NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

PŘÍMÉ VSTUPY NA VYBRANÉ VÝZNAMNÉ OBLASTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
ALE I JINÝCH ZDROJŮ


Vloženo 21.02.2023, průběžná aktualizace

Přístupová tabulka Novoměstského kurýra:
přístup zkratka zkratka název odpovědnost za činnosti poznámka   přístup zkratka zkratka název odpovědnost za činnosti poznámka
aktivní ZM   Zastupitelstvo města       aktivní STA   Kompetence starosty    
aktivní KV   Kontrolní výbor       aktivní MST   Kompetence místostarosty    
aktivní FV   Finanční výbor       aktivní TAJ   Kompetence tajemníka    
  OV   Osadní výbor Vrchoviny         SL   Správa městských lesů    
  OV   Osadní výbor Spy         TS   Technické služby    
  OV   Osadní výbor Krčín       aktivní OMM   Odbor majetku města činnosti  
              aktivní   OMP Oddělení majetkoprávní činnosti  
aktivní RM   Rada města       aktivní   ORM Oddělení rozvoje města činnosti  
  KB   Komise bytová       aktivní   OSN Oddělení správy nemovitostí činnosti  
  KCR   Komise cestovního ruchu       aktivní OSU   Odbor správy úřadu činnosti  
  KI   Komise inventarizační       aktivní   OI Oddělení informatiky činnosti  
  KE   Komise energetická       aktivní OVRR   Odbor výstavby a regionálního rozvoje činnosti  
aktivní KK   Komise kulturní činnosti     aktivní   OŽP Oddělení životního prostředí činnosti  
aktivní KŽP   Komise životního prostředí činnosti       OS   Odbor správní    
  KS   Komise sociální           OVV Oddělení vnitřních věcí    
aktivní KD   Komise dopravní činnosti         ODSH Oddělení dopravy a silničního hospodářství    
  KR   Komise regenerační           OŽU Obecní živnostenský úřad    
  KSP   Komise sportovní       aktivní OF   Odbor finanční činnosti  
aktivní KVR   Komise pro výstavbu a rozvoj činnosti     aktivní   OŠKS Oddělení kultury, školství a sportu činnosti  
    Komise škodní         OSV   Odbor sociálních věcí    
  KVZ   Komise pro veřejné zakázky           OSP Oddělení sociální prevence    
aktivní RRNZ   Redakční rada Novoměstského zpravodaje           MANDL Centrum prevence    
  PV   Partnerský výbor                  
  SPOZ   Sbor pro občanské záležitosti                  
aktivní PSTD   Pracovní skupina pro tranzitní dopravu                  
                         
aktivní SPR   Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují 2021       aktivní ZRM   Zápisy z Rady města    
aktivní PL SPR   Plnění Strategického plánu rozvoje 2021 NMNM a Projektové listy
  zveřejněno
městem
  aktivní ZZM   Zápisy a zvukové záznamy ze Zastupitelstva města    
aktivní PP   Programové prohlášení vládnoucí koalice v Novém Městě nad Metují   nezveřejněno
městem
  aktivní NZ   Novoměstský zpravodaj    
aktivní KSM   Koaliční smlouva vládnoucí koalice
v Novém Městě nad Metují
  zveřejnila
ODS
  aktivní ÚS   Územní studie    
aktivní OSCH   Organizační schéma                  
aktivní   Organizační řád                  
aktivní JŘRM   Jednací řád Rady města                  
aktivní JŘZM   Jednací řád Zastupitelstva města                  
aktivní ZoOZM   Zákon o obcích 128/2000 - Zastupitelstvo města   z internetu              
aktivní ZoORM   Zákon o obcích 128/2000 - Rada města   z internetu              
aktivní RMNMNM   Rozpočty NMNM od roku 2004                  
aktivní TABLO   Tablo   z Kurýra              
Jindřich Buchal.
l