NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města pro rok 2013.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2013
       
PŘÍJMY (Kč)     136700000
VÝDAJE (Kč)     149300000
ROZDÍL (Kč)     -12600000
FINANCOVÁNÍ (Kč)     12600000
       
Příjmy celkem (tis. Kč)     136700
Rámcová skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
Daně a poplatky     95820
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     23420
Přijaté dotace     12066
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     1980
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby<     890
Splátky půjček     784
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     750
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     620
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     370
       
Detailní skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
1 2 3 4
Daně a poplatky celkem     95820
Daně a poplatky 1211 DPH 40000
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti 19800
Daně a poplatky 1121 DPPO 19000
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitostí 6350
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 2600
Daně a poplatky 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2150
Daně a poplatky 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 2000
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1750
Daně a poplatky 1112 DPFO dle bydliště 1000
Daně a poplatky 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 350
Daně a poplatky 1351 odvod z loterií a podobných her 320
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 245
Daně a poplatky 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 100
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 70
Daně a poplatky 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 55
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 20
Daně a poplatky 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 10
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec 0
       
Splátky půjček celkem     784
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 751
Splátky půjček 2460 splátky půjček od obyvatelstva 33
       
Přijaté dotace celkem     12066
Přijaté dotace 4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 12066
Přijaté dotace 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0
Přijaté dotace 4xxx neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0
       
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     1980
zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1980
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem     750
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2299 ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) 430
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 silniční doprava (pronájem) 150
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - prodej 90
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty...) 40
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 30
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 10
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem     23420
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářstvív tom pronájmy bytového fondu 10000
služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 3580
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářstvív tomslužby spojené s pronájmem bytů 3370
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu 2365
služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1500
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby v tom prodej pozemků 750
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství v tom služby spojené s pronájmem nebytových prostor 510
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby v tom pronájem pozemků 400
služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 280
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 140
služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 120
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby v tom tržby WC 90
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 85
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby v tom ostatní příjmy 80
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 60
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby v tom pronájem kotelen 50
služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 20
služby pro obyvatelstvo 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 20
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem     370
sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - pronájem budovy 335
sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 35
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     620
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty. 595
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - pronájem 25
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem     890
všeobecná veřejná správa služby 6402 příjmy z finančního vypořádaní 430
všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 330
všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů a dividendy 130
       
       
Výdaje celkem (tis. Kč)     149300
Rámcová skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     81440
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby     45230
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     8700
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     7200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     4250
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     2480
       
Detailní skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek)
1 2 3 4
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     2480
zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 1545
zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad práce celospolečenského významu vč. platů 450
zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad v tom platy 345
zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 100
zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem     4250
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - ostatní, (v rozpočtu nespecifikováno) 584
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 408
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace Spy - DÚR 400
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice oprava propustku Vrchoviny 300
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem 300
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizační přípojka k č.p. 60 (Vrchoviny) 300
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti 290
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 1) dopravní značení v NM 270
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 185
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" 180
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál. poz. komun. - cyklotrasa Vrchoviny-Spy DSP (Náchodská ul.) 150
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 102
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál. poz. komun. - chodník v ul. Družstevní 100
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu v tom ukazatel rychlosti Vrchoviny 80
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - v tom příspěvky a členské poplatky 75
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva 70
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace v tom údržba 65
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice projekt "Za krásami a historií Českého Betléma, Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" 50
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál. poz. komun-chodníky, cyklostezky, parkov. 1) v tom chodník v ul. Malecí u čp. 2150 50
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. -úpravy parkoviště pod městským úřadem 50
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice přechod pro chodce před ZŠ Krčín - pozastávka 46
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - parkoviště v ul. Komenského - pozastávka 42
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice stavební úpravy komunikace Ve Vilách 40
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 30
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace Vrchoviny 25
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 20
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr. značení 1a) 20
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozupříspěvek dopravní hřiště Náchod 18
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem     81440
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství -ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 7548
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 6665
služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují -II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 (předpokládaná dotace 1200 tis. Kč) 6600
služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - příspěvek v tom Městská knihovna - příspěvek 5100
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy 5100
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4690
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek 4500
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost -příspěvky - provoz a údržba 4000
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek 3900
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 3800
služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum, galerie a infocentrum 3400
služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 2530
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1910
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1500
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů - projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města - podzemní kontejnery (předpokládaná dotace 750 tis. Kč) 1350
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek 1200
služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody 4) v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění (předpokládaná dotace 6 800 tis. Kč) 1200
služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek 1100
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) 5) v tom platy 1060
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) 5) 960
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání 900
služby pro obyvatelstvo 3313 kino - v tom Festival veselohry 600
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - ostatní (v rozpočtu nespecifikovaného) 570
služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed 560
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství -výměna oken u bytového domu čp. 352 - 355 520
služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky (oprava hřbitovní zdi) 1b) 500
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy v tom tělocvična ZŠ Komenského - DSP 450
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 435
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj v tom platy 430
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví v tom platy 410
služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola -výměna kotle v čp. 1238 360
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - věž Zázvorka výměna střešní krytiny (předpokládaná dotace 350 tis. Kč) 350
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - městský dům 1226 -obnova vnějších dřevěných prvků (předpokládaná dotace 350 tis. Kč) 350
služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 340
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek SK NM na opravu tribuny 325
služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 320
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací režim 300
služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - příspěvek,-v tom základní umělecká škola - příspěvek 280
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu 2) 260
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - městský dům 1226 -odstranění stat.poruch měst. opevnění (předpokládaná dotace 250 tis. Kč) 250
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - masné krámy - obnova výplní otvorů a fasádního nátěru (předpokládaná dotace 250 tis. Kč) 250
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení v tom platy 240
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce 230
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - aktualizace regulačního plánu MPR 210
služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní plán a územně-analytické podklady 205
služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry - rezerva 200
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - šatlava - obnova výplní, nátěrů (předpokládaná dotace 200 tis. Kč) 200
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - aktualizace strategického plánu a studie parkování (předpokládaná dotace 750 tis. Kč) 200
služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 3) 200
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - osobní vozidlo pro TS 200
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami 170
služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 170
služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště 150
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 3) v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní 150
služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 140
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - vlek na váleček 140
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost -ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer 130
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ostatní 105
služby pro obyvatelstvo 3313 kino - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují -II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720 100
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -městský mobiliář 100
služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 100
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky 1) - v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek 90
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - výmena bojleru 80
služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola -oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238 80
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - oprava hradební zdi pod MMUZ - PD 80
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek KČT NM na opravy lávek 80
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - zábradlí u ZŠ Komenského 80
služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 75
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - pasport zeleně 70
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 50
služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků 50
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - orientační značení 50
služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - v tom propustek Krčín - hydrotechnický výpočet 40
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - obrazec na tělocvičnu 35
služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - revitalizace zahrady Městské knihovny 35
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - zadní vrátka u hřbitova v Krčíně 35
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - výměna školního rozhlasu PD 30
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - rekonstrukce záchodů ve ŠD 30
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - výmalba průjezdu Na Zadomí 30
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO ul. Kosařova - PD 30
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ostatní výdaje 25
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - výmalba podloubí na Husově náměstí 25
služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody - ostatní (v rozpočtu nespecifikovaného) 25
služby pro obyvatelstvo 3799 ostatní ekologické záležitosti - PD na založení prvku územního systému ekologické stability 25
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - výměna oken v čp. 60 - pozastávka 22
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadní výbory 20
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -příspěvek do Eurofondu Euroregionu 20
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 10
služby pro obyvatelstvo 3519 ostatní ambulantní péče 5
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -stavba klubovny Spy (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč) 0
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů - kontejnerová stání MAS (předpokládaná dotace 199 tis. Kč) 0
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem     8700
sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská sluţba, domovy pro seniory.) 6200
sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - stacionář NONA 685
sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom platy 670
sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 620
sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba v tom bezbariérovost DPS 250
sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 80
sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování 60
sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 53
sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině 30
sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence 27
sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory 10
sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 10
sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem     7200
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie v tom platy 3110
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 1590
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 1570
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - kamerový monitorovací systém 450
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana v tom platy 260
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - automobilový žebřík 180
bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 40
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby celkem     45230
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa v tom platy 19400
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - ostatní náklady (v rozpočtu nespecifikováno) 7150
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 6620
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB. 1850
všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 1835
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na údržbu (investice) objektů města 1700
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na údržbu (investice) školství 1450
všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance v tom úroky z úvěru 1000
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná dotace 500 tis. Kč) 990
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - odvod DPH 570
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na příspěvky a granty města 520
všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 360
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - dovybavení č.p. 6 350
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - nákup vozidla 250
všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě 185
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - program prevence rizikového chování 150
všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 140
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - ostatní vč. příspěvků 137
všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance -bankovní poplatky 120
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství 110
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - využití suterénu v čp. 6 - PD 100
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 98
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - zaclonění kanceláří 50
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - vozidlo - leasing 40
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí 25
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - příspěvek MAS Pohoda Venkova 20
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) 10
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace v tom daň z příjmů za obec 0
       
Financování     12600
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 17 814
Financování 812x úvěr (-splátky úvěru) -4 980
Financování 812x splátka půjčky SFŽP -234
       
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 003 tis. Kč.
Pozn.: Částky uváděné(sloupec 4) jsou v tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městskýrozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje naplánované opravy nebo investiční akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v §6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.
Pozn.:
1a) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
Pozn.:
1b) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
Pozn. Novoměstského kurýra:
Červeně označené položky ve výdajích jsou uvedeny v rozpočtu jako "ostatní" nebo vůbec (rozdíl mezi uvedenými položkami s označením "v tom" a celkovou částkou příslušné položky - v rozpočtu nejsou blíže specifikovány. Protože jde o nezanedbatelnou výši, (vybrány ty nad 50 tis. Kč), zasloužily by si specifikovat přesněji, co obsahují. To co je červeně označeno dělá dohromady zhruba 16 mil. Kč, což je více než 10% rozpočtovaných výdajů. To si zaslouží sdělit, za co to je.


Originál rozpočtu najdete na:

Rozpočty města Nové Město nad Metují