "Metuj" v Šestajovicích, předkládají plánek a požadují provedení komisionálního řízení v příčině vodního práva (dokument č. 729); 7. na den 11.5.1924 svolává obec Krčín schůzku účastníků na místě samém ve věci výstavby propustku. Dokument obsahuje jména a podpisy majitelů dotčených pozemků (vlastníme kopii rukou psaného dokumentu č. 30500, 11 5/141, a kopií dokumentu č. 30500 psaného psacím strojem, jehož text je zcela identický s prve jmenovaným);
8. Protokol vydaný Okresní správou v Novém Městě n.Metují ze dne 24.5.1924 podrobně popisuje důvody, které vedou představitele Krčína k požadavku vybudování inundačního mostku. Komise Města v závěru Protokolu uvádí, aby bylo vydáno povolení ke zřízení inundačního mostku (vlastníme kopii tohoto Protokolu, dokument není opatřen pořad. číslem);
9. obec Krčín zasílá dne 6.9.1924 písemnou žádost o zaslání vodoprávního výměru týkajícího komisionálního řízení pro povolení stavby propustku z důvodu, že obec hodlá ještě v r. 1924 stavbu provést (vlastníme kopii žádosti č. 1546);
10. okr. správa v Novém Městě n.Metují zasílá dne 11.11.1924 obecnímu úřadu v Krčíně oznámení, že souhlasí se stavbou inundačního mostku v Krčíně (vlastníme kopii dokumentu č. 33280, 11 5/141);
11. cca kolem r. 1954, budují místní rybáři na obecním pozemku hraničícím pravou stranou s pozemkem parcela č. 134/8 a silničním tělesem Husitské ulice, sádky a základy správní budovy. Rybáři však sádky nikdy neuvedli do provozu. Po sádkách zůstaly v terénu jámy, do kterých se stahovala spodní voda. Vytěžený materiál byl uložen jako zvýšený základ budoucí správní budovy;
12. v letech 1950 - 68 město využilo části obecního pozemku po pravé straně Husitské ulice mezi inundačním mostkem a mostkem pro závlahu k ukládání odpadové zeminy, strusky a modelovacího písku ze slévárny. Během vysypávání odpadu do uvedených míst, došlo též k částečnému zasypání profilu inundačního mostku a k úplnému zasypání vtoku do potrubí uloženého pod inundačním mostkem;
13. po r. 1960 byl zmiňovaný obecní pozemek rozdělen na 5 parcel (dnešní parcely č. 134/2 až 134/7) a pronajat zájemcům. Jednotlivý pronajímatelé na svých parcelách upravili terén tak, že zasypali jámy po sádkách a rozvezli materiál, který tvořil zvýšený základ pro správní budovu. Těmito terénními úpravami byl terén vyrovnán a došlo též k likvidaci odvodňovacího příkopu. Město obnovení funkce odvodňovacího příkopu po žádném z nájemců nepožadovalo;
14. v r. 1973 bylo v Akci Z prováděno uložení potrubí vodovodního řadu do výkopu po pravé straně Husitské ulice a tím i následně po pravé straně inundačního mostku;
15. fotka ze dne 8.7.1997 dosvědčuje, jaká byla výška povodně pod mostem u krčínské radnice. Při této povodni vybřežovala voda přes chodník na levé straně řeky a zalila pozemky mezi řekou a stávkem, od ubytovny u zimního stadionu až po těleso silničního náspu. Protože už v té době byl profil inundačního mostku částečně zasypán (a zcela bylo zasypáno ústí vtoku do potrubí pod inundačním mostkem), vybřežená voda na uvedených pozemcích stála prakticky stále ve stejné výšce po dobu cca 5 až 6 dnů, než voda v řece po povodni klesla na takový stav, že nedoplňovala průsakem níže položená místa na uvedených pozemcích;Povodeň 8.7.1997.

Konec citace.
Doplněk Novoměstského kurýra:
V této věci se dlouhodobě angažují pan Hlavatý a ing. Voborník Jan s cílem docílit zprovoznění propustku. Za výše uvedenými body je seznam cca 45 dalších bodů se záznamem konkrétních činnosti a kontaktů žadatelů (Hlavatý, Voborník). Zatím nebylo dosaženo kýženého výsledku. Na zastupitelstvu v prosinci 2015 bylo ale konečně navrženo vytvoření pracovní skupiny k této věci.

A k tomu skutečně došlo. Byla jmenována pracovní skupina ve složení:

p. Jiří Hladík, ing. Petr Neumann, p. Jiří Krýda, p. Petr Hable, ing. Libor Pozděna, ing. Ondřej Hanka
(viz zápis z RM ze dne 18.1.2016).

Podívejte se na několik fotografií s cílem vysvětlení o co vlastně jde:
Most v Krčíně na hlavní silnici u bývalé krčínské radnice. Voda v řece se při povodni může zvednout tak, že zaplní celé koryto a v prostoru pod hotelem "Beluna" (levý břeh) dojde k vylití na přilehlou louku. Odtud se voda může dostat k rodinným domkům v prostoru mezi Žizkovým náměstím, ulicí Husitskou a řekou.
Někdy v minulosti byla zhruba od dnešní Beluny souběžně s řekou směrem po proudu menší hráz - foto viz níže - která vylitou vodu na louku mohla dočasně zadržet.
A aby tato voda mohla odtéct a nedostat se k rodinným domkům, k tomu sloužil tzv. "propustek" - tj odvodňovací příkop před uvedenou hrází vedoucí od uvedené louky k ulici Husitské a mostkem pod touto ulcí, kterým protekla voda na dříve přilehlá luka, dnes částečně pole - navazovalo to na zavlažovací příkopy tam umístěné z dřívější doby.

Dnes ovšem je toto zařízení nefunkční.
Most v Krčíně pod hřbitovem - pohled ze západu proti proudu řeky.
Louka pod Belunou, kde vpravo za stromy je výše uvedená malá hráz pro zábranu vylití vody mezi rodinné domky - viz níže.
Malá hráz pro zábranu při povodni. Pohled ze strany od řeky.
Malá hráz pro zábranu při povodni. Pohled z druhé strany od rodinných domků.
A nyní se dostáváme znovu k problému PROPUSTKU.
Na vedlejším obrázku je pěkný můstek, který se nachází cca 50m od řeky v Husitské ulici.

Jenže podívejme se blíže - viz níže.
Toto je pohled ze strany od Krčína - jak vidíte, je průtok omezen zazděním - to byly dřívější úpravy v tomto místě. Tím se vlastně propustek znehodnotil a nemůže plnit svou funkci.
Toto je pohled od luk - vidíte, že roura tam je ale asi by pro větší průtok nestačila. A podhled mostu je zazděn.
Tady je pohled z mostku směrem ke Krčínu - tam dole je vidět část odvodňovacího příkopu (zakrytý deskou), který odvádí vodu z nejnižšího místa v terénu proti proudu řeky pod mostek v Husitské ulici a dále do luk.

Ovšem hlavní problém je rekonstrukce mostku pod silnicí do takového stavu, aby mohl plnit svou původní funkci - tj. odvádět povodňovou vodu za silnici.

Je jasné, že opatření neřeší extrémní povodně, ale takové ty střední, které v praxi nejvíce přicházejí v úvahu, by to určitě řešilo.

A přineslo by to úlevu a větší pohodu těm obyvatelům Krčína, kteří v té rizikové oblasti žijí.A doplňuji ještě jednu informaci - viz níže:
Jak vidíte na druhé straně řeky je staré stavidlo, které dříve sloužilo k odpouštění vody z řeky na přilehlé louky, bylo to tzv. "podhánění" sloužící ke zvýšení výnosu luk.

Dnes je to už minulost, ale možná, že by se zařízení dalo obnovit tak, aby umožnilo odpustit při povodni vodu z plného koryta za dnešní silnici. Tam při povodni zřejmě bude už voda stejně vylitá a pokud ne, mohla by se takto propuštěná voda jednoduchou úpravou vrátit níže do koryta řeky.

 

A ještě několik slov k finančním zdrojům.

Bylo mi řečeno pány Voborníkem a Hlavatým, že předpokládaný náklad pro řešení uvedené situace je cca 3 mil. Kč.

Nedávno město NMNM vydalo informaci, že v roce 2015 bylo ušetřeno z rozpočtu cca 8 mil. Kč. Jednak z důvodu nerealizování některých akcí, jednak z důvodu, že se na některých akcích ušetřilo.

V aktualitách Novoměstského kurýra jsem uveřejnil seznam akcí, které město NMNM plánuje pro rok 2016.

Je docela pravděpodobné, že se bude opakovat situace s ušetřením nějaké částky i v roce 2016. Pokud jsou projekty pro akci "PROPUSTEK" hotové, potom se nabízí otázka, proč ušetřené peníze nepoužít na tuto akci - tj. že by byla připravená tzv. "pod čarou".

A pokud projektová dokumentace ještě není, je třeba ji zřejmě rychle připravit.

No a na závěr si pustím trochu více fantazii z uzdy:
V jednom letním vystoupení našeho pana starosty v loňském roce (pokud se pamatuji, bylo to asi v regionálním vysílání TV v souvislosti s tím dlouhodobým suchem) zazněla úvaha o možnosti vytvoření nějaké vodní nádrže někde v okolí našeho města - to jest zaržet vodu v krajině v návaznosti na skutečnost, že v minulosti byla řada rybníků v Česku zrušena a to zřejmě nebyl dobrý trend. Jistě chvályhodná myšlenka. A věřím, že i životní prostředí by zajásalo.

V místě mostu v Krčíně pod kostelem muselo pro podhánění luk fungovat zdymadlo - na Úpě jsem jich viděl několik - kterým se dočasně zvedla hladina nad zdymadlem a voda tekla zavodňovacími kanály na luka. A tato možnost tam u krčínského mostu pořád je. A MOŽNÁ, že právě ten prostor vlevo od řeky pod krčínským mostem by mohlo být to místo pro sympatickou a malebnou vodní nádrž - částečně zastíněnou vhodnou vegetací - sloužící k rekreaci i zábavě.
Zkuste se zamyslet, co všechno by se tam postupně dalo vybudovat. Ten prostor to přímo nabízí.
A odbočka z napouštěcího kanálu by mohla snad sloužit i při povodni k odpuštění vody z řeky nad mostem.

Mimochodem, úvahu o možnosti umístění v Krčíně toho dlouhodobě přemílaného (a volebně používaného) novoměstského koupaliště (a nejen koupaliště), vyslovil, ne tak dávno, i pan ing. Vymetálek, CSc. Takže pozor - není to jenom hloupý vtip.
A kdo ví, zda na takovouto chvályhodnou akci neleží někde evropské peníze. Zatím.

Jindřich Buchal.
No vida. Možná, že se díváme na místo budoucí oblíbené "KRČÍNSKÉ RIVIÉRY".

Tak to pro dnešek stačí. J.B.