NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města pro rok 2007.

(Převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)

Rozpočet pro rok 2007 - Nové Město nad Metují
(částky uvedeny v tis. Kč)
PŘÍJMY    
125400
VÝDAJE    
151900
ROZDÍL    
-26500
FINANCOVANÍ    
26500
PŘÍJMY
Rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek)
Daně a poplatky                                                                                                                          90400
Přijaté dotace                                                                                                                              16074
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                                  14676
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství                                                                                      1530
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby                                                                                       1005
Splátky půjček                                                                                                                                  720
Sk. 2 - průmysl. a ostatní odv. hospodářství                                                                      510
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana                                                                                     340
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                                145
CELKEM PŘÍJMY     125400
Detailní skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek)
1
2
3
5
Daně a poplatky 1211 DPH 33150
Daně a poplatky 1121 DPPO 20300
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti 17150
Přijaté dotace 4112 neinvest. dotace ze SR-souhmný dotační vztah 15999
Daně a poplatky ? DPFO dle bydliště 5800
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství 5050
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 4510
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitostí 3220
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství 2950
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 2830
Daně a poplatky ? DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1700
Daně a poplatky 1112 DPFO ze samostatně výdělečně činnosti 1600
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství   1031 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - náhr. za dojížd. žáky (přesun na 4121) 1221
Daně a poplatky 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1050
Daně a poplatky 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - prodej pozemků 1000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3725 využ. a znešk. komun. odpadů - přípl. za tříd. odpad 720
Daně a poplatky 1351 odvod výtěžku z provozování loterií 600
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby                                                                                   6171 místní správa 555
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem pozemků 500
Splátky půjček 2460 splátky pů]ček od obyvatelstva (FRBM, soč. fond . . .) 471
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby                                                                                   6310 úroky z účtů 450
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství   2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty) 350
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana                                                                                 5311 městská policie a KOVP - pokuty, pojistná náhrada ... 290
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 250
Splátky půjček 2449 splátka půjčky od DSO Region Novoměstsko 200
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                            4349 ostatní sociální péče - komunitni plánováni 120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství   2169 pokuty správa v průmyslu, stavebnictví . . . (pokuty) 80
Přijaté dotace 4121 neinvest. dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS 75
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - tržby WC 75
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3399 spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie 60
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 60
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství   2212 silnice 55
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - pronájem kotelny 55
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - pronájem kotelen 50
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana                                                                                 5512 požární ochrana 50
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.  49
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 30
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství   1014 náhrada za náklady na útulek pro psy 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3725 využ. a znešk. komun. odp. - náhr. za pronájem skládky 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství   2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 25
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem kotelen 25
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                            4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 25
Daně a poplatky 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 20
Daně a poplatky 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 10
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3519 ambulantní péče 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejně osvětlení 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 10
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec 0
CELKEM PŘÍJMY     125400
VÝDAJE
Rámcová skladba výdajů  (řazeno dle velikosti položek)
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                                   69665
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                               57690
Sk. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství        8610
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                              8215
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana                                                                                  5700
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství                                                                                      2020
CELKEM VÝDAJE     151900
Detailní skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek)
1
2
3
5
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6171 místní správa - platy 17850
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - rezerva na investiční akce 12885
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6171 místní správa - ostatní náklady 8070
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 6290
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          435x MSSS Oáza (pečovatel. služba, domovy pro seniory..) 5960
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ost. nákl.TS a péče o zeleň 5090
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 4500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3722 sběr a svoz komunálních odpadů 4060
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - rezerva na údržbu školství 4000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3113 základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek 3100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3314 Městská knihovna - příspěvek 2700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3315 Městské muzeum a galerie - příspěvek 2670
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 2600
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) 2550
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3113 základní školy - ZŠ Krčin - příspěvek 2500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3113 základní školy - dostavba a modern. školských zařízení 2430
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz 2300
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - rekonstrukce Husova náměstí 2000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3322 kulturní památky - půjčka na opravu fary 2000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3639 komunální služby a územní rozvoj - výkupy pro přeložku 1/14 2000
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana    5311 městská policie - platy 2000
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6171 místní správa - výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB. . . 1900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6112 místní zastupitelstvo 1810
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3392 Městský klub 1750
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3631 veřejně osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1710
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana    5512 protipožární ochrana - ostatní (nerozepsáno) 1565
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3639 komunální služby a územní rozvoj - koupě pozemku kasárna 1300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - víceúč. stroj pro Techn. služby 1300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3111 mateřské školy - MS Rašínova 600 - příspěvek 1250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3322 kulturní památky - program regenerace (Zázv., hradby, Výrov) 1214
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 lesni úřad - ostatní (nerozepsáno) 1180
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana    5311 městská policie - ostatní (nerozepsáno) 1180
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání 1115
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3639 komunální služby a územní rozvoj - nák. poz. a daně z převodu 1110
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace Vrchoviny 1000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3111 mateřské školy - MS Na Františku - příspěvek 970
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - ostatní (nerozepsáno) 877
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6402 vratky nevyčerpaných dotací 875
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - mzdy 810
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3421 v tom DDM - příspěvek 780
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - rezerva na údržbu objektů města 778
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3111 mateřské školy - MS Krčin - příspěvek 770
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3319 záležitosti kultury - ostat.výd. (kult.akce, kron., betlěm, přísp. 764
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - ostatní (nerozepsáno) 740
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3141 školní jídelny - ŠJ Krčin -příspěvek 700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3314 Městská knihovna - stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu 700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - opravy 700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3141 školní jídelny - ŠJ Maleci- příspěvek 650
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - ostatní (nerozeps.) 620
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6171 místní správa - vybavení č.p. 6 600
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana    5512 protipožární ochrana - vozidlo - leasing 595
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun., chodn., cyklost., parkov. - ostatní (nerozeps.) 520
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3313 kino a Festival veselohry - Festival veselohry 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3322 kulturní památky - plán regenerace a regulační plán MPR 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - rezerva na příspěvky na provoz 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - Dům zdraví - bazén (sprchy a WC) 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3421 DDM Stonožka - stavební úpravy 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3635 územní plánování - regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němc., TGM 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3639 komunální služby a územní rozvoj - strategický plán vč. podkladů 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 500
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - rezerva na příspěvky a granty města 465
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 lesni úřad - práce celospolečenského významu vč.platů 450
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) 450
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4356 denní stacionáře - příspěvek stacionáři NONA 450
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - grant Za historií do Nového Města 440
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3322 kulturní památky - program regenerace -příspěvky na opravy 436
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6320 pojištění majetku 430
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - koupě kanalizací (Spy a Vrchoviny) 420
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3632 pohřebnictví - ostatní (nerozepsáno) 390
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3744 protierozní opatření - sanace skal a monitoring v Nádražní ulici 385
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3639 komunální služby a územní rozvoj - platy 380
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejně silnic. dopravy - příspěvek na místní dopravu 370
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3111 mateřské školy - modernizace kotelny MS Na Františku 368
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3611 půjčky z FRBM 360
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - naučná stezka kolem města 350
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - rezerva na externí spolupráci 350
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3632 pohřebnictví - platy 340
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - rekonstrukce ulice Zelené 326
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 lesni úřad - platy 300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3113 základní školy - příspěvek na asistenty v ZŠ 300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - MS v travním lyžování Olešnice 300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3326 místní památky - opravy místních památek 270
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun., chodn., cyklost., parkov. - obrub. podél silnice 1/14 250
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2310 pitná voda - koupě vodovodu 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3231 základní umělecká škola 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvek TC na rekonstrukci kurtů 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Sokol Krčin na rekonstrukci WC 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3421 rezerva na mzdově a ost.osobní náklady 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3631 veřejně osvětlení - VO Ve Vilách 250
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6171 místní správa - rozdělení sálu v čp. 6 na kanceláře 250
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana    5512 protipožární ochrana - mzdy 240
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - ostatní 231
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3141 školní jídelny - ŠJ Střed -příspěvek 230
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3631 veřejně osvětlení - platy 230
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3635 územní plánování - ostatní (nerozepsáno) 220
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - oprava cesty ul. Na Kopci 210
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Spy 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3113 základní školy - příspěvek na počítačovou učebnu 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3313 kino a Festival veselohry - opravy objektu kina 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3322 kulturní památky - oprava sochy sv. Jana Nepomuckěho 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvek SK na dokončení fotbalového hřiště 200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - rezerva na krizově a havarijní situace(starosta+RM 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3399 kultura, církve, sděl. prostř. (SPOZ) - provoz Spolk. domu č.p. 1225 195
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6171 místní správa - vozidlo - leasing 190
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - údržba 180
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3322 kulturní památky - drobně opravy jmenovitých kulturních památek 180
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3635 územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 170
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3631 veřejně osvětlení - rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně - VO 160
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3744 protierozní opatření - protipovodňová opatření - studie proveditelnosti 160
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost. zál. v siln. dopr. - dopr.znač. - dopr. znač. (odkl. dopr., míst. znač.) 150
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3421 dětská hřiště - úpravy (Vrchoviny) 150
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3744 protierozní opatření - limnigraf na Olešence 150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - program prevence sociálněpatologických jevů 150
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - partnerská spolupráce 145
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6171 místní správa - slavnostní osvětlení radnice 140
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení - ostatní (nerozepsáno) 130
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4349 ostatní sociální péče - komunitní plánování 120
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana    5273 krizové řízení 120
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6310 poplatky bance 120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - podíl města na úpravě komunikace u č.p.6 112
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - ostatní 104
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun.-chodn., cyklost., parkov. - stav. úpr. chodn. Komensk. 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - reprezentace 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - sportovní plácky a hřiště - PD 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3421 objekty a vybavení Rezek - majetek odborů 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3632 pohřebnictví - opravy hřbitova (zeď, voda, osvětlení) 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo   3744 protierozní opatření - ostatní (nerozepsáno) 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3315 Městské muzeum a galerie - příspěvek na rozšíření sbírek muzea 90
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3421 ostatní 85
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4349 ostatní sociální péče - příspěvky 85
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3728 monitoring skládek 75
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - úpravy cesty za Komerční bankou 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejně silnic. dopravy - příspěvek na cyklobusy 70
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo   3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - ostatní (nerozepsáno) 70
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - zpracování pasportu zeleně 70
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - audit 65
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 64
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j. n. - havárie a rozbory 60
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3113 ostatní výdaje 60
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6409 ostatní činnosti - ostatní příspěvky 58
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - ostatní (nerozepsáno) 54
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - PD ulice Stavební 50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun.-chodníky, cyklostezky, parkov. - chodník Na Táboře 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadni výbory 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvek SK na areál pro veřejnost      50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3631 veřejně osvětlení - VO koridor pro pěší Vrchoviny 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3741 ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... 50
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - systém včasně intervence 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3319 záležitosti kultury - příspěvek na Akademický týden 46
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - sportovní plácky - doplatek 45
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3111 mateřské školy - rezerva 32
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - odvodnění Hluboké cesty 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3341 místní rozhlas 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - galavečer pro sportovce 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3639 komunální služby a územní rozvoj - energetické audity a intenzita osvětlení 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3725 zneškodňování komunál, odpadů - nájem skládka 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - příspěvek na infrastrukturu Kaštánky 20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3113 základní školy - příspěvek Soukromá škola Dobřany 20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3141 školní jídelny - rezervy 20
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4333 domovy pro matky s dětmi 20
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4356 denní stacionáře - příspěvek na osobní asistenty 20
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - ostatní (nerozepsáno) 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - příspěvek na dopravní hřiště Náchod 16
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3421 dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky 15
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4339 ost. sociální péče a pomoc rodině 15
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4356 denní stacionáře - ostatní (nerozepsáno) 15
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejně silnic. dopravy - ostatní (nerozepsáno) 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3313 kino a Festival veselohry - ostatní (nerozepsáno) 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3519 ostatní ambulantní péče 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4357 domovy pro seniory 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          4378 terénní programy (Laxus) 10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6399 finanční operace 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo                                                                                               3599 příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví 5
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                          41xx sociální dávky (pokryty dotací) 0
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby                                                                           6399 finanční operace - daň z příjmů za obec 0
CELKEM VÝDAJE     151900