NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2015.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
PŘÍJMY (Kč) 147700
VÝDAJE (Kč) 171400
ROZDÍL (Kč) -23700
FINANCOVÁNÍ (Kč) 23700

Příjmy celkem (tis. Kč), rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) 147700
Daně a poplatky 105550
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 25500
Přijaté dotace 12061
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1900
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 1050
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 565
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 560
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 280
Splátky půjček 234
1 2 3 4
Daně a poplatky (tis. Kč.)     105550
Daně a poplatky 1211 DPH 45000
Daně a poplatky 1121 DPPO 21500
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti 21000
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitých věcí 6150
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 2800
Daně a poplatky 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2450
Daně a poplatky 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 2300
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1750
Daně a poplatky 1112 DPFO dle bydliště 1500
Daně a poplatky 1351 odvod z loterií a podobných her 350
Daně a poplatky 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 300
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 230
Daně a poplatky 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 120
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 60
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 40
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec 0
       
Splátky půjček     234
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 234
       
Přijaté dotace     12061
Přijaté dotace 4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 12 061
Přijaté dotace 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0
Přijaté dotace 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 0
       
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     1900
zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1900
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     565
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) 280
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 silniční doprava 210
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - pronájem 35
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 20
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty...) 10
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 10
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     25500
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hosp. v tom pronájmy bytového fondu 10 240
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hosp. služby spojené s pronájmem bytů 3 880
služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 3 520
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hosp.v tom pronájem nebytového fondu 2 600
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby prodej pozemků 2 000
služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 600
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby pronájem pozemků 410
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hosp. služby spojené s pronájmem nebytových prostor 360
služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 240
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 150
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby ostatní příjmy 105
služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 90
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 80
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby v tom tržby WC 80
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 60
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby pronájem kotelen 35
služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 30
služby pro obyvatelstvo 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 20
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     1050
sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení - Kub Mandl 675
sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - pronájem budovy 350
sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 25
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     560
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty. 440
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochr. v tom přijaté náhr. za výjezd jednotky 100
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana pronájem . 20
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby     280
všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 210
všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů a dividendy 30
všeobecná veřejná správa služby 6402 příjmy z finančního vypořádaní 40Výdaje celkem (tis. Kč), rámcová skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek) 171400
Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo 81220
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 47485
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 18660
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 14120
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 7430
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 2485
1 2 3 4
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     2485
zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - nerozepsáno 1525
zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů práce celospol. významu vč.platů 450
zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů v tom platy 370
zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 100
zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     18660
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál.poz.komun - cyklostezka v ul. Náchodská (předpoklad dotace) 9 750
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál.poz.komun - chodník v ul. Na Táboře - realizace 2 500
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VaKu Náchod 1 200
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice stavební úpravy komunikace v ul. Náchodská (spoluúčast) 1 000
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami 800
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - nerozepsáno 510
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - nerozepsáno 485
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Spy - DÚR 220
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy- veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti 210
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - nerozepsáno 195
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - nerozepsáno 142
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice zjednosměrnění ulic (PD + realizace I. etapy) - opatření koncepce dopravy 120
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizce vč. VO 120
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - v tom údržba 120
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch novoměstská naučná stezka 100
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice nový stavební úpravy ul. Chlístovská - PD 100
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - výměna obrubníků v Johnově ul. 100
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - cyklostezka ul. K Sirkárně - PD 100
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - parkoviště ul. Družstevní - opatření koncepce dopravy (pozastávka) 90
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - parkoviště v ul. Havlíčkova (u restaurace U Trunečků a prodejny potravin) - PD 90
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - řešení bezbariérovosti v NMnM - PD 70
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky 65
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice úprava ul. V Zahradách - obousměrný provoz cyklistů 55
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice dopravní značení 50
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD 50
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - měřič rychlosti v ul. Náchodská 50
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - v tom platy 40
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun - chodník ve Vrchovinách podél I/14 - úpravy PD 40
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) 40
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - půjčka na domovní ČOV pro čp. 1033 v ul. Na Táboře 35
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" 30
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací režim, zatékání 30
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy- v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva 30
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 30
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost 25
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - nerozepsáno 20
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 20
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - v tom příspěvek dopravní hřiště Náchod 18
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice ul. Bratří Čapků - řešení parkovacích zálivů-PD 10
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     81220
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) 8100
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) 6 640
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - v tom platy 5 200
služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna- v tom Městská knihovna - příspěvek 4 900
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek 4 467
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4 380
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba 4 200
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek 3 830
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 3 500
služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum, galerie a infocentrum 3 390
služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 2 540
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno) (předpokládaná dotace) 2 200
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1 750
služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - v tom projekt Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění vč. vratky nedočerpané dotace KHK (předpokládaná dotace 3 600 tis. Kč) 1 530
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 1 500
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1 470
služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - v tom odstranění poruch skalní stěny U Zázvorky - II. etapa 1 200
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek 1 190
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - v tom platy 1 150
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - v tom bazén - příspěvek na plavání 1 141
služby pro obyvatelstvo 3421 v tom DDM - příspěvek 1 090
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení TS (příkopová travní sekačka, užitkový automobil valník, sekačka) 1 020
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - rekonstrukce WC a umýváren 960
služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry 800
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek (předpokládaná dotace) 690
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí2) 650
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova sklepních prostorů (předpokládaná dotace) 600
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek 550
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nerozepsáno 525
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - v tom ZŠ Komenského - modernizace topných rozvodů včetně měření a regulace 500
služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní plán a územní studie 500
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní - PD a realizace 500
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení II. etapa 480
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD 480
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - městské opevnění JV (předpokládaná dotace) 450
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO Sepský most - realizace 450
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - v tom platy 450
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - v tom platy 435
služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky (oprava vojenských hrobů, hřbitovní zdi...) 1) 430
služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 410
služby pro obyvatelstvo 3421 dětská hřiště 400
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - nerozepsáno 400
služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed 390
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - v tom platy 370
služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 310
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - v tom partnerská spolupráce vč. rezervy na společné akce 300
služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - příspěvek 270
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem 250
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova - PD a realizace 210
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - koncepční řešení zahrady u ZŠ Malecí, MŠ Rašínova, MŠ Na Františku, MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, DDM a Domu hasičů - PD a realizace I. etapy 200
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami 170
služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů3) 170
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář 150
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - aktualizace regulačního plánu MPR 130
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer 125
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - dokončení výměny oken u MŠ Krčín 120
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ostatní 104
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - zateplení bytového domu čp. 44 - 47 - PD 100
služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 100
služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - čištění skal vč. studny 85
služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 80
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - sanace hradební zdi Muzeum (předpokládaná dotace 65 tis. Kč) 75
služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 65
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) 60
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno 55
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek Sportovnímu klubu - údržba areálu 50
služby pro obyvatelstvo 3421 ostatní vč. příspěvků 50
služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna- revitalizace zahrady u Městské knihovny - PD 40
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - orientační značení 40
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje (předpokládaná dotace) 30
služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - nedrozepsáno 25
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ostatní výdaje 23
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - osadní výbory 15
služby pro obyvatelstvo 3421 příspěvek MC Na Zámečku 10
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     7430
sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) 5 000
sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - stacionář NONA 675
sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - nerozepsáno 530
sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - v tom platy 520
sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory- v tom Oáza - klimatizace dvorany 310
sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče 100
sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - nerozepsáno 93
sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 80
sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - nerozepsáno 50
sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - v tom systém včasné intervence 27
sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování 20
sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory - nerozepsáno 10
sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 10
sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     14120
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - nákup vozidla JSDH 6 000
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - v tom platy 3 250
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - nerozepsáno 1 750
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - nerozepsáno 1620
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém (předpokládaná dotace) 670
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - Dům hasičů - odvodnění nájezdu a odstranění zatékání 450
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - v tom platy 300
bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 40
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - příspěvek SDH 40
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby     47485
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - v tom platy 20 500
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 6 980
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - ostatní náklady 6 940
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) objektů města 2 500
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - výpočetní tech.,SW,internet,upgrade,WEB. 2 330
všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 2 150
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) školství 1 650
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje 890
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - odvod DPH 700
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - nové vozidlo 600
všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance - v tom úroky z úvěru 500
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na příspěvky a granty města 500
všeobecná veřejná správa a služby 6171 dovybavení č.p. 6 300
všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 270
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - program prevence rizikového chování 150
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti -ostatní vč. příspěvků 113
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - v tom audit a daňové poradenství 110
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 97
všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance - bankovní poplatky 90
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - příspěvek MAS Pohoda venkova 50
všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 30
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí 25
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - nerozepsáno 10
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - v tom daň z příjmů za obec 0
       
Financování     23700
  8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 28 914
  812x úvěr (-splátky úvěru) -4 980
  812x splátka půjčky SFŽP -234

Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření minulých let.
Vpříjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 058 tis. Kč.
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v §6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu vpředpokládané výši. Vpřípadě, že provedené prácebudou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejnéosvětlení, městskýrozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf vprůběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v §6409 - údržba školství a objektů města, §3612 a 3613 bytový a nebytový fond města. Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřenímis chválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).
Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
Poz.:1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z nabytí nemovitých věcí budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
Příspěvek na výkon státní správy činí 12 061 tis. Kč.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na příspěvky a granty a údržbyškolství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
 
 
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemnědo 23.2.2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Projednáno v RM dne 9. 2. 2015
Schváleno v ZM dne 26. 2. 2015
Vyvěšeno od 10. 2. 2015 do 26. 2. 2015
 
 
Zpracoval: J.Kunte
 
Petr Hable
starosta.