NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 01.02.2018

REFERENDUM - PRAVIDLA

Jak dosáhnout vyhlášení referenda.
Místní referendum vyhlašuje zastupitelstvo, a to buď z vlastní iniciativy, nebo na základě návrhu, který mu předloží tzv. přípravný výbor. Aby tedy mohlo zastupitelstvo referendum vyhlásit, je potřeba, aby nejméně 3 osoby oprávněné volit do zastupitelstva sepsaly návrh, sesbíraly potřebný počet podpisů osob oprávněných hlasovat a tento návrh předložily zastupitelstvu dané obce.


Návrh musí obsahovat:
- přesné určení území, na němž se konání referenda navrhuje - např. územní obvod obce Tábor (je tvořen deseti katastrálními územími a zároveň patnácti příměstskými částmi)
- odůvodnění návrhu (to může obsahovat návrh na termín konání referenda)
- odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města,
- přesné znění otázky navržené k rozhodnutí referendem, na kterou lze odpovědět ano či ne
- informace o přípravném výboru - jméno, příjmení a trvalý pobyt, datum narození a vlastnoruční podpis členů přípravného výboru,
- označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
- přílohu - podpisovou listinu s očíslovanými podpisovými archy


Kolik musíte posbírat podpisů.
Aby zastupitelstvo mohlo na základě návrhu vyhlásit místní referendum, musí podpisové listiny podepsat zákonem stanovený počet osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. Tento počet tedy je tedy třeba počítat podle počtu oprávněných osob v obci.
Počet podpisů, které musíte posbírat podle počtu oprávněných osob:
- do 3 000 obyvatel: 30 % oprávněných osob
- do 20 000 obyvatel: 20 % oprávněných osob
- do 200 000 obyvatel: 10 % oprávněných osob
- nad 200 000 obyvatel: 6 % oprávněných osob


Podpisové listiny musí obsahovat:
- vymezení území, na němž se referendum navrhuje konat
- přesné znění otázky navržené k rozhodnutí referendem
- jméno, příjmení a trvalý pobyt členů přípravného výboru
- vlastnoruční podpisy oprávněných osob podporujících konání místního referenda a jejich jméno, příjmení, datum narození a adresu
- text upozornění pro podporovatele: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."
Podpisové listiny mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
Podpisové listiny však nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů samosprávy.
Pokud se výboru podaří posbírat dostatek podpisů a splnit všechny formální podmínky, zastupitelstvo musí vyhlásit místní referendum. Pokud ho přesto nevyhlásí, může se přípravný výbor obrátit na soud.


Jak probíhá místní referendum.
Referendum pak probíhá podobně jako volby, každý občan dotčeného území se může zúčastnit a svým hlasem hlasovat buď pro, nebo proti návrhu referenda. Volební komise pak vyhlásí výsledky hlasování zveřejněním na úřední desce obecního úřadu neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování.


Kdy je výsledek referenda platný?
Aby výsledek referenda byl platný, je třeba aby se zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných občanů. V referendu zvítězí ta varianta návrhu, pro kterou hlasovala nadpoloviční většinaoprávněných občanů, kteří se referenda zúčastnili, a alespoň 25 % všech oprávněných občanů.
(V případě hlasování o oddělení obce nebo o sloučení obcí platí specifická pravidla.)
Výsledek referenda je pak závazný, což v praxi znamená, že se jím zastupitelstvo obce musí řídit a nesmí v dané otázce rozhodnout jinak.


Jak se bránit, když obec výsledek referenda nerespektuje?
Zákon přímo nestanoví postup obrany, pokud obec výsledek referenda nerespektuje. V úvahu však přichází žaloba na nezákonný zásah ke krajskému soudu.


Poznámky.
(1) Do zastupitelstva je oprávněna volit osoba, která je občanem České republiky nebo země EU, má trvalý pobyt v dané obci a nejpozději v den hlasování dosáhlai věku 18 let
Místní referendum je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o místním referendu").
(2) Dle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Z rozhodnutí rozšířeného senátu NSS 7 Aps 3/2008-98 a na něj navazujícího rozhodnutí NSS 2 As 127/2014-32 vyplývá, že žalobu na nezákonný zásah lze použít i v případě nezákonné nečinnosti. Je však sporné, kdo by byl aktivně legitimovaný žalobu podat.


Zdroj:
http://frankbold.org/poradna/kategorie/mistni-referendum/rada/jak-dosahnout-vyhlaseni-mistniho-referenda
20180119.


Poznámka Novoměstského kurýra:
Závazné znění viz příslušné zákony.

Jindřich Buchal.