NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2018.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)

Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2018.
(Převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4) jsou v tis. Kč.
 
 
1 4
PŘÍJMY 183200
VÝDAJE 222700
ROZDÍL -39500
FINANCOVÁNÍ 39500
 
Na úhradu salda rozpočtu budou použity přebytky hospodaření minulých let.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 270 tis. Kč.
 
Příjmy celkem 183200
1 2 3 4
Daně a poplatky 137755
Daně a poplatky 1211 DPH 63 000
Daně a poplatky 1111 DPFO placená plátci 28555
Daně a poplatky 1121 DPPO 27 400
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitých věcí 6 300
Daně a poplatky 1381 daň z hazardních her 3 600
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 2 920
Daně a poplatky 1113 DPFO vybíraná srážkou 2 500
Daně a poplatky 1111 DPFO placená plátci dle sídla zaměstnavatele 2300
Daně a poplatky 1112 DPFO placená poplatníky 800
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 230
Daně a poplatky 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 80
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 40
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 30
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec 0
 
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
 
Splátky půjček 845
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec. prospěšných subjektů a pod. 683
Splátky půjček 2412 splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů 153
Splátky půjček 2460 splátky půjček od obyvatelstva 9
 
Přijaté dotace 14145
Přijaté dotace 4112 neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 14145
Přijaté dotace 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0
Přijaté dotace 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 0
 
Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku. Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
 
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1850
Zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1850
 
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2090
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...) 1210
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2299 ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) 510
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 silniční doprava 220
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - pronájem 60
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty.) 50
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 40
 
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     22710
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu 10350
Služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 3650
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů 3350
Služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu 2140
Služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1350
Služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství - služby spojené s pronájmem nebytových prostor 500
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem pozemků 350
Služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 260
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - ostatní příjmy 230
Služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 90
Služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 90
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 80
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - tržby WC 80
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - prodej pozemků 50
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 50
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem kotelen 40
Služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 30
Služby pro obyvatelstvo 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 20
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství-nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství-nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - nerozepsáno 0
 
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 2325
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4344 sociální rehabilitace 1285
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče - komunitní plánování 580
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - pronájem budovy 350
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny . 110
 
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 740
Bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty. 650
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky 70
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - pronájem . 20
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - nerozepsáno 0
 
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 740
Všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů a dividendy 500
Všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 240
Všeobecná veřejná správa služby 6402 příjmy z finančního vypořádaní 0
 
 
1 2 3 4
Výdaje celkem 222700
 
Výdaje na akce Oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy.
Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované Oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města. Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).
U akcí stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje, Cykloregion Vlastimila Moravce - Železova louka - realizace, Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská - realizace I.  etapy a stará ekologická zátěž Elton je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města.
Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen.
Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.

 
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 2380
Zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - nerozepsáno 1500
Zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - práce celospolečenského významu vč.platů 450
Zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - platy 350
Zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 40
Zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
 
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 38430
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace 10300
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR, kanalizace a chrániček 4700
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje (předpokládaná dotace 3 000 tis. Kč) 3120
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - realizace 2750
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - realizace 2500
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - Johnova ul. - oprava 2000
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Vrchoviny (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod 1500
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaKu Náchod 1200
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace (předpokládaná dotace 4 000 tis. Kč) 1000
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - parkovací automaty v ul. TGM 2 ks a ul. Nerudova 1 ks 900
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Březinky - půjčka VaKu Náchod 800
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. etapy (předpokládaná dotace 2 400 tis. Kč) 600
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové - (pozastávka a nová výsadba) 560
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - nerozepsáno 500
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská 490
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nerozepsáno 410
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD 400
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - cykloregion V. Moravce - úpravy komunikací ul. Chlístovská a ul. Železova louka - DSP/DPS 350
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - platy 300
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - cyklostezka lesem Obora - DSP 300
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách 300
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova 300
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - nerozepsáno 273
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2341 vodní díla - vodní nádrže Vrchoviny a Spy - PD 260
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - naučná stezka Klopotov 250
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS 250
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - II. etapa - PD 250
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníků v ul. Johnova (pozastávka) 210
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - autobusový přístřešek na zastávce ul. Halínská 200
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2292 dopravní obslužnost 180
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - nerozepsáno 142
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (křižovatka s ul. Rašínova - ul. Malecí) 135
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2341 vodní díla - rybník Hradiště - PD 130
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - dopravní značení 100
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD 100
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR 100
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - údržba 95
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - parkovací stání ve vnitrobloku domů Klosova a Sokolská - PD 70
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 67
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Vrchoviny (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - vynětí zemědělského pozemku 50
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2341 vodní díla - nerozepsáno 50
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - chodníky a zastávky v ul. Halínská - vynětí z lesního pozemku 40
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - Husovo náměstí - řešení zatékání 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vodních toků - havárie a rozbory 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - chodník v ul. TGM podél Lupusu (pozastávka) 25
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost 25
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - nerozepsáno 20
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 20
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - dar dopravní hřiště Náchod 18
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - nerozepsáno 0
 
Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
 
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 104435
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - základní školy - ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny 19000
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - nerozepsáno 7937
Služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) 6730
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 6300
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba 6000
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4950
Služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - příspěvek 4900
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek 4342
Služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek 3980
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek 3806
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 3400
Služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 3070
Služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní studie veřejných prostranství 3000
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení TS (autonosič na kontejnery vč. 2 kontejnerů) 2200
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor (předfinancování 16 290 tis. Kč) 1910
Služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1610
Služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1500
Služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 1420
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) - platy 1320
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - rozvod teplovodů 1250
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (předfinancování 10 270 tis. Kč) 1230
Služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek 1210
Služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek 1090
Služby pro obyvatelstvo 3739 Stará ekologická zátěž Elton (část předpokládané dotace 300 tis. Kč) 1050
Služby pro obyvatelstvo 3313 Festival veselohry 1000
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání 950
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nerozepsáno 840
Služby pro obyvatelstvo 3313 multifunkční objekt kina 70 800
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) 2) 600
Služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - platy 530
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - platy 500
Služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - nerozepsáno 485
Služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - nerozepsáno 450
Služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed 345
Služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 340
Služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky - Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města 300
Služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas - přeložení MR v ul. Na Strážnici a Nahořanská 300
Služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní plán a územní studie 290
Služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - platy 280
Služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření (čištění skal a studny) 270
Služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - příspěvek 267
Služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 255
Služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO v ul. Nerudova 250
Služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů3) 200
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) 200
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami 180
Služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - program regenerace - příspěvky na obnovu památek 150
Služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - partnerská spolupráce 125
Služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní studie krajiny 125
Služby pro obyvatelstvo 3633 inženýrské sítě - technická infrastruktura 120
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben (předfinancování 1 900 tis. Kč) 100
Služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 100
Služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky - oprava místních památek (obnova kaple ve Spech, pamětní deska legionářům) 85
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy 80
Služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno 75
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer 70
Služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků 70
Služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 65
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ostatní 60
Služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas - nerozepsáno 50
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar Sportovnímu klubu - údržba areálu 50
Služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště 50
Služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO a MR v ul. Nábřežní III. etapa 50
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář 50
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ostatní výdaje 30
Služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - orientační značení 30
Služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - nerozepsáno 25
Služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - osadní výbory 15
Služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) - zateplení bytového domu čp. 44 - 47 13
Služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - nerozepsáno 10
Služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3313 kino - nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky 1) - nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - nerozepsáno 0
Služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - nerozepsáno 0
 
Pozn.:
1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
6) Předfinancování realizace akcí uvedených v § 3113 - ZŠ Komenského - odborné učebny, ZŠ Krčín - odborné učebny a ZŠ Malecí - rekonstrukce učeben bude zajištěno úvěrem. Po jeho sjednání a odsouhlasení ZM bude rozpočet akcí navýšen na celkovou částku realizace. Úvěr bude splácen z poskytnutých splátek dotací na konci r. 2018 a v průběhu r. 2019.
 
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 14375
Sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) 9800
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - platy 1350
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - nerozepsáno 910
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - stacionář NONA 675
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - nerozepsáno 520
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 projekt Preventivní síť pro děti a rodiny ohrožené sociálním vyloučením 405
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - platy 280
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory - Oáza - rekonstrukce střechy (pozastávka) 135
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - pěstounská péče 108
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí 80
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 75
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 15
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 10
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory - nerozepsáno 10
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - nerozepsáno 2
 
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 9075
Bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - platy 4100
Bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - nerozepsáno 2040
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - nerozepsáno 1770
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - platy 480
Bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - nákup vozidla vč. vybavení a úprav 460
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - vozidlo pro družstvo Krčín 150
Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 75
 
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 54005
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - platy 25500
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 8680
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - ostatní náklady 6870
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB. 3350
Všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 3300
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 údržba (investice, revize ...) školství 1810
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 údržba (investice, revize ...) objektů města 1640
Všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - odvod DPH 700
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 rezerva na dary a dotace města 550
Všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 280
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 rezerva na investiční a neinvestiční výdaje 265
Všeobecná veřejná správa a služby 6310 výdaje z finančních operací - úroky z úvěru 260
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 program prevence rizikového chování 150
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 audit a daňové poradenství 110
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží 110
Všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 100
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 95
Všeobecná veřejná správa a služby 6310 výdaje z finančních operací - bankovní poplatky 80
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - dovybavení čp. 6 50
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 členský příspěvek MAS Pohoda venkova 35
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní vč. příspěvků 35
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 členský příspěvek Svazu měst a obcí 25
Všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - nerozepsané 10
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - nerozepsáno 0
Všeobecná veřejná správa a služby 6310 výdaje z finančních operací - nerozepsáno 0
Všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - daň z příjmů za obec 0
Všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - nerozepsané 0
 
Příspěvek na výkon státní správy činí 14 145,3 tis. Kč. V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na dary a dotace a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
 
Financování 39500
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 44714
Financování 812x splátka půjčky SFŽP -234
Financování 812x úvěr (-splátky úvěru) -4980
 
V rozpočtu jsou zahrnuty následující příspěvky příspěvkovým organizacím města:
IČO Název organizace tis. Kč
6230631 Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují 9800
62728776 Městská knihovna Nové Město nad Metují 4900
72020865 Základní škola a Mateřská škola Krčín 4342
71229337 Městské muzeum Nové Město nad Metují 3980
857858 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí") 3806
857688 Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 3400
75004674 Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 1500
71010076 Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 1210
71010106 Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 1090
66289483 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod 267
V elektronické podobě je návrh rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách města (http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/) v oddíle Dokumenty vyvěšené Odborem finančním.

Do listinné podoby lze nahlédnout na Městském úřadu v Novém Městě nad Metují, Odboru finančním.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 8.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Informace dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:
Schválený rozpočet města na rok 2017 je do schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách města (http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/ ) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.Očekávané plnění rozpočtu za rok 2017 (v tis. Kč) (k 10.11.2017):
Příjmy:    201 900
Výdaje:   196 400
Rozdíl:        5 500

Projednáno v RM dne 20.11.2017.
Schváleno v ZM dne 14.12.2017
Vyvěšeno od 24.11.2017 do 15.12.2017
Zpracoval: J.Kunte.


Petr Hable starosta.Poznámka Novoměstského kurýra:
Výše uvedené údaje jsou převzaty ze stránek Nového Města nad Metují. Upraveno pořadí položek od největší k nejmenší. Bez záruky. Originál na městských stránkách.

Jindřich Buchal.