NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Ledce.
Odkaz na stránky obce LEDCE:
Ledce.

Co napsali představitelé obce o Ledcích v roce 1939:
Ledce.

První známky o původu obce spadají do druhé polovice 15. století. Čteme, že ve vsi Ledcích v zahradě u dvora panského posud viděti jest malý pahorek, poslední to zbytek bývalé tvrze ledecké. Po ní psal se Oldřich Červenka z Ledeč, jenž s Pavlem ze Zaluňo-va a jinými panu Jiřímu z Poděbrad sloužil. R. 1482 zaznamenává se v Ledcích Daniel Šárovec ze Šárova, po něm syn Petr ze Šárova. Tvrz pánů z Ledce souvisela s kostelíkem svaté Máří Magdalény, který podle pověsti dala vystavěti Anna Městečka na památku svého utrpení, jež zažila od svého ukrutného bratra Jana Městeckého, zvaného mladšího, z Opočna, na počátku 15 století.
V kostelíku sv. Máří Magdaleny pochováni jsou dva rytíři Šárovci, kde ve zdi zasazeny mají náhrobní kameny. Dvě století měli v držení Šárovcové tvrze Ledce a Sruby. Poslední zmizeli válkou třicetiletou.
Jména prvních usedlých v obci se uvádějí v urbáři panství opočenského z roku 1598, zanesených v pamětní knize obce Ledeč. Druzí usedlí zapsáni jsou v urbáři z roku 1655, kde vyjmenováni jsou všichni sedláci, patřící tehdáž k rychtě ledecké. Bouří náboženských i vzbouření selských usedlí v obci se přímo nezúčastnili. R- 1717 vyhořel dvůr v Ledcích.
V době tolerance zaznamenává se činnost protestantského starého ledeckého písmáka Frinty a zpěváka kacířských písní Hejra. Roku 1835 vystavěn byl při hospodářském dvoře v Ledcích cukrovar, jenž vyráběl cukr primitivním způsobem.
R. 1808 narodil se v čp. 31 Jan Šolín Ledecký, pozdější evangelický duchovní správce ve Vysoké. Druhý rodák ledecký, Jan Jelen, evangelický duchovní, působil v Libici nad Cidlinou. Z učitelů rodáků sluší zaznamenati Jana Michálka, roz. r. 1832, jenž působil v Klášteře jako učitel. Válka šestašedesátá obce přímo se nedotkla, ač pět občanů ve vojsku sloužilo.
První požár, známý v obci, byl v r. 1868, kdy čtyři čísla lehla popelem: 33, 34, 2 a 3; mezi nimi dva největší statky. Roku 1861 dne 21. listopadu praskl kotel v cukrovaru ledeckém. Šest lidí přišlo o život. Pak se pracovalo v cukrovaru ledeckém až do r. 1870; začalo se od nejprimitivnějších začátků, pokračovalo se v zdokonalování strojů, zvyšovala se denní kapacita, až zatlačily tento cukrovar tenkrát modernější cukrovary, panský v Podzámčí a selský v Českém Meziříčí. Nyní má obec 75 čísel popisných a 300 obyvatelů.