NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Běstviny.
Odkaz na stránky obce BĚSTVINY:
Nemají.

Co napsali představitelé obce o Běstvinách v roce 1939:
Běstviny.

Vžijme se na chvíli do 15. století, do doby, kdy Čechy spravoval jeden z nejlepších našich panovníků, král Jiří z Poděbrad. Tenkrát asi na místě, kde se nyní červenají střechy obce Běstvin, stál veliký dvůr se 4 usedlostmi, patřícími pod panství frymburské.
Roku 1596 koupila dvůr obec Dobruška od bratří Viléma a Krištofa Jaroslava Trčky se všemi lukami, pastvinami a kusem lesa za 20.000 kop grošů českých. Když však byl za třicetileté války dvůr Běstviny vyloupen a připraven o všechen majetek a Dobruška zatažena do nesmírných dluhů, dostal se dvůr do vlastnictví pí. Magdaleny Neumanové z Újezda. Po smrti jejího manžela Andreáše Neumana ujali se správy dvora jeho synové Adam, Jan a Jindřich, od nichž jej koupila vdova Zuzana Biragová, po druhé provdaná za hraběcího štolmistra Jana Novického.
Roku 1670 byl dvůr rozdělen na tři části a konečně r. 1808 i tyto jednotlivé dvorce byly roztrhány. Pomalu rok po roce přirůstal počet chaloupek okolo Běstvin a zároveň rostl počet obyvatelů.
Nynější obec Běstviny leží na okresní silnici as 34 hod. na severozápad od Dobrušky, obklopena se tří stran lesem Halínem. Tento les, v němž se skrývá pradávné pohanské pohřebiště, jest majetkem panství opočenského, v katastru obce Běstvin.
Obec s osadou Březiny má 158 obyvatel a 39 obytných budov. Některé části obce nazývají se od pradávna zvláštními místními jmény, jako Vrbinka a Klučina.
O úspory běstvinských občanů se pečlivě stará Kampelíkova záložna obce Běstvin, založená r. 1910. R. 1925 založen byl Sbor dobrovolných hasičů. R. 1933 provedena byla elektrisace obce městysem Krčínem.
Josef Uhlíř, kronikář.