NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

LETNÍ AREÁL METUJE:

Vloženo 12.06.2024

  


REVITALIZACE PARKU JIRÁSKOVY SADY:

Vloženo 12.06.2024

  


Komentář Novoměstského kurýra:
Výše je uveden záznam veřejné prezentace vedení našeho města dne 29.5.2024 v kině, týkající se Letního areálu Metuje (LAM) a Jiráskových sadů.
Zařadil jsem akci do seznamu "Výstavba v našem městě", budu sledovat další kroky.


Jindřich Buchal.

V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI č.4/2024 BYL UVEŘEJNĚN ČLÁNEK O KOUPALIŠTI

Vloženo 29.03.2024

Protože dlouhodobě sleduji v Novoměstském kurýru jednotlivé významné rozvojové akce v našem městě, dovoluji si ten článek zde přetisknout.

Komentář Novoměstského kurýra:
Je to popis událostí souvisejících s přípravou výstavby nového koupaliště do dnešní doby. Také o stavu realizace revitalizace Jiráskových sadů.
Musím pochválit aktivisty, kteří "vykopali" stavbu nového koupaliště z napohled beznadějného stavu toho koupaliště minulého. Údolí Metuje, která obtéká to naše krásné historické město, si zaslouží zvýšenou pozornost a postupnou realizaci nejen koupaliště s příslušenstvím, ale i další revitalizaci celého toho krásného údolí až ke Krčínu. Věřím, že se to postupně podaří. Vše, co dokáže zvýšit zájem turistů o naše město a jeho okolí, je nejen v zájmu dalšího rozvoje města ale i plnění Strategického plánu rozvoje. A to koupaliště je dlouhodobým přáním značného počtu občanů našeho města. A těch několik kritiků, co akci "koupaliště" kritizují, snad postupně pochopí svůj omyl.
A tak držme palce, ať se dílo co nejdříve podaří.

A za tu zprávu musím poděkovat. Kéž bychom podobné informace dostávali o dalších významných rozvojových akcích v našem městě.


Jindřich Buchal.

DNE 24.10.2023 SE USKUTEČNILA SCHŮZKA V JIRÁSKOVÝCH SADECH

Vloženo 25.10.2023
Podívejte se na několik fotografií:

Komentář Novoměstského kurýra:
Vydařená akce. Bohatá diskuse. Autoři projektu trpělivě vše vysvětlovali. Akce se zúčastnil i starosta Nového Města nad Metují ing. Milan Slavík, ing. Vladimír Brož a další.
Nové řešení Jiráskových sadů je opět posunuto na cestě k realizaci.


Jindřich Buchal.

ING. VLADIMÍR BROŽ ZVEŘEJNIL NA FACEBOOKU - "Jdeme na koupálko" - INFORMACI O SOUČASNÉM STAVU ŘEŠENÍ VÝSTAVBY KOUPALIŠTĚ V NAŠEM MĚSTĚ

Vloženo 23.10.2023


Citace:

Dobrý den.
Ano, plníme to, co jsme Vám občanům slíbili a proč jste nám dali své volební hlasy.
Vše začalo setkáním podporovatelů na bývalém koupališti roce 2019. Následně byla sepsáma petice Za obnovu koupaliště, kterou podepsalo přes 2000 dospělých lidí, cca 1860 novoměšťáků.
Cesta k realizaci obnovy koupaliště nebyla a stále není jednoduchá, ale pracujeme jak jen to je možné.
Stavební povolení z roku 2009 bylo průběžně prodlužováno, nyní je platné do roku 2028.

V první fázi nyní budujeme ochranný val proti záplavě stoletou vodou, Q100, formou terénní úpravy, která bude ve výšce 5 cm nad Q100.
Po vybudování valu, jeho zaměření a schválení Povodím Labe, bude území bývalého koupaliště vyjmuto z Q100.
Val se provádí proto, aby bylo možné budoucí stavbu pojistit proti stoleté vodě. Druhým důvodem je, že součástí v minulosti vypsaného dotačního programu byla podmínka umístění stavby mimo Q100. Program, který mohl poskytnout až 70% dotaci na uznatelné náklady, byl bohužel v polovině roku 22 ukončen.
Pro minulé vedení Města cituji ZM "nebyla výstavba koupaliště prioritou" a veškerá příprava projektu byla ZM zastavena. Doufáme tedy, že by program mohl být znovu vypsán a předpokládáme, že podmínka stavby mimo Q100 bude opět požadována. Snažíme se být připraveni. Nicméně se Město v tomto území chová jako správný hospodář a chce realizací této ochranné stavby ochránit svůj budoucí majetek proti povodni.

K současně prováděným pracem na místě.
Jednou z mnoha závažných podmínek pro vybudování valu je splnění podmínek posudku "Biologického hodnocení".
V oblasti stavby valu bylo nalezeno a předpokládá se výskyt několika chráněných druhů živočichů a rostlin.
Pro provedení terénního valu je první podmínkou sejmutí zemního drnu a to v období do konce října za účasti biologa.
Případné nálezy chráněných druhů budou přemístěny. Vlastní sejmutí drnu proběhne v pondělí a úterý 23. a 24.10.23.
Následně bude po 1.11.23 přistoupeno ke kácení stromů v trase valu a následně bude proveden zmíněný terénní val.
Vlastní stavba biotopového koupaliště byla novým ZM již schválena a v současné době probíhají projekční práce. Dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ke změně stavby před dokončením, by měla být hotová v únoru 2024.

Ing. Vladimír Brož


Konec citace.Komentář Novoměstského kurýra:
Ano, takhle nějak si představuji komunikaci řešitele konkrétní rozvojové akce v našem městě s veřejností. Konkrétní a jasný popis současného stavu a dalšího postupu. Nezbývá, než držet palce a popřát překonání všech problémů a zdárné dokončení tak dlouho občany požadovaného koupaliště. Škoda, že podobným způsobem se neozývají další "řešitelé" významných rozvojových akcí v našem městě. A které akce považuji za významné?

Za významné rozvojové cíle považuji řešení následujících oblastí:
- katastr NMNM - tranzitni doprava - obchvat - řešení dle platného a závazného výsledku referenda z roku 2018
- zlatý trojúhelnik
- oblast náměstí a jeho okolí
- oblast kasárna
- oblast údolí-koupaliště-hotel Metuj-Klosova vyhlídka a Jiráskovy sady
- oblast mezi NMNM a Vrchovinami dolní (pod I/14) i horní (nad I/14)
- oblast krčínské návrší s vazbou na obchvat a stavební pozemky
- parkování ve městě
- ?


Ale nelze zapomínat i na všechny rozvojové cíle obsažené v platném "Strategickém plánu rozvoje NMNM 2021". Je jich tam celkem 38. Nedávno byla zveřejněna druhá roční informace o stavu plnění "Strategického plánu rozvoje NMNM". To je ovšem komplexní informace města. Ale není to operativní informace konkrétních řešitelů, kteří přijali odpovědnost za splnění těch jednotlivých cílů. Takže - jen tak dál pane Brož a další spolupracovníci na řešení koupaliště. Novoměstský kurýr je váš "fanda".

Podívejte se zde na obsah a stav plnění platného Strategického plánu rozvoje NMNM:

Plnění Strategického plánu rozvoje NMNM 2021
Jindřich Buchal.

PAN STAROSTA NAŠEHO MĚSTA V NOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI č.7/2023 SDĚLIL SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÍ AKCE "LAM"

Vloženo 19.07.2023

Citace:
Pokračují také práce na projektu Letního areálu Metuje (dále LAM). Rada města na svém posledním zasedání schválila zpracovatele LAM, včetně navazujících projekčních prací. Jedná se o poměrně velké území, které zahrnuje také tzv. lesopark, což je území od Klosovy vyhlídky směrem dolů k prostoru bývalého koupaliště.
Součástí projektu je také revitalizace parku Jiráskovy sady, kde je již uzavřena smlouva o dílo na projekt a přípravu podkladů pro stavební povolení.
Konec citace.
Komentář Novoměstského kurýra:
Přece jenom, bližší informace o etapách a termínech jejich realizace by neškodila. Možná v samostatném článku v tom Zpravodaji nebo dokonce, jistě mnohem lépe, v nějaké trvale aktualizované databázi realizace rozvojových akcí veřejně přístupné na stránkách města.
A předpokládaný termín dosažení cílového stavu by asi bylo také dobré sdělit.

Jindřich Buchal.

NOVOMĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ DOSTALO "ZELENOU".

Vloženo 14.05.2023
Jak je vidět, občanské aktivity a hlavně výměna vedení na radnici po minulých volbách přináší výsledky. Viz usnesení níže.
Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:Komentář Novoměstského kurýra:
Takže je rozhodnuto o zahájení projektové přípravy koupaliště v údolí Metuje v Novém Městě nad Metují. Mnohaleté přání většiny občanů našeho města se začalo plnit. To co blokovalo vedení města v minulosti, nové vedení uvádí do života. Pozitivní jev. Doufejme, že podobným způsobem budou odstraněny i další resty po minulém vedení města. Ovšem nemohu si odpustit poznámku - je skutečností, že několik současných zastupitelů v opozici, bylo v minulém období ve vládnoucí koalici. A tak se na té stagnaci jednoznačně podíleli. Není důvod si myslet, že "přes noc" změnili své názory. Také se to při diskuzích v současném Zastupitelstvu někdy projevuje. Je dobře, že vidíme "jmenovité hlasování" což je také třeba pochválit.

A ještě zmínka k dopravě do "údolí" a z "údolí". Častá kritická připomínka.
Mě se jeví jako docela reálné řešení toto:
- zjednosměrnit "Hamplovku" - směr dolů, pro osobní auta.
- vybudovat silnici od "Sepského mostu" k "Rezeckému mostu" podél Metuje. Obousměrnou. Není to nová myšlenka. A určitě to není nesmysl, jak jistě "někteří" budou tvrdit.


Jindřich Buchal.

Nová investiční položka - "Lesopark pod Klosovou vyhlídkou v údolí řeky Metuje" - studie, PD.
Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:


Komentář Novoměstského kurýra:
Takže i o řešení Lesoparku pod Klosovou vyhlídkou je rozhodnuto - začíná se na tom pracovat. Není co dodat.


Jindřich Buchal.

NÁCHODSKÝ DENÍK UVEŘEJNIL ČLÁNEK O NOVOMĚSTSKÉM KOUPALIŠTI


Vloženo 14.03.2023Začátek citace článku:

Koupaliště rozděluje Nové Město. U Metuje by mohla vzniknout biotopová plovárna.


Vládnoucí koalice v Novém Městě nad Metují chystá obnovu bývalého koupaliště.
Kritici návrhu poukazují na problémy spojené se záplavami, dopravou, parkováním a poukazují na vysoké náklady rekonstrukce.


Studie architekta a současného zastupitele Vojtěcha Lichého z roku 2018 navrhuje biotopovou plovárnu, kde by se voda čistila přirozeně prostřednictvím vodních rostlin.

Bývala to chlouba, na kterou lidé dosud vzpomínají. Oblíbené koupaliště v Novém Městě nad Metují bývalo v létě plné a kdysi prý patřilo k nejhezčím v zemi. Od konce 90. let minulého století však zarůstá a zábavu u vody vystřídaly diskuze obyvatel o budoucnosti areálu. Nové vedení města, vzešlé z loňských voleb, se s vervou pustilo do pokračování příprav projektu nazvaného Letní areál Metuje (LAM).
Novoměstský starosta Milan Slavík (ODS) uvedl, že dlouhé roky nebyla vůle se s obnovou koupaliště zabývat. Dnes už prý je. "Máme tady nádherné údolí, které je absolutně nevyužité. Z torza bazénu rostou desetimetrové stromy. Sice je to tam komplikované, ale věřím, že se dá obnova uskutečnit," dodal s nadšením starosta. "Byl jsem v komisi, která se tím zabývala a zjistili jsme, že tam zásadní problém není. Jsou tam určitá dopravní omezení či záplavové území, ale to se dá řešit."
Okolí bazénu zarůstá od roku 1998, kdy odešel poslední nájemce. V roce 2011 měla radnice projekt i stavební povolení na nové koupaliště za 80 až 100 milionů korun, avšak město nezískalo dotaci a záměr zhatily i vysoké provozní náklady. Ještě v roce 2017 se hovořilo o říčních lázních nebo vybudování několika koupacích míst u Metuje.
O rok později se zastupitelé k myšlence vrátili, petici za obnovení koupaliště tehdy podepsalo více než dva tisíce obyvatel. Vznikla pracovní skupina koupaliště, která se chopila přípravy. V roce 2020 však zastupitelé projekt zastavili, když odmítli investovat 300 tisíc korun do projektu protipovodňového valu. Před loňskými komunálními volbami se v anketě Deníku vyslovilo pro obnovu koupaliště a vzniku Letního areálu Metuje 69 procent respondentů.
Záměr nadále vychází ze studie architekta a současného zastupitele Vojtěcha Lichého z roku 2018. Na rozdíl od nákladného klasického koupaliště zastánci projektu představili záměr vybudovat biotopovou plovárnu, kde by se voda čistila přirozeně prostřednictvím vodních rostlin, a která by neměla být tak drahá jako klasická stavba. Před pěti lety, kdy studie vznikla, měly být náklady okolo 25 milionů korun.
Financování je ale pouze jedním z problémů, které nyní radnice řeší. Kritici totiž poukazují například také na nevyřešenou povodňovou situaci území. Právě tím se nyní radnice zabývá a čeká na stanovisko odborné firmy. Do příštího zastupitelstva by ho měli znát.
Studie podle starosty počítá s tím, že celé území bude nad hranicí stoleté vody pro případ, že by to byla podmínka pro získání nějakého dotačního titulu. "Brzy budeme vědět, co je potřeba udělat. Ať to bude cokoli, tak to podstoupíme. Odpůrci stavby budou pořád hledat protiargumenty, ale já bych byl rád, aby se nám je dařilo vyvracet a mohli jsme si svoje stanovisko obhájit," komentoval poslední kroky Milan Slavík.


Zastupitelé mají pochybnosti.
Výhrady mají ale i někteří členové vládnoucí koalice. Uskupení Za Nové Město mělo ve volebním programu doprojektování protipovodňových zábran a hledání možností získání dotace na samotné letní koupaliště. Jeho zastupitel Jan Čopík má k projektu několik připomínek, ovšem se svým konečným stanoviskem zatím váhá.
"Záležitost posouzení protipovodňové situace by se měla během několika týdnů vyjasnit. Tím pádem jsme v jakémsi vyčkávacím módu. Druhou věcí je, že šance na získání dotace na samotné koupaliště je relativně malá až žádná," povzdechl si zastupitel Jan Čopík. "A třetí věcí je otázka financování. Nedostali jsme aktualizovaný rozpočet. Pokud se tyto tři záležitosti nevyjasní, budu pro nějakou umírněnější variantu," doplnil své stanovisko, které je prý jen jeho, ne celého uskupení Za Nové Město.


Vymaní se novoměstské koupaliště ze sevření zelené džungle?
Opoziční uskupení Východočeši Nové Město nad Metují považují za zásadní nedostatek záměru absenci architektonické soutěže a více návrhů na změny v údolí Metuje. Jeho členům vadí, že nebyl přizván urbanista kvůli vhodnosti umístění koupaliště ve městě či dopravní specialisté řešící dopravní obslužnost a parkování. Také jim chybí reálné odhady provozních nákladů nebo vyhodnocení předpokládané investice a její ekonomická analýza.
"Jsme přesvědčení, že prostor bývalého koupaliště nesplňuje potřeby a požadavky dnešní doby týkající se například dopravy, parkování či standardu koupání. Jakákoli současná investice do další projektové činnosti, či dokonce do realizace, je nepodložená," shrnula postoj Východočechů Nové Město nad Metují zastupitelka Jana Balcarová.

Starosta: investici rozpočet zvládne.
Již před více než deseti lety novoměstská radnice získala stavební povolení na klasické koupaliště za 80 až 100 milionů korun. Nezískala však dotaci a vysoké náklady záměr zastavily. Levnější přírodní varianta je podle starosty pro rozpočet přijatelná.
"Odhady nákladů na samotný biotop, plus nějakou budovu a zařízení se dříve odhadovaly na zhruba 30 milionů. Řekněme, že teď by to přišlo dohromady na 40 milionů korun," odhaduje Slavík.


Novoměstský bazén připomíná džungli. Na jeho opravu město nemá.
Současně přiznává, že by se mělo ještě zapracovat na úpravě cesty a na parkování. "Možná tam nakonec pouze zkultivujeme cestu a uděláme novou lávku. Je to však předběžné, náklady nám vyčíslí až další stupně přípravy," sdělil starosta a připomněl, že radnice by mohla na některé části záměru získat finanční podporu. "Je to celé brownfield, takže můžeme dosáhnout na nějaké dotační tituly a pak by cena mohla být poloviční. Nemyslím si, že je to investice, která zabije všechny ostatní ve městě."
A hned poukázal na to, že zastupitelé také řeší úpravy Jiráskových sadů. Podle starosty by měly být více propojené nejen s areálem koupaliště. "Jsou to dva projekty, které jsou vedle sebe. Navíc tam spadá sokolovna a okolí včetně náměstíčka. Se Sokoly jsme již jednali a hledáme možnosti, jak v okolí vyřešit parkování. Lidé by například v sezoně mohli nechat auta tam a sejít dolů pěšky nebo sjet navrhovaným výtahem."


Zdroj: https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/koupaliste-rozdeluje-nove-mesto-u-metuje-by-mohla-vzniknout-biotopova-plovarna-2.html
Autor: Stanislav Ďoubal.


Konec citace článku.

Komentář Novoměstského kurýra:
Článek výborně popisuje současnou situaci, kterou dlouhodobě sleduji - viz níže.
Doporučuji se podívat na orginál v Náchodském deníku, níže dávám přímý odkaz na ten článek. Je doplněn řadou obrázků - studie architekta a současného zastupitele Vojtěcha Lichého z roku 2018 navrhuje biotopovou plovárnu, kde by se voda čistila přirozeně prostřednictvím vodních rostlin.

Článek v Náchodském deníku
Jindřich Buchal.

JIRÁSKOVY SADY A LETNÍ AREÁL METUJE (LAM).


Vloženo 12.03.2023

K této problematice byla na Zastupitelstvu bohatá diskuse.

Podívejte se, co k tomu je v zápise ze ZM č. 4:

Jiráskovy sady:
Pro přádek zde uvádím bod z "tiskové zprávy", kterou město zveřejnilo dne 3.3.2023:Letní areál Metuje:

Komentář Novoměstského kurýra:

Tak se podívejme na jednotlivé výše uvedené body:

Jiráskovy sady.
Zatím platí studie zpracovaná v loňském roce (viz obrázek výše). Není rozhodnuto, že se tato studie změní dle návrhu "vize" pro LAM (Letní areál Metuje). Jiráskovy sady jsou ve Strategickém plánu rozvoje NMNM, na definitivní řešení ve vztahu k LAM si musíme počkat. Tolik jsem pochopil z usnesení Zastupitelů.

Pokud jde o tu formulaci v "tiskové zprávě města" ze 3.3.2023,
přiznám se, že se mi to nezdá úplně v souladu s tím usnesením v Zastupitelstvu, které se konalo 2.3.2023. (???)


Letní areál Metuje.
Současnou podobu "vize" (viz obrázek výše) lze brát jako určitou představu vzešlou ze skupiny pro LAM. O ničem zatím není rozhodnuto definitivně. Koupaliště je ve Strategickém plánu rozvoje NMNM. Na definitivní řešení si musíme počkat.

Jindřich Buchal.

BYLY DEFINOVÁNY NOVÉ "ZÁPLAVOVÉ POMĚRY" V MÍSTĚ "LAM"
Vloženo 18.02.2023


A co na to jít přes "zadržení vody v krajině?". Co na to odborníci?

Až na to budou velké dotace. Nebo už jsou?

A jako zajímavost si dovoluji přiložit dvě fotografie z povodní v lokalitě "koupaliště".
Použil jsem tři fotografie, které Jiří Novotný zveřejnil s řadou jiných z povodní v našem městě v současné době na facebooku. Na dálku se omlouvám a děkuji.
Jindřich Buchal.

NADĚJE PRO NOVÉ KOUPALIŠTĚ V NAŠEM MĚSTĚ ZNOVU OŽÍVÁ
Vloženo 23.08.2022

Zdroj Facebook.

Citace:
Vážení spoluobčané Nového Města nad Metují,
rádi bychom vás pozvali na prezentaci návrhu areálu LAM (Letní areál Metuje) - Jiráskovy sady.


Sejdeme se v neděli 28. 8. 2022 v 17:00 v Jiráskových sadech, které by byly branou do areálu.

Seznámíme Vás s návrhem, který chceme dotáhnout do realizace.

Prodiskutujeme vaše návrhy a připomínky.
Přijďte a zjistíte, co jsme již v minulosti vykonali a hodláme konat nejen pro tento projekt.
Jsme občany tohoto města stejně jako vy a máme zájem ho učinit dobrým městem pro život.
Srdečně zvou za všechny, naši kandidáti 1. desítky

Jan Myška, Vladimír Brož, Hana Balcarová, Alice Frischová, Miloslava Machová, Romana Stará,
Tomáš Košťál, Zuzana Myška-Vodehnalová, Jiří Podolský, Vojtěch Lichý.
Konec citace.
Komentář Novoměstského kurýra:
Tak vida. Toto je nový pohled na řešení přístupu k budoucímu LAM i parkování pro koupaliště. A ten výtah? Atrakce.
Určitě se přijdu do Jiráskových sadů na tu prezentaci podívat.


Jindřich Buchal.

DOCHÁZÍ OPRAVDU K ZASTAVENÍ PROJEKTU "LAM" (Letní areál města)?

10.11.2020.


Podívejme se na bod č. 5.5 z poslední Rady města č. 51:


Komentář Novoměstského kurýra"
Bude tedy opravdu ten dlouhý a silně občansky podporovaný boj za znovuzrození koupaliště v našem městě ukončen?
No vypadá to tak, všimněte si, že pro ukončení hlasovali všichni radní jednotně. Samozřejmě, musí to schválit Zastupitelstvo. Tak si počkejme, ZM zasedá už tento čtvrtek.

Ale nabízí se otázky:
- Jaký je výsledek směrem k novému koupališti v nedávném dotazníkovém průzkumu, který v našem městě proběhl?
  Připomeňme si, že před pěti lety v obdobném průzkumu bylo koupaliště s převahou na prvním místě.
- Nebylo by rozumné (a slušné) zveřejnit tento výsledek před hlasováním Zastupitelstva k této věci?

Jindřich Buchal.

V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO č. 24/2020 BYL UVEŘEJNĚN ČLÁNEK NA TÉMA KOUPALIŠTĚ
V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.


03.10.2020.Komentář Novoměstského kurýra:

Nejdříve připojím kopii bodu 3.7 ze zápisu Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. 14 ze dne 17.9.2020:Z výše uvedeného bodu zápisu je docela dobře vidět rozdílné názory na realizaci LAM jednotlivých zastupitelů.

V současné době probíhá v našem městě dotazníkový průzkum, co občané preferují, jaké mají na věci názory. Vsadím se, že na předním místě se opět umístí koupaliště, ostatně stejně jako při průzkumu v roce 2013. A výsledek - darmo mluvit.

Ještě lépe pochopí laskavý čtenář stav věcí, když si poslechne příslušnou část zvukového záznamu, který město zveřejňuje spolu se zápisem z každého Zastupitelstva. Abych vám situaci s hledáním příslušného místa v dlouhém zvukovém záznamu usnadnil, bod 3.7 začíná na čase


3.17.40 - slovy 3 hodiny, 17 minut, 40 vteřin.

Mimochodem, kdyby město uvádělo v zápisech ze Zastupitelstva ke každému bodu čas začátku ve zvukovém záznamu, určitě by to jeho milí občané uvítali. Ono totiž najít příslušný bod v cca 4 hodinovém zvukovém záznamu není nijak příjemná práce a poslouchat celý záznam je docela únavné. Věřte mi, já to poslouchám.

Srdečně zdraví věrné čtenáře Novoměstského kurýra Jindřich Buchal.

NA MÍSTĚ BÝVALÉHO KOUPALIŠTĚ SE USKUTEČNIL 15.8.2020 SRAZ PŘÍZNIVCŮ BUDOUCÍHO KOUPALIŠTĚ.

05.09.2020.

Podívejte se na fotografický záznam této události:

Komentář "Novoměstského kurýra":
Akce byla velmi dobře připravená jak organizačně tak i pracovním nasazením dobrovolníků na "zkulturnění" prostoru bývalého koupaliště před konáním této akce. Vznikla tam vyčištěná louka, kam se usadili návštěvníci, kteří chtěli svou účastí vyjádřit podporu pro vznik koupaliště nového na místě dnes naprosto zanedbaného prostoru slavného koupaliště původního.
Tak doufejme, že to pomůže při rozhodování zastupitelů našeho města o podpoře vzniku toho nového biotopu. Pokračovat by se mělo vybudováním hráze proti "stoleté" vodě a potom s notným využitím dotací vybudováním nového biotopového koupaliště.

Na místo se dostavilo více než 200 účastníků.

Tak doufejme, že se vše zdárně bude posunovat ke konečné realizaci toho koupaliště nového.

A ještě na závěr je třeba vyjádřit velký dík organizátorům této akce a všem dalším pomocníkům.

Jindřich Buchal.NA iDNES HRADEC KRÁLOVÉ PANÍ REDAKTORKA TŮMOVÁ ZVEŘEJNILA ČLÁNEK
O NOVOMĚSTSKÉM KOUPALIŠTI


Vloženo 12.08.2020

Citace:

Koupaliště v Novém Městě dál chátrá, petičníci uspořádají protestní sraz.
12. srpna 2020 10:25

Protestní happening se v sobotu chystá na koupališti, které je ostudou Nového Města nad Metují. Město mělo projekt až na sto milionů, avšak podle petičníků by stačilo výrazně méně. Nedaleko funguje chatová osada, ale přilehlý areál je zcela zpustlý. Za časů největší slávy tam chodívalo denně na osm stovek lidí.
Na kdysi oblíbeném místě v ohybu řeky si příznivci obnovy starého koupaliště dají sraz 15. srpna v 15 hodin. Autoři připomenou dva roky od sepsání petice, v níž obnovu koupaliště podpořilo na 2200 lidí.
Město se vybudováním koupaliště dosud zabývá jen okrajově, a tak jeho vznik stále není jistý.

"Pozvali jsme členy pracovní skupiny koupaliště, kteří nás seznámí s jejich dvouletou prací. Občerstvení zajistí pojízdná prodejna. Vezměte si deky, slunečníky, nafukovací matrace, ať je legrace," vybízí ve facebookové skupině Jdeme na koupálko jeden z pořadatelů Karel Falta. Pro děti bude bude připraven alespoň bazén s vodou, k vidění bude i hasičský vůz z Krčína.
Za časů největší slávy tam chodívalo denně na osm stovek lidí. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela. Teď betonovým bazénem prorůstají mladé stromky i orobinec, okolo je vysoká tráva.

Aktivisté okolo místního podnikatele Vladimíra Brože těsně před komunálními volbami roku 2018 představili studii Letního areálu u Metuje, kterou zdarma navrhl místní architekt Vojtěch Lichý. Kvůli snížení nákladů se v ní pomýšlí na biotopové koupání, kde se nepoužívá chemie. Nová koalice si koupaliště nevepsala do programového prohlášení, ale na radnici aspoň vznikla pracovní skupina, která začala záměr posuzovat. Stavba podle původních propočtů měla stát kolem 25 milionů korun bez započtení daně.

Potíž je v tom, že areál, na nějž by se daly čerpat dotace pro brownfield, se dosud nachází v záplavovém území stoleté vody a je třeba jej vyjmout. Město již pořídilo testy, které zjišťovaly kvalitu vody a vydatnost studní pro zásobování biotopu, jež jsou ve výsledku vhodné.

Vznikl i hydrotechnický posudek dopadu výstavby protipovodňového valu na ochranu areálu proti stoleté vodě. Místo by vyhovovalo i z hlediska oslunění, bylo také zapsáno jako brownfield. Naposledy město získalo dopravní studii zpracovanou Dopravní fakultou Jana Pernera při pardubické univerzitě, jenže kdyby se provedla veškerá dopravní opatření kvůli úzkým příjezdovým ulicím, náklady za nové koupaliště by vyšplhaly asi na 58 milionů včetně daně.

Na kdysi oblíbeném místě v ohybu řeky si příznivci obnovy starého koupaliště dají sraz 15. srpna v 15 hodin. Autoři připomenou dva roky od sepsání petice, v níž obnovu koupaliště podpořilo na 2200 lidí.

Město se vybudováním koupaliště dosud zabývá jen okrajově, a tak jeho vznik stále není jistý.

"Pozvali jsme členy pracovní skupiny koupaliště, kteří nás seznámí s jejich dvouletou prací. Občerstvení zajistí pojízdná prodejna. Vezměte si deky, slunečníky, nafukovací matrace, ať je legrace," vybízí ve facebookové skupině Jdeme na koupálko jeden z pořadatelů Karel Falta. Pro děti bude připraven alespoň bazén s vodou, k vidění bude i hasičský vůz z Krčína.

Za časů největší slávy tam chodívalo denně na osm stovek lidí. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela. Teď betonovým bazénem prorůstají mladé stromky i orobinec, okolo je vysoká tráva.

Aktivisté okolo místního podnikatele Vladimíra Brože těsně před komunálními volbami roku 2018 představili studii Letního areálu u Metuje, kterou zdarma navrhl místní architekt Vojtěch Lichý. Kvůli snížení nákladů se v ní pomýšlí na biotopové koupání, kde se nepoužívá chemie. Nová koalice si koupaliště nevepsala do programového prohlášení, ale na radnici aspoň vznikla pracovní skupina, která začala záměr posuzovat. Stavba podle původních propočtů měla stát kolem 25 milionů korun bez započtení daně.

Potíž je v tom, že areál, na nějž by se daly čerpat dotace pro brownfield, se dosud nachází v záplavovém území stoleté vody a je třeba jej vyjmout. Město již pořídilo testy, které zjišťovaly kvalitu vody a vydatnost studní pro zásobování biotopu, jež jsou ve výsledku vhodné.

Vznikl i hydrotechnický posudek dopadu výstavby protipovodňového valu na ochranu areálu proti stoleté vodě. Místo by vyhovovalo i z hlediska oslunění, bylo také zapsáno jako brownfield. Naposledy město získalo dopravní studii zpracovanou Dopravní fakultou Jana Pernera při pardubické univerzitě, jenže kdyby se provedla veškerá dopravní opatření kvůli úzkým příjezdovým ulicím, náklady za nové koupaliště by vyšplhaly asi na 58 milionů korun včetně daně.

Naproti tomu podle petičního výboru by stačila střídmější varianta s částkou 37 milionů, ale starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město) kritizoval, že petičníci cenu uměle snižují.

Město vydalo za přípravy na obnovení koupaliště už 360 tisíc korun. V červnu zastupitelé pokračování prací úplně nezrušili, ale kvůli úsporným opatřením po koronaviru seškrtali částku už jen na dalších 300 tisíc, aby se dotáhly projekty protipovodňových opatření. Už se také mění územní plán, protože ten současný nepovoluje v areálu nadzemní objekty.

500 návštěvníků a 50 aut?
"Aby mohla skončit naše práce a na místě bývalého koupaliště se dalo vyprojektovat cokoli, zbývá vytvořit projekt protipovodňového valu. Pak už tam může vzniknout bazénové koupaliště, na které je vydáno stavební povolení, nebo biotopové či říční koupaliště s tenisovými kurty. Je ale třeba dokončit všechny kroky," uvedla na zastupitelstvu opoziční zastupitelka a členka pracovní skupiny koupaliště Zdeňka Kulhavá (za KSČM).

V roce 2011 už město mělo projekt i stavební povolení, jenže nové koupaliště by vyšlo na 80 až 100 milionů korun a město na něj nesehnalo dotaci. Nynější koncept areálu u Metuje počítá s 500 návštěvníky. Po snížení počtu parkovacích míst se uvažuje s 50 auty a s dalším parkováním u sokolovny, s prostorem pro kola a motorky a také s točnou pro malý autobus, který by kyvadlově mohl zajíždět k řece.

Aktivisté se nebrání tomu, aby podobu areálu navrhli architekti v soutěži. "Unikátnost místa je v tom, že jde o brownfield a město zde může vybudovat koupaliště za minimální náklady. Na běžná koupaliště žádné dotace nejsou a nebyly," přesvědčoval aktivista Brož.
Autor: Štěpánka Tůmová

Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/koupaliste-dzungle-nove-mesto-happening-koupani-reka-metuje.A200812_564456_hradec-zpravy_pos

Konec citace.
Komentář Novoměstského kurýra:
Objektivní článek, velice dobře vystihující situaci kolem snahy občanských aktivistů ve spolupráci s občany vybudovat koupaliště v Novém Městě nad Metují.
Tak v sobotu svou účastí v prostoru bývalého koupaliště od 15.00 hodin budou mít občané našeho města možnost vyjádřit podporu pro nové koupaliště.

Podívejte se na pozvánku:


Jindřich Buchal.ING. BROŽ ZVEŘEJNIL 13.5. NA FACEBOOKU DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACI

Vloženo 14.05.2020

Citace:

Dobrý den.
Přináším Vám informace k postupu přípravy LAM.
Je hotová dopravní studie, kterou zpracovala Dopravní fakulta Pardubice. Dále je proveden geologický průzkum pro založení ochranného valu proti stoleté vodě. Provádí se biologický průzkum, který stanoví pravidla pro naložení s chráněnými živočichy a rostlinami nalezených na místě.
Cca 20.5. se sejde Komise koupaliště a po projednání dokumentů navrhne další postup.
Zásadní pro další postup byla dopravní studie, jejímž výsledkem někteří zastupitelé podmiňovali svůj souhlas s pokračováním projektu. Studii jsem prostudoval a výsledek je velice pozitivní. Studie, která své závěry opírá o normové požadavky, jednou pro vždy vyvrací obavy z neprůjezdností ulic.
Např. Ul. Pod hradbami, kde byl viděn největší problém, má při použití zmenšovacích koeficientů, hodinovou kapacitu 358 vozidel. Výhledová vytíženost vozidly do 20 ti let je 99 vozidel. Z toho LAM při realizaci všech parkovacích míst u LAM přispívá do této vytíženosti v letních měsících 20 ti vozidly za hodinu. Při realizaci polovičního počtu parkovacích míst u LAM a vybudování parkoviště u Sokolovny to bude jen 10 vozidel za hodinu. Takto podobně jsou hodnoceny i další přístupové úseky. Doporučený přístup je od Sokolovny přes Bobeček s úpravami cesty, ale ostatní přístupy jsou vhodné. Studie má 66 stran, detailně ji zde nelze popsat, pro občany je její výsledek dobrou zprávou.

Též geologický průzkum potvrdil bezproblémové a jednoduché založení ochranného valu a to do hloubky 1,5 m. Dokončení projektu a postavení valu pro vyjmutí území z Q100 nic nebrání. Očekával bych tedy, že budeme moci zadat projektovou dokumentaci na LAM, abychom byli připraveni, až budou vypsány dotační tituly.
Tedy samé dobré zprávy.

Teď ale ta zpráva špatná.
Rada města navrhuje zítřejšímu zastupitelstvu, aby v rámci úspor vyškrtla ze schváleného rozpočtu 100 tis. + 1 600 tis. na projektovou dokumentaci LAM. Je to hned první položka, kterou RM v seznamu uvedla....a to najednou zrovna nyní, když bylo překonáno nesčetně překážek a dvouleté "zkoumání" dovršeno kladnými závěry posudků a studií.
No, náhoda, zrovna je třeba rychle rozhodnout a ušetřit. Koronavirus snižuje příjmy Města....
Rozhodnutí přijala minulá Rada a hned ho posílá do zastupitelstva. Komisi Koupaliště ani Komisi finanční nebyl záměr škrtnout z rozpočtu peníze na projekt LAM oznámen, natož předložen k projednání....


Budu zítra na ZM a budu tento krok připomínkovat. Zastupitelstvo je od 16 ti. hodin v kině. Přijďte mne podpořit.

Vladimír Brož.

Konec citace.

Poznámka Novoměstského kurýra:
Níže doplňuji pozvánku vedení našeho města na čtvrteční Zastupitelstvo, které se bude konat v kině.

Jindřich Buchal.


POZVÁNKA
na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 12
koná se dne 14. května 2020
v Kině 70 (velký sál), Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují od 16:00 hodin

Předem Vám děkujeme za dodržování rozestupů 2 m a vstup na zasedání pouze s rouškou.

NÍŽE UVEDENÝ PŘÍSPĚVEK PANA BROŽE (viz 3.1.2020) VYVOLAL NA FACEBOOKU ROZSÁHLOU DISKUSI

Vloženo 12.01.2020

V rámci zachování objektivity jsem tuto diskusi převzal z facebooku ("Jdeme na koupálko") do mého Kurýra.

Od Josef Hylský panu Brožovi:
Vážený pane Vladimír Brož, teprve nyní jsem se seznámil s výše uvedeným vaším příspěvkem. Musím říci, že mě zprvu nadzvedl ze židle, ale chápu, že jste velkým zastáncem výstavby koupaliště, a tak přirozeně používáte slova emočně zabarvená a vyvozujete závěry bez ohledu na to, zda jsou správné.

1) Dopravní posouzení - potvrzuji, že jsem požádal o jeho zpracování a přesvědčil kolegy, aby jeho vytvoření podpořili. To, že takové posouzení nebylo potřeba k původnímu projektu, považuji za chybu tehdejšího vedení města. Na mé pochyby o dopravní obslužnosti jsem Vás upozorňoval již před komunálními volbami na schůzce u lékárny.
Bohužel až do mé intervence na RM jste tuto otázku na pracovní skupině Koupaliště neotevřeli.
Obávám se, že právě velmi špatná dopravní obslužnost je největší slabinou diskutovaného projektu. Vidíte to jinak? Kdo z členů této skupiny je přesvědčen, že v ulici Pod Hradbami (tzv. Hamplovka) či Na Hradčanech nebude docházet k zácpám?

2) Popište prosím, jaké jsou mé osobní zájmy na tom, aby se koupaliště v daném místě nerealizovalo! Pokud o žádných zájmech nevíte, přestaňte volit takový styl komunikace.
Z dlouhodobého hlediska takové plané obviňování může mít vliv na naše vzájemné vztahy, které jsem dodnes považoval za korektní.

3) Stavbu koupaliště jsem já osobně nikdy nikomu neslíbil a nebyla ani obsažena v našem volebním programu. Jednoznačně odmítám příspěvky, ve kterých se píše, že lidem něco naslibujeme a potom nekonáme. Naopak jsem doposud dával realizaci koupaliště šanci a podpořil jsem výdaje na všechny studie a kroky, které byly do dnešního dne učiněny.
Tedy nad rámec toho, co jsme slíbili ...

4) Odmítám ataky ve smyslu, že si na úřadě něco v tajnosti vymyslíme a že naše hlasování je "neprůhledné". Mám pocit, že z vedení města s vámi takto veřejně komunikuji nejvíce. Pokud se mě někdo zeptá na to, jak jsem u jednotlivých usnesení hlasoval, vždy jsem mu to zodpověděl. Vždy ale osobně, abych mohl také říci, proč jsem se právě tak rozhodl. Navíc jednání zastupitelstva je veřejné, takže se můžete přijít sami podívat, jak vaši zastupitelé hlasují.

Pevně doufám, že se vrátíte k férové věcné diskusi a pro příště si odpustíte podobně štvavé příspěvky. Děkuji


Od Jiří Podolský panu Hylskému:
Pane Hylský. Domnívám se, že ztráty na koupálku za uplynulá desetiletí (rekonstrukce, nákup technologie, studie, projekty, průzkumy, dary, škody atd.) již musely dosáhnout takové výše, za které by muselo snadno přijít řešení přístupové cesty od sokolovny včetně velmi šetrně řešeného parkoviště v půli cesty. Jak by asi z dlouhodobého hlediska dopadlo hospodaření města právě v této tragické záležitosti??

Od Karel Falta :
Tak ono je lepší na oko vysypat u řeky náklaďák písku a dělat ramena, že jsme udělali něco pro koupání, čert vem, vlastně voda vem ten písek, hlavně, že máme čím lidem argumentovat.

Od Vladimír Brož panu Hylskému:
Dobrý večer pane Hylský
Máte pravdu, jsem zastáncem a hlavně jsem pověřen petičním výborem za hlasující občany jednat. Za 1,5 roku ubíjející práce a neustále se rodícími novými překážkami proti projektu LAM to s nervy opravdu zahýbe. Mrzí mne, že jste komisi koupaliště nepředložil návrh na dopravní studii již na samém počátku. My v komisi jsme v tomto problém neviděli, když stávající koupaliště o dvojnásobné kapacitě, které má stavební povolení, prošlo v této záležitosti bez připomínek.
Mohla být záležitost dávno vyřešena.
Dále jsem přesvědčen, že návrh pro projednání návrhu na zadání dopravní studie k LAM mělo být přiděleno komisi koupaliště, která k tomu má mandát a od zastupitelstva. Komise koupaliště má veškeré informace a znalosti k projektu LAM. Komise koupaliště si mohla vzít na poradu komisi dopravní a měl vzniknout společný návrh pro zadání. Rád bych, aby toto bylo napraveno. Komise koupaliště dostala text zadání dopravní studie až na vyžádání....Tedy o nás bez nás....a my vám pak řekneme.... Ano, Pod Hradbami nastane pár dnů v roce ke zvýšenému provozu. Dohadování jaké je zbytečné, dopravní studie dá vyhodnocení a navrhne opatření.
Provoz v ulici Pod Hradbami znám, bydlím naproti a na ulici vidím. Běžný provoz tam je opravdu slabý. Jezdí hlavně lidé do práce brzy ráno a odpoledne zpět domů. Jinak nic, není kam...
Ohledně formulace osobní zájmy se omlouvám. Špatně jsem zformuloval slovo, jde o osobní priority. O Vás jsem se v tomto vyjádření nezmiňoval a nemyslím si, že Vy by jste mezi takové patřil.
Mé vyjádření vyplývá z mého přesvědčení, že Zastupitel je tu od toho, aby zastupoval své voliče a občany. Tedy požadavek 2200 občanů na LAM by měl být jasnou prioritou zastupitelů a vedení města před ostatními projekty, které mají podporu mezi občany daleko menší.
Pokud jste se díval na Fokus Václava Moravce, téma Boj za pravdu, s paní prezidentkou Čaputovou a panem Rychetským v Betlémské kapli za účasti studentů právnické fakulty, pan Rychetský k situaci ve společnosti řekl, že občané mají pocit, že je jejich zástupci nezastupují a jsou z toho naštvaní a rozčarovaní. To nepřispívá k náladě ve společnosti. Je to i obraz našeho města. Jste mladý a od Vás jako zastupitele očekávám prosazování takovýchto myšlenek. Myslím, že se snažíte, chtělo by to ale více odvahy se postavit za svůj názor.
Jistě, stojím o korektní vztahy.
LAM jsme navrhnuli proto, že oproti povolenému koupališti nebo koupališti v jiné lokalitě jsou náklady na jeho pořízení třetinové a provozní náklady vyrovnané s příjmy. Jde o smysluplný projekt právě na tomto místě, kde je dostupná voda a příroda. Přístup lze jistě vyřešit v rámci projektu. Přírodní biotop LAM má být odpočinkový areál, klidnější než klasická koupaliště s množstvím atrakcí, areál pro parné letní dny. Jak víte, průměrná roční teplota v posledních dvou letech v ČR stoupla o 3 st. Celsia oproti dlouhodobému průměru za 245 let. A není tomu konec.
O nás staré jako jsem já už tu nejde. Kam se mají mamky s dětma uchýlit z paneláků v horkých dnech? Mladé rodiny nemají na postavení domů a většina bydlí v rozpálených bytových domech. A ubylo nám ve Městě 600 obyvatel za posledních 10 let......kde jsou příčiny??.... Vybudování LAM co nejdříve proto vidím jako nezbytné.
Proto si Vaší podpory vážím.
Pro projekt však žádám prioritu a ne jeho oddalování a hledání překážek.
Můžeme téma probrat osobně mimo tuto diskusi.

Od Josef Hylský panu Brožovi:
Budu jen krátce reagovat.
A) Uznávám, že se studie dopravy mohla začít zpracovávat dříve a takto to může působit jako obstrukce. Mohla tak učinit pracovní skupina, mohl jsem tak učinit i já. ALE studie se zpracovává přes zimu a výsledky budeme znát již v březnu. O stavební sezónu tak nepřicházíme. Navíc všechny vaše požadavky na rozpočet letošního roku byly schváleny, takže o oddálení realizace LAM ve spojení s dopravní studií nemůže být řeč.
B) Jak sám píšete, pracovní skupina Koupaliště neviděla v dopravě problém, a proto je správně, že studie byla komunikována s komisí dopravní. Tam jsou totiž odborníci na dopravu, jsou to také občané našeho města a mají stejné právo na vyjádření jako vy.
C) Jako zastupitel skutečně zastupuji občany tohoto města, především pak ty, jejichž hlas jsem ve volbách dostal. Vím, že jsou mezi nimi oddaní zastánci koupaliště i jejich jednoznační odpůrci. Jedna skupina očekává, že koupaliště podpořím, druhá, že nepodpořím a věřím, že je i taková skupina, která bude mé rozhodnutí respektovat, protože mi dala hlas ne proto, že jsem odpůrce/zastánce koupaliště, ale proto, že věří, že na základě všech dostupných informací nakonec dokáži vybrat to, co bude pro naše město lepší. Přestaňte prosím zneužívat výraz zastupitel. Nejste jediná skupina ve městě a zastupitel není povinen zastupovat právě vás.
D) Nechci vaši petici znevažovat, beru ji opravdu vážně, protože 2200 podpisů je hodně, ale lze na to nahlížet i z druhé strany. Řada podepsaných stojí o koupaliště, ale netrvají právě na tomto místě (několik lidí mi toto nezávisle na sobě potvrdilo) a mezi signatáři je i řada lidí, kteří v Novém Městě nebydlí a které tedy jako zastupitel ani nezastupuji


Od Karel Falta panu Hylskému:
Pane Hylský, iniciativa pro koupaliště v Novém Městě nemá obdoby, nebo jste zaznamenal tak masivní občanskou iniciativu v jiné oblasti? Musel jsem se pousmát nad Vaším popisem zastupitele, který zastupuje ty, kteří jsou pro i ty, kteří jsou proti a doufá, že existují i Ti, kteří ve Vás věří natolik, že jim je jedno jestli rozhodnete pro, nebo proti. Nemůžete zastupovat oboje, musíte si vybrat. Buď v této věci zastoupíte jedny, nebo druhé a pokud jste rovný chlap, tak se veřejně přiznáte k tomu, kterou část obyvatel Nového Města v této věci zastupujete.

K petici, v dnešní době si lidi ponadávají u piva, napíšou sem tam něco na facebooku, ale někam zajít a něco podepsat, to už není jen tak. Ano, někteří, včetně mě, nebydlí v Novém Městě, ale přesto v Novém Městě podepsali petici. 2200 podpisů je podepsáno rukou v Novém Městě nad Metují. Není to žádné kliknutí doma u televize na druhé straně republiky.
A ano, mezi signatáři se najdou i ti (i když jich nebude mnoho), kteří by rádi měli v Novém Městě koupaliště chlorované s ročním provozem 7 mil. Kč, ale i zde si musíte vybrat, které signatáře byste raději zastupoval.

Zkuste si udělat anketu, jaké téma je v Novém Městě nejpalčivější. Ale to asi víte i bez ankety.
Když si dáte do volebního programu zmínku o koupališti, přinese Vám to body, nebo ne?
Uznávám že následující řádky nebudou korektní, ale budiž, co si myslet o tom, když zastupitel volený za KDU-ČSL řekne "mimo kameru", že koupaliště bylo zmíněno ve volebním programu jen na oko? Člověk by řekl, že právě KDU-ČSL bude pro levné, ekologické koupání pro rodiny.

Z čeho mám ale radost, občané Nového Města nehodili flintu do žita.


Od Vladimír Brož panu Hylskému:
Nekomentuji. Vaše vyjádření postačuje.


Od Josef Hylský panu Faltovi:
Nechci se již pouštět do dalších debat. Z vašeho vyjádření mám pocit, že jste nečetl mé předchozí příspěvky a že jste ani nečetl volební program KDU-ČSL.
Nyní jsme ve fázi sbírání podkladů a informací k LAM a můj názor není zatím definitivní, proto Vám nemohu sdělit, zda podpořím tu či onu skupinu. Ale můžete si být jistý, že se to v rámci tohoto volebního období dozvíte (věřím, že definitivní postoje bude nutné zaujmout již letos na jaře).


Od Jiří Podolský panu Hylskému:
Nemáte pravdu. Něco podobného zaznělo již na pracovní skupině koupaliště a je to hloupost. Pokud jste petici snad četl tak víte, že její znění bylo "PETICE ZA OBNOVU BÝVALÉHO KOUPALIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ" a na Městský úřad byla předána 7.9.2018 včetně 41 kusů příloh. Myslím, že neběžela moc dlouho (asi měsíc) a zájem o ní byl značný.


Od Karel Falta panu Hylskému:
Možná se budete divit, ale četl. Máte ten program napsaný chytře. Když se s koupalištěm nehne, tak jste vlastně proti programu nešli. Dovolím si tvrdit, že nebýt občanské iniciativy, tak by na tom občané Nového Města byli s koupáním po skončení tohoto volebního období stejně jako na jeho začátku. (Pokud by tedy zastupitelé neodhlasovali vysypání náklaďáku písku u Liščí boudy.)
Vaše strana ve mně nevzbuzuje naději, že byste s koupalištěm počítali, ale nechám se od Vás mile překvapit.


A nakonec Petra Bláhová všem:
Nejsem zrovna příznivcem písemných diskusí, ale vše výše popsané mě přimělo k tomu,abych se také vyjádřila a to jako člověk, který žije v Podskalí, konkrétně v Zelené ulici. Bydlení zde jsme si pořídili především proto,že se jedná o naprosto klidnou oblast,s minimální dopravou, naše děti od mala v této ulici mohly samy bez obav jezdit na kole,koloběžce,ale třeba i na lyžích. Jsem proto velice ráda, že proběhne ono výše diskutované "dopravní posouzení ". Jak už pan Hyský při debatě v sokolově naznačil, dopravní situace se u nás zhorší. Plánuje se přes 80 parkovacích míst, takže nejhorší scénář pro nás je, že v letní sezóně dorazí na koupaliště a také z něj bude odjíždet 80 aut. A teď přichází otázka kudy? Z vlastní zkušenosti vím, že kdo jednou musel couvat celou Hamplovku proti autobusu, to už více nechce zažít a tak se nabízí pěkná zkratka přes Zelenou ulici...takže za mě, pokud tedy musíme mít na místě bývalého koupaliště nový hnědý rybník se zvířátky, udělejme tam parkovacích míst 5,pouze pro obsluhu areálu, a návštěvníci, nechť se na koupaliště dopraví po svých, tak jako za starých časů, jak na to v sokolovně lidé vzpomínali.


Poznámka Novoměstského kurýra:
Diskuse na facebooku samozřejmě pokračuje a bude pokračovat. Považoval jsem ale za vhodné sem, do mého Kurýra, uvést reakce na vstupní kritické sdělení pana Brože (viz níže) v zájmu objektivnosti těchto mých stránek. Na další vývoj se můžete dívat na skupinu "Jdeme na koupálko" na facebooku. Budoucnost jistě ukáže, jak to s tím koupalištěm myslí naše město vážně. Já osobně mám s městem dlouhodobé negativní zkušenosti pokud jde o obchvat našeho města. Doufám, že něco podobného nebude platit pro koupaliště.

Stránky "Novoměstský kurýr" mají jednu velikou výhodu.
Co sem vložím, je zde "zakonzervováno" na docela dlouhou dobu, kdokoli se může kdykoli k dřívějším vyjádřením vrátit. Novoměstský kurýr jsem založil v dubnu 2006. Vše co jsem tam od té doby vložil tam zůstává zachováno. To považuji za velmi významné. Mnoho "zodpovědných" někdy docela rychle ztrácí paměť. A tak osobně jsem zcela jednoznačně pro uvádění jmen v Zastupitelstvu při hlasování. Toho se (viz hlasování zastupitelů v únoru 2019) zastupitelé bojí. Pan Brož to popsal zcela správně.
Facebook je docela živelné médium, a tak se významná vyjádření (viz výše) mohou ztratit mezi ostatními, méně významnými. Přehlednost také není dokonalá. A pokud jde o www stránky našeho města? Zkuste si tam najít věci několik let staré.

Jindřich Buchal.OD POSLEDNÍHO PŘÍSPĚVKU ZDE UPLYNULO VÍCE NEŽ PŮL ROKU

Vloženo 03.01.2020

Současná situace s přípravou koupaliště se, jak se zdá, stále poněkud komplikuje.
Nedávno se na facebooku (Jdeme na koupálko) objevil zajímavý článek:

Citace:
Dopravní posouzení je politický šprajc proti pokračování LAM. Bez toho, aby v komisi koupaliště bylo projednána nutnost provedení studie dopravní obslužnosti LAM, rozhodla rada města bez předchozího projednání v komisi koupaliště na základě návrhu pana Hylského zadat vypracování dopravní studie k LAM. Ne komisi koupaliště, ale komisi dopravní, kde je předsedou pan Prouza, spolustraník pana Tymela, který je odpůrcem LAM. Takto byla komise koupaliště, která překonala již mnoho položených překážek k realizaci ( vydatnost vodního zdroje, studie rozlivových poměrů, studie oslunění, studie biologického posouzení....) vyřazena ze hry v přípravě LAM. Komise koupaliště je moc aktivní a tím, že překážky odstraňuje jednu za druhou se stala některým zastupitelům a vedení města nepohodlnou. Proto návrh na další překážku a následné zadání studie dopravní bylo zadáno Dopravní komisi, která je politicky správně obsazena. Předpokládám, že ti, kteří tuto další překážku vymysleli a radní, kteří studii zadali, očekávají negativní nebo moc drahý výsledek, aby měli argument LAM odmítnout. Podle mě to už je zcela přes čáru a jednoznačně to odhaluje zájmy některých členů zastupielstva, kteří si řeší pouze své osobní zájmy na úkor zájmu obyvatel Města ( petice 2200 občanů N.M.).

Přitom stávajícně povolené koupaliště pro 800 návštěvníků ( LAM 450..???) dopravní studii nepotřebovalo... Myslím, že je načase, aby se obyvatelé Města dozvěděli o svých zastupitelích kdo je kdo a jaké prosazuje zájmy. V komisích a radě jsou členové schováni za anonymní hlasování, dozvíte se např. 5/1 ap. Takto dělají zákulisní politiku a hájí své zájmy bez toho, aby se museli stydět chodit mezi občany po ulici.

Zadání studie s očekávaným výsledkem v březnu, její následné vyhodnocení v termínech běžných v našem městě, pak ocenění jejich výstupů, bude trvat do pololetí 2020.

Takže milí spoluobčané, pak projekt LAM bude sotva příští rok zadán, ochranná hrázka nebude provedena, o dotaci z MMR opět nebude možné žádat, a peníze schválené v rozpočtu na rok 2020 na tyto práce nebude třeba čerpat. O to odpůrcům jde, bohužel.

Takže milí spoluobčané, budete nadále na doporučení paní Paarové jezdit do 3. tisícového Opočna, které přes zimu opraví za 35 mil. koupaliště u Broumaru, nebo do Dobrušky, která investuje 120 mil. do svého koupaliště.

Pozorně se dívejte, jaké se v NM hraje divadlo.... To by dramatik nevymyslel.
Vladimír Brož.
Konec citace.Komentář Novoměstského kurýra:
Nic nového. Podívejte se na realizaci obchvatu. Ani závazný a platný výsledek místního referenda naše "skalní" odpůrce obchvatu nijak neznérvoznil. Ani kritika v ČT1, kde uvedli samosprávu našeho města jako negativní příklad pro celou republiku. A zastupitelé - ne všichni - darmo mluvit.
Mimochodem - v tom Opočně zahajují také stavbu kanalizace v Čánce (patří k Opočnu) za cca 50 milionů.
Jindřich Buchal.NOVOMĚSTSKÝ KURÝR SI DOVOLUJE MÍT NÁZOR

Vloženo 03.05.2019

Současná situace s přípravou koupaliště se, jak se zdá, poněkud komplikuje.
Protipovodňová hráz, není dotace, nějaká výrazná investiční aktivita od města se nedá očekávat.
A tak mě napadlo: což takhle udělat si "rybníček"?

V Jaroměři je na řece Úpě pěkné koupaliště, voda z řeky se tedy asi na takové řešení hodí.

Na menší rybníky (nádrže) by se možná dala sehnat nějaká dotace, viz ta stále se zhoršující situace s nedostatkem vody a zadržením vody v krajině. A lze očekávat vstřícnost státu.
Nádrž by mohla posloužit i na určité zmírnění náhlých povodní v okolí NMNM. Možná, že by se do hráze dala dát i nějaká malá turbínka na příspěvek pro provoz koupacího zázemí.
Významná je i skutečnost, že by podobným řešením došlo k zušlechtění velké části tohoto významného území, které je dnes značně zanedbané.

Zemní práce by znamenaly prohloubení v místě vodní nádrže, jejíž hladina by byla na úrovni vrstevnice 300 m.n.m. A zemina by se přesunula kousek vedle, kde by vznikla docela velká "rekreační plocha" v potřebné úrovni nad vodní hladinou. Tedy žádné vzdálené odvážení nebo dovážení zeminy.

Vybavení toho rekreačního zařízení by se mohlo postupně doplňovat. Umím si představit i nějaký objekt pro pořádání různých akcí, prostředí by mohlo být docela přitažlivé - včetně ostrůvku s altánkem a lodičkami. Asi by bylo dobré udělat jednosměrnou průjezdnou cestu pro osobní auta od Hradčan přes Bobeček na cestu k Peklu. I parkovací místa vedle "rekreační plochy". Místa by tam mohlo být docela dost.
Ale lepším řešením by bylo využití velké plochy u objektu "Hradčany", tam by se vešlo opravdu veliké parkoviště, a k bazénu zadem by to bylo kousek. Hradčany je třeba od Kraje získat. Nejdříve třeba jen ten veliky pozemek, později i objekt. Pan Hovorka už jednal s Krajem o převzetí Hradčan, ale nějak to usnulo. A potom by asi byla zbytečná průjezdní cesta pro osobní auta tím údolím a parkovací místa v údolí.

Přístup pro pěší ze středu města by byl po schodech od bývalého hotelu Metuje a přes hráz přímo na rekreační plochu. Možná výhledově by se daly obyčejné schody nahradit něčím modernějším. Nejvhodnější by byl asi nějaký větší samoobslužný výtah.

A nahoře by se hodil vícepodlažní parkovací dům, který městu v této lokalitě katastrofálně chybí a zatím město parkování nijak neřeší. Sloužil by samozřejmě hlavně pro parkování v centru města ale v koupacím období by mohl posloužit i návštěvníkům koupaliště. A jako nástavba by tam mohl být i krásný společenský sál propojený s modernizovaným hotelem. Ale to je jiný cíl k řešení.
Dolů je to co by kamenem dohodil. Snad se někdy naše město zmůže na něco lepšího než je ten parkovací automat do Nerudovy ulice.

Stále věřím, že i ten bývalý hotel Metuje se někdy vrátí k lepšímu využití (hotel) pro naše město než je tomu dnes.


Tak se na ten "zázrak" podívejte:


Celá řešená plocha je cca 7,5 Ha. Z toho "pevnina" cca 2,5 Ha. Délka hráze cca 150 m. Posunutím pravé strany hráze níže do užšího místa lze zkrátit na cca 120 m.

Všem přátelům "biotopu" se omlouvám, berte to tak trochu jako "koupalištní folklór". Ale přece jenom - možná, že to není úplný nesmysl. A také - představte si ten pohled do toho krásného údolí s tou vodní plochou. Například z Klosovy vyhlídky. Samozřejmě - i ten prostor pod tou navrhovanou hrází by si zasloužil nějakou pěknou rekultivaci, aby ten pohled od Zázvorky nebo od Rajské zahrady byl dokonalý.

A nakonec přece jenom důležitá otázka, které se nechci vyhnout: A co peníze? No jasně, ty je třeba sehnat! Ale jak? Asi by to chtělo najít někoho, kdo to umí.
Že "hraběcí rady" dovede dávat každý? Možná.
Ale podívejte se např. na Opočno: Letos začali se stavbou obchvatu a mají připravenou rekonstrukci koupaliště - rozpadající se bazén nahradí nerezem. Město zhruba poloviční velikosti proti nám.
A také - podívejte se, co dokázal schopný investor v případě "Rajské zahrady". Co kdyby chtěl na tuto obdivuhodnou akci navázat a připojit celé to dnes zanedbané údolí. Myslím, že by od občanů ale i turistů z domova i zahraničí sklidil frenetický potlesk.
A atraktivnost Nového Města nad Metují by opět dostala opravdu silný impuls.

Ale úplně nakonec - vypadá to že zvítězí koupaliště, až se změní vláda v našem městě. To nic nemění na tom, že postupná revitalizace celého toho údolí s širším a celoročním využitím se jeví jako velmi žádoucí cíl, který se dá jistě postupně - etapově - realizovat.
Jindřich Buchal.


PODÍVEJME SE NA ZÁVĚRY KE KOUPALIŠTI NA ZASTUPITELSTVU č. 4

Vloženo 02.05.2019

Připomínám bod ze Zastupitelstva č. 2

V zápise ze Zastupitelstva č. 2 je uveden následující závěr:
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 2-11/18.
ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a žádost na výstavbu koupaliště.

Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 - bylo přijato.Protože po říjnových volbách změnilo město strukturu zápisů ze Zastupitelstva v tom smyslu, že tam už jmenovitě není uváděna kontrola úkolů a na stránkách města se mi informaci o plnění úkolů pro veřejnost nepodařilo najít - pouze obecné prohlášení, k bodu 4.6 teď asi závěry nenajdeme.
Ach ta TRANSPARENTNOST v našem městě.


A tak se podívejme do zápisu ze Zastupitelstva č. 4

Najdeme tam bod 3.1 Přírodní koupaliště.

K tomuto bodu bylo přijato následující usnesení:

K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 4-111/19
ZM bere na vědomí informace o tom, že v současné době není možné splnit podmínky programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Z důvodu umístění areálu v záplavovém území stoleté vody, nelze podat žádost na přírodní koupaliště (biotop) v místě bývalého koupaliště v Novém Městě nad Metují.

HLASOVÁNÍ - Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Pro podrobnosti se podívejte do zápisu, ještě lepší je zvukový záznam.

Jindřich Buchal.

ZASTUPITELSTVO ROZHODLO O DALŠÍM POSTUPU
V ŘEŠENÍ PROSTORU KASÁREN A VÝSTAVBY KOUPALIŠTĚ


Vloženo 20.12.2018


V zápise ze Zastupitelstva č. 2 je uveden následující závěr:
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 2-11/18.
ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a žádost na výstavbu koupaliště.

Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 - bylo přijato.Komentář Novoměstského kurýra:
Takže kterým směrem bude uplatněna žádost o dotaci jsme se zatím nedozvěděli. Musíme si počkat do 18.04.2019, kdy se bude konat Zastupitelstvo č. 4.

Bohužel, podrobnosti z jednání našich Zastupitelstev se už ti, co se tam přímo nepřijdou podívat, nedozví, v našem městě bylo zřejmě zrušeno zveřejňování zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva.
Kdo, kdy a proč o tom rozhodl jsem nikde na stránkách města nezaregistroval. Jistě by si to zasloužilo vysvětlení pro občany. Že by zákon o ochraně osobních údajů? No pro zajímavost se podívám, jak na tento zákon zareagovala jiná města v oblasti zveřejňování jednání jejich zastupitelstev.

Jindřich Buchal.

NA STRÁNKÁCH iDNES BYL ZVEŘEJNĚN ČLÁNEK O NOVOMĚSTSKÉM KOUPALIŠTI

Vloženo 25.10.2018

Nové Město mívalo jedno z nejhezčích koupališť, lidé ho chtějí obnovit.

Zastupitelé v Novém Městě nad Metují se po letech odkladů vrátili k myšlence obnovit původní koupaliště. Více než dva tisíce lidí kvůli tomu v létě podepsaly petici. Autoři ji podepřeli pádným argumentem, že biotopové koupání v zanedbaném areálu u řeky Metuje nemusí být zvlášť nákladné.

Skupina aktivních občanů v Novém Městě nad Metují se v předvolebním čase šikovně připomněla místním politikům s žádostí o nové koupaliště. Na příjemném místě v nivě Metuje chtějí obnovit plovárnu, na niž mnozí stále vzpomínají.
Za časů největší slávy tam chodívalo denně na osm set lidí. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela. Od té doby bazén i okolí zarostly býlím.


"Vybudování koupaliště je nákladná věc. Koupaliště na přírodní bázi by však mělo po první investici minimální náklady a určitě by se našel zájemce o pronájem občerstvení v tomto krásném koutě od jara do podzimu," tvrdí petičníci kolem podnikatele Vladimíra Brože, Karla Falty a dalších.
Míní, že Nové Město mívalo jedno z nejhezčích koupališť v Čechách, a znepokojuje je, že se vlastně nikdy k žádné stavbě neodhodlalo. Požádali proto, aby to město přehodnotilo. K petici se přidalo 2 200 lidí.
V biotopovém koupališti se nečistí voda s pomocí chemie, ale využívá se biologické funkce rostlin a živočichů k přirozenému čištění. Rozhodlo se pro ně již město Česká Skalice u přehrady Rozkoš, ale zatím se je nepovedlo dobudovat kvůli sporu s dodavatelem. Specializovaná firma, která má za sebou již dvacet biotopových koupališť, vyčíslila, že v Novém Městě by přestavba obdélníkového bazénu s plochou 1500 metrů čtverečních stála 21 milionů korun bez započtení daně.

Příznivci petice však na facebookové stránce "Jdeme na koupálko" nedávno připustili, že by stavba mohla stát kolem 25 milionů bez započtení daně. Náklady na roční provoz se odhadují na 700 tisíc korun, koupaliště by mohlo mít mírný zisk, kdyby tam ročně zavítalo 13,5 tisíce lidí za padesátikorunové vstupné. Areál by sloužil pro 500 návštěvníků, bazén by doplnila jednopodlažní dřevostavba se zázemím a občerstvením, v sousedství se počítá s hřišti pro volejbal a badminton, letním kinem, lezeckou stěnou, dětským hřištěm a parkovištěm pro 70 aut. Ostatní návštěvníci by museli jet autobusem nebo přijít pěšky, v údolí totiž nejsou odstavné plochy.Musíme to dát na misky vah, tvrdí starosta.
Po léta přitom už z radnice zaznívá, že na koupaliště nejsou peníze. V roce 2011 už město mělo projekt i stavební povolení, jenže nové koupaliště by vyšlo na 80 až 100 milionů korun a město na něj tehdy nesehnalo dotaci. Obavy byly i kvůli vysokým provozním nákladům.
V anketě před několika lety novoměstští občané potvrdili, že koupaliště chtějí, ale upřednostňovali před ním spravené silnice, chodníky a vzhled města. Zastupitelé tak nechali projekt u ledu. Loni město nanejvýš navezlo písek a pár laviček k Daškovu splavu na Metuji v Krčíně, aby se lidé aspoň v létě mohli osvěžit v řece.

Zastupitelé se těsně před volbami zabývali obnovou koupaliště jen okrajově. Na posledním jednání ho neodmítli, ale zaúkolovali starostu a úředníky, aby připravili podklady pro nově zvolené zastupitelstvo. V něm po říjnových komunálních volbách pokračuje 19 z 21 dřívějších politiků. Případně by se tak mohla dostat do rozpočtu na příští rok konkrétní částka na přípravu koupaliště.

"Zatím neznáme přesnou částku, kolik by nové koupaliště stálo. Skupina lidí, kteří ho prosazují, odpracovala mnoho práce, připravili návrh studie. Musíme to dát na misky vah s dalšími potřebami ve městě, což je třeba rozšíření domova pro seniory, sociální bydlení, opravy dalších ulic a chodníků v městském majetku, řešení areálu kasáren," řekl dosavadní starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město),
který by měl ve funkci pokračovat i v dalším období.
Architekt zdarma připravil studii, koupaliště navázal na přírodu

S podobou nového koupaliště se každý mohl seznámit na venkovní výstavě u lékárny v minulých týdnech. Když ve městě a na internetu začala kolovat petice, mladý architekt pocházející z Nového Města Vojtěch Lichý se přidal k aktivistům a za dva týdny zdarma připravil koncepční studii areálu. Mrzí ho totiž některé zpackané místní stavby, kde stavebníci šetřili na návrhu. Chtěl nabídnout lidem vizualizace pro lepší představu, jak by biotopové koupaliště zapadlo do původního areálu. Staré koupaliště si přitom architekt pamatuje z dětských let, kdy tam chodil s rodiči na koncerty.

"Pokud má místo bývalého koupaliště ještě nějakou šanci, tak je to přesně tento přístup, navržený Letní areál u Metuje. Hodně vychází z kontextu, snaží se navázat na přírodu jak principem koupání, tak i architekturou, která je střízlivá, jednoduchá, nadčasová a funkční," vysvětlil architekt Lichý ze Studia MLAA.

Autor: Štěpánka Tůmová, 23. října 2018
Zdroj:https://hradec.idnes.cz/nove-mesto-nad-metuji-koupaliste-biotop-petice-zastupitele-kralovehradecky-1sq-/hradec-zpravy.aspx?c=A181023_434653_hradec-zpravy_tuu


Zvýrazněný text "Novoměstský kurýr".

ZASTUPITELSTVO NAŠEHO MĚSTA ZAUJALO STANOVISKO KE KOUPALIŠTI

Vloženo 21.9.2018

V zápise z posledního Zastupitelstva Nového Města nad Metují je ke koupališti uveden tento závěr:

Zastupitelé mimo jiné:
projednali Petici za obnovu koupaliště a jednomyslně přijali následující usnesení:

ZM se seznámilo s Peticí za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují a předloženou studií jeho řešení ve znění přílohy č. ZM 12/ - 4/13. ZM ukládá starostovi zajistit ve spolupráci s odbornými útvary MěÚ zpracování veškerých podkladů, nezbytných pro rozhodování nového ZM o
případném zařazení přípravy této investiční akce do rozpočtu města na rok 2019.

Poznámka NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA:
Žádná diskuse k tomuto tématu na Zastupitelstvu neproběhla.
A jen tak pro zajímavost: 19 z dnešních 21 zastupitelů kandiduje v následujících volbách.

Jindřich Buchal.


AKTIVISTÉ "JDEME NA KOUPÁLKO" ZVEŘEJNILI AKTUALIZOVANÝ NÁČRTEK KOUPALIŠTĚ

Vloženo 19.9.2018

Zdroj: facebook.


NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BYL ULOŽEN NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOL

Vloženo 17.9.2018
Jindřich Buchal.

ZÁSTUPCI INICIATIVY "JDEME NA KOUPÁLKO" BYLI NA RADNICI

Vloženo 08.09.2018
Zdroj: Facebook
Včera navštívili zástupci "Petičního výboru" iniciativy "Jdeme na koupálko" pana místostarostu Michala Besedu a předali mu petici, kterou podepsalo cca 2200 příznivců vybudování koupaliště na jeho původním místě - t.j. v údolí za částí Hradčany.

Podívejte se na předaný dokument a několik obrázků, jak by to mohlo vypadat:
Komentář Novoměstského kurýra:
Vypadá to opravdu pěkně. Jak je vidět, iniciativa občanů by mohla "město" rozhýbat.
Dovoluji si zde připomenout větu, která byla zveřejněna městem v loňském roce (viz dole u vstupu s datem 23.6.2017):

"Dlouhodobým přáním obyvatel Nového Města nad Metují je nové koupaliště. Staré koupaliště, kdysi populární místo letních radovánek novoměstské mládeže, je již mnoho let mimo provoz a jeho opětovná rekonstrukce a otevření je vzhledem ke stávajícím předpisům nemožné".

Takže jistě všichni budeme s napětím očekávat, co k tomu řekne RADA a co ZASTUPITELSTVO. Shodou okolností cca tři týdny před komunáními volbami.


Jindřich Buchal.

NA FACEBOOKU V RÁMCI AKTIVITY "JDEME NA KOUPÁLKO" BYLA UVEŘEJNĚNA NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE


Vloženo 02. 09. 2018.
(Uveřejnil ing. arch. Vojtěch Lichý, Ateliér MLAA, Praha.)

Citace:

Dobrý den přeji.

Přidávám novou, upravenou situaci, která lépe řeší určité vazby, především na letní kino. Upraveny jsou i sportoviště, které jsou nyní více ve stínu a tím se dále otevírá hlavní plocha. Z této koncepční situace budou víceméně vycházet vizualizace. Jak jsem psal, času není mnoho.
Takovýto návrh by si zasloužil třeba i několik měsíců, my máme dny, aby se vše stihlo v klidu projednat, ale z mého pohledu je tento základ vyřešen v zásadě správně.

Hezký den.


Konec citace.

INICIATIVA "JDEME NA KOUPÁLKO" SE ROZJÍŽDÍ RAKETOVOU RYCHLOSTÍ
Vloženo 22. 08. 2018.


Pan Vladimír Brož informuje na Facebooku:

Cituji:

Ahoj.
Dnes proběhlo první projednání navrhované změny stávajícího projektu koupaliště na přírodní biotopové koupalistě.
Jednání přímo na koupalisti se zúčastnili Ing. Beseda, Ing. Pozděna, p. Podolský, já a Ing. Barták f. BAPO, který si odskočil ze Skalice.

Účastnikům jsem předložil koncepci řešení, která by měla podstatně snížit investiční a provozní náklady dostat do plusu.
Namísto drahého rešení s pouze 25 m bazénem navrhuji zřízení biotopového koupalistě v původních rozměrech, tj. min. 50 x 30 m a některými atrakcemi pro děti. Dále zázemí provézt jednoduše na slunném místě u vstupu do areálu.

Zachovat parkovací místa tak jak jsou v povoleném projektu, jsou v celodenním stínu. Mista u rybníka vypustit. Biologickou čisticí zónu umístit viz. Var.2.

Koncepce byla účastníky přijata jako reálná. Uzemí vlastně pro zřízení Biotopu při zachování stavebně povolených parkovacích mist neumožňuje jiná řešení. Řešili jsme i další odborné technické zaležitosti pro zpracování návrhu.

U f. BAPO jsem objednal studii v rozsahu cca 20 stránek, která bude odborně a konrétně řešit vybudování biotopového koupalistě NM včetně propočtu investicníc a provozních nákladů.
Měla by být hotova do 7.9.18. Nasledně bude studie zveřejněna a předána Městu k projednání v Radě. O dalším pokračování rozhodne až příští zastupitelstvo. Děkuji všem dnešním účastníkům za vstřícný přístup a věnovaný čas a vyslovenou podporu.

Věřím, že snažení Vás všech o znovuobnovení tohoto nádherného relaxačního místa nebude marné a v roce 2020 se již budete moci se svými dětmi a vnoučaty vykoupat a užít si léta na obnoveném novoměstském koupališti.

Přikládám pár fotek z podobných projektů:
Vydržte a nepolevujte, nesmí se promarnit čas a projekt neustále postrkovat dopředu.
Vladimír Brož.


Konec cituace a kopií obrázků z Facebooku.


Komentář Novoměstského kurýra:
Jak je vidět, když se věci ujme schopný člověk s podporou nadšené veřejnosti, věci se mohou začít hýbat.

Chci na stránkách "Novoměstského kurýra" i nadále sledovat vývoj dalších událostí ve věci iniciativy "JDEME NA KOUPÁLKO".
Určitě držím palce.


Jindřich Buchal.

Vloženo 02. 08. 2018.

OŽIJE V NAŠEM MĚSTĚ INICIATIVA ZA ZNOVUZROZENÍ KOUPALIŠTĚ NA KRÁSNÉM PŮVODNÍM MÍSTĚ?
Přijďte podpořit tuto novou iniciativu.O zveřejnění výše uvedeného letáku mě požádal pan Zdeněk Menec.

Jindřich Buchal.

Vloženo 23. 06. 2017.

JE OPRAVDU VÝSTAVBA KOUPALIŠTĚ NEMOŽNÁ?

Posuďte sami:

Nedávno se na www stránkách našeho města objevila následující informace:

Dlouhodobým přáním obyvatel Nového Města nad Metují je nové koupaliště. Staré koupaliště, kdysi populární místo letních radovánek novoměstské mládeže, je již mnoho let mimo provoz a jeho opětovná rekonstrukce a otevření je vzhledem ke stávajícím předpisům nemožné.

Většina obyvatel Nového Města se podle průzkumu, který si nechala před 3 lety radnice vypracovat, sice považuje chybějící koupaliště za problém, nicméně dává přednost závažnějším a pro město potřebnějším investicím, jako jsou opravy silnic a chodníků, zajištění bezpečnosti ve městě nebo výstavba dětských hřišť.
"Výstavba nového koupaliště v současnosti není mezi dlouhodobými investičními záměry města a podle výsledků průzkumu věříme, že to obyvatelé města chápou. Snažíme se však hledat jiné alternativy, jak by Novoměšťáci mohli trávit čas u vody a nemuseli cestovat k Rozkoši nebo na koupaliště v okolí," vysvětluje místostarosta Michal Beseda a dodává:

"Inspirací pro nás byly říční lázně v Jaroměři. Jednou z možností, kterou jsme se zabývali, je postupné vybudování několika koupacích míst u řeky Metuje, která lemuje naše město. První takové místo právě vzniká v Krčíně u Daškova splavu. Městské Technické služby v současné době dokončují zemní práce tak, aby vše bylo připraveno k půli června."

V současné době byl vyčištěn břeh, srovnán terén a navezen první písek k vytvoření malé plážičky. Během 14 dnů budou instalovány dvě betonové lavičky a odpadkový koš. Dalším místem v okolí Nového Města nad Metují, kde je možné se během horkých dnů zchladit, je Stará plovárna.
"Jako tomu bývá zvykem každý rok, bude na Staré plovárně opět zprovozněna sprcha, kde je možné se během horkých dní zchladit. Pokud se projekt koupacích míst u Metuje osvědčí, máme v plánu v příštích letech tento záměr dále rozvíjet. Stávající místo u Daškova splavu bychom rádi každý rok něčím zvelebili, vybavili potřebným mobiliářem.
Ve spolupráci s veřejností bychom také rádi vytipovali další koupací místa, horkými kandidáty je místo v Pekelském údolí u Liščí boudy, Stará plovárna nebo okolí Rezeckého mostu," uvádí místostarosta Michal Beseda.

Konec citace.

Komentář Novoměstského kurýra:
Podívejme se na několik informací. Nejdříve plovárna na řece v Jaroměři:


Plovárna tam byla už mezi válkami. V současné době je to silně přestavěný a doplněný prostor. Podívejte se na několik fotek:
Jak vidíte, na místě je velký přístřešek pro rychlé občerstvení, bufet, prostor pro sport, půjčovna kánoí, koupání, zábavu, sociální zařízení, ubytování, parkování s dobrým příjezdem, napojení na cyklostezku. Kromě toho ještě vnitřní restaurace na úrovni vhodné dokonce pro konání svateb.
Fotka restaurace převzata ze stránek koupaliště.
Kromě toho velká travnatá plocha pro uložení koupajících. Chystá se bazén s možností chytit si tam pstruha s následným upečením (jako to dělají v Polsku).
Také vzrostlá zeleň, doplňující kvalitu prostředí.
Takže laťka je hodně vysoko, pokud by to chtělo naše město napodobit.


A nyní se podíváme k "Daškovu splavu" v Novém Městě nad Metují:

Takže co lze říci k tomuto místu?

Ano, je tu splav, který zvyšuje hladinu. Dal by se asi upravit i prostor pod splavem. Ovšem pozemky na obou stranách řeky jsou v soukromém vlastnictví, takže pro žádoucí výstavbu by se musely vykoupit. To může být problém ale i náklady v případě pozitivního přístupu majitelů pozemků.

Vzpomeňme na Jaroměř - dvě lavičky a fůra písku to nespraví!

Také dlouhá doba, než by místo získalo potřebnou malebnost a "utulnost."

Také dost daleko od města.

Ostatní místa jmenovaná ve zprávě města tj. prostor u "Liščí boudy", u tzv. "Staré plovárny" a nebo u "Rezeckého mostu" nepovažuji za vhodná.


Co tedy se dá dělat?

Vraťme se do malebného údolí, které nemají nikde jinde - tj. do prostoru původního, dnes zdevastovaného koupaliště a jeho širokého okolí.No není to krása, celé toto údolí? A kousek od našeho starobylého náměstí.

A navíc - všechny rovinaté pozemky na obou stranách řeky od zdevastovaného koupaliště prakticky až k té "Staré plovárně" patří městu včetně těch chatek, co na nich stojí a včetně té cesty, co tam vede.
Co brání tomu vybudovat tam přírodní koupaliště napájené z řeky nebo z vykopané studny? A co brání tomu, postupně vybudovat v celém tom krásném údolí atraktivní místo pro odpočinek, regeneraci a možná i zábavu?

Podívejme se na jeden příklad z Litovle:
Koupaliště v Litovli:
Co je to přírodní koupací biotop?
Zjednodušeně řečeno je to uměle vytvořené přírodní koupaliště. Stěny i dno bazénu jsou potaženy zelenkavou fólií, která zvýrazňuje přírodní zbarvení vody. Voda se do bazénu napouští jednorázově ze studny a bude dle potřeby pouze dopouštěna. O čistotu vody se starají speciální rostliny, které se nacházejí v oddělených jezírcích (regeneračních nádržích), kam "špinavá" voda putuje pomocí čerpadel. Zde proběhne přes kořeny rostlin přirozený čisticí proces a malým potůčkem již odtéká čistá voda zpět do koupací nádrže. Systém je vybaven také sběrači mechanických nečistot. Díky biologické funkci rostlin není nutné do vody přidávat chemické a desinfekční přípravky. Biotop je tak velmi vhodný i pro alergiky.

Jak se budoval litovelský přírodní koupací biotop?
Biotop vznikl na místě dosavadního koupaliště z roku 1937, které prošlo v 60. letech 20. století výraznější proměnou (zmenšení plavecké části, vybudování brouzdaliště pro děti, kompletní přestavba sociálního zázemí). Od té doby se již litovelské koupaliště dočkalo pouze nezbytných udržovacích prací a nepatrných investic.
Na tom, že si staré koupaliště zaslouží ve 21. století novou moderní tvář, se shodli v Litovli snad všichni. Otázka jakou tvář ale rozdělila občany na dva tábory. Po mnoha diskusích a bouřlivém hlasování zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo v únoru 2011 změnu původně navrženého nerezového bazénu na přírodní koupací biotop.
Se stavbou se začalo na podzim 2012. Neobvykle silná a dlouhá zima a deštivé jaro výstavbu komplikovalo, a tak se nové koupaliště dočkalo otevření s malým zpožděním 1. srpna 2013.

Projektant: firma Bapo, s.r.o., Rousínov
Výstavbu realizovala: Stavební firma Vymětal s.r.o., Litovel
Investor: Město Litovel
Celkové náklady: cca 20 mil. Kč, z toho 9 mil. Kč získalo město díky dotaci z Evropské Unie.
Zdroj: www stránky města Litovel.


Na internetu najdete řadu přírodních koupališť, kde nejde o biotop ale o napájení z řeky!Co dodat na závěr?
Jde to! Když se opravdu chce. Překvapuje mě, že vedení našeho města dlouhodobě nevadí žalostný stav původního koupaliště a jeho okolí. Na pozemcích města! Jak dlouho bude trvat, než se najde někdo, kdo se nespokojí s tímto stavem a rozjede řešení?
Občané Nového Města by jistě byli rádi! A nejde jenom o občany. Jedna z prvních otázek, když přijedou turisté k Rambouskovi je: A kde je tady koupaliště?
Přece jenom - to naše krásné, dnes hrubě zanedbané údolí by si to také zasloužilo. Podle mého názoru je to lokalita s vysokým užitným potenciálem.


Jindřich Buchal.

KOUPALIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
Poprvé vloženo 14.2.2007.

Pokračování - vloženo 21.7.2011:
Informace z 21.7.2011 - dotaz a odpověď ze stránek Nového Města nad Metují:
Dotaz Marie Soukupová dne 17.7.2011:
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak je to s koupalištěm? Jsou už peníze aby se mohlo začít stavět? V horkách letních dnech by se koupaliště hodilo, a každé menší město ho má.

Odpověď Simony Hoffmanové dne 20.7.2011:
Odpověď: Dobrý den, na realizaci nového koupaliště má město v současnosti připravenou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Rovněž jsou již vyřešeny i potřebné majetkoprávní záležitosti s vlastníky některých souvisejících pozemků. Jediný, ale naprosto zásadní problém, je nyní financování tohoto náročného investičního záměru (80 - 100 mil. Kč). Město v posledních letech realizovalo a i nyní realizuje mnoho investičních akcí, na které sice byly získány významné dotace, ale částečně u nich je povinná finanční spoluúčast z rozpočtu města. To nakonec donutilo město i k tomu, aby si vzalo úvěr na včasné financování tohoto svého podílu. Tento úvěr ve výši 50 mil. Kč nyní město splácí, a protože v této chvíli není znám ani žádný vhodný dotační titul, který by městu přinesl peníze na výstavbu koupaliště, tak není možné v tomto roce stavbu zahájit. Na financování výstavby koupaliště z vlastních prostředků město v této chvíli peníze nemá.
S pozdravem, Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují.


Pokračování - vloženo 14.5.2008:
Informace z 12.5.2008 - dotaz a odpověď ze stránek Nového Města nad Metují:
Dotaz Ivana Sedlmayera:
Dotaz: Dobrý den.Chci se zeptat,kdy,alespon přibližně,začne výstavba koupaliště.Děkuji.

Odpověď Simony Hoffmanové:
Odpověď: Dobrý den. Pokud bude poskytnuta dotace, je předpoklad zahájení 3. čtvrtletí roku 2009. Předběžný odhad nákladů je 100 milionů Kč.
S pozdravem, Vladimír Rejchrt - odbor rozvoje města..

Pokračování - vloženo 22.3.2008:
Informace z 21.3.2008 - dotaz a odpověď ze stránek Nového Města nad Metují:

Dotaz:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda-li plánujete výstavbu koupaliště v Novém Městě? Nebo alespoň rekonstrukci plaveckého bazénu.
Děkuji Ravingerová.

Odpověď:
Simona Hoffmannová.
Dobrý den. Město uvažuje za předpokladu získání dotace postavit koupaliště v areálu původního koupaliště. V současné době je zpracována studie a zahájeny práce na dokumentaci k územnímu rozhodnutí, které bude podkladem k podání žádosti o dotaci.
S pozdravem, Vladimír Rejchrt - odbor rozvoje města.Pokračování - vloženo 2.10.2007:
Na stránkách "www.cenap.cz" zveřejnilo Nové Město nad Metují investiční nabídku v níže uvedeném znění:

Nové Město nad Metují.

Koupaliště.
Areál koupaliště se nachází severovýchodně od historického náměstí v údolí obklopeném lesy kousek od levého břehu řeky Metuje.
Po bývalém koupališti zbyla betonová nádrž, která netěsní. Město má zájem na obnově koupaliště.
Rozsah investice: neuveden.
Předpokládá se spoluinvestice obce.Pokračování - vloženo 23.9.2007:
Tento článek byl převzat z "Náchodského deníku" ze dne 20. září 2007.

Občanům chybí plovárna, chodí se koupat do Metuje.
Koupaliště může vzniknout v areálu toho původního, u stadionu či u Domu zdraví.
napsala: ZUZANA KUBEČKOVÁ.
Nové Město nad Metují.


Pořádné koupaliště sloužící k vodním hrátkám i k osvěžení za parných letních dnů. To je přesně to, co novoměstským občanům v místě jejich bydliště už dlouhá léta po zrušení plovárny v "Podskalí" u řeky Metuje chybí.
Na minulém zasedání zastupitelstva města bylo navrženo, aby vznikla pracovní skupina, která by se koupáním ve městě začala intenzivně zabývat.
Z jejího jednání by pak měly vycházet iniciativy pro radu i zastupitelstvo.

Vytvoří skupinu.
"Skupina se v současnosti tvoří. Všechny volební strany, které projeví zájem, v ní budou mít své zástupce. K projednání jí budou předloženy veškeré podklady, jež byly doposud shromážděny a týkají se třeba umístění, rozsahu i vybavenosti koupaliště", sdělila starostka Bronislava Malijovská, kterou rada města schválila do čela zmíněné skupiny. Podle jejích dalších slov bude v tomto volebním období nasazeno veliké úsilí dobrat se nějakých konkrétních výsledků. Co se týče venkovního koupání, existují zde z minulosti projektové studie, jež uvažují o dvou variantách na umístění nové plovárny.

Více variant.
"První z nich je v areálu původního koupaliště a druhé v lokalitě poblíž stadionu generála Klapálka. Zde ale město nevlastní všechny pozemky. Ty by bylo nutné vykoupit,"
uvedl tajemník MěÚ Petr Tyč a dodal, že ve hře zůstává i studie řešící omezené venkovní koupání u Domu zdraví.
V něm se nyní nachází krytý bazén a studie uvažuje o rozšíření možnosti koupání i do venkovního prostoru, kde by lidé mohli v létě využívat brouzdaliště, malé bazénky a podobně. "Z informací, které nyní znějí na jednáních rady i vedení města, vyplývá však snaha stavět venkovní koupaliště, ale zřejmě ne v podobě exkluzivního vodního světa.
Ten by byl náročný na vstupní investici," doplnil Tyč. Do doby než bude koupání ve městě vyřešené, nezbývá lidem z Nového Města nic jiného, než chodit v letních měsících smáčet svá těla do řeky Metuje, Ta je zde nyní totiž jedinou možností venkovního koupání. Město zde v sezóně platí pravidelná mikrobilogická měření vzorků vody a zveřejňuje, zda je voda v řece ke koupání vhodná či nikoliv.Vloženo 14.2.2007:
Následující znění je překopírováno ze stránek Nového Města nad Metují.
Autor: Mgr. Bronislava Malijovská.
Téma: Re: Koupaliště.

V současné době se stále více lidí přiklání k tzv. nové alternativě tj. k vybudování jakéhosi místního jednoduchého koupaliště na místě starého bývalého koupaliště s možností koupání na řece. Koupaliště by mělo být ve stylu toho původního. Jedná se o námět, který je třeba dále propracovat, tzn.promyslet, vyprojektovat a v neposlední řadě se pokusit získat peníze z dotací EU.

Jinak již z předchozí doby existují dvě rovnocenné studie na koupaliště splňující všechny současné požadavky, a to v lokalitě za Malecím a v místě původního koupaliště.

Varianta "Malecí" je problematická nejen svým umístěním v otevřeném a volném prostoru poblíž trasy budoucí přeložky 1/14, ale i tím, že je fakticky řešena na velké části soukromých pozemků, což by bylo spojeno ze značnými částkami za výkupy pozemků, ale zřejmě i s problémy při stavebním řízení.

Varianta komplexního koupaliště na místě toho původního je spojena především s problémy povodňového ohrožení (jde o záplavovou zónu) a dále se zásadními problémy zajištění kapacitního parkování, fakticky zde chybějí pozemky k parkování a nelze vystavět koupaliště a nezajistit příslušné parkovací prostory, protože by jinak došlo k "divokému" parkování v přilehlé lokalitě Na Hradčanech apod., což by velice negativně ovlivnilo celou tuto obytnou zónu.

Hlavním problémem jakéhokoliv řešení ale zůstává nedostatek finančních prostředků, protože potřebných cca 60 milionů Kč město v této chvíli prostě nemá. Budeme se ale intenzivně snažit najít vhodný dotační program, který by nám v budoucnu pomohl nějakou alternativu znovu obnoveného letního otevřeného koupání ve městě zajistit.
Mgr. Bronislava Malijovská - starostka.


Stav v květnu 1970:

Stav v únoru 2007:

 

 

A takhle vypadala
stará plovárna
na řece Metuji:


Jindřich Buchal.