NÁVRAT DO AKTUALIT


Ilustrační foto.
Jak je to se septiky a domovními čistírnami?
zde vloženo 29.3.2007
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, 22.03.2007

Na rozdíl od informací, které se objevily v posledních dnech v některých českých médiích, ve skutečnosti k 1. 1. 2008 nikomu nevzniká nová povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod. Nevzniká ani nová povinnost mít schválený „moderní septik“ nebo domovní čistírnu odpadních vod, tuto povinnost vodní zákon ani žádný jiný zákon občanům nově neukládá a tato povinnost nevyplývá pro občany ani z žádných právních předpisů EU.

Jak jsme uvedli již opakovaně, k 1. 1. 2008 pouze zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, tzn. povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů – vodního zákona č. 138/1973 Sb. či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Povolení vydaná, resp. pravomocná po 1. 1. 2002, platí i nadále.

V této souvislosti MŽP podotýká, že povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není nově zavedenou povinností, ale tuto povinnost ukládaly už příslušné výše uvedené zákony, a to od roku 1955. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení vodoprávního úřadu je tedy již od roku 1955 nelegální.

MŽP proto doporučuje, aby si ti, kdo žádné povolení nemají a přesto vypouští ze svých nemovitostí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, o toto povolení požádali, a vypouštění tak zlegalizovali - bez ohledu na datum 1.1.2008 (povinnost mít povolení k vypouštění ukládá zákon již nyní).

Povolení vydává příslušný vodoprávní úřad, kterým je úřad obce s rozšířenou působností. Vodoprávní úřad zhodnotí konkrétní situaci v lokalitě a stanoví konkrétní podmínky pro vypouštění odpadních vod. Neznamená to, že v každém případě musí vlastníci nemovitostí instalovat moderní domovní čistírnu odpadních vod. V mnoha případech bude dostatečná rekonstrukce stávající žumpy nebo doplnění septiku o zemní filtr. Bližší informace, vzory žádostí a formulářů lze získat

na internetových stránkách s podrobnějšími informacemi:

www.zanikpovoleni.cz.

Stávající povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, jejichž platnost končí k 1. 1. 2008, lze podle platného vodního zákona na návrh oprávněného prodloužit, a to v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Vodoprávní úřad může povolení prodloužit tehdy, pokud nedošlo v místě vypouštění ke změně přírodních podmínek (hydrologických, ekologických). O prodloužení je nutné požádat do 1. 7. 2007. Pokud vodoprávní úřad povolení neprodlouží, je třeba žádat o povolení nové. Povolení nelze prodloužit v případě, že vodní zákon vydání povolení pro danou činnost vůbec neumožňuje – tzn. nelze prodloužit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci.