NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Šeřeč.
Odkaz na stránky obce ŠEŘEČ:
Provodov - Šonov obec Šeřeč.

Co napsali představitelé obce o Šeřči v roce 1939:
Šeřeč.

Tato starodávná osada, ležící na rovině as 3 km východně od České Skalice, přiškolena jest do Převodová a přifařena ke kolatuře sv. Václava na Dobeníně. V dávných dobách náležela ke komoře královské a měla jméno "Nesvačilov"'. Kdy se stala záměna jména toho v nynější Šeřeč, nebylo lze zjistiti. Lidově říkalo se naší obci Šerč nebo Šereč, avšak v úředních knihách zjištěn správný název Šeřeč, kterého se nyní jedině užívá. Od čeho jest odvozeno jméno to, nebylo možno přesně udati, že však má cosi společného se slovem "šeřiti se", potvrzují starší osadníci. Jak staré záznamy udávají, daroval r. 1213 král Přemysl Otakar I. osadu Nesvačilov se vším příslušenstvím klášteru břev-novskému, i Újezd Poličky. R. 1530 prodal Jakub, opat břevnovský, dvůr poplužní v Provodově i celou ves Šeřeč za 400 kop grošů pražských Vojtěchu z Pernštýna, který ji připojil k Novému Městu nad Metují. R. 1836 měla obec 22 čísla popisná a 137 obyvatel. V současné době má obec popisné číslo 31, obyvatel však pouze 102. Ještě nyní je možno zjistit, že zde bylo 5 velkých statků, které sice s menší výměrou pozemků dodnes se udržely, avšak menší hospodářské usedlosti, které v obci převládají, vznikly právě tím, že otec sedlák daroval synovi kus pole, postavil mu na něm chalupu, aby si mohl založiti vlastní rodinu, statek však dostal určený dědic, jak i v jiných obcích se dělo. Obec má svůj samostatný katastr a tvoří nyní s obcí Domkovem jednu obec politickou, takže každá obec volí si své místní či osadní zastupitelstvo a svého starostu, který úředně obě obce zastupuje, takže starostové místní spravují jmění svých obcí a o potřeby obcí se starají, podléhají však usnesením zastupitelstva politického. Ještě v letech 1750 patřila Šeřeč k obci Provodovu. V katastru obce leží les, zvaný "Mnichovec", jehož jméno vzniklo od toho, že býval v držení mnichů kláštera břevnovského, jsa ve správě a užívání mnichů kláštera polického. Za doby hrabat z Leslie byla tu založena bažantnice, ale později opět zrušena. Les ten býval dříve mnohem rozsáhlejší, část jeho byla však pány z Leslie vykácena a proměněna v pole, později pak rozprodána drobným zemědělcům, nynější les jest pak majetkem rolníků ze Šeřeče a Provodova. Pozemky jsou zde hlinito-jílovité se spodinou jílovitou nebo opukovou a jsou dnes z valné části zmeliorovány. První vodní družstvo založeno bylo r. 1913. Ač chudá, snažila se obec jíti s duchem doby a proto po delší houževnaté námaze byla provedena r. 1930 elektrisace obce Šeřeče i Domkova se společným transformátorem na hranicích katastru a r. 1933-34 provedena byla regulace potoka, který teče pode vsí a jehož klikaté, zanesené a keři zarostlé koryto nemohlo nikdy pojmouti spousty vod s horního povodí se řítících, takže voda způsobila často velké škody na přilehlých pozemcích v době vegetace. Dále v r. 1937-38 vystavěna byla přes obec nová okresní silnice, na kterou obec značnou částkou přispěla, nelitujíc však toho, neb nové silnice bylo velmi nutně třeba. Před mnoha roky jednalo se o výstavbu rozkošské nádrže, kterou i obec naše velmi by byla postižena, neboť by byly zabrány téměř všecky budovy a valná část pozemků. Nyní opět tato věc přichází na pořad, takže není jisto, zda jednou tato stará a památná obec nezmizí pod hladinou nádrže rozkošské, ač dnes žádný z nás si snad toho nepřeje, když obec se za poslední léta tak zvelebila.
František Malina, kronikář.