NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

CO MĚ ZAUJALO NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č.5.

Vloženo 02.05.2023, aktualizováno 07.05.2023, 10.05.2023

Byly to následující body:


4.4 Změna Územního plánu Nové Město nad Metují - Krčínské návrší.
4.5 Podnět zastupitele Ing. Václava Zilvara ve věci seznámení se s ÚS Koruna.
4.7 Investiční akce LAM.
4/8 Nová investiční položka - "Lesopark pod Klosovou vyhlídkou v údolí řeky Metuje" - studie, PD
Takže vezměme to postupně:

4.4 Změna Územního plánu Nové Město nad Metují - Krčínské návrší.

V září 2020 byla zveřejněna následující studie (obrázek ze studie):Byla podána žaloba, že hrozí nebezpečí, že výstavba v dané lokalitě by mohla ohrozit výstavbu jihozápadního obchvatu dle výsledku referenda z roku 2018. Následně soud vydal požadavek na zrušení té výstavby, město protestovalo tzv. "Kasační stížností", která byla zamítnuta.

Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:

Komentář Novoměstského kurýra:
Podle mého názoru vzhledem k důležitosti problematiky sem jednoznačně patřilo usnesení ukládající vedení města realizaci kroků k docílení splnění následujících reálně existujících požadavků:
- odstranění toho "bílého místa" v Územním plánu
- splnění požadavku platného a závazného referenda z roku 2018, které uložilo zrušení přeložky I/14 a zahájení prací na vybudování jihozápadního obchvatu města
- splnění požadavku majitelů pozemků na "Krčínském návrší" navrátit těmto pozemkům kategorii "k výstavbě pro bydlení", tak jak to už bylo (pozemky dokonce už byly nabídnuty k prodeji)
- splnění požadavku standardizace Územního plánu
- maximální podpora co nejrychlejšího zpracování "Územní studie" pro řešení tranzitní dopravy pro NMNM tak jak je to obsaženo v aktualizaci ZÚR KHK č. 5, kde je lhůta 48 měsíců (viz strana ZÚR 124)

Postup realizace sledovat prostřednictvím kontroly plnění usnesení Zastupitelstva. Takto není ani v Radě, ani v Zastupitelstvu úkol k řešení této problematiky směrem k nějakému cílovému stavu, který by se objevil v "kontrole úkolů". Formulace "bere na vědomí" je k ničemu.


Doplněk ze 7.5.2023:

Musím zde připomenout základní skutečnost - Zastupitelstvo je nejvyšší rozhodovací institucí v řízení města. Jeho úkolem tedy má být zakládat svými usneseními cestu k řešení existujících problémů. To, že bere některé problémy na vědomí je podle mě únikem z plnění svého základního poslání. A bohužel musím konstatovat, že naše Zastupitelstvo dostatečně podle mého názoru tuto svou základní funkci svěřenou mu zákonem, neplní.
Pokud jde o Radu obce, uvedu zde jen jednu ze základních povinností Rady (viz zákon o obcích):
Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
Zdá se, že i tady máme v naší obci rezervy.
Kdo si chce doplnit názor, doporučuji poslechnout si zvukový záznam.
Ovšem, uvědomuji si, že křehká - a někdy i nejednotná - převaha koalice v Zastupitelstvu může být při rozhodování problém. Nejen může, ale v našem případě skutečně je.

Konec doplňku.V ZÚR, aktualizace č.5, které nesou datum vydání 27.3.2023, (ale není zatím uvedeno datum nabytí účinnosti),
jsou uvedeny následující části, týkající se této problematiky (obchvat):


ZÚR strana 10:


ZÚR strana 13:
ZÚR strana 124:


Pozor doplnění informace dne 10.05.2023:
z Královéhradeckého kraje mi byla poskytnuta informace, že účinnost ZÚR změna č. 5 bude uvedena od 9.5.2023.

Bohužel, neumím si představit, co z výše uvedených formulací vznikne. Předpokládám, že se nebude jednat o opravdový kompletní obchvat NMNM ale o přístup k D11 v Jaroměři.
Pokud to tak opravdu bude, tak jen připomenu, že tuto trasu už zveřejnil Kraj v roce 2012 ve studii "Brána k sousedům". Jsem opravdu zvědav, jaká bude "stálost" názorů Kraje s odstupem času 11 let.

Ovšem, překvapuje mě, že v doporučených silnicích v ZÚR (viz výše) není silnice 28517, která vede za Nahořany a přehradou na obchvat České Skalice - viz mapa silnic(!!!).
Takže, že by opravdu nějaká "HODNĚ nová myšlenka", jak sdělil pan starosta v lednovém Zpravodaji? No to jsem zvědav.

A také se opravdu divím, že na tuto práci jsou třeba 4 roky!!!Problematiku budu průběžně sledovat v Novoměstském kurýru v části
"Výstavba v našem městě", část "Krčínské návrší" a zejména v části "Obchvat NMNM - nekonečný příběh."
Jindřich Buchal.

4.5 Podnět zastupitele Ing. Václava Zilvara ve věci seznámení se s ÚS Koruna.

Zastupitel ing. Václav Zilvar předložil a prezentoval v Zastupitelstvu následující studii:


Jak vidíte, je to řešení velkého území mezi městem Nové Město nad Metují a Vrchovinami.

Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:


Dovolil jsem si vložit tuto studii do platného Územního plánu našeho města:Tento Územní plán nese datum vydání květen 2022. Novější jsem na stránkách města nenašel. Jak je vidět, je zde stále zachováno umístění trasy pro přeložku I/14Zde jsem umístil studii "KORUNA" do platného Územního plánu. Jak je vidět, existence trasy vymezené pro silnici sousedící se studií výrazně ovlivňuje řešení té studie. Já stále předpokládám, že ta silnice v budoucnosti zmizí (rozhodlo tak referendum) a bude prostor pro KORUNA 2. (například). V každém případě, pokud bude městem řešení "KORUNA" přijato, realizace jistě bude postupná a bude trvat docela dost let.
Netroufnu si odhadnout.


Problematiku budu průběžně sledovat v Novoměstském kurýru v části
"Výstavba v našem městě", část "Studie KORUNA"
Jindřich Buchal.

4.7 Investiční akce LAM.

Jak je vidět, občanské aktivity a hlavně výměna vedení na radnici po minulých volbách přináší výsledky. Viz usnesení níže.
Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:Problematiku budu průběžně sledovat v Novoměstském kurýru v části "Výstavba v našem městě", část "Výstavba koupaliště a Jiráskovy sady"
Komentář Novoměstského kurýra:
Takže je rozhodnuto o zahájení projektové přípravy koupaliště v údolí Metuje v Novém Městě nad Metují. Mnohaleté přání většiny občanů našeho města se začalo plnit. To co blokovalo vedení města v minulosti, nové vedení uvádí do života. Pozitivní jev. Doufejme, že podobným způsobem budou odstraněny i další resty po minulém vedení města. Ovšem nemohu si odpustit poznámku - je skutečností, že několik současných zastupitelů v opozici, bylo v minulém období ve vládnoucí koalici. A tak se na té stagnaci jednoznačně podíleli. Není důvod si myslet, že "přes noc" změnili své názory. Také se to při diskuzích v současném Zastupitelstvu někdy projevuje. Je dobře, že vidíme "jmenovité hlasování" což je také třeba pochválit.


Jindřich Buchal.

4/8 Nová investiční položka - "Lesopark pod Klosovou vyhlídkou v údolí řeky Metuje" - studie, PD
Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:


Problematiku budu průběžně sledovat v Novoměstském kurýru v části "Výstavba v našem městě", část "Výstavba koupaliště a Jiráskovy sady"
Komentář Novoměstského kurýra:
Takže i o řešení Lesoparku pod Klosovou vyhlídkou je rozhodnuto - začíná se na tom pracovat. Není co dodat.


A poznámka nakonec:
Docela mě překvapilo, že zápis ze Zastupitelstva č. 5 byl na stránky města umístěn ve fotmátu: "WORD".
Je to pro zveřejnění nevhodný formát, dosud byl používán řadu let formát "pdf".
Doufám, že to je ojedinělý případ chyby nějakého nového pracovníka.


Jindřich Buchal.
l