NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ VE "STARÉ ŠKOLE" DĚTSKÝCH SKUPIN

Vloženo 12.06.2024

Níže uvádím kopii bodu č. 4.3 ze zápisu ze Zastupitelstva č. 10. Velkou většinou byl tento návrh schválen.
A rozhodnuto o požádání o dotaci na další rekonstrukci této krčínské památky s cílem umístění dvou dětských skupin.
Dne 29.5.2024 proběhla v kině beseda s občany, kde mimo jiné byla prezentována "Stará škola" s uvedením předpokládaného vnitřního uspořádání po realizaci umístění dětských skupin.
Podívejte se:


VYBUDOVÁNÍ DVOU DĚTSKÝCH SKUPIN - STARÁ ŠKOLA KRČÍN:

  

Komentář Novoměstského kurýra:
Přiznám se, že případ "Stará škola" sleduji v Novoměstském kurýru s neskrývaným obdivem od samotného začátku. Spolek Krčín doslova objekt zachránil před zbouráním v poslední chvíli. Docílil dokonce jeho vyhlášení "Národní památkou". Proběhl už začátek oprav. A nyní, s odůvodněním, že jinak nelze sehnat dotace na pokračování oprav, přichází Spolek Krčín o značnou část ploch v objektu (je vyčleněna ta bílá plocha). Ne všem se to líbí, objevil se článek v Echu č. 11. Na ten navázala diskuse na faceboku. Paní Herclíková zde dokonce vysvětlila, že nejen na "dětské skupiny" by se dala sehnat dotace, dokonce nabídla pomoc. Podívejte se. Zde je odkaz na tu diskuzi:

Odkaz na diskusi na FacebookuJindřich Buchal.

STARÁ ŠKOLA V KRČÍNĚ V POLOČASE SVÉ ZÁCHRANY

Vloženo 10.02.2022


Paní Irena Řehounková mi poslala sadu fotografií, které dokumentují záchranu staré krčínské školy, když ne tak dávno ještě hrozilo zbourání této vzácné památky.
Zatím to je první etapa těch nejdůležitějších prací, aby nedocházelo k dalšímu chátrání. Ovšem celá akce je úctyhodným příkladem úsilí skupiny nadšenců, kteří se na realizaci té záchrany podílejí největším dílem.


Podívejte se na tu sadu fotek:


Komentář Novoměstského kurýra:
Jak výše názorně vidíte, je to úctyhodná sada dokumentárních fotografií dokumentujících to úctyhodné dílo.
Možná bude možnost doplnit tuto sadu fotografií o stručnou informaci samotných realizátorů, před kterými hluboce smekám.
Samozřejmě jistě všichni přejeme, aby se dílo i nadále dařilo.


Jindřich Buchal.

V KRČÍNĚ ZAČALA PRAKTICKÁ ZÁCHRANA STARÉ ŠKOLY.

28.08.2020.

Podívejte se na fotografický záznam této události, který mi poslala paní Irena Řehounková:


STARÁ ŠKOLA V KRČÍNĚ JEDE NAPLNO
V těchto dnech tam uspořádali výstavu "První republika".

Vloženo: 29.09.2018

Stará škola je dnes druhou, úředně uznanou Národní památkou v Krčíně. Stalo se to v roce 2017 díky úsilí několika nadšenců, kterým se nelíbil nápad vedení našeho města tento objekt zbourat.

Tehdy PhDr. Čestmír Brandejs, CSc. napsal:
. I stará krčínská škola si zaslouží tuto úctu, základy vzdělanosti a výchovy v ní získali naši předkové, bez nichž bychom nežili a nezískali vzdělání ani my. Stará krčínská škola je však nyní prázdná a zasloužila by si nové využití. Byl by to vhodný prostor pro setkávání nejen krčínských důchodců, ale všech generací. Pan řídící Nepilý dbal o krásu svého okolí, mohl by proto vzniknout novodobý okrašlovací spolek, který by zde získal důstojné centrum. Jeho členové by se jistě zamysleli nad co nejvhodnějším využitím této školy. Je nemnoho měst, kde se škola z 19. století dochovala.

Z článku PhDr. Čestmíra Brandejse, CSc., publikovaného v září 2015 v Novoměstském zpravodaji na s. 11. BRANDEJS, Č. "Stará" krčínská škola.
Novoměstský zpravodaj, září 2015, s. 11Podívejte se na fotografie z dnešní akce:


Stará škola dnes.
Pan František Udlínek ze Solnice, celoživotní přední závodník na motocyklech i autech, přijel ukázat svého veterána.


A toto je videotým ze současné krčínské školy, který s plným nasazením celou akci dokumentoval.


A toto je už záběr z expozice výstavy "První republika".Vyfotil jsem toho samozřejmě víc, podívejte se na fotogalerii:

Stará škola - výstava "První republika".

Jindřich Buchal.


Vloženo 28. 5. 2016.

STARÁ KRČÍNSKÁ ŠKOLA ZAČÍNÁ OŽÍVAT.

Dne 28.5.2016 se v Krčíně ve staré škole konala následující akce. Zde je pozvánka:

Spolek Krčín vás zve 28. května 2016 mezi 10. a 17. hodinou do Staré školy, ulice Bratří Čapků, Krčín
na akci


Dobrý den, sousedé

Program:
výstava historických fotografií Krčína,
výstava obrazů Skupiny neprofesionálních výtvarníků z Nového Města n. M.,
ukázka a prodej řemeslných výrobků (patchwork, košíky, výrobky z drátu, výrobky z vlny),
informační stánek městského muzea,
prodej knih,
občerstvení.


Neodolal jsem a šel jsem se tam hned ráno v 10.00 podívat.

Hned v úvodu mě zaujalo velmi přátelské až rodinné prostředí.

A tak se podívejte na několik fotografií z této akce:

Nezbývá než dodat:
Velmi chvályhodná iniciativa na záchranu staré školy.
Škoda, že tato iniciativa zatím nenašla významnou podporu u vedení našeho města. Je pravda, že věc se táhne delší dobu, ale už vznikla pracovní skupina a na posledním (dubnovém) zastupitelstvu bylo řečeno, že je připraven už nějaký výstup, který bude předložen na červnovém zastupitelstvu.

Takže netřeba zoufat, určitá naděje, že se věc povede, snad existuje, věc je v jednání, hledají se náměty pro využití této stavby.

Jindřich Buchal.A na závěr si dovoluji uvést obsáhlou informaci o staré krčínské škole (převzato z Novoměstského zpravodaje ze září 2015)."Stará" krčínská škola
září 2015
Na mnoha místech kolem nás jsou památky zdaleka viditelné, ale i méně okázalé. Přitom spoluvytvářely naši současnost výrazným způsobem. Mezi neokázalé náleží i stará krčínská škola, která se nachází v těsné blízkosti kostela v ulicí Bratří Čapků. Je to poměrně rozložitá budova, patrná při pohledu z ulice jen částečně. Nahradila ještě starší dřevěnou školu, byla postavena s výraznou podporou majitele novoměstského panství F. J. Dietrichsteina. Ten poskytl stavební materiál - kámen, cihly a tašky na její střechu. Vyučovat se zde začalo r. 1825 (tedy před 190 lety) a byla to školička skrovná, zpočátku měla jedinou třídu a dvě světničky pro rodinu učitele. Zde se za 70 let její existence vystřídalo více jak tisíc dětí nejen z Krčína, ale i přiškolených sousedních obcí. Mnozí naši předkové zde dostali základy vzdělání i výchovy od obětavých pánů učitelů, od r. 1880 sem docházel i můj budoucí dědeček. I z jeho vyprávění vím, že učitel učil počtům, českému jazyku, ale i vlastivědě a dalším předmětům ve třídě kolem 75 dětí. Pro krčínské i pro celý region se stal věhlasným učitelem a pak i ředitelem František Nepilý, který sem byl přeložen po krvavé prusko- -rakouské válce r. 1869 z Jásenné od Českého Meziříčí. Krvavé bojiště popsal i mistr Alois Jirásek, když jím jako chlapec projížděl s otcem z Hronova do Hradce Králové. Hned r. 1870 navštívil i krčínskou školu hradecký inspektor Vorbes. Další mnohé zápisy i o zdejší škole jsou uloženy v náchodském archívu. Z nich vyjímám: "Krčínská škola je dobré stavení, sem tam na hospodářských staveních porouchaná střecha. Kolem školy zahrada ovocná bez plotu. Světnice světlá, s levé strany a zezadu světlo. Návštěva školní nepravidelná; bylo místo 60 dětí 37. Mezi těmi dva Němci, holka a chlapec z Broumova, místo nich dva Krčínští v Němcích. Totéž jsem shledal na Novém Městě a Nahořanech. Učitel Nepilý, starému sedmdesátiletému Skalovi k ruce daný, se nad mé očekávání držel, a prospěch žáků nebyl nepatrný ve všem. Ve třech odděleních hezky četli. Oddělení II. pracovalo písemně krátké věty o užitečnosti domácích zvířat - odd. III. rozličnosti kozy a ovce. Oboje co do slohu i pravopisu poměrně dosti správně.., žáci mají ruku dosti úhlednou. U malých čten a rozebírán článek 89. Tělo. U větších z druhé čítanky Hmyz. U III. odd. Tataři a porážka na Hostýně. Při výkladu všude ke spokojenosti.. Zpěv dětí dvouhlasý dobře šel. Zpívaly těžké Ave Maria, pak Moravan jsem a Jeník. Nepilý zpíval třetí hlas."
Do r. 1878 to byla škola jednotřídní, pak dvoutřídní. Protože se rodilo hodně dětí, od r. 1885 byla školou trojtřídní. Do jedné místnosti docházelo v zimě více jak 50 dětí, ale ukázněných dětí, na neukázněné měl pan učitel rákosku. I pro učitele bylo vyučování náročné, protože zpočátku do jedné třídy docházely děti šesti až čtrnáctileté, pan učitel je dělil na podskupiny, s kterými postupně pracoval, ostatní měly samostatnou práci. Záleželo na vědomostech jednotlivců a úvaze učitele, kdy postoupily do vyšší třídy. Tak se mohlo stát, že do jedné třídy docházely čtyři až osm let.
Hmotné zajištění učitelů bylo nevalné a jejich povinnosti četné. Po vyučování běžně sedlačili, vypomáhali při bohoslužbách hraním na varhany a na housle, případně další nástroje, nacvičovali a vedli zpěváky na kůru. Pan řídící Nepilý a podobní učitelé bývali jedni z mála vzdělanců v obci, byli nositeli kultury a jako vzdělavatelé dětí požívali velké vážnosti. Na údržbu a provoz škol však často chyběly peníze, takže i pan Nepilý poukazoval brzy po svém příchodu na neutěšený stav budovy, na stísněný prostor jednotřídky pro vzrůstající počet zdejších dětí. Do jediné místnosti bylo zapsáno až 123 dětí, takže to bylo pro učitele organizačně i kázeňsky náročné, nejednoduché to bylo i pro děti. Kázeň však byla za rakousko - uherské monarchie značná a i rákoska mohla být často používána. Tak byla v malé přístavbě zřízena i druhá třída a při 167 zapsaných dětech i třetí třída. Roku 1884 navštívil zdejší kraj a školu mladý 33letý profesor a spisovatel Alois Jirásek (byl zde několikrát), který v Novém Městě navštívil svého oblíbeného učitele Karla Janků (1841 - 1931), který zde žil na penzi u dcery. Paní Nepilou prý přes plot pokáral i spisovatel Jan Neruda za vyvěšené a sušené prádlo ve sváteční den, když pobýval na Rezku a Krčínem procházel. Pan řídící Nepilý se vypracoval mezi nejrespektovanější učitele regionu, stal se vynikajícím pomologem a příkladnou osobností. Zásadním způsobem se zasloužil o vybudování nové školy v Krčině na Žižkově náměstí, která byla otevřena r. 1892. O tom všem nás informují školní kroniky, mnoho zajímavostí se dočtete v připravovaných knihách o krčínské i novoměstské škole. Poklonit se památce pánů ředitelů Nepilého a jeho zetě Jarolímka i zasloužilého učitele F. Krahulce můžeme na krčínském hřbitůvku. I stará krčínská škola si zaslouží tuto úctu, základy vzdělání a výchovy v ní získali naši předkové, bez nichž bychom nežili a nezískali vzdělání ani my. Stará krčínská škola je však nyní prázdná a zasloužila by si nové využití. Byl by to vhodný prostor pro setkávání nejen krčínských důchodců, ale všech generací. Pan řídící Nepilý dbal o krásu svého okolí, mohl by proto vzniknout novodobý okrašlovací spolek, který by zde získal důstojné centrum. Jeho členové by se jistě zamysleli nad co nejvhodnějším využitím této školy. Je nemnoho měst, kde se škola z 19. století dochovala.
Čestmír Brandejs.