NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Ohnišov.
Odkaz na stránky obce OHNIŠOV:
Ohnišov

Co napsali představitelé obce o Ohnišově v roce 1939:
Ohnišov.

Obec Ohnišov, podhorská obec, leží v lesnatém kotlinatém údolí na úpatí Orlických hor, 411 m nad mořem.
Čítá necelých 800 obyvatel a 186 domovních čísel. O založení obce není nic známo. V dávných dobách nad obcí bývala Strážnice, na níž stále plál oheň. Stráž na ní udržovala stále oheň a střehla se Strážnicí u Nového Hrádku průsmyky česko-kladské. A od tohoto ohně, podle pověsti, dostala obec jméno. Obyvatelstvo obce je většinou zemědělské, středních a menších usedlostí. Část obyvatelstva se dosud zabývá domácím průmyslem, ručním tkalcovstvím. Obcí protékají potoky Janovský a Ohnišovský i jiné potůčky, tvořící v obci malebná a krásná údolí. Na potoce Janovském péčí tělocvičné jednoty Sokol dosti značným nákladem a vlastní prací bylo zřízeno mezi lesy v pěkném údolí sokolské koupaliště. Celé údolí je velmi vhodné pro táboření. Půda kolem obce je většinou prahorní břidlice a na části jílovitá. Místy je několik menších lomů s dobrým stavebním kamenem. Po obou stranách hlavního údolí, v němž vede okresní silnice z Nového Města do Bystrého, jsou rozloženy statky i chalupy zděné i dřevěné.
Na mnohých chalupách jsou doposud pěkné lomenice s různými nápisy a u některých statků vidíme staré dřevěné roubené stodoly. Výhodou rolníků je, že většinu svých polí mají za svými statky. Největší statek je 50 h, potom je několik statků 10 - 35 ha a zbytek půdy je rozdělen na menší usedlosti a chalupy. Skoro ke každému statku patří větší i menší výměry lesů. Luk je v obci poměrně málo. Nedostatek luční píce nahrazují rolníci setím jetelů a lucinek. Sama obec vlastní něco polí i luk, které pronajímá, a má větší výměru lesa. V dřívějších dobách se v obci v hojné míře pěstoval len, který se na domácích stavech hned zpracovával na plátno. V dnešní době pěstování lnu skoro úplně zaniklo, ačkoliv zdejší kraj je pro něj jako stvořený. Dnes je zde už jen málo ručních tkalcovských stavů, jejichž jednotvárnou píseň bylo dříve slyšeti skoro ze všech čísel i usedlostí. Nyní se soustřeďuje tkalcovský průmysl ve třech mechanických tkalcovnách, zpracujících pouze bavlnu a poháněných vodou nebo naftou.
A na mnohých ručních stavech se pracuje jen v zimě a v létě tkalci chodí na sezónní a na polní práce. Zemědělci pěstují na polích všechny druhy obilí i pšenici. Hodně se pěstují pícniny a okopaniny. Brambory výborné jakosti se prodávají daleko do kraje jako sadbové. Řepa se pěstuje jen krmná. V poslední době čilí rolníci zavádějí i pěstování krmné kukuřice, s níž dosáhli pěkných úspěchů. Značné množství bramborů umožňuje pěstování i chov hovězího i vepřového dobytka. Většina mléka se denně odváží do družstevní mlékárny v Opočně. Ve značné míře se pěstuje drobné zvířectvo, z něhož nejvíce slepice a husy. Vypěstované obilí se odváží do hospodářských družstev v Novém Městě i v Dobrušce. Před válkou světovou vozili rolníci obilí na trhy v Nov. Městě a v Dobrušce. K prospěchu hospodářství i všeho občanstva slouží od r. 1900 místní "Spořitelní a záložní spolek" (kampelička), který dnes se může péčí svých činitelů pochlubiti dobrými a krásnými úspěchy. Během svého trvání soustředil skoro 11/2 milionu vkladů a rozpůjčil na mírný úrok na 700.000 K.
Též pořídil pro své členy mostní váhu, trier a jiné potřebné stroje, které si jednotlivec nemůže sám koupiti. Také v obci je elektrárenské družstvo, mající více než 100 členů a jeho prostřednictvím zásobuje se obec elektrickou energií od Východočeské elektrárny v Hradci Králové. Meliorační družstvo provedlo v poslední době odvodnění mokrých pozemků v celém katastru obce. Uprostřed obce péčí její byl postaven obecní dům, v němž je umístěn poštovní a telegrafní úřad. V roce 1932 byla postavena nákladem asi 1 milionu K krásná a moderní budova nové školy, která hrdě nese jméno "Masarykova škola" a slouží obci ke cti. V nové školní budově se třemi třídami je umístěna i lidová škola hospodářská, do níž docházejí pilně žáci z celého okolí. U školní budovy jest pěkně zřízená školní zahrada asi 1 ha veliká. Na protějším kopci proti škole stojí kostel se hřbitovem, od něhož je, jakož i z ostatních kopců, pěkný výhled na Orlické hory, Krkonoše a daleko do kraje. Nejkrásnější vyhlídka je z Valského a Bohdašínského kopce.
Poblíž kostela je pomník padlých ve světové válce s heslem: "My dali životy, vy dejte lásku". V obci jsou dále 4 mlýny, z nichž 2 jsou zařízeny i na elektrický pohon, 3 hostince s pokoji pro hosty a několik obchodů smíšených, řeznických i textilních. Podél potoka je několik rybníků. O tělesnou výchovu mládeže i dospělých se stará čilá tělocvič. jednota Sokol, o bezpečnost místní sbor dobrovolných hasičů, který vlastní motorovou stříkačku, a o vzdělání i zábavu se stará Ochotnický spolek, který patří mezi první a nejstarší ochotnické spolky v Čechách. Ve staré škole je umístěna obecní knihovna a čítárna. Obec je s Dobruškou i s Novým Městem nad Met. spojena výhodným autobusovým spojením. Jsou též v ní dva památné stromy: Machova lípa, která byla nedávno poškozena bouří, a Hejzlarův dub. Jejich stáří se odhaduje na několik set let. Také bylo zde nalezeno mnoho střepin z popelnic. K vynikajícím rodákům patří spisovatelka Pavla Bůžková, která ve svých dílech čerpala hodně látku ze zdejší obce.
Krásná poloha obce, ideální koupaliště s čistou tekoucí vodou, hluboké jehličnaté i listnaté lesy, oplývající množstvím hub, malin, jahod i borůvek, dobrý, pilný i pracovitý lid a celá pohorská tichá dědina zaslouží hodně pozornosti těch, kteří hledají klid a odpočinek o prázdninách i o dovolené. Také z obce mohou podnikati krásné a vděčné výlety do okolí, plného starých a krásných památek.
J. Valenta, říd. uč.