NÁVRAT NA VSTUPNÍ STRANU
NESPOKOJENOST S POSUPEM OPRAVY POJEZDOVÉHO MOSTKU VE VRCHOVINÁCH
Vloženo: 02.10.2018

Dostal jsem informaci od občana Vrchovin, který není spokojen s postupem radnice Nového Města n. Met. při řešení opravy mostku.


Podívejte co o případu napsal:

Nakládání s veřejným majetkem.
V době kdy po celé naší krásné republice probíhají kontroly a revize mostů se v Novém Městě nad Metují naší zastupitelé i osadní výbor chová takto:

Abych Vás uvedl do problémů následuje shrnutí celého problému:
Most byl vystavěn v roce 1907 místními patrioty a darován obci z důvodů kvalitního a bezpečného propojení nemovitostí před a za potokem s vybudováním studny a pumpy na užitkovou vodu.
Součástí mostu je veřejná studna s ruční pumpou, která sloužila a neustále slouží občanům jako zdroj užitkové vody. V 70. letech minulého století zasáhla do mostní konstrukce výstavba telefonního kabelu,který byl uložen pod odvodňující strouhu v jižní části mostu v celé jeho délce. Dále byla konstrukce zatěžována technikou JZD. I přes toto enormní zatížení byla konstrukce kompaktní včetně krásného cihlového zábradlí s věžičkami viz přiložené foto. Prováděla se údržba vyřezávání náletů z mostního tělesa a čistilo se odvodnění.
Jako soused a člověk, který na tomto mostě od roku 1957 vyrůstal jsem se nemohl ztotožnit s rozhodnutím radnice, která1992 oplotila most ,aby byl neprůjezdný a v roce 1993 nechala odlehčit mostní konstrukci a odstranit cihlové zábradlí a cihly se ztratily.
Do mostu začalo zatékat a nálety křovin působily devastačně na opěrné zdi.
Nikdo neprováděl žádnou údržbu mostní konstrukce, do konstrukce zatékalo a rostly tam lísky a náletové křoviny. Neustále jsem na skutečnost, že se bortí opěrné zdi z kamene upozorňoval, ale stále se nic nedělo.
V roce 2011 jsem u místního útvaru Policie ČR podal trestní oznámení na zcizení oplocení, bylo zcizeno 5000 ks cihel.
V zápisu OV č.1 ze dne 1.3.2016 byla žádost o vyjádření příslušných útvarů k sesuvu kamenného mostu.
Proto mě zarazilo jednání RM 349 ze dne 6.6.2016 na kterém cituji:

RM schvaluje, aby havarijní stav kamenného mostu ve Vrchovinách byl řešen rekonstrukcí na lávku pro pěší. RM doporučuje ZM schválit novou investiční akci a novou položku rozpočtu 2016 PD - rekonstrukce kamenného mostu na lávku pro pěší. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření-přesun částky 180 tis. Kč. z org. 1702 Cyklostezka Budín-Spy na tuto položku.

Dalším jednáním bylo jednání OV č. 2 ze dne 6.6.2017 bodem 3, kde byl předložen projet lávky pro pěší a cyklisty, byly z mé strany vysvětleny námitky k projektu, bohužel nikdo na mé vysvětlení ani neodpověděl ani nereagoval.
Z jednání RM 375-3/4 vyplývá.že řádným uchazečem o zakázku byla jedna firma,která se nevešla do plánované investice 3.000000,-Kč tak se v rámci úspor z jiných akcí viz usnesení č.RM-16150/17 navýšil do této investice 1000 000,-Kč
Celkem oprávněné obavy, že ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení se OS a účastník stavebního řízení odvolá k na KHK.
Samozřejmě KHK přezkoumala naše námitky a zjistila, že spojené územní a stavební řízení se opírá o územní plán, který má v místě zájmu, tedy rekonstrukce, místní komunikaci a ne chodník a stezku pro cyklisty, tím byla celá akce ze strany KHK vrácena Stavebnímu úřadu.

Jediné co ze strany města zaznělo je zrušení celé akce a tím i řešení havárie mostu od roku 1992.
V každém stavebním řízení platí pravidla pro všechny stejná, ať je investor jakýkoliv.
Reakce na tento stav je taková, že se havarijní stav mostu, který trvá od roku 1991, vůbec nezměnil.
Jediná pumpa na mostě nedostala modrý nátěr (všechny pumpy v obci ano).
Nezabezpečen vstup do studny - hrozí pád a dětí si hraje v okolí mostu dost.
Dále se bortí opěrná zeď a nikdo s tím nic nedělá, nebo nechce mít nic společného.

Ve Vrchovinách 1.10.2018
Suchánek Václav v.r.
Vrchoviny čp. 54.


Pan Suchánek přiložil následující obrázky:
Poznámka Novoměstského kurýra:

Na posledním jednání Rady města byl k výše uvedenému mostku uveden následující bod:K tomu je ještě třeba dodat informaci, kterou mi dal pan Suchánek:
Účastníci stavebního řízení budou požadovat opravu do podoby původního pojezdového mostu, t.j. ne železnou lávku.
Tak uvidíme, jak se k tomu postaví nové Zastupitelstvo po volbách, které budou za tři dny.


Jindřich Buchal.