NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2017.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2017.
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4) jsou v tis. Kč.
 
PŘÍJMY 165300
VÝDAJE 190000
ROZDÍL -24700
FINANCOVÁNÍ 24700
 
Příjmy celkem 165300
1 2 3 4
Daně a poplatky 120793
Daně a poplatky 1211 DPH 52193
Daně a poplatky 1121 DPPO 26500
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti 24500
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitých věcí 6150
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 3050
Daně a poplatky 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2500
Daně a poplatky 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 2350
Daně a poplatky   DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 2100
Daně a poplatky 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 600
Daně a poplatky 1351 odvod z loterií a podobných her 450
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 230
Daně a poplatky 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 100
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 40
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 30
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec 0
       
Splátky půjček 395
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec. prospěšných subjektů a pod. 232
Splátky půjček 2412 splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů 153
Splátky půjček 2460 splátky půjček od obyvatelstva 10
       
Přijaté dotace 13607
Přijaté dotace 4112 neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 13607
Přijaté dotace 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0
Přijaté dotace 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 0
       
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1815
Zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1815
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1820
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...) 1010
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2299 ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) 450
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 silniční doprava 210
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví (pokuty.) 50
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch 40
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - pronájem 30
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 23560
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství 10 350
Služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 3510
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů 3350
Služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství 2450
Služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1300
Služby pro obyvatelstvo 3639 prodej pozemků 1000
Služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor 500
Služby pro obyvatelstvo 3639 pronájem pozemků 310
Služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 250
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby tržby WC 100
Služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 90
Služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 90
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 80
Služby pro obyvatelstvo 3639 ostatní příjmy 50
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 50
Služby pro obyvatelstvo 3639 pronájem kotelen 40
Služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 30
Služby pro obyvatelstvo 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 2325
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4344 sociální rehabilitace 1285
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče - komunitní plánování 580
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - pronájem budovy 350
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny . 110
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 760
Bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty. 650
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana 90
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky pronájem . 20
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 225
Všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 225
Všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů a dividendy 0
Všeobecná veřejná správa služby 6402 příjmy z finančního vypořádaní 0
       
Výdaje celkem 190000
1 2 3 4
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 2355
Zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - nerozvedeno 1505
Zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - práce celospolečenského významu vč. platů 450
Zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - platy 310
Zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 50
Zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 20705
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší 3000
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - PD, realizace 2750
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - PD, 2000
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - cyklostezka most Amman - Vrchoviny - DSP + realizace (předpokládaná dotace 3 000 tis. Kč) 1820
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod 1500
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníků v ul. Johnova 1200
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové - PD, realizace 1050
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD 1000
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (křižovatka s ul. Rašínova - ul. Malecí) 970
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD 650
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - nerozepsáno 581
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - novoměstská naučná stezka 500
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - nerozepsáno 500
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - platy 450
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - realizace chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub - vlakové nádraží) - PD 300
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - nerozvedeno 282
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti 210
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch -  obůrka Klopotov 200
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní) 200
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - autobusový přístřešek na zastávce ul. Halínská 200
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - místo pro přecházení na I/14 u Benziny vč. připojovacího chodníku na Kaštánky - PD 150
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - nerozepsáno 142
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - dopravní značení 120
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - parkovací místa na sídlišti Luštinec - PD 120
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.Jaroše - PD 100
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD 100
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - údržba 95
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace v ul. Železova louka - PD 80
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.) - pozastávka 75
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch -  příspěvky a členské poplatky 68
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD 60
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - chodníky a zastávky v ul. Halínská - vynětí z lesního pozemku 40
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - Husovo náměstí řešení zatékání 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod. toků  j.n. - havárie a rozbory 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost 25
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - nerozepsáno 20
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení 20
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje (pozastávka) 19
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - dar dopravní hřiště Náchod 18
       
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 97395
  3612 bytové hospodářství - zateplení bytového domu čp. 44 - 47 11500
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) - nerozepsáno 9090
Služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů - nerozepsáno 6350
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 5700
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny 5000
Služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - příspěvek 4900
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvky -    provoz a údržba 4800
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4620
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek 4442
Služby pro obyvatelstvo 3113 ZŠ Malecí    - příspěvek 3812
Služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum, galerie a infocentrum 3580
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 3497
Služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 2600
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení TS (2 komunální vozidla) 2300
Služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody - Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 3 400 tis. Kč) 2000
Služby pro obyvatelstvo 3631 ostatní provoz a údržba VO 1645
Služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1487
Služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) 1300
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - platy 1210
Služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek 1207
Služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek 1082
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání 978
Služby pro obyvatelstvo 3313 kino - multifunkční objekt kina 70 - PD 875
Služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry 800
Služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště Krčín 650
Služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - obnova zdiva hradební věže Zázvorka 615
Služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - městské opevnění JV III. etapa 610
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nerozepsáno 610
Služby pro obyvatelstvo 3631 energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní (předpokládaná dotace 900 tis. Kč) 600
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) 600
Služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - příspěvky na obnovu památek 500
Služby pro obyvatelstvo 3635 územní studie veřejných prostranství 500
Služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - nerozepsáno 480
  3632 pohřebnictví - platy 470
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - platy 460
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor 450
Služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed 390
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba 350
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna 350
Služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 350
Služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky - oprava objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města 300
Služby pro obyvatelstvo 3631 VO v ul. Pod Strážnicí 300
Služby pro obyvatelstvo 3635 územní studie krajiny 300
Služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - příspěvek 267
Služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 255
Služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - v tom platy 250
Služby pro obyvatelstvo 3635 územní plán a územní studie 250
Služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 210
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem 200
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář 200
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - park Březinky - DPS 200
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami 180
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - koncepce řešení zahrady u ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ Komenského 120
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer 120
Služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - aktualizace plánu - program regenerace 100
Služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky - oprava střechy kapličky ve Spech 100
Služby pro obyvatelstvo 3635 v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 100
Služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky - partnerská spolupráce 95
Služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření (čištění skal a studny) 95
Služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů - pilotní projekt Chytrý svoz odpadů 80
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) 80
Služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků 71
Služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - opěrná zídka s rampou za čp. 30 65
Služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 65
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ostatní 62
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - chlapecké WC vč. úklidové místnosti v I. NP - PD 60
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP - PD 60
Služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno 60
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy 60
Služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 50
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar Sportovnímu klubu - údržba areálu 50
Služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - aktualizace regulačního plánu MPR 45
Služby pro obyvatelstvo 3633 inženýrské sítě - technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a TGM - PD 45
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - orientační značení 40
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ostatní výdaje 29
Služby pro obyvatelstvo 3631 VO v ul. Kasárenská (pozastávka) 25
Služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody - nerozepsáno 25
Služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky - osadní výbory 15
Služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - nerozepsáno 6
       
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 12060
Sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) 7155
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory - Oáza - rekonstrukce střechy 1590
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - platy 1000
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - nerozepsáno 740
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - stacionář NONA 675
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - nerozepsáno 400
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - platy 200
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - pěstounská péče 108
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 80
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - nerozepsáno 52
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - systém včasné intervence 28
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 15
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory - nerozepsáno 10
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - nerozepsáno 2
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 7875
Bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - platy 3510
Bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - nerozepsáno 1940
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana 1710
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - platy 380
Bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - rozšíření městského kamerového systému 260
Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 75
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 49610
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - platy 21700
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 7380
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - ostatní náklady 6700
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - výpočetní tech.,SW,internet,upgrade,WEB. 3370
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) školství 2720
Všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 2200
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) objektů města 2080
Všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - odvod DPH 700
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - nové vozidlo 600
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města 500
Všeobecná veřejná správa a služby 6310 výdaje z finančních operací - úroky z úvěru 305
Všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 280
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje 210
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - dovybavení čp. 6 150
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - program prevence rizikového chování 150
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - audit a daňové poradenství 110
Všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 100
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 96
Všeobecná veřejná správa a služby 6310 výdaje z finančních operací - bankovní poplatky 80
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží 80
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek MAS Pohoda venkova 35
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - ostatní vč. příspěvků 29
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí 25
Všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - nerozepsáno 10
Všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - daň z příjmů za obec 0
       
Financování 24700
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 29914
Financování 812x úvěr (-splátky úvěru) -4980
Financování 812x splátka půjčky SFŽP -234
       
Na úhradu salda rozpočtu budou použity přebytky hospodaření minulých let.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 125 tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
Výdaje na akce Oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy.
Výdaje naplánované opravy a další akce zajišťované Oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409-údržba školství a objektů města, §3612 a 3613 bytový anebytový fond města. Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).
U akcí cyklostezka most Vrchoviny realizace,stará ekologická zátěž Elton a energetické úspory VO ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen.
Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.
Poznámka:
V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.

V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
Výdaje za nákup pozemků budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
Příspěvek na výkon státní správy činí 13 607,3 tis. Kč.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na dary a dotace a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
Projednáno v RM dne 21.11.2016. Schváleno v ZM dne 15.12.2016
Petr Hable, starosta
 
Převzato z www stránek města. Bez záruky.