NáVRAT DO VOLBY

Pořadí 21 zvolených kandidátů v Novém Městě nad Metují - komunální volby 2010.
Rada města, starosta a místostarostka.

Vloženo 17.10.2010, doplněno 13.11.2010.

Výsledek komunálních voleb města Nový Město nad Metují - zvolení členové zastupitelstva.
pořadí vychází z počtu obdržených hlasu 
Kandidátní listina
kandidát
Navrh. strana
Polit. přísl.
hlasy
Pořadí zvolení
Mandát
pořadí
strana
číslo
příjmení, jméno
tituly
věk
abs.
v %
2
Sdružení VPM, NK
1
Hable Petr
47
NK
BEZPP
2174
8,62
1
starosta
2
Sdružení VPM, NK
2
Hladík Jiří
49
VPM
US-DEU
1710
6,78
2
rada
2
Sdružení VPM, NK
3
Maur Vilým
Ing.,MBA
47
NK
BEZPP
1657
6,57
3
*
4
Občanská demokratická strana
1
Malijovská Bronislava
Mgr.
53
ODS
ODS
1530
7,02
1
místost.
2
Sdružení VPM, NK
10
Petruželková Marie
52
NK
BEZPP
1418
5,62
4
rada
4
Občanská demokratická strana
10
Teplá Emilie
MUDr.
69
ODS
BEZPP
1339
6,14
2
*
4
Občanská demokratická strana
3
Prouza Martin
Ing.
47
ODS
BEZPP
1300
5,96
3
rada
4
Občanská demokratická strana
11
Oeháková Vira
55
ODS
BEZPP
1271
5,83
4
*
2
Sdružení VPM, NK
4
Krákorová Andrea
Bc.
38
NK
BEZPP
1263
5,01
5
*
4
Občanská demokratická strana
7
Kupková Irena
Mgr.
49
ODS
BEZPP
1257
5,76
5
*
4
Občanská demokratická strana
4
Hovorka Libor
Ing.
50
ODS
BEZPP
1245
5,71
6
rada
2
Sdružení VPM, NK
5
Němeček Jan
Ing.
35
NK
BEZPP
1196
4,74
6
*
2
Sdružení VPM, NK
6
Beseda Michal
Ing.
43
NK
BEZPP
1157
4,59
7
rada
6
Česká str.sociálni demokrat.
4
Černý Lubomír
Mgr.
54
ČSSD
ĆSSD
901
8,58
1
*
3
Komunistická str.čech a Moravy
1
Kulhavá Zdeňka
PhDr.
52
KSČM
BEZPP
820
13,19
1
*
6
Česká str.sociálni demokrat.
5
Pfeiferová Zdeňka
59
ČSSD
BEZPP
793
7,55
2
*
1
Křesť.demokr.unie-čs.str.lid.
1
Neumann Petr
Ing.
43
KDU-čSL
KDU-čSL
792
10,58
1
*
6
Česká str.sociálni demokrat.
14
Všetička česlav
65
ČSSD
BEZPP
757
7,21
3
*
5
Koalice TOP 09 a VV
4
Valášek Petr
50
TOP 09
BEZPP
750
10,57
1
*
5
Koalice TOP 09 a VV
6
Slavík Ondřej
Ing.
35
VV
VV
582
8,2
2
*
1
Křesť.demokr.unie-čs.str.lid.
7
Krýda Jiří
59
KDU-čSL
BEZPP
541
7,22
2
*

Několik základních informací neuškodí:

Základní informace k městské samosprávě.
(vypsáno ze zák. č. 128/2000 Sb.)

Zastupitelstvo obce.
Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlýdne zejmýna k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městě, městském obvodu, městské části

do 500 obyvatel - 5 až 15 členů
nad 500 do 3 000 obyvate - l7 až 15 členů
nad 3 000 do 10 000 obyvatel - 11 až 25 členů
nad 10 000 do 50 000 obyvatel - 15 až 35 členů
nad 50 000 do 150 000 obyvatel - 25 až 45 členů
nad 150 000 obyvatel - 35 až 55 členů.


Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazný části obecně závaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalý a dočasný peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkový organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelský listiny, společenský smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
g) delegovat zástupce obce, (s výjimkami), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
i) vydávat obecně závazný vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
l) stanovit počet členů rady obce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
n) určovat funkce, pro který budou členový zastupitelstva obce uvolněni,
o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
p) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
r) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
s) zřizovat a zrušovat obecní policii,
t) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě týto spolupráce,
u) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
v) udělovat a odnímat čestný občanství obce a ceny obce,
x) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
y) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, který nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.


Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzický nebo právnický osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e) peněžitý i nepeněžitý vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelskýho závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.


Rada obce.
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatný působnosti a ze svý činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.
V oblasti přenesený působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.


Radě obce je vyhrazeno:
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schválenýho rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveným zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce,
c) rozhodovat ve věcech obce jako jedinýho společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložený jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatný působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatný působnosti obce ; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnýmu odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatný působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnýmu odboru obecního úřadu nebo příspěvkový organizaci obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovený zvláštním zákonem.


Starosta obce.
zastupuje obec navenek.
Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem český republiky. Za výkon svý funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajskýho úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajskýho úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatný.


Starosta:
a) odpovídá za včasný objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajskýho úřadu svěřit komisi výkon přenesený působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii český republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejnýho pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
f) zabezpečuje výkon přenesený působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatný působnosti obce svěřených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovený tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobný úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
Je-li starosta ze svý funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterýho určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty. Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některýho z členů zastupitelstva obce.
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některý úkoly.
Místostarosta, kterýho určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu.


Tajemník obecního úřadu
je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatný působnosti i přenesený působnosti starostovi.
Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta.


Tajemník obecního úřadu:
a) zajišťuje výkon přenesený působnosti s výjimkou věcí, který jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
b) plní úkoly uložený mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů33) platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.

Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.