NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


INFORMACE KE "KRČÍNSKÉMU NÁVRŠÍ" NA ZM č.8


Vloženo 20.11.2023


Zastupitel pan Čopík si vyžádal informaci, jak je na tom řešení některých rozvojových cílů.
Odpověděl pan Skalský, vedoucí "Odboru výstavby a regionálního rozvoje" i ke "Krčínskému návrší"
Bez komentáře.


Jindřich Buchal.

Změna Územního plánu Nové Město nad Metují - Krčínské návrší.


Vloženo 11.05.2023
V září 2020 byla zveřejněna následující studie (obrázek ze studie):Byla podána žaloba, že hrozí nebezpečí, že výstavba v dané lokalitě by mohla ohrozit výstavbu jihozápadního obchvatu dle výsledku referenda z roku 2018. Následně soud vydal požadavek na zrušení té výstavby, město protestovalo tzv. "Kasační stížností", která byla zamítnuta.

Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:

Komentář Novoměstského kurýra:
Podle mého názoru vzhledem k důležitosti problematiky sem jednoznačně patřilo usnesení ukládající vedení města realizaci kroků k docílení splnění následujících reálně existujících požadavků:
- odstranění toho "bílého místa" v Územním plánu
- splnění požadavku platného a závazného referenda z roku 2018, které uložilo zrušení přeložky I/14 a zahájení prací na vybudování jihozápadního obchvatu města
- splnění požadavku majitelů pozemků na "Krčínském návrší" navrátit těmto pozemkům kategorii "k výstavbě pro bydlení", tak jak to už bylo (pozemky dokonce už byly nabídnuty k prodeji)
- splnění požadavku standardizace Územního plánu
- maximální podpora co nejrychlejšího zpracování "Územní studie" pro řešení tranzitní dopravy pro NMNM tak jak je to obsaženo v aktualizaci ZUR KHK č. 5, kde je lhůta 48 měsíců (viz strana ZÚR 124)

Postup realizace sledovat prostřednictvím kontroly plnění usnesení Zastupitelstva. Takto není ani v Radě, ani v Zastupitelstvu úkol k řešení této problematiky směrem k nějakému cílovému stavu, který by se objevil v "kontrole úkolů". Formulace "bere na vědomí" je k ničemu.


Doplněk ze 7.5.2023:

Musím zde připomenout základní skutečnost - Zastupitelstvo je nejvyšší rozhodovací institucí v řízení města. Jeho úkolem tedy má být zakládat svými usneseními cestu k řešení existujících problémů. To, že bere některé problémy na vědomí je podle mě únikem z plnění svého základního poslání. A bohužel musím konstatovat, že naše Zastupitelstvo dostatečně podle mého názoru tuto svou základní funkci svěřenou mu zákonem, neplní.
Pokud jde o Radu obce, uvedu zde jen jednu ze základních povinností Rady (viz zákon o obcích):
Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
Zdá se, že i tady máme v naší obci rezervy.
Kdo si chce doplnit názor, doporučuji poslechnout si zvukový záznam.
Ovšem, uvědomuji si, že křehká - a někdy i nejednotná - převaha koalice v Zastupitelstvu může být při rozhodování problém. Nejen může, ale v našem případě skutečně je.

Konec doplňku.V ZÚR, které nesou datum vydání 27.3.2023, (ale není zatím uvedeno datum nabytí účinnosti),
jsou uvedeny následující části, týkající se této problematiky (obchvat):


ZÚR strana 10:


ZÚR strana 13:
ZÚR strana 124:


Pozor doplnění informace dne 10.05.2023:
z Královéhradeckého kraje mi byla poskytnuta informace, že účinnost ZÚR změna č. 5 bude uvedena od 9.5.2023.

Bohužel, neumím si představit, co z výše uvedených formulací vznikne. Předpokládám, že se nebude jednat o opravdový kompletní obchvat NMNM ale o přístup k D11 v Jaroměři.
Pokud to tak opravdu bude, tak jen připomenu, že tuto trasu už zveřejnil Kraj v roce 2012 ve studii "Brána k sousedům". Jsem opravdu zvědav, jaká bude "stálost" názorů Kraje s odstupem času 11 let.

Ovšem, překvapuje mě, že v doporučených silnicích v ZÚR (viz výše) není silnice 28517, která vede za Nahořany a přehradou na obchvat České Skalice - viz mapa silnic(!!!).
Takže, že by opravdu nějaká "HODNĚ nová myšlenka", jak sdělil pan starosta v lednovém Zpravodaji? No to jsem zvědav.

A také se opravdu divím, že na tuto práci jsou třeba 4 roky!!!Problematiku budu průběžně sledovat v Novoměstském kurýru v části
"Výstavba v našem městě", část "Krčínské návrší" a zejména v části "Obchvat NMNM - nekonečný příběh."
Jindřich Buchal.

SOUD ZAMÍTL KASAČNÍ STÍŽNOST NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ NA MINULÉ ROZHODNUTÍ O VÝSTAVBĚ
NA "KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ"

Podrobněji v části Novoměstského kurýra "Obchvat"


Vloženo 15.03.2023Na celé rozhodnutí se můžete podívat zde:

"ROZHODNUTÍ"


Právní zástupce majitelů pozemků na "Krčínském návrší" předal městu následující PODNĚT

"PODNĚT"

A tak se pokusme definovat současné možnosti:


1. Předpokládám, že naše město nechce zrušit akci "Krčínské návrší", tj. výstavbu rodinných domků v této oblasti.
2. Musí tedy udělat takovou změnu Územního plánu, která nabídne návrh trasy "Novoměstského obchvatu" mimo toto území.
3. Protože platné a závazné referendum už dávno uložilo realizaci "jihozápadního obchvatu", stačí takovou trasu navrhnout, projednat a schválit.
4. Ovšem existuje lednová tajuplná zmínka pana strarosty o nějaké "nové myšlence" pokud jde o řešení tranzitní dopravy v našem městě (viz níže vstup u data 4.2.2023),
tak je asi čas sdělit o co jde, pokud je to něco jiného, než jsem uvedl výše. Předpokádám, že "plnohodnotný obchvat NMNM" stále zůstává ve hře.V každém případě na tahu je vedení našeho města a čím dříve tento tah udělá, tím lépe!!! Je třeba po minulém vedení našeho města mnoho věcí napravovat.

Jindřich Buchal.

POZEMKY NA "KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ" NABÍDNUTY K PRODEJI

Vloženo 10.02.2022

Informace ze stránek www.dumrealit.cz

Do níže uvedeného obrázku z katastru jsem zakreslil a barevně odlišil pozemky jednotlivých vlastníků.Komentář Novoměstského kurýra:
Nová výstavba v Krčíně se nezadržitelně posunuje vpřed.
Na posledním obrázku jsem vyznačil barevně rozlišení pozemků dle vlastnictví. Zde zatím uvedu jenom informaci, že tmavě šedé pozemky jsou ve vlastnictví organizace K-47, světle šedé pozemky jsou ve vlastnictbví osoby blízké K-47. Ostatně můžete se podívat na Katastr nemovitostí.
Šedé pozemky dohromady měří 63227m2. Celkem je nabídnuto k prodeji 68943m2.

Které parcely jsou nabídnuty konkrétně nabídka neuvádí. Neuvádí ani cenu za m2.

Dá se předpokládat, že to koupí nějaký investor, který to rozparceluje na výstavbu rodinných domků a bude to nabízet jednotlivým stavebníkům. Viz studie, která už je zpracována.

A tak bude zajímavé sledovat, jak rychle to půjde na svět.

Doplním zde ještě jednu informaci:
Nedávno vyšel na internetu článek iDnes Hradec Králové popisující aktuální situaci kolem obchvatu Nového Města nad Metují. Podrobnosti najdete na Novoměstském kurýru v části Obchvat.
Ale zde chci uvést následující vyjádření představitele spolku K-47, které je zde zkopírováno z výše uvedeného článku:K tomu dodávám - je pravda, že trasa jihozápadního obchvatu Nového Města nad Metují do dnešního dne není definována, i když od referenda, které o tom rozhodlo, už uplynulo cca tři a půl roku. Stále mezi západním okrajem plánované výstavby a hranicí katastru města zůstává místo pro realizaci obchvatu na katastru města. Ovšem výstavba by neměla být povolena, dokud nebude definována trasa toho obchvatu vymezením územní rezervy na katastru města v Územním plánu.
Věřím, že to naši Zastupitelé pohlídají. Když ne současní, tak určitě ti, co vzniknou po nedalekých volbách.
Jindřich Buchal.

ŘEŠÍ NAŠE MĚSTO ROZVOJ KRČÍNA BEZ PŘIHLÉDNUTÍ K VÝSLEDKU REFERENDA O OBCHVATU?

Vloženo 07.11.2021
V září 2020 vznikla Územní studie s názvem "Krčínské návrší".

Podívejte se na výběr obrázků:

Komentář Novoměstského kurýra:
Celá uvedená lokalita určená k nové výstavbě zahrnuje řadu vlastníků pozemků, z nich největší je subjekt s názvem K-47 se sídlem Bor u Skutče.
Podívejte se na níže uvedenou mapu, kde jsou zvýrazněny pozemky ve vlastnictví K-47 a jedné fyzické osoby též s vazbou na K-47.
Proč se zde zmiňuji o K-47 pochopí ti, kteří dlouhodobě sledují diskuze kolem obchvatu, které v minulosti proběhly včetně různých náznaků a dohadů, které se objevily i ve veřejném prostoru. Nutno doplnit, že v souvislosti s těmito dohady a náznaky nebyla, pokud vím, žádná činnost v rozporu se zákonem, prokázána.

Velikost uvedených pozemků v přímém vlastnictví K-47 je 52993 m2 a osoby s přímou vazbou na K-47 je 10234 m2.Zdroj obrázku - Katastr a Novoměstský kurýr.

Ještě dodávám:
Rada města předkládá tuto "Územní studii" do příštího Zastupitelstva (11.11.2021) aby ji vzalo na vědomí.
Celou studii najdete na následujícím adrese:

https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemni-studie/

Ano, to je pěkný a možná z hlediska záměrů vedení našeho města perspektivní návrh.
Ale přece jenom mi něco vadí:


Blízko této lokality určitě povede obchvat Nového Města nad Metují, pokud k jeho výstavbě dojde. Jinudy to totiž nejde. A to by možná mohla tato studie zmiňovat v části, kde se píše o dopravních poměrech. Ale ona to zmínit nemůže. Trasa budoucího obchvatu není naším městem dosud definována, a tak autor výše uvedené studie (a také zpracovatel "Územního plánu" našeho města) o ní vlastně nemůže vědet (samozřejmě pouze oficielně, pan Kaplan jistě ví, že v našem městě proběhlo platné a závazně referendum ve prospěch jihozápadního obchvatu). V platném Územním plánu je stále tzv. "přeložka I/14", procházející městem.

A pokud se bude v rozvoji Krčína v těchto místech pokračovat, tak stavba obchvatu po katastru města NMNM může být úplně znemožněna. Už nyní výše uvažovaná výstavba možnosti vedení obchvatu omezuje. Jihozápadní obchvat NMNM jinudy vést nemůže než jihozápadní stranou města a to je lokalita, o které je zde řeč.
A tak stále - už více než tři roky od referenda - visí "ve vzduchu" otázka: kdy nás vedení našeho města seznámí s návrhem trasy jihozápadního obchvatu našeho města? A kdy to promítne do územně plánovacích podkladů našeho města.

V současné době je "na světě" nový "Strategický plán rozvoje našeho města 2021", s ním byly dodány tzv. "Projektové listy". Jeden z nich s číslem A.4.1. znovu uvádím níže.
Ano, je to úkol řešit jihozápadní obchvat našeho města.
Jak vidíte - hlavní zodpovědnost za jeho realizaci má pan starosta a je tam také uvedena povinnost průběžně informovat
VEŘEJNOST o stavu řešení.

Nic takového se dosud neděje.

Naše město ten nový "Strategický plán" a ty "Projektové listy" obdrželo už v červnu 2021.

A tak doufejme, že pan starosta dobře pohlídá, aby v Krčíně nedošlo ke střetu budoucí soukromé výstavby s jihozápadním obchvatem, jehož realizaci městu uložilo platné a závazné referendum už před více než třemi roky a bylo podepsané nemalým počtem 2114 občanů.

A jako pojistku máme nově zřízenou "Komisi pro řízení realizace Strategického plánu rozvoje NMNM 2021", která snad na to dohlédne.
Jejími členy je několik zastupitelů. Uvidíme.
Jindřich Buchal.