NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města pro rok 2012.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2012 (tis. Kč)
       
PŘÍJMY     137 500
VÝDAJE     159 000
ROZDÍL     -21 500
FINANCOVÁNÍ     21 500
       
Příjmy:      
Rámcová skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
Daně a poplatky     87590
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     29390
Přijaté dotace     13864
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     2050
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     1660
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby     870
Splátky půjček     806
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     640
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     630
Celkem příjmy 137500
       
Detailní skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
1 2 3 4
Daně a poplatky 1211 DPH 38 500
Daně a poplatky 1121 DPPO 16 000
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti 15 800
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitostí 6 000
Daně a poplatky 1351 odvod výtěžku z provozování loterií 3700
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 2 720
Daně a poplatky 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1 600
Daně a poplatky 1113 DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1 600
Daně a poplatky 1113 DPFO dle bydliště 800
Daně a poplatky 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 400
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 245
Daně a poplatky 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 120
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 80
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 15
Daně a poplatky 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 10
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec 0
Daně a poplatky celkem 87590
       
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod. 700
Splátky půjček 2460 splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond .) 106
Splátky půjček celkem 806
       
Přijaté dotace 4112 neinvest. dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 13 864
Přijaté dotace 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 0
Přijaté dotace 4121 neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS 0
Přijaté dotace celkem 13864
       
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství 2 050
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem 2050
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2299 ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) 440
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - prodej 90
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty...) 40
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 40
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 30
Sk. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství celkem 640
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu 9 830
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů 3 800
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 3 540
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu 2 705
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - prodeje bytů 2 000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - prodej pozemků 1 650
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121) 1 470
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství v tom prodej nebytových prostor 1 265
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem pozemků 450
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ střed 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 220
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - v tom pronájem kotelen 180
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 110
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - tržby WC 90
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 75
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - pronájem kotelen 60
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 60
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem kotelen 45
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - ostatní příjmy 45
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3399 spolkový dům - pronájem kotelny 15
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem 29390
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče - komunitní plánování 625
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení - klub Mandl 545
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - pronájem budovy 335
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy - pronájem kotelny 115
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 40
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 1660
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady. 605
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - pronájem 25
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem 630
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 370
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6402 příjmy z finančního vypořádaní 350
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů a dividendy 150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem 870
       
Výdaje:      
Rámcová skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
1 2 3 4
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo     85420
Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby     47670
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     10270
Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     6660
Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana     6480
Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     2500
Celkem výdaje     159000
       
       
Detailní skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad - ostatní 1555
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad - práce celospolečenského významu vč.platů 450
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad - platy 345
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy 110
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem 2500
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují - Stavební úpravy chodníku v ul. Komenského (předpokládaná dotace 1 400 tis. Kč) 1350
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - ostatní 695
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - projekt Kanalizace Nové Město nad Metují 600
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Spy - DÚR 500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom parkoviště v ul. Komenského 450
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Vrchoviny 450
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. 1) v tom ostatní 430
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy v tom veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti 430
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - přechod pro chodce před ZŠ Krčín 350
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom cyklotrasa Vrchoviny - Spy DSP 250
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun - chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom úprava nástupního místa u přechodu v ul. Komenského 200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - ostatní 175
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu 100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - koupě kanalizace 85
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - oprava komunikace ul. Pod Lipami 80
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 75
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - údržba 75
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - silnice - dopravní značení v NM 1) 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - stavební úpravy komunikace Ve Vilách 40
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace ul. Nábřežní - PD 40
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - stavební úpravy komunikace v části ul. Družstevní - PD 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 stavební úpravy komunikace ul. Rašínova a části 28.října - PD 25
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun - chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom úpravy parkoviště Farská zahrada - PD 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - ostatní 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 6660
       
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - ostatní 8 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 3) - ostatní 6 729
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - v tom Městská knihovna - příspěvek 5 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - v tom platy 5100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - v tom ostatní náklady TS a péče o zeleň 4 780
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - projekt Digitalizace Kina 70 (předpokládaná dotace 40 tis. Kč) 4 700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění (předpokládaná dotace 3 300 tis. Kč) 4 700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek 4 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek 3 600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 3 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum a galerie - v tom příspěvek vč. nákupu sbírek 3 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba 3 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 2 335
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - dotace 6 000 tis. Kč) 2 000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 1 750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení- ostatní provoz a údržba VO 1 614
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom - MŠ Na Františku - příspěvek 1 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - v tom DDM - příspěvek 1 030
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní plán a územně-analytické podklady 1 030
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - v tom platy 1 020
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom - koupě 1/3 objektu MŠ Pod Výrovem 800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - v tom bazén - příspěvek na plavání 800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště (předpokládaná dotace 1 000 tis. Kč) 750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek 550
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - ostatní 550
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví v tom ostatní 510
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - v tom tělocvična ZŠ Komenského - PD 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - výměna školního rozhlasu 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - v tom Festival veselohry 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - platy 450
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky1) 435
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví v tom platy 410
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - v tom program regenerace - městské opevněn 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum a galerie - Muzejní informační stánek s expozicí (předpokládaná dotace 1 000 tis. Kč) 350
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - v tom vybavení zametacího vozidla 350
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 340
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury - v tom ostatní 305
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - výměna oken MŠ Vrchoviny 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - v tom program regenerace - schodiště č.p. 1225 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení- Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací automaty 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2) 280
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - v tom přívěsný nakladač 280
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení- v tom platy 240
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 3) 220
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce 210
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - příspěvek 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry - rezerva 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - stavba klubovny Spy (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč) 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - výměna oken v čp. 60 180
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům - využití sportovišť školami 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 projekt Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - v tom výmalba podloubí na Husově náměstí 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - v tom ošetření památného stromořadí v Krčíně 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek 145
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - výměna oken ZŠ Komenského - pozastávka 140
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - studie krajinného rázu 130
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury - v tom busta A. Kybal 110
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 3) - kontejnerová stání MAS (předpokládaná dotace 199 tis. Kč) 101
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer 95
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ostatní 95
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom - MŠ Rašínova 600 - výmena bojleru 80
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - v tom plán regenerace 80
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 80
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - v tom ostatní 80
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - repase vstupních dveří 75
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 75
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - II. etapa Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720 70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom ostatní 60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - městský mobiliář 60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3741 ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... 60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení- VO ul. Pod Hradbami 56
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - II. etapa Stavba 06 - DDM č.p. 588 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - aktualizace strategického plánu 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - v tom studna na Husově náměstí - pamětní deska 45
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků 40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - ostatní výdaje 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 3) - v tom kontejnerová stání (předpokládaná dotace 70) 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3725 zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - v tom ostatní 25
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom osadní výbory 20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - příspěvek do Eurofondu Euroregionu 20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj, v tom - demolice objektů v areálu kasárna ZD 20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - v tom projekt Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362 (předpokládaná dotace 730 tis. Kč) 20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - návrh protierozních opatření ve Vrchovinách 20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ostatní výdaje 15
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom - ostatní 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - ostatní 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3519 ostatní ambulantní péče 5
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo - celkem 85420
       
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy 6 300
  4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom ostatní 1 045
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy 905
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - stacionář NONA 685
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - v tom ostatní 450
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom oprava střechy 300
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - v tom výměna oken a dveří Domu s peč.službou-doplatek 168
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - v tom platy 160
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - v tom bazbariérovost DPS 70
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí v tom ostatní 53
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence 50
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině 30
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence 27
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - v tom ostatní 2
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 10270
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie v tom platy 3 050
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie v tom ostatní 1 630
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana v tom ostatní 1495
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana v tom mzdy 235
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 40
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana v tom příspěvek SDH na výročí 140 let 30
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 6480
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom platy 19 400
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom ostatní náklady 7 910
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom sociální a zdravotní pojištění 6 640
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom výpoč. tech., SW, internet, upgrade, WEB. 1 900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 1 860
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -v tom rezerva na údržbu (investice) objektů města 1 700
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -v tom rezerva na údržbu (investice) školství 1 600
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance v tom úroky z úvěru 1 250
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná dotace 500 tis. Kč) 1 200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 795
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -v tom rezerva na příspěvky a granty města 520
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 390
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom SW na e-aukce 300
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom dovybavení č.p. 6 250
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom nákup vozidla 250
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů 230
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom rekonstrukce kanceláří OVV 200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -v tom program prevence rizikového chování 150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace v tom odvod DPH 140
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance v tom bankovní poplatky 130
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -v tom audit a daňové poradenství 130
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom vizuální styl města 120
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom zaclonění kanceláří 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom využití suterénu v čp. 6 - PD 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -v tom členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 99
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom úprava vstupních dveří 80
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom úpravy garáží 80
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -v tom ostatní vč. příspěvků 71
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom vozidlo - leasing 40
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -v tom členský příspěvek Svazu měst a obcí 25
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace v tom ostatní 10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace v tom daň z příjmů za obec 0
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby - celkem 47670
       
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 26714
Financování 812x půjčka od SFŽP -234
Financování 812x úvěr (-splátky úvěru) -4 980
Financování celkem 21500
       
       
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 942,4 tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládaný příjem zahrnut v § 3113. Rozpočtová úprava položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle skutečných příjmů. Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních smluv (VPS).
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
Poznámka k výdajům:
Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy nebo investiční akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.
Poznámky ke skupině výdajů 2:
Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
Poznámky ke skupině výdajů 3:
Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
Poznámka ke skupině výdajů 6
Příspěvek na výkon státní správy činí 12 073,2 tis. Kč.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
Petr Hable, starosta
Poznámka redakce Novoměstského kurýra":
Takto označené položky ve výdajích jsou uvedeny jako "ostatní" tj. v rozpočtu nejsou blíže specifikovány. Protože jde o nezanedbatelnou výši, (vybrány ty nad 50 tis. Kč), zasloužily by si specifikovat přesněji, co obsahují.