NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA SE JEDNALO O KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ A OBCHVATU MĚSTA.


Vloženo 22.09.2023


VČEREJŠÍ ZASTUPITELSTVO č.7 ROZHODOVALO O KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ A OBCHVATU NAŠEHO MĚSTA

Vloženo 22.09.2023
V zápise bude uvedeno pod bodem 4.4

Není třeba čekat na zápis. Uvedu zde usnesení, které bylo schváleno:Zdroj: sejmuto z obrazovky, pokud nějaká nepřesnost prosím o informaci.Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdříve zopakuji skutečnosti, které zcela jednoznačně platí:
- v NMNM proběhlo v roce 2018 místní referendum, které rozhodlo o zrušení tzv. Přeložky I/14 procházející městem a nahradit tuto přeložku jihozápadním obchvatem NMNM
- místní referendum bylo platné a závazné pro NMNM
- místní referendum nemůže rohodovat o žádném jiném území než o tom na kterém je vyhlášeno. V tomto případě na katastru NMNM (Vrchoviny, Nové Město nad Metují, Krčín, Spy)
- město NMNM je výsostným subjektem pro rozhodování na svém katastru. Může si navrhnout vše co považuje pro město a jeho občany za prospěšné a co neporušuje platné zákony a předpisy
- realizaci toho co město navrhne musí projednat se všemi partnery podle platných zákonů a předpisů. Cílem je docílit realizaci svého návrhu.
- existující návrh trasy vysokotlakého plynovodu nikdy nebránil provedení návrhu trasy jihozápadního obchvatu města. Plynaři opakovaně vyzývali dotčené obce, zda mají nějakou připomínku k vedení trasy plynovodu po jejich katastru. Trasu plynovodu bylo možné přizpůsobit trase obchvatu. Dnes je plynovod zrušen, není třeba trasu zmiňovat a jakkoli se na ni vázat. Není tedy pravda, že teprve po zrušení plynovodu může trasa obchvatu vést mimo Krčínské návrší.
- v ZÚR KHK je Nové Město nad Metují OPAKOVANĚ vyzýváno k vedení tranzitní dopravy mimo zastavěná území!!!
- do dnešního dne NMNM nedefinovalo svou představu o vedení trasy jihozápadního obchvatu tj. neplnilo výsledek referenda
- zástupci našeho města letos dvakrát jednali na Kraji (leden, červen). Nebylo zveřejněno kdo jednal, s jakým cílem, s kým bylo jednáno a s jakým výsledkem (zápis, cestovní zpráva a pod.) Jednání bez písemných záznamů nemají nijak významnou hodnotu. Takhle se věci neřídí!!!
- vlastníci pozemků na Krčínském návrší nedávno získali od Kraje (mimo jiné) následující vyjádření (mají to písemně):

citace:
Závěrem poznamenáváme, že požadavek na pořízení územní studie obsažený v územně plánovací dokumentaci kraje nemá žádný omezující charakter na způsob využívání území nebo na řešení obsažené v územně plánovací dokumentaci města. Rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace, její změně nebo o obsahu jejího řešení je zcela v kompetenci zastupitelstva města.
Jakou strategii v rámci této své výlučné pravomoci zvolí, jaké okolnosti nebo podklady jej k této volbě vedou, je rovněž na něm.

konec citace.

Z toho jasně vyplývá, že platí to "výsostné právo města" i pro Kraj potažmo Stát. Iniciativa je na NMNM a se svým návrhem je třeba jít "výše". Ta slíbená studie v ZÚR musí navazovat na návrhy města!!! Nelze na nic čekat!!!A tak podle mého názoru mohlo to rozkošatělé usnesení ZM (viz výše) vypadat takto:


"Zastupitelstvo města ukládá vedení města:
a. Navrhnout změnu územního plánu v souladu s platným a závazným referendem obsahující zrušení přeložky I/14 procházející městem a návrh trasy jihozápadního obchvatu NMNM po katastru města mimo území tzv. Krčínského návrší.
b. Při změně Územního plánu vyřešit vše co je třeba, aby Krčínské návrší zůstalo v souladu s vydanou studií s bytovou zástavbou.
c. Vedení města pravidelně na každém Zastupitelstvu informovat o průběhu realizace".Škoda, že takhle jasně a srozumitelně to nedopadlo.
A nyní mi dovolte znovu uveřejnit trasu jihozápadního obchvatu NMNM již řadu let navrhovanou Novoměstským kurýrem. Nově jsem tam doplnil tu trasu zrušeného vedení vysokotlakého plynovodu o které se zmiňuje to usnesení včerejšího Zastupitelstva. Je to můj oblíbený obrázek. Jsem zvědav, co vyprodukují odborníci.

Více najdete zde:

Obchvat a Krčínské návrší - aktuální oživení


Jindřich Buchal.