NÁVRAT DO VOLBY
Tak takto vypadá složení Rady v Novém Městě nad Metují.
Vloženo 3.11.2006 - zdroj informace stránky Nového Města nad Metují.

Složení rady a zastupitelů města Nové Město nad Metují
řazení podle počtu hlasů 
Kandidátní listina
kandidát
Navrh. strana
Polit. přísl.
hlasy
vedení
mandát
pořadí
strana
číslo
příjmení, jméno
tituly
věk
abs.
v %
3
Občanská demokratická strana
14
Brandejs Petr
MVDr. 
54
ODS
BEZP
1511
6.81
*
3
Občanská demokratická strana
12
Böhm Václav
Mgr. 
64
ODS
BEZP
1393
6.27
rada
3
Občanská demokratická strana
3
Prouza Martin
Ing. 
43
ODS
BEZP
1371
6.17
rada
1
SNK - Za rozkvět města
1
Tymel Jiří
Ing. 
62
NK
BEZP
1340
9.46
*
3
Občanská demokratická strana
16
Teplá Emilie
MUDr. 
65
ODS
BEZP
1323
5.96
*
3
Občanská demokratická strana
4
Ježek Václav
56
ODS
ODS
1317
5.93
rada
3
Občanská demokratická strana
13
Kosek Jan
Ing. 
41
ODS
ODS
1314
5.92
*
2
Sdruž. US-DEU,NK-Volba pro NM
1
Hladík Jiří
45
US-DEU
US-DEU
1250
9.34
*
2
Sdruž. US-DEU,NK-Volba pro NM
8
Valášek Petr
46
NK
BEZP
1109
8.28
rada
2
Sdruž. US-DEU,NK-Volba pro NM
4
Bartoňová - Dobenínová A.
Bc. 
34
NK
BEZP
1065
7.95
*
1
SNK - Za rozkvět města
3
Jungová Lenka
MUDr. 
56
NK
BEZPP
1054
7.44
*
3
Občanská demokratická strana
1
Malijovská Bronislava
Mgr. 
49
ODS
ODS
1034
4.66
star.
rada
1
SNK - Za rozkvět města
13
Hable Petr
43
NK
BEZPP
959
6.77
místost.
rada
2
Sdruž. US-DEU,NK-Volba pro NM
3
Vančák Josef
Ing. 
45
NK
BEZPP
934
6.97
*
5
Koalice KDU-ČSL a NESTRANÍCI
4
Nývlt Karel
Ing. 
60
Nestran.
BEZPP
927
10.37
*
1
SNK - Za rozkvět města
8
Černý Lubomír
50
NK
BEZPP
838
5.91
*
5
Koalice KDU-ČSL a NESTRANÍCI
1
Neumann Petr
Ing. 
39
KDU-ČSL
KDU-ČSL
824
9.22
rada
6
Komunistická str.Čech a Moravy
1
Kulhavá Zdeňka
PhDr. 
48
KSČM
BEZPP
744
10.49
*
4
Česká str.sociálně demokrat.
13
Všetička Česlav
61
ČSSD
BEZPP
736
10.45
*
4
Česká str.sociálně demokrat.
2
Fanta Petr
Bc. 
42
ČSSD
BEZPP
671
9.52
*
6
Komunistická str.Čech a Moravy
2
Volf Jiří
56
KSČM
KSČM
504
7.10
*

Několik základních informací neuškodí:

Základní informace k městské samosprávě.
(vypsáno ze zák. č. 128/2000 Sb.)

Zastupitelstvo obce.
Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městě, městském obvodu, městské části

do 500 obyvatel - 5 až 15 členů
nad 500 do 3 000 obyvate - l7 až 15 členů
nad 3 000 do 10 000 obyvatel - 11 až 25 členů
nad 10 000 do 50 000 obyvatel - 15 až 35 členů
nad 50 000 do 150 000 obyvatel - 25 až 45 členů
nad 150 000 obyvatel - 35 až 55 členů.


Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
g) delegovat zástupce obce, (s výjimkami), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
l) stanovit počet členů rady obce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
p) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
r) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
s) zřizovat a zrušovat obecní policii,
t) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
u) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
v) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
x) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
y) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.


Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.


Rada obce.
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.
V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.


Radě obce je vyhrazeno:
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce,
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce ; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.


Starosta obce.
zastupuje obec navenek.
Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.


Starosta:
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty. Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly.
Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu.


Tajemník obecního úřadu
je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta.


Tajemník obecního úřadu:
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů33) platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.

Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.