NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

CO MĚ ZAUJALO NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 23 dne 24.2.2022

Vloženo 05.03.2022

Bourání domu v Nerudově ulici:
Opoziční zastupitel pan Čopík na začátku požádal o vložení dalšího bodu k projednání, který by se týkal odložení bourání domu v Nerudově ulici. Ihned bylo hlasováno a návrh pana Čopíka se rozplynul v nenávratnu. O bourání je rozhodnuto a to co nejdříve. Získá se tím několik provizorních parkovacích míst, které tu zoufalou situaci s parkováním v této oblasti určitě nevyřeší a žádná výstavba tam ještě docela dlouho nebude pokračovat (viz bod ke kinu).
A tak se postupuje podobně jako u CISu, kdy se bouralo a co tam bude dnes nikdo neví a není známo, kdy se to rozhodne. To slíbené dočasné "zelené zákoutí" jistě nikoho neoslní a tak se zbytečně vyhazují peníze.
"Dočasnost" se stále více objevuje v tom dnes už zdegradovaném "Zlatém trojúhelníku". Zatím ani není znám termín vydání "Změny č. 1 Regulačního plánu Rychta" a co se tam vlastně bude řešit na veřejnost zatím neproniklo. Alespoň do toho nikdo "nekecá". Ono je lepší, když někteří "šťouralové" nic nevědí. Že ano, vážená koalice. Transparentnost se v našem městě nenosí.


Výsledky města v roce 2021:
Pan starosta s panem místostarostou přečetli "Zprávu vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2021"
Zde vypíchnu několik skutečností.
Město Nové Město nad Metují disponuje majetkem v souhrnné hodnotě 1 miliardy korun.
Nezanedbatelnou část tvoří 282 městských bytů, které jsou průběžně renovovány a modernizovány.
Město zakoupilo pozemky a stavby za celkovou částku 5.364.762 Kč (splátkový režim).
Prostřednictvím Odboru majetku města bylo v loňském roce proinvestováno
celkem 38 milionů korun, z toho dotace činily 10 milionů korun.

Mě jako dlouhodobého prosazovatele obchvatu města zaujal tento odstavec:
"Dále město stále sleduje probíhající procesy týkající se aktualizací Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, kde, již dne 28. 3. 2019 podalo svůj požadavek na vymezení koridoru pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany, a to na podkladě výsledku místního referenda konaného v roce 2018. Tento požadavek je součástí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 - duben 2021), schválené zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13. 9. 2021, dle které Aktualizace č. 5 prověří možnosti a podmínky pro vymezení koridoru územní rezervy dle vzneseného požadavku".

K tomu pouze doplňuji:
Podrobné informace k případu "OBCHVAT" najdete v Novoměstském kurýru v části "Obchvat". Je tam z toho jednoznačně zřejmé, že aktivity našeho města směrem k řešení výsledku referenda k realizaci jihozápadního obchvatu jsou naprosto nedostatečné. Přitom v ZÚR (Zásady územního rozvoje), které vydává Kraj, je naše město konkrétně opakovaně vyzýváno k budování tranzitu mimo zastavěné oblasti prostřednictvím budování obchvatu. A za tři a půl roku od referenda naše město prakticky věc nikam neposunulo. Dokonce ani nemá definovanou svou představu o trase toho obchvatu na svém katastru s následně definovanou Územní rezervou. A na jihozápadní straně Krčína se plánuje docela rozsáhlá výstavba.

Na posledním Zastupitelstvu (č. 23) proběhla zajímavá komunikace mezi zastupitelem panem Vrátným, který se zeptal jak daleko je řešení obchvatu, a panem starostou, který zřejmě takové otázky nemá moc rád, i když právě on je v našem městě osobně "zodpovědným řešitelem" výsledku referenda, které rozhodlo nahradit plánovanou přeložku silnice I/14 procházející městem plnohodnotným jihozápadním obchvatem vedoucím mimo město. Nový Strategický plán rozvoje NMNM 2021 v projektovém listu č. A.4.1 (zastupitelé vzali Projektové listy na vědomí na ZM č. 19 - viz bod 4.3) panu starostovi dokonce ukládá průběžně informovat o stavu věci veřejnost. Asi to už všichni zapomněli. Bohužel žádný občan to našim Zastupitelům nemůže připomenout, protože vedení našeho města ty Projektové listy, které byly dodány se Strategickým plánem 2021 za víc než půl milionu korun, pro občany vůbec nezveřejnilo. Přece - kdo nic neví, nezlobí.

Uvádím zde doslovný přepis té komunikace mezi panem Vrátným a panem starostou ze zvukového záznamu:

Zastupitel Vrátný - dobrý den, já bych se chtěl jenom zeptat k tomu tranzitu, to víte, že mě zajímá, z té zprávy jsem pochopil, že od roku 2018, října, kdy proběhlo referendum, jsem si spočítal, že je 1237 dní, byla aktivita dopis Krajskému úřadu někdy v březnu 2019, což je 1064 dní. Tak zda jsme provedli v této věci ještě něco jiného.

Starosta Hable - já myslím, že tato otázka by měla směřovat na Krajský úřad, já jsem dostal odpověď od pana hejtmana, že tuto záležitost berou na vědomí a že na ní budou pracovat, takže má to běžný standardní proces a je třeba, pokud máte zájem, se dotazovat na Krajském úřadě.

Zastupitel Vrátný - nevím jak se vyjádřit, ale asi jenom občana Aleše Vrátného zajímá, jaký máme jako město názor na to, kudy povedeme tu tranzitní dopravu, protože u nás vlastně unisono jsou ty odpovědi, zeptejte se na Kraji. Ta cesta přece řeší problém našeho města, minule jsem tady ukazoval děti, jak chodí kolem školy a odpověď je zase stejná.

Starosta Hable - no já jinou odpověď říci nemůžu, protože je to v rukách královéhradeckého kraje, v tuto chvíli co se týče Zásad územní dokumentace. Takže asi možná zeptat se pana hejtmana, vašeho - nebo našeho. Je to proces, který je standardní a my jsme dopředu na to upozorňovali, že změnit Zásady územního rozvoje prostě chvíli trvá, pokud si někdo myslí, že to je jinak, tak prostě se o to musí zajímat na Kraji. My také, Územní plán když měníme, tak si vemte, že změnu č. 2, což je dílčí změna a určitě Územní plán města je menšího rozsahu než Krajský, tak si myslím, taky to nemáme za půl roku nebo za rok. To je běžný proces. Navíc se k této záležitosti vyjadřuje určitě spousta dotčených orgánů, to si myslím, že není tak jednoduchý, jak stát, tak Kraj, tak různé organizace co se týče životního prostředí a tak dále. Ještě další dotaz? Ing. Vrátný.

Zastupitel Vrátný - domnívám se, že zcela standardní ve všem, ať je to plán takový nebo makový, že nejdřív součástí celého procesu je, že ten koho se to týká, řekne jaké má představy, nebo jak to chce. Já jsem účastníkem tohoto společenství necelý rok, zatím jsem vždycky jenom slyšel jak to nejde a co nejde a teď opakuješ ta samá slova a ať se jdeme zeptat našeho hejtmana, či co. Přiznám se, že teda tomu nerozumím. A těším se, až se to jednou vyřeší.

Starosta Hable - já bych tady mohl přednést - Jirko prosím tě počkej - ing Vrátný neví co bylo posláno na Kraj, tak já mu to klidně přečtu.
"Podnět ke změně Zásad územního rozvoje na základě místního referenda na trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany".
Já nevím, co jiného jsme tam měli podat. Na základě místního referenda. O toto jsme požádali. Je to dané tím, že tady nejseš dlouho, nemáš ty zkušenosti, protože to bylo schvalovaný v Zastupitelstvu města.K tomu komentář Novoměstského kurýra:
Připomenu, že návazně v diskuzi padly dva názory - cituji ze zápisu:
J. Hladík - uvedl, že cítí z projevu pana Vrátného netrpělivost z toho, že město málo tlačí na pilu, ale dopis nebyl pouze jediný akt, který v této věci nastal. Probíhají i osobní jednání, např. před měsícem proběhlo na MěÚ jednání ST s hejtmanem, mj. i k tomuto tématu.

Ing. Dostál - uvedl obecně ke všem údajům i k vystoupení Ing. Vrátného, že je třeba ctít určité postupy, které jsou dané a pokud s nimi někdo nesouzní, tak může začít být aktivní sám. Pan Vrátný ale vyvíjí aktivitu pouze v rámci jednání ZM, ale o nějakých dalších jeho aktivitách mimo tato vystoupení na ZM, není Ing. Dostálovi nic známo.

K tomu já dodávám:
Ani já nevím (viz informace v Novoměstkém kurýru část "obchvat"), zda kromě dopisu proběhla nějaká osobní jednání. Nezaznamenal jsem žádnou takovou informaci ze strany vedení města. A jak si můžete přečíst nebo poslechnout z posledního Zastupitelstva, ani nyní takovou informaci pan Vrátný nedostal, i když položil jasnou otázku. Mnoho řečí ale jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku nikde.
A tak možná přišel čas, aby pan starosta, jako osobně odpovědný za řešení obchvatu, položil konečně doklady o těch jednáních na stůl. Mám na mysli doklady kdo, s kým, kdy, o čem a s jakým výsledkem jednal. Odkaz na (vašeho - našeho) hejtmana je úsměvný. Chtěl bych vidět pana hejtmana, pokud by se ho pan Vrátný zeptal, kdy pohne s tím novoměstským obchvatem, jak by se tvářil. Pokud je třeba se ptát, kde to vázne, měl to už dávno udělat pan starosta. Mimochodem, nedávno byl pan hejtman na naší radnici, pan starosta se ho mohl jistě zeptat jak je daleko s tím obchvatem, ze zprávy města jsme se ovšem opět nedozvěděli o čem, pokud jde o tranzitní dopravu, pan starosta s hejtnanem jednal. Ve zprávě města se můžeme dočíst:

Citace:
V pátek, 14. 1. 2022, proběhlo na radnici v Novém Městě nad Metují pracovní jednání mezi vedením města a hejtmanem Královéhradeckého kraje Mgr. Martinem Červíčkem, brig. gen. v. v.. Na programu byly tři tématické okruhy.
První se týkal budoucího řešení tranzitní dopravy přes naše město, o které se pan hejtman velice zajímal. Po obsáhlé diskuzi přislíbil iniciovat u ministra dopravy a vedení ŘSD zahájení procesu, který by hledal cestu, jak se dostat ze současného patového stavu.
Atd.
Konec citace.


Za situace, kdy město chce silnici I/14 přesunout ze současné trasy na trasu Vrchoviny - most u Ammannu - Náchodská ulice - Krčín - Spy (viz informace z města), tak si nejsem vůbec jist, zda pan starosta o tom obchvatu s panem hejtmanem vůbec jednal. Bylo by jistě dobře, kdyby nám sdělil o čem vlastně KONKRÉTNĚ jednal, aby veškeré pochybnosti zmizely.

Je dobře, že pan zastupitel Vrátný na Zastupitelstvu opakovaně otevírá problém "obchvat". Jen tak dál. Ať ta skutečná pravda vyplave na povrch.

Mimochodem, minimálně ve dvou posledních aktualizacích ZÚR Královéhradeckého kraje (Zásady územního rozvoje), je přímo i NAŠEMU MĚSTU doporučeno řešit tranzitní dopravu obchvatem mimo zastavěné oblasti!!!
Nyní se čeká na aktualizaci č. 5.Zadání soutěže pro rekonstrukci kina opět odloženo:
Byly předloženy následují varianty:

Varianta "B": rekonstrukce s úpravou jeviště a zázemí pro divadlo -
náklad cca 93 milionů
Varianta "A": rekonstrukce s úpravou jeviště a zázemí pro divadlo a s přístavbou společenského sálu a vytvoření několika (?) parkovacích míst -
náklad cca 154 milionů

Proběhla docela obsáhlá diskuse kde převládl názor, že NMNM si nemůže dovolit tak vysoké náklady.

Dohodnuto přidat variantu "C": jenom rekonstrukce,
náklad cca 60 milionů.

Znovu bude projednáno na dubnovém Zastupitelstvu.
Jindřich Buchal.