NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Rohenice.
Odkaz na stránky obce ROHENICE:
Nemají.

Co napsali představitelé obce o Rohenicích v roce 1939:
Rohenice s osadou Roheničky.

Při silnici, vedoucí od Hradce Králové k Novému Městu, pod svahem Bílého kopce, místně zvaného "Pytašák", leží obec Rohenice. Z Českého Meziříčí jsme tam asi za čtvrt hodiny. Budeme-li někde nablízku, stavíme se tam, prohlédneme si ves s pěknou školou, starou, velmi pěknou, typicky stavěnou dřevěnou zvonici a v kostele husitský skládací oltář. Nebudeme toho litovat.
Podle pověsti založil prý tuto obec Rohan, mající zde ve středověku tvrz či zemanský dvůr. Odtud prý jméno Rohanice - později Rohenice. Někteří historikové tvrdí, že se jmenovala ve 14. století Rohynice i Rochynice. V témže století byla zde plebanie či fara. R. 1361 Mutina z Dobrušky nadal kostel půllánem (as 139 korců) v Rohenicích a desátkem z panského dvora v Hlohově (část Slavětína). R. 1525 Jan Mikuláš Sendražský ze Sendražic prodal Vojtěchovi z Pernštejna Městec (u Jesenice) a s ním půl kostelního podací v Rohenicích. V polovině 16. století jeden dvůr kmetcí ve zdejší obci náležel panu Tamchynovi z Doubravice ve Vranově, jehož znaku, jelení hlavy s kostelem, dosud obec ve svém razítku užívá. Od té doby patřily Rohenice k panství opočenskému.
Zdejší starobylý kostel sv. Jana Křtitele uváděn jest již v roce 1350 farním. Byl stavěn ve slohu gotickém, o čemž svědčí hlavní vchod a výklenek ve zdi vlevo od oltáře. Nyní jest opraven a šindelová střecha nahrazena tvrdou krytinou. Hlavní oltář z r. 1690 je figurální, masivními ornamenty zdobený, s velkým obrazem svého patrona. Podél pravé zdi je postaven památný oltář se skříňovým dřevěným spodkem. Vrchní část oltáře je oddělená, též uzavírací, vně i uvnitř obrazy čtyř evangelistů vymalovaná s plastikou ve středu. Oltář ten zřejmě byl postaven k převážení a mohl býti kdekoliv postaven. Tvrdí se, že byl převážen husitským vojskem ve válkách (na dvířkách je kalich), a proto je nyní všeobecně zván husitským oltářem.
Neméně zajímavou stavbou jest, jak již výše bylo uvedeno, dřevěná zvonice, postavená po trojím vyhoření kostela (1652), vedle kostela, na místě, kde stávala farní budova. Kostra této zvonice a její rázovitá vazba je z velmi silných dubových trámů. Stěny jsou roubené a střecha kryta šindelem.
R. 1582 je zaznamenáno, že bylo v Rohenicích 10 čísel usedlých a tři chalupy na obci, tudíž asi bez pole. Zajímavý je zápis v knize nadepsané "Popsání lidí živých i mrtvých při zámku jeho exelence p. generála Feld-maršála hraběte Coloreda opočenského, 2. máje 1651". (V archivu min. vnitra v Praze). Zde vykazuje obec Rohenice celkem 74 obyvatele, vesměs evangelíky, u nichž je zaznamenáno, že u 26 z nich není naděje na obrácení ke katolictví. U 27 občanů a u dětí do 12 let naděje na obrácení jest. Dnes má zdejší obec s osadou Rohenicky 73 domovní čísla a podle sčítání lidu z r. 1930 288 obyvatelů.
V obci je jednotřídní škola, vedená řídícím učitelem Václavem Suchánkem. R. 1935 byl zaveden do obce elektrický proud, čímž obec nesmírně získala. K lepšímu životu a pohodlí bylo by ještě třeba vybudovati místní vodovod, poněvadž vody je zde nedostatek a na mnoha usedlostech musí vodu dovážeti z obecní studny. Doufejme, že i to se časem pořídí a že ti, kteří přijdou po nás, budou se těšiti z práce námi vykonané.
V. Suchánek, řídící učitel.