NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
VÝSTAVBA V OBLASTI BÝVALÝCH KASÁREN.

KDY BUDE PROSTOR "KASÁRNA" NABÍDNUT INVESTORŮM?
PODÍVAL JSEM SE NA JEDNO MÍSTO V BÝVALÉM AUTOPARKU.

Vloženo 30.07.2022

Z červnového Zastupitelstva jsem si odnesl následující poznatek:

"V prostoru "Kasárna" se musí řešit řada věcí, takže termín zahájení nějaké výstavby zatím není znám. Bude se muset např. udělat změna Územního plánu, která bude trvat prý cca 3/4 roku" (?)
.

Také jsem vyfotil jedno místo v bývalém autoparku:Komentář Novoměstského kurýra:

Na fotografiích výše je lokalita kde byly skladovány pohonné hmoty v bývalém autoparku. Celá lokalita kasáren je dle sdělení města bez ekologické zátěže. Doufejme, že to je pravda. Ovšem pro budoucího investora toto místo bude asi nepříjemnou komplikací.

Jindřich Buchal.

PANÍ REDAKTORKA TŮMOVÁ V PERFEKTNÍM ČLÁNKU V iDNES HRADEC KRÁLOVÉ NÁS SEZNÁMILA
SE SOUČASNOU SITUACÍ V NAŠÍ LOKALITĚ "KASÁRNA" V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Vloženo 05.04.2022

(Originál viz odkaz dole).Níže uvádím odkaz na originál článku v iDnes Hradec Králové.

Odkaz na originál článku v iDnes Hradec Králové o lokalitě KASÁRNA v Novém Městě nad Metují


Jindřich Buchal.
 

K NAŠÍ RADOSTI PAN MÍSTOSTAROSTA ZVEŘEJNIL ODPOVĚDI NA OTÁZKY PANA MAŠKA

Níže je přetiskuji ze stránek našeho města.

Vloženo 18.02.2022


Jindřich Buchal.

V RUBRICE "DOTAZY A ODPOVĚDI" SE OBJEVIL OBSÁHLÝ DOTAZ KE STUDII "KASÁRNA"

Vloženo 02.02.2022
Komentář Novoměstského kurýra:
Veřejná otázka by měla být zodpovězena veřejně. To opakovaně naše město v některých případech porušuje.

Je totiž jasné, že občané, kteří sledují tu rubriku města "Dotazy a odpovědi" jsou zvědavi na tu odpověď. Zejména pokud otázka je na první pohled kvalifikovaná. A možná, že si někteří občané kladou podobné otázky a zatím se na to nezeptali. A také zejména v případech, kdy se při tvorbě zadání té studie ti zadavatelé na názor občanů nezeptali.
A tak nezveřejnění odpovědi považuji za nesprávné a netransparentní chování těch, co odpovídají. Asi s tím nic víc nenadělám. A nic přece nebrání, aby se ten, kdo bude odpovídat sešel s tazatelem a vyjasnili si některé věci, pokud to je před veřejnou odpovědí třeba. A existuje také telefon. Ovšem je třeba chtít chovat se maximálně transparentně.

Ale můžu nabídnout - až pan Mašek odpovědi dostane, jsem ochoten je zveřejnit. I když, pokud je tazatel nedostane písemně, tak se může objevit námitka, že "takto to nebylo řečeno".
Jak by bylo poctivější a jednodušší tu odpověď zveřejnit přímo u dotazu. Vždyť internetu na délce odpovědi nezáleží.

Jindřich Buchal.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZVEŘEJNILO PODROBNOSTI K VÝSTAVBĚ V LOKALITĚ KASÁRNA

Vloženo 20.01.2022


Na městských www stránkách se dnes objevila podrobná informace o vítězné studii v lokalitě "KASÁRNA".

Na stránkách města vše najdete na adrese: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/investicni-akce-a-projekty/plan-a-priprava-investicnich-akci-a-projektu/pripravovane-investicni-akce-1/urbanisticko-architektonicka-studie-arealu-byvalych-kasaren-v-novem-meste-nad-metuji-13784cs.html

Protože Novoměstský kurýr sleduje dlouhodobě výstavbu v našem městě, dávám zde citaci článku z městských stránek a výběr obrázků:


Citace:

Vítězná studie.
V Novém Městě nad Metují má v lokalitě bývalého areálu kasáren vzniknout 182 nových bytů.

Dlouhodobě problematické území novoměstského areálu bývalých kasáren dostalo novou vizi. Definuje ji urbanisticko-architektonická studie zpracovaná hradeckým Ateliérem Zídka, architektonická kancelář s.r.o.

Vítězný návrh studie vybrala hodnotící komise ze čtyř zaslaných nabídek a Zastupitelstvo města ho schválilo na svém zasedání 29. dubna 2021. Smlouva o zhotovení studie vycházející z tohoto návrhu byla uzavřena 3. 6. 2021 a prezentace finální podoby pro členy zastupitelstva proběhla 19. ledna 2022 ve velkém sálu Kina 70.

Studie řeší území o rozloze 6,5 ha ohraničené ze severozápadu ulicí T. G. Masaryka a zahradami rodinných domů podél této ulice, z východu ulicí Československé armády. Z jihu pozemky zahrad rodinných domů v ulici Johnova a na severu je hranice řešeného území dána hranicí pozemků ve vlastnictví města, resp. hranicí parku Březinky.

Řešené území je studií rozděleno na čtyři sektory, které bude možné samostatně nabídnout případným zájemcům z řad investorů.

Tři stávající objekty ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. bývalý štáb, Pyramida a kasárenská budova č. p. 428, využívané Střední průmyslovou, střední odbornou a základní školou Nové Město nad Metují, zůstanou v rámci studie zachovány, stejně jako bytový dům č. p. 449. Kasárenský objekt č. p. 427 v majetku města je určen k demolici. Na jeho místě mají vniknout dva bytové domy se společným podzemním parkovištěm. Jinak se území zcela promění v oblast s rozvolněnou bytovou zástavbou doplněnou velkým množstvím zeleně, která bude navazovat na park Březinky. Vedle bytových domů vznikne v areálu zcela nová síť cest pro pěší a cyklisty, pěší zóna, ale také několik odpočinkových zón doplněných výraznými krajinnými prvky, jako je například promenádní centrální alej, nebo retenční jezírko s lávkou. Velká část území je také věnována dětským hřištím - vzniknou hned dvě velká, centrální, která pokryjí potřeby dětí ve věku od 2 do 14 let. Ta budou doplněna třemi malými hřišti pro mladší děti u bytových domů a hřištěm pro mládež, kde mohou být umístěny například prvky pumptrackové dráhy nebo workoutová sestava. Nechybí ani multifunkční sportovní plocha v centrální části území, nabízející prostor pro hraní míčových sportů.

Na křížení páteřních komunikací vznikne kruhové náměstí, doplněné půlkruhovou fontánou, otevřené do pěší zóny. Vzhledem k tomu, že je oblast navržena jako obytná zóna, předpokládá se, že veškeré komunikace budou sloužit pouze pro obsluhu území. Z tohoto důvodu jsou v areálu navrženy čtyři parkovací domy s kapacitou 163 parkovacích míst, které společně s parkovacími místy pod bytovými objekty a dalšími plochami pro parkování na povrchu bezproblémově pokryjí potřeby obyvatel i případných návštěvníků. Základní občanskou vybavenost pro obyvatele nových bytových domů a viladomů zajistí provozovny umístěné v přízemí některých z těchto domů, případně výstavba v blízkosti nově vzniklého retenčního jezírka. Součástí studie je také domov pro osoby se zdravotním postižením, který v místě bývalého autoparku plánuje postavit Královehradecký kraj.

O dalších krocích vedoucích k realizaci nové výstavby v lokalitě Kasárna dle zpracované urbanisticko-architektonické studie se bude jednat v jarních měsících letošního roku. Cílem je vytvořit předpoklady k tomu, aby bylo možné v dohledné době zahájit jednání s potencionálními investory.

Celý projekt si můžete prohlédnout ve výloze Městské knihovny Nové Město nad Metují.

Výsledky veřejné zakázky.
29. dubna 2021 schválilo Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují smlouvu o dílo na zpracování "Urbanisticko-architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Hradec Králové. Schválení uchazeče předcházelo vyhlášení veřejné zakázky 27. května 2020 na zpracování této studie a schválení Zastupitelstvem města. Termín pro odevzdání prací byl do 15. října 2020, kdy také proběhlo jednání komise pro otevírání obálek. Jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabídek, proběhlo pak v následujících měsících, tj. v prosinci 2020 a lednu 2021, a to s ohledem na průběh pandemie koronaviru a na vládní opatření. V dubnu 2021 proběhl seminář zastupitelů, ve kterém bylo podrobněji projednáno případné schválení studie, a to za přítomnosti autora studie, který byl doporučen hodnotící komisí. Celkové náklady na zhotovení vítězné studie jsou vyčísleny na 481.580 Kč vč. DPH.

Kromě vítězného návrhu od Ateliéru Zídka město obdrželo ještě další tři návrhy, které se umístily na druhém až čtvrtém místě. Byly to návrhy od ŽÁROVKA ARCHITEKTI - Ing.arch. Pavel Zadrobílek, Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects a MCA Atelier, s. r. o.

Ing. Žaneta Marvánová.

Konec citace.
Výběr ze zveřejněných obrázků:


Komentář Novoměstského kurýra:
Je potěšitelné, že nás vedení našeho města seznamuje v tomto případě, v jaké fázi a s jakým výsledkem je řešení prostoru "Kasárna". Kéž by to tak bylo např. u tzv.: "Zlatého trojúhelníku", kde to tak nějak stále vázne. Mám na mysli studie řešení celého toho prostoru.

V tomto případě kritika stranou.

Snad mohu připomenout, že se bude bourat druhý kasárenský objekt - viz obrázky se dvěma objekty výše (na obrázku níže u vstupu 11.5.2021 je ještě uvedena přestavba starého objektu kasáren) a prakticky zanikne Kasárenská ulice jako dnes docela frekventovaný průjezd na František.

Je tu ovšem jedna věc, o které se chci zmínit. Je to řešení lokality na obrázku níže, kterou jsem označil do rámečku. Má tam být dle uvedené informace "občanská vybavenost" - dvě podlaží. A tady bych se velmi přimlouval, aby to bylo něco jako "kulturní dům", se společenským sálem potřebné velikosti a s potřebným zázemím včetně parkovacích míst při konání společenských a kulturních akcí. Kino ani po rekonstrukci nic takového nemůže nabídnout. A další vhodná příležitost pro vybudování takového zařízení v našem městě se jen tak v dohledné době nenabídne. Věřím, že i novoměstská veřejnost by to uvítala, kdyby se tu studii podařilo v tomto smyslu upravit a následně realizovat.
A nabízí se i propojení s vedlejším objektem "Pyramida", která dnes patří Kraji a škole.
Samozřejmě, nyní je důležité, jak rychle se podaří najít vhodné investory pro realizaci této docela rozsáhlé výstavby.


Jindřich Buchal.

LOKALITA "KASÁRNA" - JE ROZHODNUTO O VÍTĚZNÉ URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ STUDII

Vloženo 11.05.2021


Na webových stránkách našeho města byly zveřejněny čtyři urbanistické studie lokality "KASÁRNA" včetně té vítězné.

Nejdříve doprovodný komentář zveřejněný na www stránkách našeho města (zdroj www stránky našeho města):

Citace:

29. dubna 2021 schválilo Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují smlouvu o dílo na zpracování "Urbanisticko-architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Hradec Králové.

Schválení uchazeče předcházelo vyhlášení veřejné zakázky 27. května 2020 na zpracování této studie a schválení Zastupitelstvem města. Termín pro odevzdání prací byl do 15. října 2020, kdy také proběhlo jednání komise pro otevírání obálek.
Jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabídek, proběhlo pak v následujících měsících, tj. v prosinci 2020 a lednu 2021, a to s ohledem na průběh pandemie koronaviru a na vládní opatření.
V dubnu 2021 proběhl seminář zastupitelů, ve kterém bylo podrobněji projednáno případné schválení studie, a to za přítomnosti autora studie, který byl doporučen hodnotící komisí. Celkové náklady na zhotovení vítězné studie jsou vyčísleny na 481.580 Kč vč. DPH.

Kromě vítězného návrhu od Ateliéru Zídka město obdrželo ještě další tři návrhy, které se umístily na druhém až čtvrtém místě.

Byly to návrhy od:
- ŽÁROVKA ARCHITEKTI - Ing.arch. Pavel Zadrobílek
- Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects
- MCA Atelier, s. r. o.

Konec citace.
"ATELIÉR ZÍDKA" (Vítězná studie)


"ŽÁROVKA ARCHITEKTI" (druhé místo):

"BRAK ARCHITECTS" (třetí místo):
"MCA Atelier" (čtvrté místo)
Komentář Novoměstského kurýra:
Tentokrát budu velice stručný.
K budově bývalých kasáren - v minulosti proběhla v našem městě docela živá diskuse na téma bourat nebo nebourat. Byla zdůrazňována hodnota budovy ve vztahu k době, kdy vznikla. Budova ve vítězné studii je zachována. Ovšem bude přestavěna na bydlení. Do jaké míry to naruší její architekturu zatím nevíme, ovšem může se stát, že ta její památná hodnota bude docela silně narušena. Uvidíme.

V řešení, které se umístilo na druhém i čtvrtém místě mě velmi zaujala existence společenského objektu, to by se mi v tom prostoru docela líbilo tím spíše, že nějaké moderní společenské zařízení v našem městě dlouhodobě chybí a nevypadá to, že by to město chtělo v dohledné době řešit.
I ve vítězné variantě je severně od objektu "Pyramida" uvažováno s nějakými "novými objekty vybavení" kde by mohl být společenský sál s příslušenstvím (kulturní dům), zařízení, které naše město tak silně potřebuje. Tak se nechme překvapit.


Tzv. Kasárenská ulice ve vítězném řešení prakticky zaniká, není možné tam pustit normální silniční provoz, který dnes je docela silný. Dívám se na to z okna. Takže diskuse zda to bude silnice 3. třídy nebo jen městská se mi zdá pro navržené řešení zcela nadbytečná. Přístup na František bude nutný jinými ulicemi (ČSA, Družební, Přibyslavskou).

Je škoda, že veřejnost neviděla zadání pro ty architekty, možná bychom mohli více posoudit, čím vším byli řešitelé vázáni.

Přejme si, aby se řešení na území bývalých kasáren zdárně a rychle posouvalo k realizaci. Třeba některé věci v průběhu dalších realizačních kroků ještě budou upraveny.


Jindřich Buchal.

ŘEŠENÍ LOKALITY KASÁRNA V NAŠEM MĚSTĚ MÁ VELKÉ "PORODNÍ BOLESTI"

Vloženo 20.03.2021
Podívejte se na vývoj událostí od prosince 2020:

Nejdříve záznam diskuse a usnesení v Radě města č. 58:Na zastupitelstvo, které se konalo 18.3.2021 byl zařazen bod následujícího znění:

"4/4 VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují".


A protože se tentokrát Zastupitelstvo konalo v přímém přenosu, tak jsme my, diváci, mohli vidět poprvé tu vítěznou studii, kterou vybrala ta komise neznámého složení.
(Je to sejmuto z obrazovky a tak kvalita obrázku není valná. Doufejme, že už brzo město zveřejní návrhy, ze kterých se vybíralo, jak je slíbeno níže.)Nejdříve - město by mělo zveřejnit znění toho zadání. Akce je nazývána "Veřejnou zakázkou", ale občané zatím neměli možnost se seznámit se zadáním, složením komise která vyhodnotila vítěze, ani s variantami, které byly hodnoceny. Takže režim celé záležitosti do současnosti nebyl nijak veřejný. Alespoň já jsem nic nenašel.

Na Zastupitelstvu se rozpoutala dlouhá diskuze s různými názory a připomínkami.
Bylo jasné, že to Rada poslala do Zastupitelstva "nedovařené".

Zaujala mě zmínka o počtu bytů, které by se tam měly objevit. Prý to je cca pro 650 nájemníků. Nevím, proč naše město potřebuje ubytovat 650 lidí? Co tady budou dělat? Nebo je to snad sídliště pro nedaleké Kvasiny? Co to přinese pro rozvoj města?
Co to přinese pro občany našeho města? Kdo tvořil to zadání? Která komise to vybrala? Lokalitu "Kasárna" chápu jako "rodinné stříbro" našeho města a tak by se s ní mělo zacházet. Nabídnout občanům něco, co jim tady chybí. A je toho docela dost.Také návrh, aby se "Kasárenská ulice" stala silnicí třetí třídy se nesetkal s porozuměním.
Já se na tu ulici koukám z okna a mohu potvrdit, že provoz je tam docela silný a ten se nezmění, pokud to bude bez nějakého omezení průjezdné. A je jedno, jestli to bude silnice III. třídy nebo "jen" městská komunikace. A tak nějaká přívětivá klidová zóna tím bude docela narušena. A i pro děti by to asi nebylo zrovna nejlepší.

Parkování se předpokládá v domech, což je prodražuje. Připomínám, že v platném Územním plánu je v této oblasti stále zobrazen parkovací dům.

Pokud jde o tu prázdnou kasárenskou budovu, tak studie počítá s "předěláním" na byty, ale pozor, pouze s okny JEN směrem k silnici (bylo to tam řečeno), to je na severovýchod. Osobně si myslím, že ten dům tam prostě překáží. Nebo se snad přece jenom z něj dá vykouzlit něco užitečného, co by se do toho komplexního řešení celé této lokality opravdu hodilo?


Nakonec se dohodlo, že se záležitost odloží do příštího Zastupitelstva a mezitím bude uspořádán jakýsi "seminář" s cílem vysvětlit a probrat detaily.


A tak bych se nedivil, kdyby byla vyhlášena nová architektonická soutěž. Tentokrát opravdu "transparentní" pro veřejnost.
Možná bychom se mohli přece jenom inspirovat v Náchodě.

A léta běží, vážení.

Počkejme si na zápis z toho Zastupitelstva.Jindřich Buchal.

PRO ŘEŠENÍ PROSTORU "KASÁRNA" PROBĚHLA ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ VČETNĚ JEJÍHO VYHODNOCENÍ

Vloženo 30.12.2020

Podívejte se na informaci ze stránek našeho města:Bylo by jistě pro občany zajímavé znát oficiální podobu zadání, které pro vypsanou soutěž naše město vydalo.

Jindřich Buchal.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PŘISTOUPIL NA DAROVÁNÍ NĚKTERÝCH POZEMKŮ V PROSTORU
BÝVALÝCH KASÁREN NAŠEMU MĚSTU. NENÍ TO BEZ PODMÍNEK.


Vloženo 03.08.2020


Podívejte se na bod č.3.1 ze zápisu Rady města č. 44:

Připomeňme si, které pozemky v prostoru kasáren Kraj vlastní:
(Vyznačeno hnědou barvou).
Z těchto pozemků Kraj našemu městu nabízí:
(Vyznačeno modrou barvou).
Komentář Novoměstského kurýra:

No vida. To důležité Kraj nabízí. Nyní zbývá schválení v Zastupitelstvu.

Jindřich Buchal.

KRÁLOVÉHRADECKÝ ROZHLAS ZVEŘEJNIL NÁSLEDUJÍCÍ ZPRÁVU

Vloženo 06.02.2020

V Novém Městě nad Metují řeší budoucnost areálu bývalých kasáren a hledají jeho nejlepší využití.

Radnice v Novém Městě nad Metují plánuje obnovu bývalých kasáren. Pomocí architektonicko-urbanistické studie chce najít pro areál co nejlepší využití. Aktuálně ale zástupci města řeší nečekaný problém, část pozemků totiž patří Královéhradeckému kraji a te některé z nich přes původní příslib odmítá poskytnout.

"Je to potíž, nechci říct přímo problém. Potíž je to ale skutečně v tom, jakým způsobem definovat území, o které nyní projevil Královéhradecký kraj zájem," říká místostarosta Nového Města nad Metují Libor Hovorka zvolený za ODS.

Společně stojíme v areálu, kde by mohly vyrůst například bytové domy, nákupní centrum nebo školka. Teď je v něm kromě nezastavěného pozemku a několika zachovalých budov, také zchátralý autopark.

"Na jehož místě stojí ještě plechový hangár. Vedle je sice kryté, ale otevřené betonové místo, kde mohlo být dříve něco zaparkováno." Právě o tenhle prostor stojí nejen město, ale i současný vlastník, Královéhradecký kraj. Pro Libora Hovorku to je překvapení, podle něj původně kraj s převodem téhle části pozemku souhlasil.
"Vycházeli jsme z vyjádření náměstka Královéhradeckého kraje, který má v gesci majetek kraje. I s úředníky z úřadu kraje, s kterými jsme jednali, tam my žádný problém nevidíme, po tom kolečku, které tam proběhlo, a oni v podstatě ho nevidí také."

Jenže aktuálně je všechno jinak. Kraj změnil názor a převést se chystá jen část pozemků.
Ve zmíněné lokalitě bývalého autoparku uvažuje o vybudování komunitního bydlení pro osoby se zdravotním postižením.

"Tato transformovaná zařízení mají jasně stanovené limity a to je maximální počet šest lidí v jedné domácnosti a maximálně tři domácnosti. My obvykle to, co v současnosti realizujeme, tak jdeme spíše cestou dvou domácností po šesti lidech," vysvětluje záměr krajského úřadu náměstek hejtmana Vladimír Derner z KDU-ČSL, zodpovědný za sociální oblast.

Podle něj je potřeba lidi se zdravotním postižením co nejvíc začleňovat do běžného života. "Jedná se o to, že lidi, kteří jsou v relativně dobrém stavu, přemisťujeme do přirozeného prostředí. A v těchto podmínkách jsou oni schopni vcelku přirozeně s menší podporou žít."

Rozhodnuto zatím definitivně není. Podle zástupců kraje jde v Novém Městě nad Metují o jednu z vytipovaných lokalit, s vedením radnice chtějí ještě během února o podrobnostech jednat.

Zdroj: Český rozhlas Hradec Králové, internet.
Autor: Milan Baják.Komentář Novoměstského kurýra:
Že je problém s převodem pozemků z Kraje na město jsme se dozvěděli už v sokolovně. Co by tam ale Kraj chtěl mít, to je pro nás novinka.

Ovšem musím zde připomenout ještě jednu skutečnost:
Úkol v Radě města jednat s Krajem o převedení pozemků ve vlastnictví Kraje v této lokalitě byl uložen panu starostovi 21.7.2019. Termín splnění 26.8.2019. Dále jsem nazaznamenal, že by byl tento úkol v zápisech sledován. A nyní, v únoru 2020 není stále vyřešeno, dokonce to vypadá na docela velkou komplikaci.


Možná, že je vhodné na tomto místě připomenout, co všechno Kraj v souvislosti s tzv. "sloučeným školstvím" v našem městě vlastní:
- objekt Hradčany s pozemky
- objekt Králíček s pozemky
- hotel Merkur na náměstí
- průmyslovka s pozemky
- část kasáren s pozemky
- učiliště pod Malecím s pozemky


Na př. v objektu Hradčany je nevyužitého místa "habaděj" a oni mají tu drzost chtít budovat něco v prostoru kasáren? To jim to ti naši představitelé neumí dostatečně důrazně vysvětlit?

Skutečností zůstává, že k dnešnímu dni (6.2.2020) není na naše město převeden ani jeden pozemek z těch vyjmenovaných v zápise z Rady ze dne 21.7.2019.

Jindřich Buchal.


V NOVOMĚSTSKÉ SOKOLOVNĚ PROBĚHLA 28.1.2020 PREZENTACE K PROSTORU "KASÁRNA"

Fotografie viz aktuality.

. Vloženo 05.02.2020

Kasárna.

Prezentaci provedl místostarosta ing. Hovorka. Jasně a srozumitelně.
Vyplynulo z toho - stručně:

- má se jednat o bydlení a zeleň
- ozvali se cca tři zájemci se svými představami o využití prostoru.
- jsou i další
- s Krajem dosud není dořešen bezplatný převod pozemků (budovy se převádět nebudou), poslední příslib Kraje je, že pozemek mezi školou a objektem Pyramida by mohl být zdarma převeden.


K tomu jsem našel na internetu tuto informaci:

Citace:
Kasárna v Novém Městě nad Metují:
Město je vystavělo v letech 1937 a 1938 pro posádku 18. hraničářského praporu určené k ostraze pohraničí.
V novodobé historii město dostalo pozemky a budovy kasáren na Františku od kraje v roce 2002, ale nesmělo je po deset let komerčně využívat. Celkem jde o plochu 35 tisíc čtverečních metrů, o menší stavby v bývalém autoparku a budovu kasáren.
Asi třetinu dosud vlastní kraj, jemuž patří budovy a pozemky používané místní střední školou. Druhá kasárenská budova slouží jako školní internát. Areál leží na lukrativním místě při ulici TGM a podle nového územního plánu by se jednou měl využít pro bydlení, služby a zeleň.

Zdroj:https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/demolice-bourani-kasarny-nove-mesto-nad-metuji.A190211_456790_hradec-zpravy_the
14.2.2019, iDnes

Konec citace.


- v lokalitě má být integrován parkovací dům, který je již delší dobu v Územním plánu
- vyhlášení soutěže o architektonickou studii se předpokládá velmi zhruba do konce letošního roku
- celkový náklad by mohl dosáhnout možná až stovek milionů, takže se nepředpokládá, že investorem by mohlo být město. Zřejmě se na tom bude podílet několik investorů. A investoři, když investují, tak očekávájí nějaký hospodářský výsledek po realizaci. Neinvestují do "krásy města".
- v rámci besedy vystoupil pan Hloška, který v podstatě doporučoval navázání na to, co v prázdné budově bylo provozováno, než to město na konci roku 2019 ukončilo. Toto vystoupení se tam nehodilo.

Takže můj závěr:
Bude to "běh na dlouhou trať", dnes zatím mnoho nejasností, nedá se odhadnout, kdy se tam začne něco budovat. Nedá se ani odhadnout, co tam vlastně nakonec bude.

Jindřich Buchal.

ZAJÍMAVÁ ZMÍNKA O PŘÍPRAVĚ URBANISTICKÉ STUDIE PRO ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN

Vloženo 20.12.2019

V zápise z Rady města č. 30 v bodu 8 (diskuse) je zveřejněna následující zajímavá zmínka o "případu kasárna":

Citace:
Pan Jarolímek - vyjádřil pochybnosti k zadávacím podmínkám pro urbanistickou studii pro území bývalých kasáren. Nebyl na semináři k této věci, ale z reakcí některých členů Komise pro výstavbu a rozvoj shledává určité rozpory.
Ve stejném duchu se vyjádřil Ing. Maur, MBA.

Navázala delší diskuse přítomných k celému procesu přípravy architektonické soutěže.
ST s MST se
kriticky vyjádřili ke zvoleným postupům ze strany některých členů komise, nikdo vedení nekontaktoval, na nic se nedotazoval a o ničem nejednal ani na semináři, kam byli přizváni, ani po něm.
Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:
I když neznáme k tomuto vyjádření podrobnosti, je zajímavé, že v Komisi pro výstavbu se zřejmě objevily hlasy kritizující postup města v přípravě urbanistické studie v souvislosti se zadávacími podmínkami pro tuto studii. Věřím, že to je k dobru věci. A také, že to signalizuje určitou změnu - věřím že k lepšímu - v práci Komise pro výstavbu.
Že by po zkušenostech s kinem?

Dne 28.1.2020 se bude v sokolovně konat pokračování setkání občanů se zastupiteli města, kde je na programu i "případ kasárna". Doufejme, že se tam dozvíme o tom kritizovaném postupu města v souvislosti s tím zadáním pro urbanistickou studii "Kasárna" víc.Jindřich Buchal.

PŘÍPAD "KASÁRNA" PO DELŠÍ DOBĚ OPĚT OŽIL

Vloženo 06.08.2019

V zápise z poslední Rady města se objevil následující úkol:Podívejme se (barevně označeno), o které pozemky a budovy se jedná (tj. co chce město od Kraje vrátit):Na obrázku níže připomínám co zahrnuje tzv. "celá oblast kasáren" a hnědě co dnes patří Královéhradeckému kraji:Jednoduchým porovnáním obou obrázků výše zjistíme, co naše město vynechává ve své žádosti na Kraj o vrácení našemu městu.

Samozřejmě se nabízí otázka proč to město nechce také vrátit. Asi proto, že tam funguje v současné době škola. A jsme u základní otázky.
Víme, že nad fotbalovým stadionem se nedávno (pokud se dobře pamatuji), uvolnil docela velký objekt po učilišti.
Víme, že nedávno se město rozhodlo (viz níže) nechat vypracovat studii pro řešení "
CELÉ OBLASTI KASÁREN" a zatím změnilo své rozhodnutí bourat tu zanedbanou budovu bývalých kasáren. Vynechané objekty a pozemek by do té "celé oblasti" samozřejmě měly patřit. A tak jsem velmi zvědav, jak se následující Zastupitelstvo vypořádá s uvedenými skutečnostmi, až bude o tomto bodu jednat.

Dodatek ze dne 7.8.2019.
Tak mi to nedalo a jel jsem se dolů pod Malecí na tu budovu učiliště podívat. Viz obrázek.
A zjistil jsem, že škola "vstává z mrtvých". Po roční pauze se tam má od nového školního roku znovu učit. Nyní tam naplno pracují řemeslníci.
Takže ty školní objekty v areálu kasáren budou ještě nějakou dobu fungovat. Uvidíme, jak to v budoucnosti dopadne s tím "integrovaným školstvím" v našem městě.


Název integrovaných škol v našem městě je "Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují"

Bylo by asi docela zajímavé zjistit současný stav objektů, které tento název zahrnuje, jejich vybavení a zejména jejich využití.


Ty nemovitosti, které v našem městě vlastní Královéhradecký kraj a ve kterých dnes uvádí sídlo instituce s názvem
"Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují" jsem se pokusil zmapovát - viz níže.

Hradčany.

Králíček.

Merkur.

Průmyslovka.

Kasárna.

Malecí.
No, jak je vidět, jsou to docela slušné a veliké nemovitosti s docela velkými pozemky a docela atraktivním umístěním. Takže není od věci se blíže zabývat jejich vybavením, stavem a hlavně současným využitím.
A jak to může souviset s chystanou studií pro celý areál bývalých kasáren? No zkuste se trochu zamyslet.


Hezký den přeje Jindřich Buchal.

JAK POKRAČUJE "PŘÍPAD KASÁRNA"?

Vloženo 02.05.2019

Připomínám:
V zápise ze Zastupitelstva č. 2 je uveden následující závěr:
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 2-11/18.
ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a žádost na výstavbu koupaliště.

Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 - bylo přijato.


V zápise ze Zastupitelstva č. 4 jsem se v části "Kontrola úkolů" dočetl:

1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.04.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 4 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy a dotazů.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 4-106/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato.

Takže zkusme někde najít ty přílohy ke kontrole úkolů. Podíval jsem se na stránky města.
Tam jsem našel tento podklad zveřejněný pro občany:Takže podklady mají zřejmě jenom zastupitelé. My se o výsledku plnění úkolů ze Zastupitelstva asi dozvědět nemůžeme. No budiž.

Podívejme se, jaké závěry vzešly z obsáhlé diskuse (viz zvukový záznam) na zastupitelstvu č. 4:

Tam se objevil bod:
3/2 Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa

Proběhla obsáhlá diskuse (stojí to za poslech - viz zvukový záznam) ze které vzešla následující usnesení:

ZM neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa do programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Obsahem projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa je demolice kasárenské budovy a vybudování parku, etapy 1 - zeleň.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


ZM ukládá MST připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou studii
celého území areálu bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do jednání koncepční RM a následně do semináře ZM.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 10.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


ZM ukládá MST připravit do červnového zasedání ZM usnesení o demolici kasárenské budovy bez dotace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 8, Proti: 4, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 - nebylo přijato


ZM bere na vědomí otevřený dopis [osobní údaj odstraněn], ve věci demolice kasáren v ul. Československé armády, adresovaný zvoleným zástupcům města včetně jeho příloh.
Odpovídá: MST, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


ZM pověřuje ST vést kroky k ukončení aktivit v kasárenské budově.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


Komentář Novoměstského kurýra:

V textu výše jsem červeně zvýraznil následující slova:

"celého území areálu bývalých kasáren"

Pro pořádek - připomeňme si, co to je to "celé území areálu bývalých kasáren":

Viz obrázek uvedený níže:Doufejme, že takto definované "celé území" bude platit i pro tu studii, která bude městem objednána.
Ovšem, pokud to tak opravdu bylo myšleno, trochu mě překvapuje, že nepadla žádná zmínka o budoucnosti školy, která je na části toho "celého území" dnes umístěna.


Jindřich Buchal.

Ing. Antonín Vymetálek,CSc. napsal dopis zastupitelům našeho města.

Vloženo 10.04.2019

Podívejte se jaký má názor stavební odborník na řešení prostoru kasáren.

Zde Vám předkládám, co pan Vymetálek napsal a vyfotografoval:
Dům čp. 427.


Dům čp. 427.


Dům čp. 427.


Dům SOU.


Dům SOU.


Dům čp. 427.


Dům čp. 427.


Dům čp. 427.


Dům SOU.


Dům čp. 426.

A takhle se pan Vymetálek představil:

Citace:
Ing.Antonín Vymetálek,CSc.
Narozen v Novém Městě nad Metují v roce 1943. Do základní školy chodil v Krčíně, absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Náchodě v roce 1962, poté pracoval jako mistr firmy Průmstav Pardubice na stavbě Stavostroje v Novém Městě nad Metují.

Po 2 letech voj. základní služby na stavbách Vojenských staveb pracoval v technické skupině Průmstavu Trutnově, byl přijat, a ve 23 letech nastoupil do denního studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze, absolvoval v roce 1970. Od roku 1970 do roku 1976 pracoval jako vedoucí projektant architektonické skupiny v Průmstavu Pardubice. Od roku 1976 do roku 1992 pracoval jako vedoucí projektant architektonické skupiny ve Stavoprojektu Hradec Králové. Od roku 1992 působí jako osoba samostatně výdělečně činná.

V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem v oborech stavby obytné, průmyslové a zemědělské, stavební materiály, v oboru projektování ve stavebnictví, a v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a v oboru ekonomika, odvětví oceňování podniků.

V roce 1990 na Stavební fakultě ĆVUT v Praze dokončil externí vědeckou aspiranturu a obhájil dizertační práci na téma Projektování a výstavba v horských klimatických oblastech.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc řadu let působil jako recenzent diplomových projektů absolventů Stavební fakulty ČVUT v Praze, ale i jako předseda státní zkušební komise téže fakulty.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc je autorem návrhu a projektu Mateřské školy Na Františku v Novém Městě nad Metují.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc je řadu let členem spolku rodáků a přátel Nového Města nad Metují.

Konec citace.
Jindřich Buchal.

ÚVAHA O PROSTORU "KASÁRNA"

Vloženo 02.04.2019

V současné době, jak vyplývá z níže uvedených informací, chce vedení našeho města rozhodnout o dalším postupu v lokalitě kasárna. Zkusme se trochu blíže zamyslet nad problematikou tohoto prostoru. Níže je uveden obrázek č. 1, kde jsou barevně vyznačeny součané majetkové poměry v tomto prostoru.Vysvětlivky: zelená: vlastník Nové Město nad Metují, žlutá: vlastník Královéhradecký kraj, červená: vlastník ČEZ.

Vlastnictví Kraje vyplývá ze skutečnosti, že v prostoru bývalých kasáren je dnes umístěna v severní budově bývalých kasáren jedna část subjektu s poněkud komplikovaným názvem: "Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují". Toto zařízení dnes sídlí v NMNM na několika místech. Nechci zde zmiňovat vhodnost nebo nevhodnost toho slučování škol ani současné využití a perspektivu těchto zařízení. To je jistě na jinou debatu.

Podle mého názoru platí, že tak vyjímečná lokalita jakou je prostor bývalých kasáren, je třeba řešit jako celek. Tento prostor je doslova "rodinným stříbrem" našeho města a proto si zaslouží mimořádnou pozornost a zároveň velikou opatrnost při hledání definitivního řešení tohoto místa. A také co nejširší spolupráci s občany při tomto rozhodování. Na druhou stranu je už nejvyšší čas začít tento prostor s plnou vážností řešit a ukončit tak dlouholetou nečinnost vedení našeho města v tomto směru.

Níže na obrázku č. 2 jsem už zakreslil celý tento prostor v majetku města. Jak je vidět, z okolních komunikací tam ve výsledku může být přístup hned z několika stran, což se může jevit jako veliká výhoda z hlediska vjezdu a výjezdu do a z "nějakého" budoucího komplexu. Ano, mluvím zde o KOMPLEXU. O jaký komplex by se mohlo jednat?. Zasloužilo by si to celoměstskou anketu, věřím, že by se mohlo vynořit, co občané tohoto města preferují. Do hry by mohla vstoupit kombinace potřeb kultury, sportu, odpočinkové a relaxační zóny, parkování a pod. Nevím, že by někdy v minulosti proběhla otevřená komunikace na toto téma mezi vedením našeho města a občany.

A vize, že je třeba tu jednu budovu kasáren zbourat, o čemž chce město rozhodnout už na dubnovém Zastupitelstvu, asi nevzešla z nějaké takovéto komunikace a jak je vidět, vyvolává docela silné emoce. A pokud je komunikace mezi městem a občany na úrovni "emocí", tak to jistě hledání nejlepšího výsledku neprospěje.Podívejme se nyní, jak vypadá řešení tohoto území v platném Územním plánu, který byl schválen v prosinci 2017.Jak vidíte, v Územním plánu je v prostoru kasáren také plánován parkovací dům.Jak vidíte, označení "ÚS" mají v Územním plánu plochy,
kde změny v území má prověřit Územní studie (?).Na závěr se podívejte na umístění zmiňované lokality v našem krásném městě. Co myslíte, zaslouží si opravdu důstojné a uvážlivé využití?Nechci se zde pouštět do nějakých dalších úvah. Cílem tohoto mého dnešního článku není nic jiného, než upozornit na skutečnost, že se zřejmě nacházíme v období, kdy se dá ve vztahu k prostoru kasáren hodně zkazit. Že by bylo asi dobře předložit nějakou komplexní studii pro celé území a hlavně více o věci komunikovat s občany a ne bourat aniž by bylo řečeno co bude následovat. A nějaká "dočasná" zeleň v části tak důležité lokality asi nikomu nadšení nepřinese. Zvláště když víme, co všechno v našem městě dnes chybí.


Jindřich Buchal.

ČLÁNEK V iDNES NA TÉMA "KASÁRNA"

Vloženo 14.02.2019

Nové Město váhá nad demolicí kasáren, investory za osm let nesehnalo
14. února 2019

Kasárna v Novém Městě nad Metují.
Město je vystavělo v letech 1937 a 1938 pro posádku 18. hraničářského praporu určené k ostraze pohraničí.
V novodobé historii město dostalo pozemky a budovy kasáren na Františku od kraje v roce 2002, ale nesmělo je po deset let komerčně využívat. Celkem jde o plochu 35 tisíc čtverečních metrů, o menší stavby v bývalém autoparku a budovu kasáren. Asi třetinu dosud vlastní kraj, jemuž patří budovy a pozemky používané místní střední školou.
Druhá kasárenská budova slouží jako školní internát.
Areál leží na lukrativním místě při Komenského ulici a podle nového územního plánu by se jednou měl využít pro bydlení, služby a zeleň. Zatím radnice zvažuje zbourat kasárna a vybudovat namísto asfaltového buzerplacu park. Mohlo by přibýt i hřiště pro míčové hry.

Vojáci z kasáren v Novém Městě nad Metují dávno zmizeli, v osiřelé budově se však o víkendech prohánějí party hráčů airsoftu. Oblékají maskáče a střílejí po sobě plastovými kuličkami. Uvnitř našli zázemí i skateboardisté, historičtí šermíři, brejkaři, výtvarníci i dvě kapely.
Bojovkám v oprýskaných autentických prostorách však může brzy odzvonit. Radnice totiž uvažuje o zbourání budovy staré osmdesát let. Nápad s demolicí se vynořil před radními na začátku prosince, když ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Rada navrhla demolici i vybudování parku a stavbu cesty. Počítá se s částkou 7 milionů korun, z čehož 60 procent může poskytnout stát.


"U části zastupitelů převládl názor, že by se situace s kasárnami měla posunout a že řešením tohoto patu, kdy dům dál chátrá, by mohla být demolice. Byl by tu volný prostor v majetku města, kde by se dala umístit bytová výstavba nebo služby, případně prostory pro spolky. Vedle toho má město také další pozemky v areálu, kde se plánuje stavba čtyř viladomů po čtyřech bytech," vysvětluje místostarosta Nového Města Libor Hovorka (bezp. za ODS).
Tvrdí, že kdyby chátrající budova zůstala stát, může to odrazovat soukromníky od nákupu zdejších parcel a snižovat cenu pozemků.
Při prosincovém zastupitelstvu se však kolem demolice strhla vzrušená debata. Podnikatel a zástupce petičního výboru pro obnovu koupaliště Vladimír Brož, pod jejichž petici se loni podepsalo přes dva tisíce lidí, argumentoval, že ani koupaliště by nemělo přijít o možnost dotace.
Aktivisté prosazují biotopové koupaliště v původním místě u řeky Metuje, byť areál zatím není zapsán jako brownfield.

Ráj skateboardistů.
Přidal se i Martin Novák, který v kasárnách pořádá od loňska airsoftové bitvy. "Město si může zvolit, do kterého projektu s dotací se pustí. Tady volí buď mezi revitalizací kasáren, nebo obnovou koupaliště, které tu roky chybí a lidi to štve. Není logické, že když máte možnost požádat o dotaci na projekt za 7 nebo 30 milionů, tak radní by byli spíš pro demolici, aniž by měli jasno, co na ploše jednou vznikne, a 30 milionů by vydali radši z vlastní kapsy za koupaliště," podivuje se Novák. Za šestnáct let město nenašlo pro kasárna využití, neobývaná budova přitáhla spolky a aktivní jednotlivce. Jedna generace skejťáků si před léty vybudovala překážky v zastřešeném autoparku, ale když ho museli opustit, domluvili se před čtyřmi roky s městem na zapůjčení bývalého kinosálu v kasárnách, který si vylepšují.
Teď se tam schází asi deset skateboardistů a jejich kamarádů z okolí, občas uspořádají závody.
"Od začátku nám na městě připomínali, že v kasárnách nejsme navždy a že se to jednou prodá nebo zbourá. S tím jsme museli počítat. Všechny náklady na vybudování skateparku jsme si platili sami jako parta kamarádů. Měli jsme chuť vytvořit jedinečný prostor, kde budeme moct jezdit na skateboardu v létě v zimě. Takový prostor v širokém okolí dodnes chybí. Pro všechny, kdož teď kasárny využívají, je nepříjemné, že by se měla budova bourat. Vybudovali si tam zázemí a tvoří tam kulturu," podotýká Vojtěch Beneš ze spolku "První řešení".
Kdyby z demolice sešlo, kasárna by se podle něj měla nechat pro kulturu, jak se to povedlo třeba loni při doprovodném programu filmového festivalu. Pokud by ale budova šla k zemi, spolek by si chtěl dojednat náhradní prostory.

Město chce nabídnout náhradní prostory.
Místostarosta Hovorka je rozmrzelý kvůli výtkám, že teď město chce likvidovat s kasárnami i spolkovou činnost.
"Všechny spolky mají ve smlouvách tříměsíční výpovědní lhůtu, protože se neví, co s kasárny bude. Teď se z toho dělá politické téma, ale já už jsem v prosinci říkal, že město by chtělo nabídnout všem mládežnickým spolkům náhradní prostory. Už jsme je vytipovali," podotýká místostarosta. Zastupitelé si zatím nechali čas na rozhodnutí až do dubna. Radnice má do té doby připravit podklady, zda se o dotaci na brownfieldy bude ucházet spíš koupaliště, kde je však potíž se záplavovým územím, nebo kontroverzní demolice kasáren.

Opoziční zastupitelka Zdeňka Kulhavá má však jasno už teď. Chce hlasovat pro koupaliště, rozhodně ne pro demolici kasáren.
"Ten objekt je po stavební stránce zhruba v pořádku, střecha ani obvodové zdi nejsou v havarijním stavu. Jeho využití vidím ve startovacích bytech pro mladé, penzionu pro důchodce, domu s pečovatelskou službou, jiném typu domova důchodců. Daly by se tam vybudovat malometrážní byty, protože město stárne. Mladí se sem nehrnou, protože když se tu byty nabízejí, jsou hodně drahé," všímá si zastupitelka Kulhavá (bezp. za KSČM).

Podle místostarosty Hovorky je ale přestavba kasáren na byty málo představitelná. Jsou v nich příliš rozlehlé chodby, řada světnic pro pětadvacet vojáků, společné sociální zázemí a okna pokojů situovaná na severovýchod. Už dříve se přestavba odhadovala na 104 milionů korun.

Další opoziční zastupitelka si stěžuje, že plány radnice, co bude s areálem kasáren po demolici, nejsou zatím zřetelné.
"Chybí tu byty, ale nejsem zastáncem developerské výstavby. Plány nám nikdo neřekne. Bojím se, aby se v kasárnách nerozprodaly pozemky právě developerům. Město by mělo stavět vlastní byty, případně bychom chtěli i kulturní centrum, sportoviště nebo park, který tu chybí. Co když ale my teď odhlasujeme demolici s tím, že tam vznikne něco takového, a pak z toho nic nebude?" obává se zastupitelka Markéta Žahourková (Nové město).

Autor: Štěpánka Tůmová
Zdroj:https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/demolice-bourani-kasarny-nove-mesto-nad-metuji.A190211_456790_hradec-zpravy_theKomentář Novoměstského kurýra:
Právě včera jsme i na téma "Kasárna" hovořili s panem Jiřím Marbachem v Kurýru. Podívejte se do Aktualit k datu 13.2.

A zde přidávám dva současné obrázky, jak ta kasárna vypadají dnes:


O tom, co zvítězí, chce Zastupitelstvo rozhodovat na svém zasedání v dubnu 2019.

Jindřich Buchal.


NOVOMĚSTSKÝ KURÝR SI POVÍDAL S JIŘÍM MARBACHEM
Vloženo 13.02.2019

Jiří Marbach - ctihodný občan Nového Města nad Metují.
Jiřího Marbacha jsem blíže poznal při počítačové spolupráci na jeho knize "NADŠENCI", kterou nedávno vydal vlastním nákladem a která je v současné době už skoro rozebrána.

Ve své knize Jirka Marbach popisuje historii tzv. "Sdruženého klubu". Dozvídáme se z ní o bohaté činnosti tohoto klubu včetně podrobného popisu "Festivalů veselohry", které se konají dodnes. Bohužel se zdá, že jejich sláva pomalu pohasíná.Kdo se například ze špičkových umělců v novoměstském "Sdruženém klubu" objevil je vidět na zdi v budově, kde tehdy ten klub sídlil. Dodnes se tam zachovaly jejich podpisy. A to určitě nejsou všichni. Fotografie jsou z knihy Nadšenci.

Jiří Marbach vernisáž 2014.


Jiří Marbach nejen že řadu let dělal vedoucího onoho našeho "Sdruženého klubu", ale v regionální kultuře se pohyboval i potom.
Městu však zůstával stále věrný, pracoval jako předseda Komise pro životní prostředí i když je duší výtvarník.
A mimochodem - také maluje - a vystavuje - pěkné obrazy.

A tak jistě patří k těm zajímavým osobnostem z našeho města, která má ke kultuře a dění v Novém Městě nad Metují co říci. A to i proto, že události v našem městě stále pečlivě nejen sleduje, ale i se k nim vyjadřuje.


Takže nazdar Jirko,
vítám tě v Novoměstském kurýru.


Svého času jsme spolu hovořili o výsledcích voleb v našem městě, použil jsi výraz "nemocné město", jak jsi to myslel?
Obec, město je stejně živý organismus jako lidské tělo. Když je vše v pořádku, jak má být, tělo je zdravé, je radost žít. Jakmile je chod organismu narušen, tělo se brání různými projevy, většinou bolestmi a nastává léčení. Nejhorší je zanedbání, které může vést až k operaci a odstranění zanedbané části. Proto je v současné medicíně kladen takový důraz na prevenci, předcházení onemocnění, bolestem a jejich následkům.

Vzpomeneš některé bolesti města, které se podařilo vyléčit?
Zmíním z oblasti urbanismu, to je viditelný příklad. Před likvidaci byla zachráněna a opravena márnice u kláštera, budova u věže Zázvorky byla vyjmuta ze snahy s podnikatelským záměrem a adaptována pro kulturní záměry, bylo ochráněno a opraveno před zbouráním renesanční schodiště u dnešního Spolkového domu, přestěhování Městského úřadu do původní budovy na náměstí Republiky včetně pošty a umožněno novému umístění Městské knihovny, jako příklady z dřívějšího období. Z doby nedávno minulé zajištění ochrany před zničením staré školy v Krčíně pro tamní spolkový život a v živé paměti ochrana města a jeho obyvatel v budoucnosti od důsledků tranzitní a nákladní dopravy.

Jaké bolesti přetrvávají?
Stačí si pročíst volební programy subjektů, ucházející se o ovlivnění života našeho města. To je shrnutý průřez myšlenek občanů o představách života ve městě. Dlouhodobě a to téměř ve všech prohlášeních se objevuje různě skloňované téma, koupaliště, kino jako multifunkční zařízení a využití kasáren a to s jednou změnou, kdy seskupení Volby pro město změnilo doposud zastávané stanovisko a chce budovu zbourat.

Kasárna v Novém Městě nad Metují - současný stav.

Pro mě šokující, nepochopitelná informace.
Místo toho, aby Nové Město nad Metují bylo hrdé, že patří k těm městům, které mají upomínku na významnou historii našeho národa při snaze obrany před napadením Hitlerovým Německem, je před zcela vážným rozhodnutím se objektu zbavit. Je to i neúcta všem těm odhodlaným, kteří poctivým řemeslem cihla k cihle stavbu v takovém rozsahu od 29. 6. 1937, kdy byl položen základní kámen, pořídili dát do konce roku pod střechu.
Nevím, zda je všeobecně známo, že kasárna byla budována pro dislokaci 48. pěšího pluku "Jugoslávie" pod velením majora Jaroslava Purkyta, jako základna pro služby osádek Dobrošovské pevnosti a náchodské linie ochrany hranic, včetně nové přístupové cesty do Pekla. Dle vyjádření památkářů nejde z hlediska historie o významnou stavbu, ale svým posláním a stavební zachovalosti je doporučena k dalšímu možnému využití.
Kasárna a školní budovy mají velice podobná dispoziční řešení, což umožňuje minimalizovat vnitřní stavební úpravy a navíc v našem případě ještě k tomu přilehlé rozsáhlé plochy pro hřiště a závodění s minimálními náklady, jako je čárové vyznačení, pro jejich zprovoznění. Stávající výchovně vzdělávací zařízení, pracující v omezených podmínkách jako Dům dětí a mládeže Stonožka, jak je předem známo, nové prostory by uvítal.

Není vyloučeno, že by obdobný zájem mohl být u Základní umělecké školy. Nabízí se založení sportovní školy, tvořící přípravky pro lehkou atletiku, kopanou, házenou, volejbal a další sportovní odvětví. Vznikl by tak areál AVA - areál volnočasových aktivit pro děti a mládež, který by městu záviděli široko daleko a hlavně - Kdo si hraje, nezlobí. Připomenu další výhody, klidné a bezpečné místo k zmiňovanému účelu přímo stvořené, ve středu sídlišť s největší koncentrací obyvatel a možnosti uplatnění solárních technologií k úsporám nákladů na technický provoz uživatelů.

Zmíněné základní náměty má vedení radnice více jak šest let k dispozici a přichází s návrhem likvidace. Napadá mě jediné vysvětlení, nezájem se alternativním řešením zabývat. Od svého počátku jako by kasárna byla danajský dar, jak jinak si vysvětlit tendence je odprodat a ani nezajistit dostatečnou ochranu svého majetku před devastujícími vlivy. Realizace smysluplného řešení si vyžádá finanční pokrytí jednak z vlastních zdrojů za přispění fondů, darů a jsem přesvědčen, že získání finančních prostředků k tomuto účelu s porovnáním na co vše se přispívá, by bylo jistě úspěšné. Přitom již dnes je nemalá částka k dispozici v podobě úspory za likvidační práce a úspory provozních nákladů v sdruženém objektu s možností uplatnit solární technologie.

Jiří Marbach a Vladimír Rocman 2015.
A jak ta prevence?
To je to, co městu nejvíce chybí. Má sice za nemalé peníze zpracované plány, strategický, územní, regulační a další a jak je patrné na záchraně staré školy v Krčíně, roztržek kolem přeložky 1/14 a vynuceném referendu, petice týkajícího se koupaliště, řešením kina, chybí předvídavost. Vyhodnocení, čeho se chce v které oblasti dosáhnout a k dosažení vytyčeného přijímat postupné kroky, podmiňující naplnění cíle. Podcenění tohoto postupu má za následek řešení jen důsledků.
Referendum k obchvatu stálo spousty sil, nepříjemností, osočování i finančních vydání ale ono se nemuselo vůbec konat, kdyby se včas vyhodnotila skutečnost hrozícího nebezpečí nárůstu tranzitní a nákladní dopravy, a jak obdobné potíže řeší jiná města. Zarputilost vedení města došla až do stádia, kdy potřebovalo úřední potvrzení názorů většiny občanů. Při rozumném uvažování obyvatel se dalo předpokládat, jaký bude výsledek, přesto se muselo počkat do října loňského roku. Vznikla tím prohlubující se časová ztráta, která potřebné řešení jen oddálilo. Obdobně lze rozebrat problematiku koupaliště, či kina.
To, že se v posledních volbách objevil nový subjekt "Nové město" s tučným označením NOVÉ, sdružující nezávislé kandidáty s věkovým průměrem 34,6 let a heslem
"Radnici chybí vize fungování a rozvoje města ve prospěch občanů",
to asi není náhoda.
Potvrzuje můj dojem narůstání bolestí a veřejnému mínění to není lhostejné. Což je dobře. Jde jen o to, aby snahy o nápravy věcí veřejných byly prováděny kvalifikovaně ke spokojenosti novoměstských občanů všech věkových skupin.

A co ty?
Já již nic moc, přece jen jsem pán v letech, snad radou z mých zkušeností, bude - li o to zájem. Snah o věcná řešení jsem poskytl několik, protože mám město rád a vděčím mu za mnohé a trápí mě, když je mu ubližováno.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a tvůrčí svěžesti do dalších let.
A abys ten kopec k lesu, kde bydlíš, na tom kole ještě dlouho vyšlapával bez zadýchání.

Jindřich Buchal.

ZASTUPITELSTVO ROZHODLO O DALŠÍM POSTUPU
V ŘEŠENÍ PROSTORU KASÁREN A VÝSTAVBY KOUPALIŠTĚ


Vloženo 20.12.2018

V zápise ze Zastupitelstva č. 2 je uveden následující závěr:
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 2-11/18.
ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a žádost na výstavbu koupaliště.

Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 - bylo přijato.Komentář Novoměstského kurýra:
Takže kterým směrem bude uplatněna žádost o dotaci jsme se zatím nedozvěděli. Musíme si počkat do 18.04.2019, kdy se bude konat Zastupitelstvo č. 4.

Bohužel, podrobnosti z jednání našich Zastupitelstev se už ti, co se tam přímo nepřijdou podívat, nedozví, v našem městě bylo zřejmě zrušeno zveřejňování zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva.
Kdo, kdy a proč o tom rozhodl jsem nikde na stránkách města nezaregistroval. Jistě by si to zasloužilo vysvětlení pro občany. Že by zákon o ochraně osobních údajů? No pro zajímavost se podívám, jak na tento zákon zareagovala jiná města v oblasti zveřejňování jednání jejich zastupitelstev.

Jindřich Buchal.

JINÁ STRANA TÉŽE MINCE
Vloženo 12.12.2018
Pan ing. Brož reagoval na facebooku na připravované rozhodování města o kasárnách následující informací:

CITACE:

Dobrý den.
Podávám výklad k současné situaci ohledně dotační výzvy MMR, rozhodnutí rady města a zítřejšího zastupitelstva ohledně demolice budovy kasáren. Vyhlášená dotace MMR je na brownfild.
Město ji může využít jak na LAM, tak i na demolici kasáren. Pouze však na jeden projekt.
Rada města rozhodla pro demolici kasáren. Pro bylo všech 7 radních. Radní ale neměli informaci, že jeden žadatel může žádat o dotaci pouze na jeden projekt.
Nicméně se o žádosti o dotaci MMR na LAM na Radě nemluvilo.


Možná proto, že dotace vylučuje podporu staveb, které se nachází v oblasti stoleté vody. Tento problém však řešíme v projektu LAM, kde koupaliště a objekty umísťujeme nad Q100 a zastavěné území z Q100 vyčlenujeme. Konzultoval jsem tento problém s MMR a poslal mailový dotaz, jestli lze za přijatých opatřeních v PD o dotaci požádat. Zítra bychom mohli mít odpověď.

Co se týká demolice kasáren, přijímat rozhodnutí nyní mi připadá předčasné. Pro dotaci stačí rozhodnutí zastupitelstva do konce května 2019. Pokud získám kladné stanovisko z MMR, budu bojovat o to, aby žádost o dotaci byla městem směřována na LAM. Jak píše jeden radní, po zbourání kasáren tam nebude několik let nic...mozná parková úprava ,totiž přesně řečeno je tam 5 let udržitelnost projektu a nic se tam nesmí činit.

Pak zřejmě město hodlá území předat developerovi pro další výstavbu.

S rychlým rozhodnutím o demolici nesouhlasím. Doporučuji ustanovit pracovní skupinu Kasárna, která doporučí další postup.

Dále by každý zastupitel měl mít předem před svým rozhodnutím vyčerpávající podklady pro svou volbu. Měl by osobně znát tu budovu a celý areál, kde by mu na místě měl být přednesen odborný výklad k záměru.....

Nicméně nyní doporučuji počkat na vyjádření MMR k LAM. V případě kladného stanoviska požádat o LAM využít dotaci pro využití občanů, ne pro se zemí srovnané mnoho let nevyužité území....

V případě záporného stanoviska k LAM jednat v pracovní skupině o budoucnosti areálu kasáren.

Vladimír Brož.

Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:
(zvýraznění textu výše provedl NOVKUR.)

No vida, věc není tak "křišťálově jednoduchá" jak by se na první pohled zdálo.
Mimochodem - se zbouráním budovy kasáren nesouhlasí i současní uživatelé prostorů v této budově.

Nezbývá než počkat, jak se s tím vypořádá zítra naše "nové" zastupitelstvo.


Jindřich Buchal.

DOSTÁVÁ VÝSTAVBA V LOKALITĚ KASÁRNA KONKRÉTNĚJŠÍ OBRYS?

Vloženo 11.12.2018

Na jednání Rady města č. 4 dne 3.12.2018 se objevil následující bod:
3/16. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podání žádosti o dotaci

Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM. ORM předkládá RM na vědomí informace o vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Výzva byla vyhlášena dne 29.11.2018, lhůta pro podávání žádostí končí 31.05.2019. Město může získat dotaci ve výši 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Projekt musí být ukončen do 3 let od přidělení dotace.

Záměr města je revitalizovat území areálu kasáren a to buď:
1) Demolice kasárenské budovy č.p. 427, terénní úpravy vč. ozelenění nebo
2) Demolice kasárenské budovy č.p. 427, terénní úpravy + vybudování části parku (na základě zpracované územní studie zeleně) + obnova účelové komunikace v areálu.

Pro podání žádosti o dotaci bude nezbytné zadat ke zpracování projektovou přípravu, tj. PD na demolici budovy, v případě varianty 2 i PD na parkové úpravy v areálu kasáren.

Odůvodnění:
Jedná o nový dotační titul MMR na revitalizaci areálů brownfields vč. demolice objektů, na který obce a kraje dlouhodobě čekaly.

Vysvětlení:
Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 Stránka 20 ZÁPIS Z PORADY RM 4 Tisk: 10.12.2018 K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 4-28/18

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace o výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13. 12. 2018

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
bylo přijato K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 4-29/18

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci dle varianty č. 2 a schvaluje zařazení nové položky na projektovou přípravu dle var. 2 (PD demolice a PD parkové úpravy) a podání žádosti o dotaci do rozpočtu města na rok 2019 ve výši 500 tis. Kč.
Financování této položky bude pokryto z rezervy. Odpovídá: OMM, Provede: OMM

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato.

Komentář Novoměstského kurýra:
Do seznamu sledovaných staveb jsem poprvé zařadil i oblast kasáren. Na základě výše uvedeného bodu z Rady města se dá očekávat, že se v této oblasti konečně začne něco dít. Počkejme si na čtvrteční zastupitelstvo.

Jindřich Buchal.