NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2019.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)

Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 3) jsou v tis. Kč.
 
1 2 3
Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2019
 
PŘÍJMY 192 600
VÝDAJE 258 100
ROZDÍL -65 500
FINANCOVÁNÍ 65 500
 
Příjmy celkem 192 600
 
1 2 3
Daně a poplatky 146 000
1211 DPH 66500
1111 DPFO placená plátci 33500
1121 DPPO 27500
1511 daň z nemovitých věcí 6300
1361 správní poplatky 2920
1113 DPFO vybíraná srážkou 2800
1381 daň z hazardních her 2800
 
DPFO placená plátci dle sídla zaměstnavatele 2600
1112 DPFO placená poplatníky 700
1341 poplatek ze psů 230
1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 80
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 40
1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 30
1122 DPPO za obec 0
 
Splátky půjček 1835
2412 splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů 953
2420 splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod. 682
2449 splátka půjčky od DSO Region Novoměstsko 200
 
Přijaté dotace 15 500
4112 neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 15 500
4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0
4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 0
 
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 900
1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 900
 
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2275
2219 pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...) 1330
2299 ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) 560
2221 silniční doprava 220
2321 kanalizace - pronájem 60
2212 silnice 55
2169 správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty.) 50
 
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 23440
3612 bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu 10 700
3612 bytové hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů 3 800
3722 komunální odpady 3 650
3613 nebytové hospodářství pronájem nebytového fondu 2 190
3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 400
3639 komunální služby - pronájem pozemků 460
3613 služby spojené s pronájmem nebytových prostor 310
3349 Novoměstský zpravodaj 220
3639 komunální služby - ostatní příjmy 200
3632 pohřebnictví 110
3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 100
3639 komunální služby - tržby WC 90
3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 80
3639 komunální služby - prodej pozemků 50
3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 50
3319 záležitosti kultury 20
3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10
 
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 930
4344 sociální rehabilitace 640
4349 ostatní sociální péče - komunitní plánování 290
 
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 740
5311 městská policie a přestupky - pokuty. 650
5512 požární ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky 70
5512 požární ochrana - pronájem . 20
 
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 980
6310 úroky z účtů a dividendy 800
6171 místní správa 180
6402 příjmy z finančního vypořádaní 0
 
1 2 3
Výdaje celkem 258 100
 
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 3470
1032 správa lesů - nerozepsáno 2 560
1032 správa lesů - práce celospolečenského významu vč.platů 450
1032 správa lesů - platy 380
1014 deratizace, útulek pro psy... 40
1036 správa v lesním hospodářství 40
 
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 35335
2212 silnice1) - stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace 8 000
2212 rekonstrukce části ul. Nerudova a komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO 4 000
2212 cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II. etapa (předpokládaná dotace 3 400 tis. Kč) 3 900
2212 silnice1) - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace 3 500
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace + VO (předpokládaná dotace 3 700 tis. Kč) 3 200
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy lávky pod zámkem - příprava a realizace 2 000
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská 1 800
2212 cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč) 1 100
2321 kanalizace - odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech 850
2219 ost. zál.poz .komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR 700
2212 silnice1) - nerozepsáno 500
2221 provoz veřejné silniční dopravy - přístřešky pro autobusové zastávky 500
2341 vodní díla - rybník Hradiště - rekonstrukce výpustí 500
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP (předpokládaná dotace 297 tis. Kč) 430
2143 cestovní ruch - nerozepsáno 401
2212 silnice1) - komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD 350
2212 stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS 350
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Havlíčkova 300
2321 kanalizace - kanalizace Spy - PD 300
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nerozepsáno 285
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník do Klopotova - DUR/DPS 250
2223 bezpečnost silničního provozu - nerozepsáno 202
2143 cestovní ruch - rezerva na mikroprojekty 200
2143 cestovní ruch - zápůjčka DSO Region Novoměstsko 200
2212 silnice1) - Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.) 200
2292 dopravní obslužnost 180
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská - PD 170
2212 stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše 150
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - parkovací místa v ul. Klosova 100
2321 kanalizace - údržba 95
2212 silnice1) - dopravní značení 80
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rozšíření chodníku v ul. Klosova u čp. 486 - 488 - řešení zatékání 80
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM) - pozastávka 65
2143 cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 59
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a 245 - PD 50
2341 vodní díla - nádrž Spy - biologické hodnocení 34
2341 vodní díla - vodní nádrže Vrchoviny a Spy 32
2221 provoz veřejné silniční dopravy - nerozepsáno 30
2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva 30
2339 záležitosti vodních toků - havárie a rozbory 30
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD - doplatek 28
2321 kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost 25
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská - pozastávka 22
2229 ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 20
2223 bezpečnost silničního provozu - dar dopravní hřiště Náchod 18
2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - II. etapa - PD - doplatek 15
2341 vodní díla - nerozepsáno 4
 
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 133 697
3113 základní školy - ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny + vybavení 16200
3113 základní školy - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor (předfinancování úvěrem 13 750 tis. Kč) 16000
3113 základní školy - ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (předfinancování úvěrem 10 000 tis. Kč) 11500
3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - nedrozepsáno 7840
3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) 7420
3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 6700
3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba 6000
3314 Městská knihovna - příspěvek 5000
3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4960
3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek 4442
3315 Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek 4098
3113 základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek 3806
3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 3500
3392 Městský klub 3170
3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení TS (vysokozdvižná plošina) 3000
3419 tělovýchovná činnost - rezerva na dotaci pro TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu 2727
3631 veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1905
3113 základní školy - ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben (předfinancování úvěrem 1 250 tis. Kč) 1700
3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1500
3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 1420
3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - platy 1400
3635 územní plánování - územní studie veřejných prostranství 1400
3231 základní umělecká škola - ateliérové okno v ZUŠ 1200
3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek 1193
3421 volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek 1090
3313 kino - Festival komedie 1000
3419 tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání 950
3113 základní školy - ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací (předpokládaná dotace 500 tis. Kč) 750
3639 komunální služby a územní rozvoj - nerozepsáno 640
3639 komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) 2) 600
3632 pohřebnictví - platy 565
3639 komunální služby a územní rozvoj - platy 530
3113 základní školy - rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby) 500
3419 tělovýchovná činnost - městské koupaliště - PD 500
3421 volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště (Pivovarská zahrada) 500
3639 komunální služby a územní rozvoj - demolice a parkové úpravy v areálu Kasáren - PD 500
3632 pohřebnictví - nerozepsáno 475
3313 kino - multifunkční objekt Kina 70 - PD 450
3319 záležitosti kultury - nerozepsáno 425
3319 záležitosti kultury - nákup nového pódia 370
3635 územní plánování - územní plán a územní studie 360
3141 školní jídelny - ŠJ Střed 345
3322 kulturní památky1) - program regenerace - příspěvky na obnovu památek 300
3326 místní památky 1) - oprava místních památek 300
3326 místní památky 1) - Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města 300
3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - vozidlo pro správu nemovitostí 300
3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 1 400 tis. Kč) 300
3631 veřejné osvětlení - platy 295
3744 protierozní a protipovodňová opatření - čištění skal a studny 270
3231 základní umělecká škola - příspěvek 267
3349 Novoměstský zpravodaj 260
3635 územní plánování - změna regulačního plánu Rychta 250
3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - vozidlo pro přepravu pracovníků a drobné techniky 250
3631 veřejné osvětlení - VO v ul. Nerudova 200
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů3) 200
3419 tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami 180
3113 základní školy - ZŠ Malecí - stavební úpravy WC 1. stupeň - DPS 120
3633 inženýrské sítě - technická infrastruktura 120
3744 protierozní a protipovodňová opatření - generel skal 110
3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - partnerská spolupráce 105
3635 územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 100
3421 volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků 90
3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) 90
3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno 75
3419 tělovýchovná činnost - ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer 70
3728 monitoring skládek 65
3341 místní rozhlas 60
3419 tělovýchovná činnost - ostatní 60
3639 komunální služby a územní rozvoj - technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy 60
3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa 50
3419 tělovýchovná činnost - dar Sportovnímu klubu - údržba areálu 50
3639 komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář 50
3639 komunální služby a územní rozvoj - orientační značení 30
3113 základní školy - ostatní výdaje 27
3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - nerozepsáno 25
3111 mateřské školy - nerozepsáno 22
3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - osadní výbory 15
 
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 15475
435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) - příspěvek města 9 800
4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - platy 1 430
4357 domovy pro seniory - údržba (investice, revize ...) objektů města (výtah) 1 400
435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) - rezerva 900
4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - nerozepsáno 855
4356 denní stacionáře - stacionář NONA 450
4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - nerozepsáno 190
4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - platy 150
4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - pěstounská péče 108
4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 80
4399 ostatní záležitosti sociálních věcí 80
4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 10
4357 domovy pro seniory - nerozepsáno 10
4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 10
4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - nerozepsáno 2
 
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 11 445
5311 městská policie - platy 4 400
5311 městská policie - nerozepsáno 2 240
5512 protipožární ochrana - nerozepsáno 1 850
5512 protipožární ochrana - vybavení JSDH (vyprošťovací zařízení, termokamera) 1 250
5311 městská policie - nákup vozidla vč. vybavení a úprav 760
5512 protipožární ochrana - platy 560
5512 protipožární ochrana - oprava automobilového žebříku 260
5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 125
 
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 58 678
6171 místní správa - platy 27 300
6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 9 275
6171 místní správa - ostatní náklady 7 235
6171 místní správa - výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB. 2 840
6112 místní zastupitelstvo 2 830
6409 ostatní činnosti - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje 2 168
6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) školství 1 900
6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) objektů města 1 800
6399 finanční operace - odvod DPH 700
6409 ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města 550
6310 výdaje z finančních operací - úroky z úvěrů 375
6310 výdaje z finančních operací - bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu) 305
6320 pojištění majetku 300
6409 ostatní činnosti - ostatní vč. příspěvků 255
6409 ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží 160
6171 místní správa - Wi-Fi pro veřejnost v čp. 6 150
6409 ostatní činnosti - program prevence rizikového chování 150
6409 ostatní činnosti - audit a daňové poradenství 110
6402 vratky nevyčerpaných dotací 100
6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 95
6409 ostatní činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí 35
6409 ostatní činnosti - členský příspěvek MAS Pohoda venkova 35
6399 finanční operace - nerozepsáno 10
6399 finanční operace - daň z příjmů za obec 0
 
Financování 65 500
8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 45 714
811x krátkodobý úvěr (-splátky úvěru) 25 000
812x úvěr (-splátky úvěru) -4 980
812x splátka půjčky SFŽP -234
Poznámky v příjmové části:
Na úhradu salda rozpočtu budou použity přebytky hospodaření minulých let a krátkodobý úvěr.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky.Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 600 tis. Kč.
Částky (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích (případně Financování). U projektových akcí, kde je zahrnuta vrozpočtu pouze spoluúčast města je udané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
 
Poznámky v výdajové části:
Výdaje na akce Oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy.
Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované Oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v §6409 - údržba školství a objektů města, §3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.
Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).
U akcí stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace + VO, cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace, cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II. etapy, cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP, stará ekologická zátěž Elton a ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.
Vpřípadě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326
2) Výdaje za nákup pozemků budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
3)Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
4)V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
6) Předfinancování realizace akcí uvedených v § 3113 - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba a ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben bude v případě potřeby zajištěno úvěrem. Poskytnuté dotace pak budou použity na splátky úvěrů.
Příspěvek na výkon státní správy činí předběžně 15 500 tis. Kč.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na dary a dotace a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
Projednáno v RM dne 26.11.2018
Schváleno v ZM dne 13. 12. 2018
Vyvěšeno od 27.11.2018 do 14.12.2018
Petr Hable
starosta
Poznámka Novoměstského kurýra:
Toto je pouze upravená kopie rozpočtu města - bez záruky.
Originál je třeba v případě potřeby hledat na www stránkách města.