NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města pro rok 2011.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2011 (tis. Kč)
PŘÍJMY    
154 900
VÝDAJE    
173 500
ROZDÍL    
-18 600
FINANCOVÁNÍ    
18 600
     
Příjmy:    
Rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek)
Daně a poplatky    
86575
Přijaté dotace    
36121
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo    
24730
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti    
2340
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství    
1900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby    
1020
Splátky půjček    
869
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana    
825
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství    
520
Celkem příjmy    
154900
     
Detailní skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
1
2
3
4
Daně a poplatky
1211
DPH
37 250
Daně a poplatky
1111
DPFO ze závislé činnosti
16 200
Daně a poplatky
1121
DPPO
15 500
Daně a poplatky
1511
daň z nemovitostí
5 750
Daně a poplatky
DPFO dle bydliště
3 000
Daně a poplatky
1361
správní poplatky
2 800
Daně a poplatky
1113
DPFO z kapitálových výnosů - srážka
2 500
Daně a poplatky
DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele
1 600
Daně a poplatky
1112
DPFO ze samostatně výdělečné činnosti
700
Daně a poplatky
1347
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
530
Daně a poplatky
1351
odvod výtěžku z provozování loterií
300
Daně a poplatky
1341
poplatek ze psů
245
Daně a poplatky
1353
příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění
100
Daně a poplatky
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství
70
Daně a poplatky
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy
20
Daně a poplatky
1332
poplatky za znečišťování ovzduší
10
Daně a poplatky
1122
DPPO za obec
0
Daně a poplatky celkem
 
86575
 
 
Splátky půjček
2420
splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.
700
Splátky půjček
2460
splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …)
169
Splátky půjček celkem
 
869
 
 
Přijaté dotace
4xxx
investiční a neinvestiční dotace - projekty
21 980
Přijaté dotace
4112
neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah
14 109
Přijaté dotace
4121
neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS
32
Přijaté dotace celkem
 
36121
 
 
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství
1 900
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem
 
1900
 
 
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2299
ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)
340
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - prodej
90
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2169
správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty...)
40
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)
30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice
20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
 
520
 
 
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3612
bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu
9 910
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3722
komunální odpady
3 400
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3613
nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu
2 750
Sk. 3 - služby pro obyvatelstv
3613
nebytové hospodářství v tom prodej nebytových prostor
2 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121)
1 530
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3725
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - příplatek za tříděný odpad
1500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3612
bytové hospodářství - prodeje bytů
1 370
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby - pronájem pozemků
595
Sk. 3 - služby pro obyvatelstv
3349
Novoměstský zpravodaj
230
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - v tom pronájem kotelen
170
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3632
pohřebnictví
120
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby - prodej pozemků
100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň
100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby - tržby WC
90
Sk. 3 - služby pro obyvatelstv
3111
mateřské školy - pronájem kotelen
70
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví
70
Sk. 3 - služby pro obyvatelstv
3633
inženýrské sítě - vratka za přeložku
65
Sk. 3 - služby pro obyvatelstv
3639
komunální služby - pronájem kotelen
45
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3319
záležitosti kultury
30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3725
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - náhrada za pronájem skládky
30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstv
3639
komunální služby - ostatní příjmy
20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3769
správa v ochraně životního prostředí (pokuty)
20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
3399
spolkový dům - pronájem kotelny
15
Sk. 3 - služby pro obyvatelstv
3631
veřejné osvětlení
0
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem
 
24730
 
 
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4375
nízkoprahová zařízení - klub Mandl
2 185
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4357
domovy - pronájem kotelny
115
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4351
pečovatelská služba - pronájem kotelny
40
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem
 
2340
 
 
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady…
800
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5512
požární ochrana - pronájem
25
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem
 
825
 
 
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby
6171
místní správa
450
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby
6310
úroky z účtů - příspěvek na dopravní hřiště Náchod
420
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby
6310
úroky z účtů - ostatní
150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem
 
1020
 
 
Výdaje:
 
Rámcová skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
 
83940
Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby
 
54030
Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
 
16725
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
 
9410
Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana
 
6930
Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem
 
2465
Celkem výdaje
 
173500
 
 
Detailní skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
lesní úřad - ostatní
1555
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
lesní úřad - práce celospolečenského významu vč.platů
450
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
lesní úřad - platy
345
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1014
deratizace, útulek pro psy...
75
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1036
správa v lesním hospodářství
40
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem
 
2465
 
 
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" (předpokládaná dotace 9 500 tis. Kč)
11500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (ul. Komenského)
1450
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice - ostatní
965
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom ostatní
460
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2221
provoz veřejné silnič.dopravy 510 v tom veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti
430
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
silnice - stavební úpravy komunikace ul. Rašínova a části 28.října - PD
300
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice - projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Čs. legií" 1)
150
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom úprava nástupního místa u přechodu v ul. Komenského
150
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
kanalizace - oprava kanalizace na Husově náměstí
150
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom chodník Vrchoviny u I/14 - PD
120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2143
cestovní ruch - ostatní
115
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2223
bezpečnost silničního provozu
105
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice - oprava komunikace ul. Pod Lipami - PD
100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
stavební úpravy komunikace v části ul. Družstevní - PD
95
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - koupě kanalizace
85
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom program mobility pro všechny - záměr
80
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - údržba
75
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice - dopravní značení v NM 1)
70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2221
provoz veřejné silnič.dopravy
510 v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva
70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2143
cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky
65
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom chodník Na Bořetíně - PD
50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2339
záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory
50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - ul. Nábřežní - PD
40
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom chodník Vrchoviny u viaduktu - PD
20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2229
ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1)
20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2221
provoz veřejné silnič.dopravy - ostatní
10
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem
 
16725
 
 
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3612
bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5)
7110
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3722
sběr a svoz komunálních odpadů 3)
6380
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3313
kino v tom projekt Digitalizace Kina 70
5500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy
5100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom ostatní náklady TS a péče o zeleň
4700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy v tom ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek
4600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3314
Městská knihovna příspěvek v tom Městská knihovna - příspěvek
4600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy v tom ZŠ Malecí - příspěvek
3500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy v tom ZŠ Komenského - příspěvek
3350
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3315
Městské muzeum a galerie v tom příspěvek vč. nákupu sbírek
3180
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost v tom příspěvky - provoz a údržba
3100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj v tom stavba klubovny Spy
2650
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost v tom Dům zdraví - stavební úpravy
2500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3392
Městský klub
2300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3739
ostatní ochrana půdy a spodní vody4)
v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění (předpokládaná dotace 4 500 tis. Kč)
2000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3635
územní plánování v tom územní plán a územně-analytické podklady
1550
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3631
veřejné osvětlení v tom ostatní provoz a údržba VO
1530
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3111
mateřské školy v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek
1450
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3744
protierozní opatření v tom Stabilizace skalních stěn
1180
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3111
mateřské školy v tom MŠ Na Františku - příspěvek
1150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom nákup zametacího vozidla
1100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3421
volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek
1000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3631
veřejné osvětlení v tom VO ul. Pod Hradbami
1000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3315
Městské muzeum a galerie v tom Muzejní informační stánek s expozicí
900
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání
800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost v tom skate park
800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3421
volný čas dětí a mládeže v tom dětská hřiště (předpokládaná dotace 1 000 tis. Kč)
750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3613
nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5)
510
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj v tom ostatní
510
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy v tom tělocvična ZŠ Komenského - PD
500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3313
kino v tom Festival veselohry
500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj v tom nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2)
500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj v tom platy
460
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3141
školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek
450
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3314
 projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"
450
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3632
pohřebnictví v tom  ostatní
430
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) v tom program regenerace - obnova střešní krytiny na č.p. 1210 (předpokládaná dotace 400 tis. Kč)
400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj v tom koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně
400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom nákup traktoru
400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3632
pohřebnictví v tom platy
370
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3319
záležitosti kultury
340
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3349
Novoměstský zpravodaj
330
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj v tom městský mobiliář
300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3635
územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)
270
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3231
základní umělecká škola - příspěvek
250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek
250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3631
veřejné osvětlení v tom platy
240
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3313
kino v tom Festival veselohry - rezerva
200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce
200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3315
Městské muzeum a galerie v tom rezerva na spluúčast grant
180
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost v tom dar sportovním klubům - využití sportovišť školami
170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3326
místní památky1)
150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost v tom výkupy pozemků - koupaliště
150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů 3)
150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - I. etapa"
90
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost v tom ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer
90
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) v tom plán regenerace
75
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) v tom Studna na Husově náměstí - pamětní deska
70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3728
monitoring skládek
70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom pasport zeleně
70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom ostatní
55
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3744
protierozní opatření v tom ostatní
55
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy v tom příspěvek na asistenty v ZŠ
50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3635
územní plánování v tom regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM
50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3739
ostatní ochrana půdy a spodní vody4)
v tom ostatní
50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3741
ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...
50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3744
protierozní opatření v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" (předpokládaná dotace 300 tis. Kč)
50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3341
místní rozhlas
40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3421
volný čas dětí a mládeže v tom ostatní vč. Příspěvků
40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3313
kino v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720
30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3314
Městská knihovna příspěvek v tom - ostatní výdaje
30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3421
volný čas dětí a mládeže v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588
30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3725
zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka
30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3631
veřejné osvětlení v tom VO ul. Kap. Jaroše
20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom osadní výbory
15
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy v tom ostatní výdaje
10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost v tom ostatní
10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3635
územní plánování v tom ostatní
10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3111
mateřské školy v tom MŠ Na Františku - ostatní
5
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3519
ostatní ambulantní péče
5
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) v tom drobné opravy jmenovitých kulturních památek
0
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo - celkem
 
83940
 
 
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
435x
MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy
6550
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4375
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v tom ostatní
1270
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4375
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v tom mzdy
1000
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4356
denní stacionáře - stacionář NONA
450
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4379
ostatní služby v oblasti soc. prevence
40
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4399
ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence
27
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4339
ostatní sociální péče a pomoc rodině
25
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
ostatní záležitosti sociálních věcí v tom ostatní
13
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4349
ostatní sociální péče vč. komunitního
10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4357
domovy pro seniory
10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4359
ostatní služby v oblasti sociální péče
10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4341
sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
41xx
sociální dávky (budou pokryty dotací)
0
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem
 
9410
 
 
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie v tom platy
3 200
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie v tom ostatní
1 850
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5512
protipožární ochrana
1650
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie v tom úprava služebny
150
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5212
ochrana obyvatelstva (krizové řízení)
80
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana - celkem
 
6930
 
 
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom platy
19 500
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom ostatní náklady
8 220
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom sociální a zdravotní pojištění
6 680
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom projekt Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II.) ORP Nové Město nad Metují
4 335
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti v tom rezerva na údržbu (investice) školství
3780
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti v tom rezerva na údržbu (investice) objektů města
2070
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom poč.tech., SW, internet, upgrade, WEB…
2 050
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6112
místní zastupitelstvo
1 840
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6310
poplatky bance v tom úroky z úvěru
1 400
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů (předpokládaná dotace 520 tis. Kč)
1 355
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6402
vratky nevyčerpaných dotací
685
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti v tom rezerva na příspěvky a granty města
500
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6320
pojištění majetku
450
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom dovybavení č.p. 6
200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom nákup vozidla
200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti v tom program prevence rizikového chování
150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6310
poplatky bance v tom bankovní poplatky
130
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6399
finanční operace v tom odvod DPH
130
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti v tom ostatní vč. Příspěvků
101
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti v tom členský příspěvek DSO Region Novoměstsko
99
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství
80
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa v tom vozidlo - leasing
40
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti v tom členský příspěvek Svazu měst a obcí
25
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6399
finanční operace v tom ostatní
10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6399
finanční operace v tom daň z příjmů za obec
0
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby - celkem
 
54030
 
 
Financování
8115
změna stavu prostředků na bankovních účtech
22178
Financování
převod z FRBM
130
Financování
812x
půjčka od SFžP na kanalizaci
1 272
Financování
812x
úvěr (-splátky úvěru)
-4 980
Financování celkem    
18600
       
Souhrn poznámek obsažených v textu:
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje, přebytky hospodaření minulých let a půjčka SFŽP.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 300,73 tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládaný příjem zahrnut v § 3113. Rozpočtová úprava položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle skutečných příjmů. Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních smluv (VPS).
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace mimo předpokládaných dotací na některé projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
Výdaje na akce odboru rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský rozhlas…), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Další schválené investiční akce a opravy zajišťované ORM, případně upřesněné částky u akcí již jmenovitě uvedených, budou do rozpočtu zahrnuty nebo opraveny v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 a obdobně tomu bude i u akcí zajišťovaných PNT s.r.o. a financovaných z rozpočtu města (§ 6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města).
Poz.:1)
V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
Poz.:
1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
Příspěvek na výkon státní správy činí 12 365,2 tis. Kč.
Petr Hable
starosta